[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình

Download


Đề tài này hướng tới mục đích nhằm ứng dụng những kiến thức đã học ở môn Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và Thanh toán quốc tế vào thực tế thông qua số liệu được thu thập tại Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình để hiểu rõ hơn về hoạt động Thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN
  DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG
  MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH

  TÂN BÌNH

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Sinh viên thực hiện: Thái Thị Thanh Tâm

  MSSV: 1154020858 Lớp: 11DTNH16

  TP. Hồ Chí Minh, năm 2015

 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN
  DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG
  MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á CHI NHÁNH

  TÂN BÌNH

  Ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Chuyên ngành: TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Phùng Hữu Hạnh

  Sinh viên thực hiện: Thái Thị Thanh Tâm

  MSSV: 1154020858 Lớp: 11DTNH16

  TP. Hồ Chí Minh, năm 2015

  i

 3. LỜI CAM ĐOAN

  Tôi xin cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi thực hiện dƣới sự hƣớng dẫn
  của Ths. Phùng Hữu Hạnh, khoa Kế toán – Tài chính Ngân hàng, trƣờng Đại học
  Công Nghệ Tp.HCM và không sao chép dƣới bất kì hình thức nào. Các nội dung
  nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực. Những số liệu trong các bảng
  biểu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, nhận xét đƣợc thu thập và tính toán từ tài
  liệu gốc của Ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình, TP. HCM.

  Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này.

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015
  Sinh viên thực hiện

  Thái Thị Thanh Tâm

  ii

 4. LỜI CẢM ƠN
  Để hoàn thành đƣợc Khóa luận tốt nghiệp, em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ về mặt
  tinh thần và chuyên môn của rất nhiều ngƣời. Đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến Ban
  Giám Hiệu Trƣờng Đại học Công nghệ TP.HCM đã tạo cho sinh viên một môi trƣờng
  học tập năng động và sáng tạo. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô của Khoa Kế
  toán – Tài chính ngân hàng đã truyền đạt hết mình những kiến thức và kinh nghiệm
  quý báu cho sinh viên.

  Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn đến ThS. Phùng Hữu Hạnh, ngƣời đã tận tình
  hƣớng dẫn em hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp và giúp em có cái nhìn và tiếp cận với
  thực tế một cách khoa học hơn.

  Em xin cảm ơn ban lãnh đạo của Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình đã tạo
  điều kiện cho em có cơ hội đƣợc trải nghiệm thực tế tại ngân hàng. Em xin cảm ơn anh
  Phạm Huy Luận Phó giám đốc ngân hàng đã luôn dành thời gian quý báu của mình để
  dạy cho em những bài học rất quý giá và có đƣợc những trải nghiệm thực tế để em có
  thể trƣờng thành hơn. Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến các anh chị phòng Vận
  hành. Đặc biệt em xin cảm ơn anh Huy và chị Tú đã giúp đỡ em, rèn luyện cho em
  không những về mặt nghiệp vụ mà còn về tính cách cẩn thận cần có của một nhân viên
  làm trong lĩnh vực ngân hàng. Một lần nữa em xin cảm ơn tất cả các anh chị trong ngôi
  nhà Đông Á – Tân Bình đã mang đến cho em những ngày tháng rất đáng nhớ trong
  quá trình thực tập của mình.

  TP.HCM, ngày tháng năm 2015
  Sinh viên thực hiện

  Thái Thị Thanh Tâm

  iii

 5. iv
 6. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN

  NHẬN XÉT VỀ QUÁ TRÌNH THỰC THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN

  Họ và tên sinh viên: THÁI THỊ THANH TÂM

  MSSV: 1154020858

  Lớp: 11DTNH16

  Thời gian thực tập tại đơn vị: Từ………………đến………….

