[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi

Download


Mục đích của khoá luận là hệ thống hoá cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Đánh giá thực trạng tình hình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi. Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV
  XÂY DỰNG PHƢƠNG NGHI

  Ngành: KẾ TOÁN
  Chuyên Ngành: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  Giảng Viên Hƣớng Dẫn : THS. PHÙNG HỮU HẠNH

  Sinh Viên Thực Hiện : CAO THỊ NHUNG

  MSSV: 1215181165 Lớp : 12HKT04

  Tp. Hồ Chí Minh, 2014

  i

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
  QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV
  XÂY DỰNG PHƢƠNG NGHI

  Ngành: KẾ TOÁN
  Chuyên Ngành: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

  Giảng Viên Hƣớng Dẫn : THS. PHÙNG HỮU HẠNH

  Sinh Viên Thực Hiện : CAO THỊ NHUNG

  MSSV: 1215181165 Lớp : 12HKT04

  Tp. Hồ Chí Minh, 2014

  ii
  i

 3. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu trong
  bài khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực hiện tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng
  Nghi, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà
  trƣờng về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2014

  Tác giả

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN

  Trong suốt thời gian học tập tại trƣờng Đại Học Công Nghệ TP Hồ Chí Minh, để có
  đƣợc thành quả nhƣ ngày hôm nay, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến toàn thể quý
  Thầy Cô nói chung, các Thầy Cô khoa Kế Toán – Tài Chính Ngân Hàng nói riêng đã dìu
  dắt, tận tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức bổ ích cho chúng em trong thời gian học
  tập tại trƣờng . Đặc biệt em xin chân thành cám ơn:
  Thầy Phùng Hữu Hạnh, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, đã tận tình giúp đỡ, chỉ dạy em
  trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn tất đề tài này.
  Ban Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi và toàn thể nhân
  viên trong phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi và truyền đạt
  rất nhiều kinh nghiệm, kiến thức thực tế cho em trong thời gian thực tập tại Công Ty để
  em có thể hoàn thiện bài khóa luận của mình.
  Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy, Cô, Ban Giám đốc công ty, các anh chị
  trong phòng kế toán cùng toàn thể cô chú, anh chị em nhân viên trong Công Ty TNHH
  TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi lời chúc sức khoẻ, thành đạt trong công việc và may
  mắn trong cuộc sống.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2014
  Sinh viên

  iii

 5. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  NHẬN XÉT THỰC TẬP
  Họ và tên sinh viên: …………………………………………………………………………………………….

  MSSV:……………………………………………………………………………………………………………….

  Khóa: …………………………………………………………………………………………………………………

  1. Thời gian thực tập:
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  2. Bộ phận thực tập:
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật:
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  4. Kết quả thực tập theo đề tài:
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  5. Nhận xét chung:
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………….
  Đơn vị thực tập

  iv

 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
  
  …………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………….
  TP. HCM, Ngày…….Tháng ….… Năm 2014

  v

 7. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU ……………………………………………………………………………………………………….1
  1.Lý do chọn đề tài ……………………………………………………………………………………………..1
  2. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………………..1
  3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………..2
  4. Phƣơng pháp nghiên cứu …………………………………………………………………………………. 2
  5. Kết cấu đề tài: gồm 3 chƣơng ……………………………………………………………………………2
  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH ……………..3
  1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH ……………………………………………………………………………………………………………. 3
  1.1.1 Khái niệm kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ………………………….. 3
  1.1.2 Nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh ………3
  1.2 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC …………………………………………..4
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ…………………………………………4
  1.2.1.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………….4
  1.2.1.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………….5
  1.2.1.3. Tài khoản sử dụng …………………………………………………………………………….5
  1.2.1.4. Phƣơng pháp hạch toán………………………………………………………………………8
  1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính …………………………………………………….. 10
  1.2.2.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………..10
  1.2.2.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..11
  1.2.2.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………11
  1.2.2.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..11
  1.2.3 Kế toán thu nhập khác ……………………………………………………………………………. 12
  1.2.3.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………..12
  1.2.3.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..12
  1.2.3.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………12
  1.2.3.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..13
  1.3 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ DOANH THU ……………………………………………………. 14
  1.3.1 Chiết khấu thƣơng mại ……………………………………………………………………………14
  1.3.1.1 Khái niệm……………………………………………………………………………………….14

