[Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex – Tải về File Word, PDF

Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

Download


Kết cấu của đề tài được chia làm 3 chương: Chương 1 – Cơ sở lý luận kế toán xác định kết quả kinh doanh; Chương 2 – Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex; Chương 3 – Một số nhận xét và kiến nghị về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex File Word, PDF về máy

Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
  KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

  CÔNG TÁC KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
  CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX

  Ngành: KẾ TOÁN
  Chuyên ngành: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Trịnh Ngọc Anh
  Sinh viên thực hiện : Lê Trúc Đan
  MSSV: 1054030094 Lớp: 10DKKT1

  TP. Hồ Chí Minh, 2014

 2. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  LỜI CAM ĐOAN

  Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu. Những kết quả và các số liệu trong luận văn tốt
  nghiệp đƣợc thực hiện tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, không sao chép bất kì
  nguồn nào khác. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc nhà trƣờng về sự cam đoan này.

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
  Sinh viên

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  ii

 3. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  LỜI CẢM ƠN
  Bài luận văn tốt nghiệp của em hoàn thiện không chỉ là nỗ lực của riêng cá nhân em mà
  phần lớn là nhờ sự dẫn dắt của quý thầy cô tại Trƣờng ĐH Công Nghệ Thành phố Hồ Chí
  Minh cùng với sự hƣớng dẫn nhiệt tình của các anh chị ở Công ty Cổ phần thực phẩm
  Cholimex

  Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trƣờng ĐH Công Nghệ Thành phố Hồ Chí
  Minh, tất cả quý thầy cô khoa Kế toán- Tài chính- Ngân hàng đã truyền đạt cho em
  những kiến thức quý báu trong suốt thời gian học tập ở trƣờng. Đặc biệt, em muốn gửi lời
  cảm ơn này tới ngƣời cô không chỉ truyền đạt cho em những kiến thức mà còn hƣớng
  dẫn, chỉ bảo em trong suốt quá trình làm đồ án, đó chính là cô Trịnh Ngọc Anh.

  Qua đây, em cũng xin gửi lời cám ơn đến toàn thể quý “Công ty Cổ phần thực phẩm
  Cholimex” đã tạo điều kiện cho em đƣợc thực tập và học hỏi nhiều kiến thức bổ ích.
  Những kiến thức đó sẽ giúp em có thêm nhiều kinh nghiệm cho công việc kế toán trong
  tƣơng lai của mình. Em xin gửi lời cám ơn đến Ban giám đốc và các anh chị ở công ty đã
  hƣớng dẫn nhiệt tình cho em trong quá trình thực tập.

  Cuối cùng, em xin kính chúc tất cả quý thầy cô và các anh chị lời chúc sức khỏe, hạnh
  phúc và thành công trong cuộc sống. Xin kính chúc quý Công ty Cổ phần thực phẩm
  ngày càng phát triển và gặt hái đƣợc nhiều thành công trong tƣơng lai.

  Em xin chân thành cám ơn!

  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
  Sinh viên

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  iii

 4. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƢỚNG DẪN
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2014
  Sinh viên

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  iv

 5. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  VAS Chuẩn mực kế toán
  TK Tài khoản
  TTĐB Tiêu thụ đặc biệt
  NTCL Ngoại tệ các loại
  NSNN Ngân sách nhà nƣớc
  BĐS Bất động sản
  KQKD Kết quả kinh doanh
  HĐTC Hoạt động tài chính
  ĐH Đại học.
  P. Phòng
  X. Xƣởng
  KCN Khu công nghiệp
  VN Việt Nam
  TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  UBNDTP Uỷ ban nhân dân thành phố
  XNK Xuất nhập khẩu
  ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông
  HĐQT Hội đồng quản trị
  TSCĐ Tài sản cố định
  CBCNV Cán bộ công nhân viên
  CCDC Công cụ dụng cụ
  GTGT Giá trị gia tăng
  BH Bán hàng
  CCDV Cung cấp dịch vụ
  TNDN Thu nhập doanh nghiệp
  TNHH Trách nhiệm hữu hạn
  TM Thƣơng mại
  CNTP Chi nhánh thành phố
  DTBH Doanh thu bán hàng
  GVHB Giá vốn hàng bán
  CPBH Chi phí bán hàng
  CPQLDN Chi phí quản lý doanh nghiệp
  DTTC Doanh thu tài chính
  CPTC Chi phí tài chính
  TKĐƢ Tài khoản đối ứng
  đ Đồng
  K/C Kết chuyển