  Tại bộ phận thực tập: Phòng Vận hành

  Trong quá trình viết báo cáo thực tập sinh viên đã thể hiện:

  1. Thực hiện viết báo cáo thực tập theo quy định:

  ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Trung Bình ☐ Không đạt

  2. Thƣờng xuyên liên hệ và trao đổi chuyên môn với giảng viên hƣớng dẫn:

  ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Trung Bình ☐ Không đạt

  3. Đề tài đạt chất lƣợng theo yêu cầu:

  ☐ Tốt ☐ Khá ☐ Trung Bình ☐ Không đạt

  Tp.HCM, ngày …… tháng …..năm 2015

  Giảng viên hƣớng dẫn

  Phùng Hữu Hạnh

  v

 7. DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT

  TMCP Thƣơng mại cổ phần
  NHNN Ngân hàng nhà nƣớc
  NHTM Ngân hàng thƣơng mại
  CN Chi nhánh
  KH Khách hàng
  TCTD Tổ chức tín dụng
  L/C Tín dụng chứng từ
  ĐVT Đơn vị tính
  TTQT Thanh toán quốc tế
  XNK Xuất nhập khẩu
  T/T Chuyển tiền bằng điện
  M/T Chuyển tiền bằng thƣ
  UCP Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ
  NHTB Ngân hàng thông báo
  XK Xuất khẩu
  NHPH Ngân hàng phát hành
  TPHTVH Trƣởng phòng hỗ trợ vận hành
  QĐ Quyết định
  HĐQT Hội đồng quản trị
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  CVQHKHDN Chuyên viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp
  BM Biểu mẫu

  vi

 8. DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 1.1: Nguồn vốn huy động của ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình giai đoạn

  2012 – 2014 ……………………………………………………………………………………………………. 25

  Bảng 1.2: Tình hình dƣ nợ tín dụng tại Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình giai đoạn
  2012 – 2014 ……………………………………………………………………………………………………. 27

  Bảng 1.3: Kết quả kinh doanh của Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình giai đoạn 2012
  – 2014 ……………………………………………………………………………………………………………. 29

  Bảng 1.4: Tốc độ tăng trƣởng kết quả kinh doanh của Ngân hàng Đông Á – CN Tân
  Bình giai đoạn 2012 – 2014………………………………………………………………………………. 30

  Bảng 1.5: Doanh số thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình giai
  đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………………………………………………………. 32

  Bảng 1.6: Tình hình hoạt động thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C tại Ngân hàng
  Đông Á – CN Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………… 38

  Bảng 1.7: Tình hình hoạt động thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C tại Ngân hàng
  Đông Á – CN Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014 …………………………………………………… 41

  Bảng 1.8: Bảng phân tích SWOT về tình hình thanh toán quốc tế bằng L/C tại Ngân
  hàng Đông Á – CN Tân Bình ……………………………………………………………………………. 43

  Bảng 1.9: So sánh biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ của
  Ngân hàng Đông Á và Standard Chartered Bank…………………………………………………. 45

  DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ

  Sơ đồ 1.1: Quy trình thanh toán quốc tế bằng phƣơng thức chuyển tiền …………………… 7

  Sơ đồ 1.2: Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ có giá trị tại
  ngân hàng phát hành ………………………………………………………………………………………… 14

  Sơ đồ 1.3: Quy trình nghiệp vụ thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân
  hàng đƣợc chỉ định ………………………………………………………………………………………….. 16

  vii

 9. Sơ đồ 1.4: Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình ……………… 23

  Sơ đồ 1.5: Quy trình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C tại Ngân hàng Đông Á ….. 35

  Biểu đồ 1.1: Tình hình huy động vốn từ các nguồn của Ngân hàng Đông Á – CN Tân
  Bình giai đoạn 2012 – 2014………………………………………………………………………………. 25

  Biểu đồ 1.2: Tình hình dƣ nợ của Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình giai đoạn 2012 –
  2014 ………………………………………………………………………………………………………………. 27

  Biểu đồ 1.3: Tình hình doanh số Thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Đông Á – CN Tân
  Bình giai đoạn 2012 – 2014………………………………………………………………………………. 33

  Biểu đồ 1.4: Số lƣợng các doanh nghiệp đang giao dịch thanh toán quốc tế bằng tín
  dụng chứng từ tại ngân hàng giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………. 44

  viii

 10. MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………. 1

  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN
  DỤNG CHỨNG TỪ ………………………………………………………………………………………… 3

  1.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế ………………………………………………………………… 3

  1.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế………………………………………………………………….. 3