  vi

 8. 1.3.1.2 Chứng từ hạch toán ………………………………………………………………………….14
  1.3.1.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………14
  1.3.1.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..14
  1.3.2 Giảm giá hàng bán ………………………………………………………………………………… 15
  1.3.2.1 Khái niệm……………………………………………………………………………………….15
  1.3.2.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..15
  1.3.2.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………15
  1.3.2.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..15
  1.3.3 Hàng bán bị trả lại …………………………………………………………………………………. 16
  1.3.3.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………..16
  1.3.3.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..16
  1.3.3.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………16
  1.3.3.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..16
  1.4 KẾ TOÁN CÁC CHI PHÍ PHÁT SINH TRONG QUÁ TRÌNH BÁN HÀNG ……17
  1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán ………………………………………………………………………..17
  1.4.1.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………..17
  1.4.1.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..17
  1.4.1.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………17
  1.4.1.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..18
  1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng …………………………………………………………………………19
  1.4.2.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………..19
  1.4.2.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..20
  1.4.2.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………20
  1.4.2.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..20
  1.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp………………………………………………………. 21
  1.4.3.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………..21
  1.4.3.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..21
  1.4.3.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………21
  1.4.3.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..22
  1.4.4.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..23
  1.4.4.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………24
  1.4.4.4 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..24

  vii

 9. 1.4.5 Kế toán chi phí khác ………………………………………………………………………………. 25
  1.4.5.1 Khái niệm………………………………………………………………………………………..25
  1.4.5.2 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………..25
  1.4.5.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………26
  1.4.5.4 Phƣơng pháp hoạch toán……………………………………………………………………26
  1.5 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp …………………………………………………… 27
  1.5.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………………..27
  1.5.2 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………………….. 27
  1.5.3 Tài khoản sử dụng ……………………………………………………………………………… 27
  1.5.4 Phƣơng pháp hạch toán …………………………………………………………………………..28
  1.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ……………………………………………………………..30
  1.6.1 Khái niệm ……………………………………………………………………………………………..30
  1.6.2 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………………….. 30
  1.6.3 Tài khoản sử dụng …………………………………………………………………………………. 30
  1.6.4 Phƣơng pháp hoạch toán …………………………………………………………………………31
  CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV XÂY DỰNG PHƢƠNG NGHI …………………33
  2.1 Khái quát chung về Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi ……………..33
  2.1.1 Khái quát chung về Công ty …………………………………………………………………….33
  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty ……………………………………………33
  2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ……………………………………………………………..34
  2.1.3.1 Chức năng ……………………………………………………………………………………….34
  2.1.3.2 Nhiệm vụ ………………………………………………………………………………………..34
  2.1.3.3 Quyền hạn ……………………………………………………………………………………….34
  2.1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý……………………………………………………………………………35
  2.1.4 Cơ cấu bộ máy kế toán ……………………………………………………………………………37
  2.2 Thực trạng tổ chức công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại
  công ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi …………………………………………………. 39
  2.2.2 Kế toán doanh thu và thu nhập khác …………………………………………………………39
  2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng ………………………………………………………………39
  2.2.2.1.1 Nội dung …………………………………………………………………………………… 39
  2.2.2.1.2 Thực tế kế toán doanh thu bán hàng ……………………………………………..40