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  v

 6. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
  Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ………………………… 9
  Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính …………………………………….. 11
  Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác ……………………………………………………………. 13
  Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chiết khấu thƣơng mại ……………………………………………….. 15
  Sơ đồ 1.5: Sơ đồ hạch toán hàng bán bị trả lại ……………………………………………………… 17
  Sơ đồ 1.6: Sơ đồ hạch toán giảm giá hàng bán ……………………………………………………… 18
  Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt………………………………………………….. 20
  Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán thuế xuất khẩu …………………………………………………………… 20
  Sơ đồ 1.9: Sơ đồ hạch toán thuế GTGT trực tiếp ………………………………………………….. 21
  Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán ……………………………………………………… 23
  Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng ………………………………………………………. 24
  Sơ đồ 1.12: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp…………………………………….. 26
  Sơ đồ 1.13: Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính ………………………………………………………. 28
  Sơ đồ 1.14: Sơ đồ hạch toán chí phí khác …………………………………………………………….. 30
  Sơ đồ 1.15: Sơ đồ hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ……………………………. 33
  Sơ đồ 1.16: Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh ……………………………………… 35
  Sơ đồ 2.1: Sơ đồ bộ máy tổ chức ………………………………………………………………………… 40
  Sơ đồ 2.2: Sơ đồ bộ máy kế toán ………………………………………………………………………… 42
  Sơ đồ 2.3: Trình tự luân chuyển chứng từ doanh thu BH và CCDV ………………………… 48
  Sơ đồ 2.4: Trình tự luân chuyển chứng từ chiết khấu thƣơng mại …………………………… 57
  Sơ đồ 2.5: Trình tự luân chuyển chứng từ hàng bán bị trả lại …………………………………. 59
  Sơ đồ 2.6: Trình tự luân chuyển chứng từ giá vốn hàng bán…………………………………… 62
  Sơ đồ 2.7: Trình tự luân chuyển chứng từ chi phí bán hàng …………………………………… 65
  Sơ đồ 2.8: Trình tự luân chuyển chứng từ chi phí QLDN ………………………………………. 67
  Sơ đồ 2.9: Trình tự luân chuyển chứng từ xác định KQKD ……………………………………. 76

  DANH MỤC CÁC BẢNG
  Bảng 2.1: Bảng phân tích kết quả hoạt động kinh doanh (2010- 2011- 2012) …………… 45

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  vi

 7. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  MỤC LỤC
  Lời mở đầu ………………………………………………………………………………………………………. 1
  1. Lý do chọn đề tài ………………………………………………………………………………………….. 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu ……………………………………………………………………………………… 1
  3. Phƣơng pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 1
  4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………….. 2
  CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  …………………………………………………………………………………………………………………………. 2
  1.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh……. 2
  1.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh …………………………………………………. 2
  1.1.2 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả kinh doanh………………………………………. 2
  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh …………………………………… 3
  1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác ………………………………………………………………. 3
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ …………………………………….. 3
  1.2.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu bán hàng
  nội bộ ……………………………………………………………………………………………………………….. 3
  1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ……………… 3
  1.2.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ……………. 3
  1.2.1.4 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu
  bán hàng nội bộ ………………………………………………………………………………………………….. 6
  1.2.1.5 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………….. 7
  1.2.1.6 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………….. 7
  1.2.1.7 Tài khoản sử dụng…………………………………………………………………………. 7
  1.2.1.8 Một số nghiệp vụ chủ yếu ………………………………………………………………. 8
  1.2.1.9 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………….. 9
  1.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính …………………………………………………….. 9
  1.2.2.1 Khái niệm doanh thu hoạt động tài chính …………………………………………. 9
  1.2.2.2 Nguyên tắc hạch toán doanh thu hoạt động tài chính …………………………. 9
  1.2.2.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………….. 9
  1.2.2.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………….. 9
  1.2.2.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 10
  1.2.2.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 10
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  vii

