[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An

Download


Việc nghiên cứu đề tài này giúp nắm rõ hơn về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương mà công ty thực hiện. Chủ yếu về tình hình áp dụng quy định của Nhà nước về tiền lương và các khoản trích theo lương vào hạch toán, phương pháp hạch toán, chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH
  THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
  TRỢ GIÚP THƯƠNG MẠI KHANG AN

  Ngành: KẾ TOÁN

  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hướng dẫn: ThS.Võ Tường Oanh
  Sinh viên thực hiện: Hoàng Ngọc Như Linh
  MSSV: 1215181122 Lớp: 12HKT04

  TP.Hồ Chí Minh, năm 2014

 2. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi. Những kết quả và các số liệu
  trong khóa luận tốt nghiệp được thực hiện tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp
  Thương mại Khang An, không sao chép bất kỳ nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu
  trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này.
  TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2014
  Tác giả

  Hoàng Ngọc Như Linh

  i

 3. LỜI CẢM ƠN

  Trong thời gian học tập tại trường Đại học Công Nghệ TP.HCM, em đã học hỏi
  được rất nhiều kiến thức chuyên môn từ Thầy Cô, điều này đã giúp em trong công việc
  nghiên cứu cũng như trong thực tập. Khóa luận tốt nghiệp là đề tài lớn giúp em làm
  quen với công việc thực tế. Tuy nhiên để hoàn thành được khóa luận này ngoài kiến
  thức học hỏi trên ghế nhà trường còn có sự chỉ dẫn từ phía Công ty Cổ phần Dịch vụ
  Thương mại Khang An nơi em đã thực tập.
  Em xin chân thành cám ơn ban Giám Hiệu nhà trường, các thầy cô trong khoa
  đã giúp đỡ em trong suốt những năm học qua, em xin cám ơn cô Võ Tường Oanh đã
  trực tiếp hướng dẫn cho em làm Khóa luận tốt nghiệp này.
  Em xin gởi lời cám ơn chân thành nhất đến ban giám đốc Công ty Cổ phần
  Dịch vụ Thương mại Khang An, đặc biệt đến các anh chị trong phòng kế toán đã tạo
  điều kiện thuận lợi và hướng dẫn giúp đỡ em trong quá trình học tập và làm việc tại
  Công Ty.
  Kính mong sự góp ý, chỉ dẫn của quý Thầy Cô, của Ban lãnh đạo công ty để em
  rút ra kinh nghiệm quý báu làm hành trang cho công việc thực tế sau này.
  Cuối cùng em xin chúc quý Thầy Cô, ban lãnh đạo cùng các cô chú, anh chị
  trong Công Ty được dồi dào sức khỏe và công tác tốt.
  Một lần nữa em xin chân thành cám ơn.
  TP. Hồ Chí Minh, ngày …. tháng …. năm 2014
  Trân trọng

  Hoàng Ngọc Như Linh

  ii

 4. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———
  NHẬN XÉT THỰC TẬP

  Họ và tên sinh viên : Hoàng Ngọc Như Linh
  MSSV : 1215181122
  Khoá : 2012 – 2014
  1. Thời gian thực tập
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Bộ phận thực tập
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  4. Kết quả thực tập theo đề tài
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  5. Nhận xét chung
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  Ngày ….. tháng …. năm 2014
  Đơn vị thực tập
  (ký tên và đóng dấu)

  iii

 5. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
  
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
  Giáo viên hƣớng dẫn

  iv

 6. MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………. 1
  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN
  TRÍCH THEO LƢƠNG…………………………………………………………………………………… 3
  1.1 Khái niệm và phân loại lao động trong doanh nghiệp: …………………………….. 3