  viii

 10. 2.2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính ……………………………………………….. 42
  2.2.2.2.1 Nội dung …………………………………………………………………………………… 42
  2.2.2.2.2 Thực tế kế toán doanh thu hoạt động tài chính ……………………………….43
  2.2.3 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu thuần ……………………………………………44
  2.2.4 Kế toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh …………………………………………………………………………………………………….45
  2.2.4.1 Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm ………………………………….45
  2.2.4.1.1 Kế toán tập hợp chi phí ……………………………………………………………….45
  2.2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán ………………………………………………………………….54
  2.2.4.1.1 Nội dung …………………………………………………………………………………… 54
  2.2.4.1.2 Thực tế kế toán giá vốn hàng bán ………………………………………………… 54
  2.2.4.2 Kế toán chi phí bán hàng …………………………………………………………………..56
  2.2.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………………………… 56
  2.2.4.3.1 Nội dung …………………………………………………………………………………… 56
  2.2.4.3.2 Thực tế kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………..56
  2.2.5 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ………………………………………………………..59
  2.2.5.1 Nội dung …………………………………………………………………………………………59
  2.2.5.2 Thực tế kế toán xác định kết quả kinh doanh ……………………………………….59
  2.2.6 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp …………………………………………………………60
  2.2.6.1 Nội dung …………………………………………………………………………………………60
  2.2.6.2 Thực tế kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp ………………………………………..60
  2.2.7 Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: ……………………………………..62
  2.2.7.1 Nhận xét chung: ………………………………………………………………………………. 63
  2.2.7.2 Phân tích chỉ số tài chính …………………………………………………………………..64
  Chƣơng 3: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ ………………………………………………………………….68
  3.1 Nhận xét……………………………………………………………………………………………………..68
  3.1.1 Nhận xét tổng quát về tình hình hoạt động tại công ty ………………………………..68
  3.1.1.1 Ƣu điểm ………………………………………………………………………………………….68
  3.1.1.2 Khuyết điểm…………………………………………………………………………………….68
  3.1.2 Nhận xét về công tác kế toán tại công Ty …………………………………………………. 69
  3.1.2.1 Ƣu điểm ………………………………………………………………………………………….69
  3.1.2.2 Nhƣợc điểm …………………………………………………………………………………….70

  ix

 11. 3.2 Kiến nghị …………………………………………………………………………………………………..71
  3.2.1 Kiến nghị về công tác kế toán ………………………………………………………………….71
  3.2.1.1 Nhân sự kế toán ………………………………………………………………………………. 71
  3.2.1.2 Phƣơng pháp hạch toán……………………………………………………………………..72
  3.2.2 Kiến nghị khác ………………………………………………………………………………………77
  3.2.2.1 Chất lƣợng sản phẩm ………………………………………………………………………..77
  3.2.2.2 Quản lý chi phí………………………………………………………………………………… 77
  3.2.2.3 Nguồn nhân lực……………………………………………………………………………….. 78
  KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………………………… 79

  x

 12. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  BHXH Bảo hiểm xã hội PLHĐ Phụ lục hợp đồng
  BHYT Bảo hiểm y tế PN Phú Nhuận
  CBCNV Cán bộ công nhân viên SVĐ Sân vận động
  CN Chi nhánh SX Sản xuất
  DT Doanh thu SXKD Sản xuất kinh doanh
  DV Dịch vụ TB Tân Bình
  ĐH Đại học TK Tài khoản
  GTGT Giá trị gia tăng TM Thƣơng mại
  HĐTC Hợp đồng tài chính TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  KQKD Kết quả kinh doanh TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  KPCĐ Kinh phí công đoàn TP Thành phố
  NK Nhập kho TSCĐ Tài sản cố định
  NSNN Ngân sách nhà nƣớc TTĐB Tiêu thụ đặc biệt
  NVL Nguyên vật liệu VPĐD Văn phòng đại diện
  PC Phiếu chi XK Xuất kho
  PGD Phòng giao dịch

  xi

 13. DANH MỤC CÁC BẢNG SỬ DỤNG

  Bảng 2.1: Sổ cái TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ …………………………. 42
  Bảng 2.2: Sổ cái TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính ………………………………………..44
  Bảng 2.3: Sổ cái TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp …………………………………….47
  Bảng 2.4: Sổ cái Tk 622 – Chi phí nhân công trực tiếp ……………………………………………..49
  Bảng 2.5: Sổ cái TK 627 – Chi phí sản xuất chung …………………………………………………. 51
  Bảng 2.6: Sổ cái Tk 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang………………………………..53
  Bảng 2.7: Sổ cái TK 632 – giá vốn hàng bán …………………………………………………………..55
  Bảng 2.8: Sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp …………………………………………58
  Bảng 2.9: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tháng 8 năm 2013 ……………..62

  xii

 14. DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ

  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ cơ cấu bộ máy quản lý …………………………………………………………………35
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ cơ cấu bộ máy kế toán …………………………………………………………………37
  Sơ đồ 2.3: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh tháng 8 năm 2013 ……………….61