  1.1.2 Đặc điểm thanh toán quốc tế …………………………………………………………………… 3

  1.1.3 Vai trò của thanh toán quốc tế…………………………………………………………………. 3

  1.1.3.1 Đối với nền kinh tế …………………………………………………………………………. 3

  1.1.3.2 Đối với ngân hàng thƣơng mại …………………………………………………………. 4

  1.1.4 Các bên liên quan trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng thƣơng
  mại ………………………………………………………………………………………………………………. 4

  1.1.5 Các phƣơng thức thanh toán quốc tế chủ yếu ……………………………………………. 6

  1.1.5.1 Phƣơng thức chuyển tiền …………………………………………………………………. 6

  1.1.5.2 Phƣơng thức nhờ thu……………………………………………………………………….. 8

  1.1.5.3 Phƣơng thức tín dụng chứng từ ………………………………………………………… 9

  1.2 Tổng quan về phƣơng thức thanh toán tín dụng chứng từ …………………………… 9

  1.2.1 Khái niệm …………………………………………………………………………………………….. 9

  1.2.2 Đặc điểm của giao dịch L/C ……………………………………………………………………. 9

  1.2.3 Các loại tín dụng chứng từ chủ yếu trong hoạt động thanh toán quốc tế……… 10

  1.2.3.1 Thƣ tín dụng cơ bản ………………………………………………………………………. 10

  1.2.3.2 Các loại thƣ tín dụng đặc biệt …………………………………………………………. 11

  1.2.4 Quy trình nghiệp vụ giao dịch thanh toán quốc tế bằng phƣơng thức tín dụng
  chứng từ ……………………………………………………………………………………………………… 12

  1.2.4.1 Các bên tham gia ………………………………………………………………………….. 12

  1.2.4.2 Quy trình nghiệp vụ của phƣơng thức thanh toán quốc tế bằng tín dụng
  chứng từ …………………………………………………………………………………………………. 13

  1.2.5 Lợi ích và rủi ro cho các bên tham gia phƣơng thức tín dụng chứng từ ……… 17

  ix

 11. 1.2.5.1 Đối với ngƣời nhập khẩu ……………………………………………………………….. 17

  1.2.5.2 Đối với ngƣời xuất khẩu, ngƣời bán ………………………………………………… 18

  1.2.5.3 Với ngân hàng mở thƣ tín dụng ………………………………………………………. 19

  1.2.5.4 Đối với ngân hàng khác …………………………………………………………………. 19

  CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG
  TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG
  Á CHI NHÁNH TÂN BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 – 2014 ……………………………………. 21

  2.1 Tổng quan về ngân hàng …………………………………………………………………………… 21

  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đông Á ………………… 21

  2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân
  Bình …………………………………………………………………………………………………………… 22

  2.1.3 Cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình …………………. 23

  2.2 Thực trạng hoạt động của ngân hàng Đông Á chi nhánh Tân Bình giai đoạn
  2012 – 2014 ……………………………………………………………………………………………………. 25

  2.2.1 Hoạt động huy động vốn của ngân hàng …………………………………………………. 25

  2.2.2 Hoạt động tín dụng ………………………………………………………………………………. 26

  2.3 Thực trạng kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Đông Á chi nhánh
  Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014. …………………………………………………………………….. 29

  2.4 Phân tích hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng Đông Á chi nhánh Tân
  Bình giai đoạn 2012 – 2014 ……………………………………………………………………………. .32

  2.5 Phân tích thực trạng hoạt động thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại
  ngân hàng Đông Á chi nhánh Tân Bình giai đoạn 2012 – 2014. ……………………….. 35

  2.5.1 Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C ………………………………………. 35

  2.5.1.1 Quy trình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C tại Ngân hàng Đông Á –
  CN Tân Bình …………………………………………………………………………………………… 35

  2.5.1.2 Tình hình thanh toán hàng nhập khẩu bằng L/C ……………………………….. 38

  2.5.2 Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C ……………………………………….. 39

  2.5.2.1 Quy trình thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C tại ngân hàng Đông Á –
  CN Tân Bình. ………………………………………………………………………………………….. 39

  2.5.2.2 Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu bằng L/C ………………………………… 41

  x

 12. 2.6 Phân tích SWOT về thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ ……………….. 43

  CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT
  ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI NGÂN
  HÀNG ĐÔNG Á CHI NHÁNH TÂN BÌNH ……………………………………………………. 52

  3.1 Định hƣớng pháp triển của ngân hàng trong thời gian sắp tới ……………………. 52

  3.2 Giải pháp và kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán
  quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng. ……………………………………………….. 53

  3.2.1 Giải pháp trực tiếp ……………………………………………………………………………….. 53

  3.2.1.1 Đối với Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình …………………………………….. 53

  3.2.1.1.1 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế ……………………… 53

  3.2.1.1.2 Duy trì và phát triển quan hệ khách hàng…………………………………… 53

  3.2.1.2 Đối với Ngân hàng Đông Á ……………………………………………………………. 54

  3.2.1.2.1 Cải tiến quy trình nghiệp vụ …………………………………………………….. 54

  3.2.1.2.2 Điều chỉnh mức phí dịch vụ thanh toán quốc tế ………………………….. 55

  3.2.1.2.3 Mở rộng và thiết lập quan hệ với các ngân hàng đại lý nƣớc ngoài . 55

  3.2.1.2.4 Tăng cƣờng mối quan hệ với khách hàng ………………………………….. 56

  3.2.2 Giải pháp gián tiếp ………………………………………………………………………………. 57

  3.2.2.1 Đối với Ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình …………………………………….. 57

  3.2.2.1.1 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực và cơ cấu lại nhân sự …………. 57

  3.2.2.1.2 Hoàn thiện công tác thẩm định tín dụng ……………………………………. 58

  3.2.2.1.3 Cải tiến công nghệ nâng cao chất lƣợng dịch vụ…………………………. 59

  3.2.2.1.4 Đẩy mạnh hoạt động Marketing ……………………………………………….. 59

  3.2.2.2 Giải pháp đối với Ngân hàng Đông Á …………………………………………….. 60

  3.2.2.2.2 Có chính sách kinh doanh ngoại hối linh hoạt gắn liền với hoạt động
  thanh toán quốc tế và tín dụng……………………………………………………………….. 60

  3.2.3 Kiến nghị đối với nhà nƣớc …………………………………………………………………… 60

  3.2.3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp lý, văn bản pháp luật ……………………………….. 60

  3.2.3.2 Có chính sách tỷ giá hối đoái và quản lý ngoại tệ phù hợp và linh hoạt .. 61

  xi

 13. 3.2.3.3 Có các chính sách về khuyến khích xuất nhập khẩu dành cho các doanh
  nghiệp…………………………………………………………………………………………………….. 62

  3.2.3.4 Điều chỉnh và cải cách thể chế kinh tế mang tính thế giới ………………….. 62

  KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………………………… 64

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………. 65

  xii

 14. LỜI MỞ ĐẦU
  1. Sự cần thiết của đề tài
  Ngày nay, thƣơng mại quốc tế đã trở thành một phần không thể thiếu trong hoạt
  động kinh tế của mỗi quốc gia. Mở rộng hoạt động thƣơng mại quốc tế không những
  giúp phát huy lợi thế so sánh, tìm kiếm lợi nhuận mà còn là cách tốt nhất để đẩy nhanh
  tốc độ phát triển kinh tế. Trong quá trình phát triển đó, thanh toán quốc tế là một dịch
  vụ ngày càng trở nên quan trọng đối với các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam. Thanh
  toán quốc tế ra đời dựa trên nền tảng thƣơng mại quốc tế nhƣng thƣơng mại quốc tế có
  tồn tại và phát triển đƣợc hay không là dựa vào hoạt động của thanh toán quốc tế có
  hiệu quả hay không.

  Có thể nói trong nhiều năm qua các ngân hàng thƣơng mại đã không ngừng
  nâng cao hiệu quả thanh tóan quốc tế, đa dạng hóa các phƣơng thức thanh toán để
  phục vụ và đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng. Trong đó, phƣơng thức thanh
  toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ là một nghiệp vụ cơ bản phục vụ đắc lực cho hoạt
  động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Việc thu phí từ hoạt động thanh toán quốc
  tế bằng tín dụng chứng từ cũng mang lại nguồn lợi lớn cho các ngân hàng thƣơng mại.
  Nếu tiếp tục phát huy đƣợc thế mạnh của hoạt động này và hạn chế đến mức thấp nhất
  các rủi ro có thể xảy ra thì sẽ mang lại nguồn lợi rất lớn cho ngân hàng.