 8. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  1.2.2.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 11
  1.2.3 Kế toán thu nhập khác …………………………………………………………………………. 11
  1.2.3.1 Khái niệm thu nhập khác ……………………………………………………………… 11
  1.2.3.2 Nguyên tắc hạch toán thu nhập khác ……………………………………………… 11
  1.2.3.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 12
  1.2.3.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 12
  1.2.3.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 12
  1.2.3.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 12
  1.2.3.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 12
  1.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu ……………………………………………………… 13
  1.3.1 Kế toán chiết khấu thƣơng mại …………………………………………………………….. 13
  1.3.1.1 Khái niệm chiết khấu thƣơng mại………………………………………………….. 13
  1.3.1.2 Nguyên tắc hạch toán…………………………………………………………………… 13
  1.3.1.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 14
  1.3.1.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 14
  1.3.1.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 14
  1.3.1.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 14
  1.3.1.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 14
  1.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại …………………………………………………………………… 15
  1.3.2.1 Khái niệm hàng bán bị trả lại ………………………………………………………… 15
  1.3.2.2 Nguyên tắc hạch toán…………………………………………………………………… 15
  1.3.2.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 15
  1.3.2.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 15
  1.3.2.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 15
  1.3.2.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 16
  1.3.2.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 16
  1.3.3 Kế toán giảm giá hàng bán …………………………………………………………………… 17
  1.3.3.1 Khái niệm giảm giá hàng bán ……………………………………………………….. 17
  1.3.3.2 Nguyên tắc hạch toán…………………………………………………………………… 17
  1.3.3.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 17
  1.3.3.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 17
  1.3.3.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 17
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  viii

 9. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  1.3.3.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 17
  1.3.3.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 18
  1.3.4 Kế toán thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng trực tiếp…..
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 18
  1.3.4.1 Thuế tiêu thụ đặc biệt ………………………………………………………………….. 18
  1.3.4.2 Thuế xuất khẩu……………………………………………………………………………. 20
  1.3.4.3 Thuế giá trị gia tăng trực tiếp………………………………………………………… 21
  1.4 Kế toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng …………………… 21
  1.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán …………………………………………………………………….. 21
  1.4.1.1 Khái niệm giá vốn hàng bán …………………………………………………………. 21
  1.4.1.2 Nguyên tắc hạch toán giá vốn hàng bán …………………………………………. 21
  1.4.1.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 21
  1.4.1.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 22
  1.4.1.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 22
  1.4.1.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 22
  1.4.1.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 22
  1.4.2 Kế toán chi phí bán hàng ……………………………………………………………………… 23
  1.4.2.1 Khái niệm chi phí bán hàng ………………………………………………………….. 23
  1.4.2.2 Nguyên tắc hạch toán chi phí bán hàng ………………………………………….. 23
  1.4.2.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 23
  1.4.2.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 23
  1.4.2.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 23
  1.4.2.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 24
  1.4.2.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 24
  1.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp ……………………………………………………. 25
  1.4.3.1 Khái niệm chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………………………… 25
  1.4.3.2 Nguyên tắc hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp ………………………… 25
  1.4.3.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 25
  1.4.3.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 25
  1.4.3.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 25
  1.4.3.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 26
  1.4.3.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 26
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  ix