  1.1.1 Khái niệm: …………………………………………………………………………………………. 3

  1.1.2 Phân loại lao động trong doanh nghiệp: ………………………………………………… 3

  1.2 Tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng: ……………………………………………… 5

  1.2.1 Tiền lương: ………………………………………………………………………………………… 5

  1.2.2 Khái niệm về các khoản trích theo lương: ……………………………………………… 5

  1.3 Quỹ tiền lƣơng: ……………………………………………………………………………………… 6

  1.3.1 Khái niệm: …………………………………………………………………………………………. 6

  1.3.2 Nội dung: ………………………………………………………………………………………….. 6

  1.4 Các quỹ hình thành từ tiền lƣơng: ………………………………………………………….. 6

  1.4.1 Bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………………………………… 6

  1.4.2 Bảo hiểm y tế: ……………………………………………………………………………………. 7

  1.4.3 Bảo hiểm thất nghiệp: …………………………………………………………………………. 7

  1.4.4 Kinh phí Công đoàn: …………………………………………………………………………… 7

  1.5 Các hình thức trả lƣơng: ……………………………………………………………………….. 8

  1.5.1 Hình thức tiền lương trả theo thời gian:…………………………………………………. 8

  1.5.2 Hình thức tiền lương trả theo sản phẩm:………………………………………………… 9

  1.6 Kế toán tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng: ………………………………… 10

  1.6.1 Căn cứ pháp lý của kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: …….. 10

  1.6.2 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương: ………………………………… 19

  CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRỢ GIÚP
  THƢƠNG MẠI KHANG AN …………………………………………………………………………. 31
  2.1 Giới thiệu về Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thƣơng mại Khang An: 31

  v

 7. 2.1.1 Giới thiệu về Công ty: ……………………………………………………………………….. 31

  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty: …………………………………………….. 31

  2.2 Lĩnh vực kinh doanh và các dịch vụ chính của công ty: …………………………. 32

  2.2.1 Lĩnh vực kinh doanh: ………………………………………………………………………… 32

  2.2.2 Các nhóm dịch vụ chính: …………………………………………………………………… 32

  2.3 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty: …………………………………………………………. 33

  2.4 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: …………………………………………….. 34

  2.4.1 Phòng Tổ chức – Hành chính: …………………………………………………………….. 34

  2.4.2 Phòng Tài chính – Kế toán: ………………………………………………………………… 34

  2.4.3 Phòng Kinh doanh: …………………………………………………………………………… 35

  2.4.4 Phòng Đào tạo – Quản lý chất lượng: ………………………………………………….. 35

  2.4.5 Trung tâm Chăm sóc khách hàng: ………………………………………………………. 36

  2.5 Tình hình nhân sự đối với hoạt động kinh doanh của Công ty hiện nay: … 36

  2.6 Doanh số: …………………………………………………………………………………………….. 37

  2.7 Tổ chức công tác kế toán của Công ty: ………………………………………………….. 37

  2.7.1 Cơ cấu bộ máy kế toán:……………………………………………………………………… 37

  2.7.2 Tổ chức hoạt động: …………………………………………………………………………… 38

  2.7.3 Chức năng và nhiệm vụ: ……………………………………………………………………. 38

  2.7.4 Công tác tổ chức kế toán:…………………………………………………………………… 38

  2.8 Chế độ kế toán và hệ thống thông tin kế toán: ………………………………………. 39

  2.9 Thực tế công tác hạch toán tiền lƣơng và các khoản phải trích theo lƣơng
  tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thƣơng mại Khang An: ……………………. 41

  2.9.1 Nhiệm vụ của kế toán tiền lương: ……………………………………………………….. 41

  2.9.2 Phương pháp xây dựng và quản lý quỹ lương: ……………………………………… 41

  2.9.3 Hình thức trả lương cho người lao động:……………………………………………… 42

  2.9.4 Các khoản khấu trừ vào lương cho người lao động: ………………………………. 44

  2.9.5 Minh họa về cách tính lương cho người lao động: ………………………………… 44

  vi

 8. 2.9.6 Thực tế hạch toán chi tiết tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công
  ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An: …………………………………….. 46

  CHƢƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ………………………………………………… 57
  3.1 Nhận xét: …………………………………………………………………………………………….. 57

  3.1.1 Ưu điểm: …………………………………………………………………………………………. 57

  3.1.2 Nhược điểm:…………………………………………………………………………………….. 58

  3.2 Kiến nghị: ……………………………………………………………………………………………. 59

  3.2.1 Về nguồn nhân lực: …………………………………………………………………………… 59

  3.2.2 Về phương pháp trao đổi thông tin kế toán: …………………………………………. 60

  3.2.3 Về việc luân chuyển chứng từ kế toán: ………………………………………………… 61

  3.2.4 Về trích trước tiền lương nghỉ phép cho nhân viên: ………………………………. 61

  KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………… 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………………. 64
  PHỤ LỤC

  vii

 9. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT

  BHXH Bảo hiểm xã hội
  BHYT Bảo hiểm y tế
  BHTN Bảo hiểm thất nghiệp
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  TNCN Thu nhập cá nhân
  CSKH Chăm sóc khách hàng
  TK Tài khoản