  xiii

 15. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phùng Hữu Hạnh

  LỜI MỞ ĐẦU

  1.Lý do chọn đề tài
  Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, làm thế nào để tồn tại và phát triển đang là
  vấn đề thời sự của hầu hết các doanh nghiệp. Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp vô
  cùng gay gắt để tìm cho mình một chỗ đứng vững chắc. Để đứng vững trong quy luật
  cạnh tranh khắc nghiệt này doanh nghiệp cần năng động sáng tạotrong kinh doanh, chủ
  động nắm bắt, nghiên cứu nhu cầu của khách hàng sau đó đƣa ra quyết định kinh doanh
  phù hợp mang lại lợi nhuận cao với chi phí thấp nhất.
  Vậy làm thế nào để kết quả sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao nhất, điều này
  phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: Xác định rõ phƣơng hƣớng mục tiêu đầu tƣ, kiểm soát
  chặt chẽ thu chi, xây dựng hợp lý kế hoạch sản xuất, nắm bắt thông tin ra quyết định kịp
  thời chính xác từ đó đƣa ra khối lƣợng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung ứng đủ cho thị
  trƣờng. Bên cạnh đó khâu tiêu thụ giữ vị trí rất quan trọng của quá trình sản xuất kinh
  doanh của daonh nghiệp. Đặc biệt trong môi trƣờng cạnh tranh hiện nay, tiêu thụ hàng
  hóa đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh. Các
  doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giảm giá hàng bán và luôn
  tìm kiếm các thị trƣờng tiềm năng mới… nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng
  đồng thời đem lại hiệu quả hoạt động kinh doanh cao nhất cho bản thân doanh nghiệp.
  Ý thức đƣợc vai trò và tầm quan trọng của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh, cùng với những kiến thức đã đƣợc học tại trƣờng và việc tìm hiểu nghiên cứu
  thực tế tại Công ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi , em đã chọn và nghiên cứu
  đề tài “Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV
  Xây Dựng Phƣơng Nghi” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Hệ thống hoá cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
  Đánh giá thực trạng tình hình kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại
  Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi.
  Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ và xác định kết quả
  kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi.

  SVTH: Cao Thị Nhung 1

 16. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phùng Hữu Hạnh

  3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tƣợng nghiên cứu là các số liệu thống kê về tình hình tiêu thụ sản phẩm và các
  nguồn tài chính của báo cáo tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công
  Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi.
  Phạm vi không gian: Khóa luận tốt nghiệp đƣợc thực hiện tại Công Ty TNHH TM-
  DV Xây Dựng Phƣơng Nghi
  Phạm vi thời gian: Thời gian thực tập từ ngày tháng năm 2014 đến ngày 17
  tháng 8 năm 2014
  Số liệu lấy trong tháng 8 năm 2013
  4. Phƣơng pháp nghiên cứu
   Phƣơng pháp quan sát thực tế hoạt động kế toán của Công Ty
   Phƣơng pháp phân tích tại bàn giấy qua các số liệu thu thập tại các phòng ban
  Công Ty nhƣ Phòng Tài Chính Kế Toán, Phòng Nhân Sự, Kho….
   Phƣơng pháp thống kê, phỏng vấn, so sánh, đối ứng tài khoản, tổng hợp…
   Phƣơng pháp nghiên cứu tổng hợp qua việc quan sát diễn biến thị trƣờng, tình
  hình kinh doanh của Công Ty.
   Các tài liệu, sách báo tham khảo do Công Ty cung cấp.
   Tham khảo qua internet, web Công Ty , từ các Công Ty khác
  5. Kết cấu đề tài: gồm 3 chƣơng
  Nội dung đề tài bao gồm 3 chƣơng:
  Lời mở đầu: Giới thiệu lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu,
  phƣơng pháp nghiên cứu.
  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  Chƣơng 2: Thực trạng kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty
  TNHH TM-DV Xây Dựng Phƣơng Nghi.
  Chƣơng 3: Nhận xét, kiến nghị
  Với thời gian thực tập và kiến thức còn nhiều hạn chế, đề tài sẽ không tránh khỏi
  những sai sót. Em mong rằng những nhận định, đề xuất trong quá trình phân tích đề tài
  phần nào phản ánh đƣợc thực tế và có ý nghĩa thiết thực. Rất mong nhận đƣợc sự đóng
  góp của quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc cùng các phòng ban có liên quan của Công Ty để
  đề tài ngày càng hoàn thiện hơn