 10. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  1.4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính……………………………………………………….. 27
  1.4.4.1 Khái niệm chi phí hoạt động tài chính ……………………………………………. 27
  1.4.4.2 Nguyên tắc hạch toán chi phí hoạt động tài chính ……………………………. 27
  1.4.4.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 27
  1.4.4.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 27
  1.4.4.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 27
  1.4.4.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 27
  1.4.4.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 28
  1.4.5 Kế toán chi phí khác ……………………………………………………………………………. 29
  1.4.5.1 Khái niệm chi phí khác ………………………………………………………………… 29
  1.4.5.2 Nguyên tắc hạch toán chi phí khác ………………………………………………… 29
  1.4.5.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 29
  1.4.5.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 29
  1.4.5.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 29
  1.4.5.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 29
  1.4.5.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 30
  1.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp …………………………………………… 30
  1.4.1.1 Khái niệm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ……………………………….. 30
  1.4.1.2 Nguyên tắc hạch toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ……………….. 30
  1.4.1.3 Chứng từ hạch toán ……………………………………………………………………… 31
  1.4.1.4 Sổ kế toán…………………………………………………………………………………… 31
  1.4.1.5 Tài khoản sử dụng……………………………………………………………………….. 31
  1.4.1.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………………………………….. 32
  1.4.1.7 Sơ đồ hạch toán…………………………………………………………………………… 32
  1.5 Xác định kết quả kinh doanh …………………………………………………………………….. 33
  1.5.1 Khái niệm xác định kết quả kinh doanh …………………………………………………. 33
  1.5.2 Nguyên tắc hạch toán xác định kết quả kinh doanh …………………………………. 33
  1.5.3 Chứng từ hạch toán …………………………………………………………………………….. 33
  1.5.4 Sổ kế toán ………………………………………………………………………………………….. 33
  1.5.5 Tài khoản sử dụng ………………………………………………………………………………. 33
  1.5.6 Một số nghiệp vụ chủ yếu ……………………………………………………………………. 34
  1.5.7 Sơ đồ hạch toán ………………………………………………………………………………….. 35
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  x

 11. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  1.6 Báo cáo xác định kết quả kinh doanh ………………………………………………………… 35
  1.7 Quy định của Nhà nƣớc về các khoản chi phí hợp lệ, hợp lý ………………………. 36
  1.8 Quy định của Nhà nƣớc về các khoản chi phí đƣợc khấu trừ và không đƣợc
  khấu trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp…………………………………………………. 37
   TÓM TẮT CHƢƠNG 1 ……………………………………………………………………………… 38
  CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX………………………………….. 39
  2.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần thực phẩm Cholimex …………………………. 39
  2.1.1 Giới thiệu về quá trình hình thành và phát triển công ty Cholimex ……………. 39
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức, quản lý ở công ty cổ phần thực phẩm Cholimex ……………… 39
  2.1.2.1 Sơ đồ bộ máy tổ chức ………………………………………………………………….. 40
  2.1.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận …………………………………………. 42
  2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán tại công ty cổ phần thực phẩm Cholimex ….. 42
  2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy kế toán ………………………………………………………………….. 42
  2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phần hành kế toán …………………………….. 43
  2.1.4 Hình thức kế toán ……………………………………………………………………………….. 43
  2.1.4.1 Chế độ kế toán đang áp dụng ………………………………………………………… 43
  2.1.4.2 Hình thức ghi sổ kế toán ………………………………………………………………. 44
  2.1.4.3 Các phƣơng pháp kế toán …………………………………………………………….. 44
  2.1.5 Tình hình công ty những năm gần đây …………………………………………………… 45
  2.1.6 Thuận lợi, khó khăn và phƣơng hƣớng phát triển của Công ty………………….. 47
  2.2 Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần thực phẩm
  Cholimex ………………………………………………………………………………………………………… 47
  2.2.1 Đặc điểm kinh doanh, các phƣơng thức tiệu thụ và thanh toán tại công ty …. 47
  2.2.1.1 Đặc điểm kinh doanh của Công ty …………………………………………………. 47
  2.2.1.2 Phƣơng thức tiệu thụ của công ty ………………………………………………….. 48
  2.2.1.3 Thị trƣờng tiêu thụ ………………………………………………………………………. 48
  2.2.1.4 Hình thức thanh toán tại công ty……………………………………………………. 48
  2.2.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác …………………………………………………………. 48
  2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ……………………………. 48
  2.2.2.2 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính …………………………………………… 54
  2.2.2.3 Kế toán thu nhập khác …………………………………………………………………. 56
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  xi