  Xuất phát từ những hiệu quả của hoạt động thanh toán quốc tế bằng tín dụng
  chứng từ, em muốn đi sâu vào đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế
  bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng TMCP Đông Á – CN Tân Bình” với mong muốn
  từ thực tiễn và những bài học có đƣợc trong quá trình học tập ở trƣờng đại học và
  trong quá trình làm việc tại ngân hàng. Em muốn đƣa ra một số giải pháp nhằm nâng
  cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng.

  2. Mục đích nghiên cứu
  Ứng dụng những kiến thức đã học ở môn Nghiệp vụ ngân hàng thƣơng mại và
  Thanh toán quốc tế vào thực tế thông qua số liệu đƣợc thu thập tại Ngân hàng TMCP
  Đông Á – CN Tân Bình để hiểu rõ hơn về hoạt động Thanh toán quốc tế bằng tín dụng
  chứng từ tại ngân hàng. Từ đó, đề ra những giải pháp và kiến nghị để góp phần nâng
  cao hiệu quả hoạt động tại ngân hàng.

  1

 15. 3. Phạm vi, đối tƣợng nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu, phân tích những vấn đề liên quan
  đến hoạt động Thanh toán quốc tế bằng phƣơng thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng
  Đông Á – CN Tân Bình và đƣa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động
  Thanh toán quốc tế tại ngân hàng.
  Phạm vi nghiên cứu: Tại ngân hàng Đông Á – CN Tân Bình.

  4. Phƣơng pháp nghiên cứu
  Thu thập số liệu thứ cấp từ bảng cân đối kế toán, từ các báo cáo của Ngân hàng
  Đông Á, đồng thời kết hợp với các phƣơng pháp:
   Phƣơng pháp so sánh
   Phƣơng pháp phân tích tỷ trọng, số tuyệt đối, số tƣơng đối.
   Phƣơng pháp phân tích đánh giá số liệu thực tế tại chi nhánh.
   Phƣơng pháp thống kê tổng hợp số liệu giữa các năm
  Ngoài ra còn dùng các biểu đồ để minh hoạ nhằm giúp cho việc phân tích rõ ràng hơn.

  5. Bố cục của báo cáo thực tập tốt nghiệp
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục,
  đồ án đƣợc chia làm 3 chƣơng:

  Chƣơng 1: Cơ Sở Lý Luận Về Thanh Toán Quốc Tế Bằng Tín Dụng Chứng Từ.

  Chƣơng 2: Thực Trạng Hoạt Động Thanh Toán Quốc Tế Bằng Tín Dụng Chứng Từ
  Tại Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Đông Á Chi Nhánh Tân Bình Giai Đoạn 2012
  – 2014.

  Chƣơng 3: Giải Pháp Và Kiến Nghị Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Thanh Toán
  Quốc Tế Bằng Tín Dụng Chứng Từ Tại Ngân Hàng Đông Á Chi Nhánh Tân Bình.