  KPCĐ Kinh phí Công đoàn

  SXKD Sản xuất kinh doanh

  viii

 10. DANH SÁCH CÁC BẢNG, HÌNH VẼ

  Tên Trang
  Bảng 1.1: Biểu thuế TNCN lũy tiến 19
  Bảng 2.1: Tình hình nhân sự tại công ty 36
  Bảng 2.2: Doanh số 37
  Bảng 2.3 Số lượng nhân sự 37
  Hình 2.1: Lưu đồ chứng từ tiền lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ 48
  giúp Thương mại Khang An
  Hình 2.2: Lưu đồ chứng từ các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần 49
  Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An

  ix

 11. DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ

  Tên Trang
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán tài khoản 334 22
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch khoản tài khoản 338 24
  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán tài khoản 335 26
  Sơ đồ 1.4: Hạch toán kế toán thuế TNCN 3335 28
  Sơ đồ 1.5: Hạch toán kế toán dự phòng trợ cấp mất việc làm 351 30
  Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức công ty 34
  Sơ đồ 2.2: Bộ máy kế toán 37
  Sơ đồ 2.3: Hình thức kế toán của công ty 40
  Sơ đồ 2.4: Trình tự ghi sổ kế toán trên máy vi tính tại công ty 40

  x

 12. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng
  suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín cho doanh
  nghiệp, đồng thời khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh khắc
  nghiệt như hiện nay.
  Tiền lương trong doanh nghiệp là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt vì nó liên quan
  trực tiếp đến lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy
  người lao động nâng cao năng suất lao động. Bên cạnh đó, gắn kết tiền lương với kết quả
  hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ góp phần ổn định mức sống và việc phát triển cơ sở
  kinh tế cũng quan trọng không kém. Nếu nói một cách rộng hơn, điều này sẽ giúp thúc
  đẩy sự tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề nâng cao đời sống con người và hoàn thiện xã hội
  loài người.
  Nhận biết được tầm quan trọng của vấn đề tiền lương đối với doanh nghiệp nói riêng
  và sự phát triển của xã hội nói chung. Tôi lựa chọn đề tài: “Kế toán tiền lƣơng và các
  khoản trích theo lƣơng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thƣơng mại Khang
  An”.
  2. Mục tiêu đề tài
  Việc nghiên cứu đề tài này giúp tôi nắm rõ hơn về công tác kế toán tiền lương và các
  khoản trích theo lương mà công ty thực hiện. Chủ yếu về tình hình áp dụng quy định của
  Nhà nước về tiền lương và các khoản trích theo lương vào hạch toán, phương pháp hạch
  toán, chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng..
  So sánh những gì tìm hiểu được thực tế tại doanh nghiệp có gì khác so với những kiến
  thức được học ở trường và đọc ở trong sách. Từ đó, có thêm được kiến thức thực tế phục
  vụ cho công việc sau này. Đồng thời, rút ra những ưu điểm, khuyết điểm trong công tác
  kế toán tiền lương để đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện hơn công tác kế toán tại công
  ty.
  3. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Quá trình nghiên cứu được thực hiện theo các bước:

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 1

 13. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

  – Tham khảo tài liệu liên quan đến tiền lương và các khoản trích theo lương qua
  sách báo, internet, đề án năm trước của các bạn.
  – Thu thập số liệu từ các chứng từ, sổ sách kế toán của công ty.
  – Phỏng vấn những người có liên quan.
  – Dùng phương pháp tổng hợp, xử lý, phân tích những thông tin có được để đưa
  ra kết quả nghiên cứu.
  4. Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An.
  Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ ngày 01/08/2013 đến 30/09/2013.
  Số liệu được phân tích là số liệu năm 2013.
  5. Giới thiệu kết cấu khóa luận
  Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Chương 2: Kế toán tiền lương và các khoản khoản trích theo lương tại Công ty Cổ
  phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An.
  Chương 3: Nhận xét và kiến nghị.