 12. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  2.2.3 Kế toán các khoản giảm trừ khi tính doanh thu thuần ………………………………. 57
  2.2.3.1 Kế toán chiết khấu thƣơng mại ………………………………………………………. 57
  2.2.3.2 Kế toán hàng bán bị trả lại …………………………………………………………….. 59
  2.2.4.3 Kế toán giảm giá hàng bán ……………………………………………………………. 61
  2.2.4 Các chi phí phát sinh trong quá trình bán hàng ………………………………………… 62
  2.2.4.1 Kế toán giá vốn hàng bán …………………………………………………………….. 62
  2.2.4.2 Kế toán chi phí bán hàng ………………………………………………………………. 65
  2.2.4.3 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp …………………………………………….. 67
  2.2.4.4 Kế toán chi phí hoạt động tài chính ………………………………………………… 70
  2.2.4.5 Kế toán chi phí khác …………………………………………………………………….. 71
  2.2.4.6 Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ……………………………………. 73
  2.3 Kế toán xác định kết quả kinh doanh …………………………………………………………. 76
  2.3.1 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ……………………………………………………… 76
  2.3.1.1 Đặc điểm …………………………………………………………………………………….. 76
  2.3.1.2 Trình tự luân chuyển chứng từ ………………………………………………………. 76
  2.3.1.3 Chứng từ hạch toán ………………………………………………………………………. 76
  2.3.1.4 Sổ kế toán……………………………………………………………………………………. 76
  2.3.1.5 Tài khoản sử dụng………………………………………………………………………… 76
  2.3.1.6 Ví dụ minh họa ……………………………………………………………………………. 76
  2.3.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh …………………………………………………… 79
  TÓM TẮT CHƢƠNG 2 ………………………………………………………………………………….. 79
  CHƢƠNG III. MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH
  KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX
  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80
  3.1 Nhận xét ……………………………………………………………………………………………………. 30
  3.1..1 Ƣu điểm …………………………………………………………………………………………….. 80
  3.1..2 Nhƣợc điểm ……………………………………………………………………………………….. 82
  3.2 Kiến nghị …………………………………………………………………………………………………… 83
  3.2.1 Kiến nghị về công tác kế toán ……………………………………………………………….. 83
  3.2.2 Kiến nghị khác…………………………………………………………………………………….. 84
  TÓM TẮT CHƢƠNG 3 ………………………………………………………………………………….. 85

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  xii

 13. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  KẾT LUẬN CHUNG ………………………………………………………………………………………. 86
  TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………….. 87

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  xiii

 14. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Nền kinh tế ngày càng phát triển đã mở ra vô vàn những cơ hội và thách thức cho các
  doanh nghiệp. Để có thể tồn tại lâu dài và vƣơn lên thì các doanh nghiệp cần chủ động
  trong sản xuất kinh doanh, nắm bắt các thông tin, đặc biệt là các thông tin kinh tế, tài
  chính một cách nhanh chóng và chuẩn xác.
  Doanh thu, chi phí, và kết quả kinh doanh là những thông tin không chỉ quan trọng đối
  với doanh nghiệp mà còn quan trọng với Nhà nƣớc, nhà đầu tƣ, nhà cung cấp, các tổ chức
  tài chính,… Các thông tin này đƣợc kế toán trong công ty tập hợp, phản ánh dƣới dạng
  các con số và chỉ tiêu kinh tế tài chính. Nhà quản trị doanh nghiệp muốn có đƣợc số liệu
  về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh có độ tin cậy cao thì cần tổ chức đội ngũ nhân
  viên và quy trình kế toán sao cho phù hợp với thực trạng đơn vị mình, ít tốn kém và mang
  lại hiệu quả. Tuy nhiên đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng, nhất là khi thực tế các hoạt
  động kinh tế diễn ra ngày càng phức tạp.
  Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của vấn đề xác định kết quả kinh doanh trong doanh
  nghiệp, bằng những kiến thức đã học kết hợp với việc tiếp cận thực tế quy trình kế toán
  tại “Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex” và sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên
  hƣớng dẫn, Ban lãnh đạo cùng các anh chị của Công ty. Em đã chọn đề tài “Công tác kế
  toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trƣờng tiêu thụ của
  doanh nghiệp, đánh giá đƣợc hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét
  việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán Xác định kết quả kinh doanh nói riêng
  ở doanh nghiệp nhƣ thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học ở trƣờng
  đại học hay không? Qua đó có thể rút ra đƣợc những ƣu khuyết điểm của hệ
  thống kế toán đó, đồng thời đƣa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống
  kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày
  càng có hiệu quả .
  3. Phạm vi nghiên cứu
  Về không gian: Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
  Về thời gian: đề tài đƣợc thực hiện từ 28/4/2014 đến 20/7/2014
  Số liệu đƣợc phân tích là số liệu tháng 12/2012
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  1