  SVTH: Cao Thị Nhung 2

 17. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phùng Hữu Hạnh

  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH

  1.1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
  DOANH
  1.1.1 Khái niệm kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  Khái niệm tiêu thụ hàng hoá: Tiêu thụ xét trên góc độ kinh tế là việc chuyển quyền
  sở hữu về các sản phẩm, lao vụ, dịch vụ do doanh nghiệp sản xuất hoặc cung cấp ra, đồng
  thời đƣợc khách hàng thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán. Hoạt động tiêu thụ có thể
  tiến hành theo nhiều phƣơng pháp: Bán trực tiếp tại kho của doanh nghiệp, chuyển hàng
  theo hợp đồng, bán hàng qua các đại lý… Về nguyên tắc kế toán sẽ ghi nghiệp vụ tiêu thụ
  vào sổ sách khi doanh nghiệp không còn quyền sở hữu về sản phẩm, nhƣng đƣợc quyền
  sở hữu về tiền do khách hàng thanh toán hoặc đƣợc quyền đòi tiền.
  Xác định kết quả kinh doanh: Là quá trình tiếp theo của quá trình tiêu thụ sản
  phẩm, là khâu cuối cùng của quá trình sản xuất kinh doanh. Kết quả sản xuất kinh doanh
  đƣợc xác định bằng cách so sánh giữa một bên là doanh thu còn bên kia là giá thành sản
  xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý. Kết quả sản xuất kinh doanh đƣợc biểu hiện thông
  qua chỉ tiêu lợi nhuận, một chỉ tiêu chất lƣợng tổng hợp phản ánh kết quả kinh tế của mọi
  hoạt động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh: là hoạt động mang tính khoa học,
  nó theo dõi chặt chẽ quá trình tiêu thụ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời phụ vụ công
  tác quản lý doanh nghiệp, tính toán chính xác kết quả kinh doanh của từng đối tƣợng chi
  tiết (sản phẩm, hàng hóa…) giúp đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.
  Từ đó có thể đƣa ra các giải pháp kinh doanh hợp lý.
  1.1.2 Nhiệm vụ và ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh
  Tiêu thụ sản phẩm hàng hoá có vai trò quyết định đến sự tồn tại và phát triển của
  doanh nghiệp, nó liên quan đến nhiều khâu của công tác kế toán vì vậy nhiệm vụ của kế
  toán tiêu thụ và xác định kết quả bao gồm:
  – Ghi chép số lƣợng, chất lƣợng và chi phí bán hàng, giá mua, phí khác thuế không
  đƣợc hoàn trả trên chứng từ đã lập, trên hệ thống sổ thích hợp.
  – Phân bổ hợp lý chi phí mua hàng ngoài giá mua cho số hàng đã bán và tồn cuối
  kỳ, để từ đó xác định giá vốn hàng hoá đã bán và tồn cuối kỳ.
  SVTH: Cao Thị Nhung 3

 18. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phùng Hữu Hạnh

  – Phản ánh kịp thời khối lƣợng hàng, ghi nhận doanh thu bán hàng và các chỉ tiêu
  liên quan khác của khối lƣợng hàng bán (giá vốn hàng bán, doanh thu thuần, thuế tiêu
  thụ…).
  – Kế toán quản lý tình hình biến động và dự trữ kho hàng hoá, phát hiện xử lý kịp
  thời hàng hoá ứ đọng (kho, nơi gửi đại lý…).
  – Lựa chọn phƣơng pháp và xác định đúng giá vốn hàng xuất bán để đảm bảo báo
  cáo tình hình tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá.
  – Theo dõi và thanh toán kịp thời công nợ với nhà cung cấp và khác hàng có liên
  quan của từng thƣơng vụ giao dịch.
  – Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa , đề xuất các ý kiến, biện pháp để
  đẩy mạnh tốc độ tiêu thụ.
  Tóm lại: Chỉ khi tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa có hiệu quả thì doanh nghiệp mới có lãi
  và có thể tái sản xuất kinh doanh mở rộng nhằm nâng cao lợi nhuận đem lại hiệu quả
  kinh tế cao. Chính vì thế việc tổ chức nâng cao hiệu quả công tác kế toán tiêu thụ và xác
  định kết quả kinh doanh có ý nghĩa đối với mọi doanh nghiệp.
  * Ý nghĩa của kế toán tiêu thụ và xác định kết quả.
  Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng
  cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nó không chỉ giúp cho ngƣời sử dụng thông tin lý giải
  và đánh giá tình hình, khả năng tồn tại và phát triển của doanh nghiệp mà nó còn là sự
  quan tâm của rất nhiều ngƣời nhƣ: các nhà quản lý, các nhà đầu tƣ, chủ nợ, công nhân
  viên trong công ty, cơ quan thuế… Đối với nhà quản lý, những thông tin từ báo cáo kết
  quả hoạt động kinh doanh có thể giúp họ đánh giá đúng đắn các nhân tố ảnh hƣởng đến
  kết quả về mức độ, tính chất, xu hƣớng ảnh hƣởng của chúng trong tƣơng lai, từ đó giúp
  họ có những quyết định đúng đắn trong quản lý.
  1.2 KẾ TOÁN DOANH THU VÀ THU NHẬP KHÁC
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.2.1.1 Khái niệm
  Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp đã thu đƣợc hoặc sẽ thu
  đƣợc trong kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng của doanh
  nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sử hữu..