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 2

 14. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN
  TRÍCH THEO LƢƠNG
  1.1 Khái niệm và phân loại lao động trong doanh nghiệp:
  1.1.1 Khái niệm:
  Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất. Lao động sống là sự
  hao phí có mục đích về trí lực và thể lực của con người sử dụng các tư liệu lao động nhằm
  tác động, biến đổi các đối tượng lao động thành vật phẩm có ích phục vụ cho nhu cầu sinh
  hoạt của mình.
  1.1.2 Phân loại lao động trong doanh nghiệp:
  Căn cứ vào vào tính chất công việc mà người lao động đảm nhận, lao động của doanh
  nghiệp cũng như của từng bộ phận trong doanh nghiệp được chia thành 2 loại: Lao động
  trực tiếp và lao động gián tiếp.
  1.1.2.1 Lao động trực tiếp:
  1.1.2.1.1 Khái niệm:
  Lao động trực tiếp là những người trực tiếp tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh
  tạo ra sản phẩm hay trực tiếp thực hiện các công việc dịch vụ nhất định.
  1.1.2.1.2 Phân loại:
  Theo nội dung công việc mà người lao động thực hiện, loại lao động trực tiếp được
  chia thành: Lao động sản xuất kinh doanh chính, lao động sản xuất kinh doanh phụ trợ,
  lao động của các hoạt động khác.
  Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động trực tiếp được phân thành các loại:
  – Lao động tay nghề cao: Gồm những người đã qua đào tạo chuyên môn và có
  nhiều kinh nghiệm trong công việc thực tế, có khả năng đảm nhận các công
  việc phức tạp đòi hỏi trình độ cao.
  – Lao động có tay nghề trung bình: Gồm những người đã qua đào tạo chuyên
  môn, nhưng thời gian công tác thực tế chưa nhiều hoặc những người chưa được
  đào tạo qua trường lớp chuyên môn nhưng có thời gian làm việc thực tế tương
  đối lâu được trưởng thành do học hỏi từ thực tế.
  1.1.2.2 Lao động gián tiếp:
  1.1.2.2.3 Khái niệm:

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 3

 15. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

  Lao động gián tiếp là những người chỉ đạo, phục vụ và quản lý kinh doanh trong
  doanh nghiệp.
  1.1.2.2.4 Phân loại:
  Theo nội dung công việc và nghề nghiệp chuyên môn, loại lao động này được chia
  thành: Nhân viên kỹ thuật, nhân viên quản lý kinh tế, nhân viên quản lý hành chính.
  Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động gián tiếp được phân thành các loại:
  – Chuyên viên chính: Là những người có trình độ từ đại học trở lên có trình độ
  chuyên môn cao, có khả năng giải quyết các công việc mang tính tổng hợp,
  phức tạp.
  – Chuyên viên: Cũng là những người lao động đã tốt nghiệp đại học, trên đại học,
  có thời gian công tác tương đối lâu, trình độ chuyên môn tương đối cao.
  – Cán sự: Gồm những người mới tốt nghiệp đại học, có thời gian công tác thực tế
  chưa nhiều.
  – Nhân viên: Là những người lao động gián tiếp với trình độ chuyên môn thấp,
  có thể đã qua đào tạo các trường lớp chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc chưa qua
  đào tạo.
  Phân loại lao động trong doanh nghiệp có ý nghĩa lớn trong việc nắm bắt thông tin về
  số lượng và thành phần lao động, về trình độ nghề nghiệp của người lao động trong doanh
  nghiệp, về sự bố trí lao động trong doanh nghiệp từ đó thực hiện quy hoạch lao động, lập
  kế hoạch lao động. Mặt khác, thông qua phân loại lao động trong toàn doanh nghiệp và
  từng bộ phận giúp cho việc lập dự toán chi phí nhân công trong chi phí SXKD, lập kế
  hoạch quỹ lương và thuận lợi cho việc kiểm tra tình hình thực hiện các kế hoạch và dự
  toán này.
  Cơ cấu thành phần các loại lao động trong doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp đến việc
  thực hiện kế hoạch SXKD, vì vậy trên cơ sở phân loại lao động cần phải hạch toán được
  tình hình hiện có và sự biến động về lượng lao động theo từng loại lao động trong doanh
  nghiệp. Để thực hiện việc này, doanh nghiệp dùng “Sổ danh sách lao động của doanh
  nghiệp” và “Sổ danh sách lao động của từng bộ phận trong doanh nghiệp”. Sổ này do bộ
  phận lao động tiền lương lập làm 2 bản. Một bản được sử dụng ở bộ phận lao động tiền
  lương của doanh nghiệp, một bản chuyển cho phòng kế toán doanh nghiệp. Khi có sự biến
  động về số lượng lao động, căn cứ vào các chứng từ như quyết định tiếp nhận lao động,