 15. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  4. Phƣơng pháp nghiên cứu
   Thu thập những chứng từ nghiệp vụ phát sinh thực tế tại Công ty Cổ phần Thực
  phẩm Cholimex.
   Tham khảo ý kiến của các anh chị trong phòng kế toán của công ty.
   Ý kiến của giáo viên hƣớng dẫn.
   Tham khảo sách báo và một số tài liệu khác có liên quan đến đề tài nghiên cứu.
   Thu thập các số liệu từ các chứng từ gốc có liên quan đến đề tài nghiên cứu từ đó
  tổng hợp vào sổ các tài khoản có liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh.
  Kết cấu đề tài: gồm 3 chƣơng:
  Chƣơng 1: Cơ sở lý luận kế toán xác định kết quả kinh doanh
  Chƣơng 2: Thực trạng kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần
  Thực phẩm Cholimex
  Chƣơng 3: Một số nhận xét và kiến nghị về kế toán xác định kết quả kinh doanh tại
  Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex
  Vì thời gian và kiến thức cũng còn nhiều hạn chế nên đề tài này không thể tránh khỏi sai
  sót, kính mong Quý Thầy Cô thêm lời đóng góp để báo cáo khóa luận tốt nghiệp của em
  đƣợc hoàn thiện một cách tốt nhất.
  CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  1.1 Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh
  1.1.1 Khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh:
  Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và
  các hoạt động khác trong một kỳ kế toán, là số chênh lệch giữa tổng doanh thu và tổng
  chi phí của các hoạt động kinh tế đã xảy ra trong doanh nghiệp.
  Nếu tổng doanh thu lớn hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp có lời, ngƣợc lại nếu tổng
  doanh thu nhỏ hơn tổng chi phí thì doanh nghiệp lỗ.
  1.1.2 Ý nghĩa của kế toán xác định kết quả kinh doanh:
  Kế toán xác định kết quả kinh doanh là điều kiện cần thiết để đánh giá kết quả sản xuất
  của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán nhất định, là cơ sở đánh giá hiệu quả cuối cùng
  của hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hƣởng đến sự sống còn của doanh nghiệp.
  Ngoài ra, kế toán xác định kết quả kinh doanh còn giúp cho doanh nghiệp có thể phân
  tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để từ đó doanh nghiệp sẽ
  lựa chọn những phƣơng án kinh doanh, phƣơng án đầu tƣ hiệu quả nhất.
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  2