  2

 16. CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ
  BẰNG TÍN DỤNG CHỨNG TỪ

  1.1 Tổng quan về thanh toán quốc tế
  1.1.1 Khái niệm thanh toán quốc tế
  Theo Nguyễn Văn Tiến (2008) định nghĩa:
  Thanh toán quốc tế là việc thực hiện các nghĩa vụ chi trả và quyền hƣởng lợi về
  tiền tệ phát sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi kinh tế giữa các tổ chức, cá
  nhân nƣớc này với tổ chức cá nhân nƣớc khác, hay giữa một quốc gia với tổ chức quốc
  tế, thông qua quan hệ giữa các ngân hàng của các nƣớc liên quan.
  1.1.2 Đặc điểm thanh toán quốc tế
   Chủ thể tham gia vào hoạt động TTQT ở các quốc gia khác nhau, mỗi giao dịch
  TTQT liên quan tới tối thiểu hai quốc gia.
   Hoạt động TTQT liên quan đến hệ thống pháp luật của các quốc gia khác nhau
  có thể đối nghịch nhau. Do tính phức tạp các bên tham gia thƣờng lựa chọn các
  quy phạm pháp luật mang tính thống nhất theo thông lệ quốc tế.
   Đồng tiền dùng trong TTQT thông thƣờng tồn tại dƣới hình thức các phƣơng
  tiện thanh toán (Hối phiếu, Séc, Thẻ, Chuyển khoản..), có thể là đồng tiền của
  nƣớc ngƣời mua hoặc ngƣời bán, hoặc là đồng tiền của nƣớc thứ ba, nhƣng
  thƣờng là ngoại tệ đƣợc tự do chuyển đổi.
   Ngôn ngữ sử dụng trong TTQT chủ yếu là tiếng Anh.
  1.1.3 Vai trò của thanh toán quốc tế
  1.1.3.1 Đối với nền kinh tế
  Trƣớc xu thế kinh tế thế giới ngày càng đƣợc quốc tế hóa, các quốc gia đang ra
  sức phát triển kinh tế thị trƣờng, mở cửa, hợp tác và hội nhập. Thanh toán quốc tế nổi
  lên nhƣ cầu nối giữa kinh tế trong nƣớc với phần kinh tế thế giới bên ngoài với các vai
  trò chính sau:
   Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động XNK của nền kinh tế nhƣ một tổng thể.
   Bôi trơn và thúc đẩy hoạt động đầu tƣ nƣớc ngoài trực tiếp và gián tiếp.
   Thúc đẩy và mở rộng hoạt động dịch vụ nhƣ du lịch, hợp tác quốc tế.
   Tăng cƣờng thu hút kiều hối và các nguồn lực tài chính khác.
   Thúc đẩy thị trƣờng tài chính quốc gia hội nhập quốc tế.

  3

 17. 1.3.1.2 Đối với ngân hàng thƣơng mại
   Ngân hàng thƣơng mại với TTQT
  Trong dây chuyền hoạt động kinh tế đối ngoại của quốc gia, hệ thống ngân
  hàng tham gia và đóng vai trò trung tâm trong hầu hết các giai đoạn nhƣ: thanh toán
  quốc tế, tài trợ xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ, bảo lãnh ngân hàng trong ngoại
  thƣơng. Thanh toán giữa các nƣớc sẽ đƣợc thực hiện thông qua ngân hàng và vai trò
  của TTQT chính là chất xúc tác, là cầu nối, là điều kiện đảm bảo an toàn và hiệu quả
  cho các bên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, đồng thời tài trợ cho các doanh
  nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu.

   Thanh toán quốc tế là hoạt động sinh lời của ngân hàng thƣơng mại
  Ngày nay, hoạt động TTQT là một dịch vụ trở nên quan trọng đối với các
  NHTM, nó đem lại nguồn thu đáng kể không những về số lƣợng tuyệt đối mà cả về tỷ
  trọng. TTQT còn là một mắt xích quan trọng trong việc chắp nối và thúc đẩy phát triển
  các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng nhƣ kinh doanh ngoại tệ, tài trợ xuất
  nhập khẩu, bảo lãnh ngân hàng…
  Việc hoàn thiện và phát triển hoạt động TTQT có vai trò hết sức quan trọng đối
  với hoạt động ngân hàng, nó không chỉ là một dịch vụ thanh toán thuần túy mà còn là
  khâu trung tâm không thể thiếu trong dây chuyền hoạt động kinh doanh, bổ sung và hỗ
  trợ cho các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng.
  Thông qua cung cấp dịch vụ TTQT cho khách hàng, ngân hàng thu một khoản
  phí để bù đắp cho các chi phí của ngân hàng và tạo ra lợi nhuận kinh doanh cần thiết.
  Tùy theo phƣơng thức thanh toán, môi trƣờng cạnh tranh và độ tín nhiệm của khách
  hàng mà biểu phí và mức phí dịch vụ áp dụng có thể là khác nhau cho các khách hàng
  khác nhau. Biểu phí dịch vụ thanh toán quốc tế cấu thành nên doanh thu và lợi nhuận
  của ngân hàng thƣơng mại.