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 4

 16. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

  giấy thuyên chuyển công tác, quyết định cho thôi việc, quyết định nghỉ hưu… để kế toán
  và bộ phận lao động tiền lương của doanh nghiệp ghi vào sổ . Số liệu trên sổ danh sách
  lao động được sử dụng để lập báo cáo lao động hàng tháng, quý, năm và phân tích số
  lượng, cơ cấu lao động phục vụ cho quản lý lao động trong doanh nghiệp.
  1.2 Tiền lƣơng và các khoản trích theo lƣơng:
  1.2.1 Tiền lƣơng:
  Theo quan niệm của Mác: Tiền lương là biểu hiện sống bằng tiền của giá trị sức lao
  động.
  Theo quan niệm của các nhà kinh tế học hiện đại: Tiền lương là giá cả của lao động,
  được xác định bởi quan hệ cung cầu trên thị trường lao động.
  Ở Việt Nam trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lương được hiểu là một bộ phận
  thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu do Nhà nước phân phối cho
  công nhân viên chức bằng hình thức tiền tệ, phù hợp với quy luật phân phối theo lao
  động. Hiện nay theo Điều 55 của Bộ Luật Lao Động Việt Nam quy định tiền lương của
  người lao động là do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng
  suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc.
  Như vậy, tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội biểu hiện bằng tiền được trả
  cho người lao động dựa trên số lượng và chất lượng lao động của mọi người dùng để bù
  đắp lại hao phí lao động của mọi người dùng để bù đắp lại hao phí lao động của họ và nó
  là một vấn đề thiết thực đối với cán bộ công nhân viên. Tiền lương được quy định một
  cách đúng đắn, là yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, nó kích thích người lao động ra sức
  sản xuất và làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng
  suất lao động.
  1.2.2 Khái niệm về các khoản trích theo lƣơng:
  Bên cạnh việc chi trả tiền lương, người sử dụng lao động còn phải trích một số tiền
  nhất định tính theo tỷ lệ phần trăm ( % ) của tiền lương để hình thành các quỹ theo chế độ
  quy định nhằm đảm bảo lợi ích của người lao động hoặc nộp thay các khoản nghĩa vụ
  phải nộp cho nhà nước cho người lao động. Đó là các khoản trích theo lương, được thực
  hiện theo chế độ tiền lương ở nước ta, bao gồm:
  – Bảo hiểm xã hội: là khoản tiền người lao động được hưởng trong trường hợp
  nghỉ việc do ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản.

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 5

 17. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

  – Bảo hiểm y tế: là khoản tiền hàng tháng của người lao động và người sử dụng
  lao động đóng cho các cơ quan y tế để được đài thọ khi có phát sinh nhu cầu
  khám và chữa bệnh.
  – Bảo hiểm thất nghiệp: là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời dành cho những người
  bị mất việc mà đáp ứng đủ yêu cầu theo Luật định. Đối tượng được nhận bảo
  hiểm thất nghiệp là những người bị mất việc không do lỗi của cá nhân họ.
  Người lao động vẫn đang cố gắng tìm kiếm việc làm, sẵn sàng nhận công việc
  mới và luôn nỗ lực nhằm chấm dứt tình trạng thất nghiệp. Những người lao
  động này sẽ được hỗ trợ một khoản tiền theo tỉ lệ nhất định. Ngoài ra, chính
  sách BHTN còn hỗ trợ học nghề và tìm việc làm đối với NLĐ tham gia BHTN.
  – Kinh phí công đoàn: là khoản tiền dùng để duy trì hoạt động tổ chức công đoàn
  đơn vị và công đoàn cấp trên. Tổ chức này hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi và
  nâng cao đời sống của người lao động.
  – Thuế Thu nhập cá nhân: khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một
  phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước.
  1.3 Quỹ tiền lƣơng:
  1.3.1 Khái niệm:
  Quỹ tiền lương là tất các khoản tiền lương, tiền công, các khoản phụ cấp có tính chất
  lương mà doanh nghiệp phải trả cho người lao động thuộc doanh nghiệp quản lý và sử
  dụng.
  1.3.2 Nội dung:
  Đứng trên giác độ hạch toán, quỹ tiền lương được phân thành 02 phần:
  – Quỹ lương chính: là tiền lương trả cho người lao động được tính theo khối
  lượng công việc hoàn thành hoặc tính theo thời gian làm nhiệm vụ chính tại
  đơn vị, bao gồm: tiền lương theo sản phẩm, tiền lương theo thời gian và các
  khoản phụ cấp kèm theo.
  – Quỹ lương phụ: là tiền lương trả cho người lao động trong thời gian không làm
  việc tại xí nghiệp nhưng vẫn được hưởng lương theo chế độ quy định như: nghỉ
  phép, nghỉ lễ, học tập quân sự, nghỉ trong thời gian máy hỏng…
  1.4 Các quỹ hình thành từ tiền lƣơng:
  1.4.1 Bảo hiểm xã hội:

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 6

 18. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

  Ngoài tiền lương phân phối cho người lao động theo số lượng chất lượng lao động thì
  người lao động còn được hưởng một phần sản phẩm xã hội dưới hình thức tiền tệ nhằm
  ổn định đời sống vật chất, tinh thần khi ốm đau, thai sản, mất sức, tai nạn lao động… Phần
  sản phẩm xã hội này hình thành lên Quỹ bảo hiểm xã hội. Đây là là một trong những nội
  dung quan trọng của chính sách xã hội mà Nhà nước đảm bảo cho mỗi người lao động
  được hưởng các chế độ phù hợp với quy định về quyền lợi dựa trên văn hoá pháp lý của
  Nhà nước, đồng thời phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của đất nước, quỹ
  BHXH được hình thành từ:
  – Người sử dụng lao động (các doanh nghiệp ) đóng 18% từ quỹ tiền lương. Quỹ
  tiền lương này là tổng số tiền lương căn bản dựa trên cấp bậc, chức danh của
  những người tham gia BHXH.
  – Người lao động: đóng 8% từ lương căn bản đóng BHXH của người lao động.
  1.4.2 Bảo hiểm y tế:
  Song song với việc trích BHXH hàng tháng các doanh nghiệp cũng phải tiến hành
  trích BHYT. Khoản trích BHYT được nộp lên cơ quan quản lý chuyên môn với mục đích
  chăm sóc, phục vụ cho sức khoẻ người lao động khi gặp đau ốm, thai sản… Quỹ BHYT
  được hình thành từ việc trích lập theo tỷ lệ quy định dựa vào tổng số tiền lương thực tế
  phải trả cho công nhân viên trong tháng. Tỷ lệ trích BHYT hiện nay là 4.5% trong đó 3%
  do đơn vị sử dụng lao động đóng, 1.5% được trích từ lương của người lao động.
  1.4.3 Bảo hiểm thất nghiệp:
  Quỹ BHTN được hình thành từ các nguồn sau: Người lao động đóng bằng 1% tiền
  lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp; Người sử dụng lao động đóng bằng
  1% quỹ tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động
  tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Hằng tháng, Nhà nước hỗ trợ từ ngân sách bằng 1% quỹ
  tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của những người lao động tham gia
  bảo hiểm thất nghiệp và mỗi năm chuyển một lần; Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ
  quỹ và Các nguồn thu hợp pháp khác.
  Quỹ BHTN được sử dụng để trả trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề, tìm việc làm,
  đóng BHYT cho người hưởng trợ cấp thất nghiệp, các chi phí quản lý và đầu tư để bảo
  toàn, tăng trưởng quỹ.
  1.4.4 Kinh phí Công đoàn:

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 7

 19. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

  Để có nguồn kinh phí cho hoạt động công đoàn, doanh nghiệp phải trích theo tỷ lệ quy
  định so với tổng số tiền lương thực tế phát sinh. Đây chính là nguồn kinh phí công đoàn
  của doanh nghiệp và cũng được tính vào chi phí sản xuất. Tỷ lệ trích kinh phí công đoàn,
  theo chế độ hiện nay là 2%. KPCĐ do doanh nghiệp trích lập cũng được phân cấp quản lý
  và chi tiêu theo chế độ Nhà nước quy định một phần KPCĐ nộp cho công đoàn cấp trên,
  một phần để chi tiêu cho hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.
  Quản lý tốt việc trích lập các quỹ BHXH, BHYT,KPCĐ có một ý nghĩa rất quan trọng
  trong việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, mặt khác còn làm cho việc tính phân
  bổ chi phí sản xuất kinh doanh vào giá thành sản phẩm được chính xác.
  1.5 Các hình thức trả lƣơng:
  1.5.1 Hình thức tiền lƣơng trả theo thời gian:
  1.5.1.1 Khái niệm:
  Tiền lương trả theo thời gian là hình thức thù lao được chi trả cho người lao động dựa
  vào căn cứ chủ yếu: thời gian lao động và trình độ kỹ thuật hay nghiệp vụ chuyên môn.
  Hình thức này được áp dụng đối với các công việc chưa định mức được, công việc tự
  động hóa cao, đòi hỏi chất lượng cao.
  – Ưu điểm: rất đơn giản, dễ tính toán.
  – Nhược điểm: chưa chú ý đến chất lượng lao động, đồng thời chưa gắn với kết
  quả lao động cuối cùng, do đó không có khả năng kích thích người lao động
  tăng năng suất lao động.
  1.5.1.2 Phân loại:
  Tùy theo yêu cầu và trình độ quản lý thời gian lao động của đơn vị, việc tính trả lương
  theo thời gian được phân thành các loại sau:
  – Các loại tiền lương theo thời gian:
   Tiền lương tháng (LT): là tiền lương trả cố định hàng tháng trên cơ sở hợp đồng
  lao động.
  LT = Lƣơng căn bản x Hệ số cấp bậc
   Lương căn bản áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh (vùng I) năm 2014 là
  2.700.000 (đồng), đối với người lao động đã qua đào tạo, học việc sẽ là
  2.890.000 (đồng).

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 8

 20. Giáo viên hƣớng dẫn: ThS Võ Tƣờng Oanh Hoàng Ngọc Như Linh – 12HKT04

   Tiền lương tuần (Lt): là tiền lương trả cho một tuần làm việc được xác định trên
  cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần.
  Lt = LT x 12 / 52
   Tiền lương ngày (Ln): là tiền lương trả trong 1 ngày làm việc trên cơ sở tiền
  lương tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ trong tháng (26, 24, 22
  ngày).
  Ln = LT / số ngày làm việc theo chế độ trong tháng
  – Các hình thức tiền lương theo thời gian:
   Tiền lương theo thời gian giản đơn: căn cứ vào thời gian làm việc, mức lương
  cơ bản, các khoản phụ cấp để tính trả cho người lao động theo tháng, ngày.
   Tiền lương theo thời gian có thưởng: đây là hình thức trả lương theo thời gian
  kết hợp với tiền thưởng. tiền thưởng gồm tiền thưởng tăng năng suất lao động,
  thưởng tiết kiệm vật liệu, thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm. hình thức này
  nhằm kích thích người lao động tăng chất lượng sản phẩm và chú ý đến khối
  lược công việc được giao.
  1.5.2 Hình thức tiền lƣơng trả theo sản phẩm:
  1.5.2.1 Khái niệm:
  Tiền lương trả theo sản phẩm là hình thức thù lao được chi trả cho người lao động dựa
  vào đơn giá và sản lượng thực tế mà người lao động hoàn thành và đạt được yêu cầu chất
  lượng đã quy định sẵn.
  – Ưu điểm: gắn thu nhập của người lao động với kết quả họ làm ra, do đó có tác
  dụng khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động.
  – Nhược điểm: việc xây dựng đơn giá tiền lương khá phức tạp.
  1.5.2.2 Phân loại:
  – Tiền lương sản phẩm trực tiếp cá nhân: hình thức này được áp dụng đối với
  những công nhân trực tiếp sản xuất, công việc của họ có tính chất tương đối
  độc lập, có thể định mức, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm một cách cụ thể, riêng
  biệt.
  – Theo hình thức này, tiền lương phải trả cho người lao động được tính trực tiếp
  theo số lượng sản phẩm hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất và đơn giá sản
  phẩm đã được quy định.

  Khóa luận tốt nghiệp 2014 Trang 9

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Trợ giúp Thương mại Khang An File Word, PDF về máy