  SVTH: Cao Thị Nhung 4

 19. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Doanh thu bao gồm:
  – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đƣợc xác định theo giá trị hợp lý của
  các khoản tiền đã thu đƣợc, hoặc sẽ thu đƣợc từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh
  doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các
  khoản phụ thu và phí thu bên ngoài giá bán (nếu có).
  – Doanh thu nội bộ: Là lợi ích kinh tế thu đƣợc từ việc bán hàng hoá, sản phẩm,
  cung cấp dịch vụ nội bộ giữa các đơn vị trực thuộc trong cùng một công ty, tổng công ty
  theo giá bán nội bộ.
  – Doanh thu thuần: Doanh thu thuần là khoản doanh thu bán hàng sau khi trừ các
  khoản giảm trừ doanh thu nhƣ: chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả
  lại (do không đảm bảo điều kiện về quy cách sản phẩm ghi trong hợp đồng kinh tế).
  1.2.1.2 Chứng từ hạch toán
  -Hóa đơn GTGT, hóa đơn bán hàng thông thƣờng
  -Phiếu xuất kho
  -Sổ chi tiết bán hàng, bảng tổng hợp nhập – xuất – tồn
  -Nhật ký chung, sổ chi tiết TK 511…
  1.2.1.3. Tài khoản sử dụng
  TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  TK Chi tiết
  – TK 5111: Doanh thu bán hàng hóa
  – TK 5112: Doanh thu bán các thành phẩm.
  – TK 5113: Doanh thu cung cấp dịch vụ.
  – TK 5114: Doanh thu trợ cƣớc, trợ giá.
  – TK 5117: Doanh thu kinh doanh bất động sản.

  SVTH: Cao Thị Nhung 5

 20. Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Phùng Hữu Hạnh

  TK 511 không có số dƣ cuối kỳ, có kết cấu tài khoản nhƣ sau:
  NỢ TK 511 CÓ
  – Thuế TTDDB, thuế XK, thuế – Doanh thu bán sản phẩm, hàng
  GTGT tính theo phƣơng pháp trực hóa và cung cấp dịch vụ của doanh
  tiếp phải nộp của sản phẩm, hàng nghiệp đã thực hiện trong kỳ kế
  hóa, dịch vụ đã đƣợc xác định là toán.
  tiêu thụ trong kỳ.
  -Trị giá khoản chiết khấu thƣơng
  mại, giảm giá hàng bán, hàng bán
  bị trả lại kết chuyển vào cuối kỳ
  – Cuối kỳ, kết chuyển doanh thu
  thuần vào bên Có TK 911 để xác
  định kết quả kinh doanh
  Tổng phát sinh Nợ Tổng phát sinh Có

  TK 512: Doanh thu bán hàng nội bộ.
  TK Chi tiết
  – TK 5121: Doanh thu bán hàng hoá.
  – TK 5122: Doanh thu bán các thành phẩm.
  – TK 5123: Doanh thu cung cấp dịch vụ .

  SVTH: Cao Thị Nhung 6

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM-DV Xây Dựng Phương Nghi File Word, PDF về máy