  1.1.4 Các bên liên quan trong hoạt động thanh toán quốc tế tại ngân hàng
  thƣơng mại
   Ngƣời mua, ngƣời bán và các đại lý
   Ngƣời mua – The Buyer (Nhà nhập khẩu) là ngƣời có nhu cầu hàng hóa, liên hệ
  với ngƣời bán để đặt đơn mua những hàng hóa theo yêu cầu và chuyển hàng
  hóa vào trong nƣớc (nhập khẩu).

  4

 18.  Ngƣời bán – The seller (Nhà xuất khẩu) là ngƣời có hàng hóa, liên hệ với ngƣời
  mua để thỏa thuận các điều khoản về hợp đồng mua bán và chuyển hàng hóa ra
  nƣớc ngoài.
   Ngƣời sản xuất hàng hóa – Manufacturer là ngƣời trực tiếp sản xuất hay làm ra
  hàng hóa nhƣng không phải là ngƣời xuất khẩu.
   Các đại lý – Agents: Nhìn chung, ngƣời mua thƣờng có đại lý của mình đặt ở
  nƣớc xuất khẩu và ngƣợc lại ngƣời bán có đại lý của mình đặt tại nƣớc ngƣời
  nhập khẩu.
   Các ngân hàng
  Các ngân hàng của nhà nhập khẩu có thể trợ giúp:
   Tƣ vấn về những nhà cung cấp hàng hóa nƣớc ngoài.
   Thấu hiểu những nhu cầu của nhà nhập khẩu và sẵn sàng tƣ vấn để nhà nhập
  khẩu bảo vệ lợi ích tốt nhất của mình.
   Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán hàng nhập.
   Nhận tiền từ nhà nhập khẩu thanh toán cho bộ chứng từ.
   Thực hiện chuyển tiền cho ngƣời xuất khẩu.
   Tài trợ cho nhà nhập khẩu thực hiện thƣơng mại quốc tế.
  Ngân hàng của nhà xuất khẩu có thể trợ giúp:
   Tƣ vấn về những nhà nhập khẩu nƣớc ngoài.
   Thấu hiểu những nhu cầu của nhà xuất khẩu và sẵn sàng tƣ vấn để nhà xuất
  khẩu bảo vệ tốt nhất lợi ích của mình.
   Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán hàng xuất và thanh toán.
   Nhận tiền thanh toán trên danh nghĩa ngƣời xuất khẩu.
   Tài trợ cho nhà xuất khẩu thực hiện thƣơng mại quốc tế.
   Ngƣời chuyên chở
  Hàng hóa có thể đƣợc chuyên chở giữa các quốc gia bằng các phƣơng thức vận
  tải khác nhau. Sử dụng phƣơng thức vận tải nào phụ thuộc chủ yếu vào vị trí địa lý,
  đặc điểm tự nhiên của tuyến đƣờng và thỏa thuận giữa ngƣời mua và ngƣời bán. Trong
  thƣơng mại quốc tế ngƣời chuyên chở có thể là:
   Công ty vận tải biển.
   Hãng vận tải hàng không.
   Công ty vận tải đƣờng bộ.
  5
 19.  Hãng vận tải đƣờng sắt.
   Công ty vận tải đƣờng sông.
   Bƣu điện.
   Chuyển phát.
   Công ty bảo hiểm
  Công ty bảo hiểm bảo hiểm cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ nƣớc
  này sang nƣớc khác. Theo thỏa thuận, ngƣời mua bảo hiểm có thể là nhà nhập khẩu
  hay nhà xuất khẩu. Các loại rủi ro đƣợc bảo hiểm là theo thỏa thuận giữa công ty bảo
  hiểm và ngƣời mua bảo hiểm. Công ty bảo hiểm phát hành các chứng từ bảo hiểm
  hàng hóa nhƣ: Bảo hiểm đơn, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Tờ khai bảo hiểm bao.

   Chính phủ và các tổ chức thƣơng mại
  Nƣớc ngƣời nhập khẩu có thể áp dụng những hạn chế nhập khẩu một số loại
  hàng hóa nhất định, do đó, ngƣời nhập khẩu phải xin giấy phép nhập khẩu đối với
  hàng hóa này. Những nƣớc hạn chế về nguồn ngoại hối có thể ƣu tiên thanh toán cho
  hàng hóa nhập khẩu bằng loại ngoại tệ có sẵn, hoặc phải đƣợc phép của cơ quan quản
  lý ngoại hối mới đƣợc mua và chuyển ngoại tệ ra nƣớc ngoài. Hiện nay, với những lý
  do khác nhau hầu hết các nƣớc đều yêu cầu giấy phép nhập khẩu đối với một số loại
  hàng hóa nhất định, do đó nhà kinh doanh muốn nhập khẩu những loại hàng hóa này
  nhất thiết phải xin đƣợc giấy phép nhập khẩu trƣớc, nếu không hàng hóa sẽ bị tịch thu.
  Nƣớc ngƣời xuất khẩu có thể áp dụng cơ chế cấp phép đối với một số hàng hóa
  xuất khẩu nhất định nhằm bảo đảm rằng hàng hóa đƣợc định giá đúng. Hệ thống cấp
  phép xuất khẩu còn cho phép theo dõi và kiểm soát nguồn thu từ xuất khẩu của quốc
  gia.

  1.1.5 Các phƣơng thức thanh toán quốc tế chủ yếu
  1.1.5.1 Phƣơng thức chuyển tiền
  Theo Nguyễn Văn Tiến (2008) định nghĩa:
  Chuyển tiền là phƣơng thức thanh toán trong đó khách hàng (ngƣời chuyển
  tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định cho một ngƣời
  khác (ngƣời hƣởng lợi) theo một địa chỉ nhất định và trong một khoảng thời gian nhất
  định.
   Có hai hình thức chuyển tiền chủ yếu:

  6

 20.  Chuyển tiền bằng thƣ (M/T) là hình thức chuyển tiền trong đó lệnh thanh toán
  của ngân hàng chuyển tiền đƣợc chuyển bằng thƣ cho ngân hàng trả tiền.
   Chuyển tiền bằng điện (T/T) là hình thức chuyển tiền trong đó lệnh thanh toán
  của ngân hàng chuyển tiền đƣợc thể hiện trong nội dung một bức điện gửi cho
  ngân hàng trả tiền bằng telex hay mạng Swift.
   Các bên tham gia chủ yếu trong hình thức chuyển tiền:
   Ngƣời chuyển tiền hay ngƣời trả tiền (Remeitter) thƣờng là ngƣời nhập khẩu,
  ngƣời mua, ngƣời mắc nợ, nhà đầu tƣ…Ngƣời trả tiền là ngƣời yêu cầu ngân
  hàng chuyển tiền ra nƣớc ngoài.
   Ngƣời thụ hƣởng (Beneficiary) là ngƣời xuất khẩu, chủ nợ, ngƣời nhận vốn
  đầu tƣ, ngƣời nhận kiều hối do ngƣời chuyển tiền chỉ định.
   Ngân hàng chuyển tiền (Remitting Bank) là ngân hàng phục vụ ngƣời chuyển
  tiền
   Ngân hàng trả tiền (Paying Bank) là ngân hàng trả tiền cho ngƣời thụ hƣởng,
  là ngân hàng đại lý hay chi nhánh của ngân hàng chuyển tiền.
   Các bƣớc tiến hành
  Sơ đồ 1.1: Quy trình thanh toán quốc tế bằng phƣơng thức chuyển tiền

  Ngân hàng trả tiền (4) Ngân hàng chuyển tiền

  (Paying Bank) (Remitting Bank)

  (5) (3) (2)

  Ngƣời thụ hƣởng (1) Ngƣời chuyển tiền

  (Beneficiary) (Remitter)

  Bước 1: Nhà xuất khẩu thực hiện việc giao hàng, đồng thời chuyển giao bộ chứng từ
  nhƣ: hóa đơn, vận đơn, bảo hiểm đơn cho nhà nhập khẩu.
  Bước 2: Sau khi kiểm tra bộ chứng từ (hoặc hàng hóa), nếu quyết định trả tiền thì nhà
  nhập khẩu viết lệnh chuyển tiền (M/T hoặc T/T) cùng với ủy nhiệm chi (nếu có tài
  khoản) gửi ngân hàng phục vụ mình.

  7

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Giải pháp nâng cao hiệu quả thanh toán quốc tế bằng tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh Tân Bình File Word, PDF về máy