 16. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh:
  Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh là phản ánh đầy đủ, chính xác kết quả
  hoạt động kinh doanh trong kỳ và hạch toán theo đúng cơ chế của Bộ tài chính.
  Kết quả hoạt động kinh doanh phải đƣợc tính toán chính xác, hợp lý, kịp thời và hạch
  toán chi tiết cho từng loại sản phẩm, dịch vụ trong từng hoạt động thƣơng mại dịch vụ và
  các hoạt động khác. Kế toán phải theo dõi, giám sát và phản ánh các khoản doanh thu chi
  phí của các hoạt động trong kỳ kế toán.
  1.2 Kế toán doanh thu, thu nhập khác
  1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  1.2.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng và cung cấp dịch, doanh thu bán hàng nội
  bộ: (Theo VAS 14 “Doanh thu và thu nhập khác”):
  “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền đã thu đƣợc hoặc sẽ thu đƣợc từ các
  giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho
  khách hàng bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).”
  “Doanh thu bán hàng nội bộ là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong nội bộ giữa các
  đơn vị cùng một công ty, tổng công ty, doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ cho công nhân
  viên, tiêu dùng nội bộ.”
  1.2.1.2 Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng khi nó thỏa mãn 5 điều kiện:
   Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản
  phẩm hoặc hàng hóa cho ngƣời mua.
   Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa nhƣ ngƣời sở hữu hàng hóa
  hoặc quyền kiểm soát hàng hóa.
   Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắn chắc.
   Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu đƣợc các lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng.
   Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.
  (Trích trong chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 14 “Doanh thu và thu nhập khác)
  1.2.1.3 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
  a) Kế toán dùng tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ” để theo dõi
  doanh thu bán hàng.
  b) Nguyên tắc ghi nhận doanh thu tùy thuộc vào phƣơng pháp thuế GTGT doanh
  nghiệp đang áp dụng.

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  3

 17. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

   Đối với phƣơng pháp thuế GTGT khấu trừ: Doanh thu bán hàng là toàn bộ tiền
  bán hàng chƣa có thuế GTGT, bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có)
  của sản phẩm mà doanh nghiệp đã cung cấp cho khách hàng tại thời điểm khách hàng
  chấp nhận thanh toán, có thể thu đƣợc tiền hoặc chƣa thu đƣợc tiền.
   Đối với phƣơng pháp thuế GTGT trực tiếp, hoặc không chịu thuế GTGT: Doanh
  thu bán hàng là toàn bộ tiền bán hàng (giá thanh toán đã có thuế), bao gồm cả phu thu và
  phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).
  c) Ghi nhận doanh thu trong một số trƣờng hợp:
   Nếu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ bằng ngoại tệ, thì phải quy đổi
  ngoại tệ ra đồng Việt Nam theo nguyên tệ và tỷ giá thực tế phát sinh, hoặc tỷ giá giao
  dịch bình quân trên thị trƣờng ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam
  công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ kinh tế.
   Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tƣợng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt,
  hoặc thuế xuất khẩu, thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là tổng giá thanh toán
  (bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu).
   Doanh nghiệp nhận gia công vật tƣ, hàng hóa thì chỉ phản ánh vào doanh thu bán
  hàng và cung cấp dịch vụ số tiền gia công thực tế đƣợc hƣởng, không bao gồm giá trị vật
  tƣ, hàng hóa nhận gia công.
   Đối với hàng hóa nhận bán đại lý, ký gửi theo phƣơng thức “bán đúng giá hƣởng
  hoa hồng”, thì hạch toán vào doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là phần hoa hồng
  bán hàng mà doanh nghiệp đƣợc hƣởng.
   Nếu doanh nghiệp bán hàng theo phƣơng thức “trả chậm, trả góp” thì ghi nhận
  doanh thu bán hàng theo giá bán trả ngay và ghi nhận vào doanh thu chƣa thực hiện
  khoản lãi bán hàng trả chậm phù hợp với thời điểm ghi nhận doanh thu đƣợc xác định.
  d) Đối với doanh nghiệp có mô hình công ty mẹ – công ty con trong cùng tập đoàn,
  doanh thu bán hàng hóa, sản phẩm và cung cấp dịch vụ cho công ty mẹ – công ty con
  trong cùng tập đoàn phải đƣợc kế toán chi tiết để phục vụ lập báo cáo tài chính hợp nhất
  của tập đoàn.
  e) Doanh thu của hợp đồng xây dựng, bao gồm doanh thu ban đầu đƣợc ghi trong
  hợp đồng, các khoản tăng, giảm khi thực hiện hợp đồng, các khoản tiền thƣởng và các
  khoản thanh toán khác nếu các khoản này có khả năng làm thay đổi doanh thu, và có thể
  xác định đƣợc một cách đáng tin cậy.
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  4

 18. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

  f) Ghi nhận doanh thu của hợp đồng xây dựng theo một trong hai trƣờng hợp sau:
   Theo tiến độ kế hoạch, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc ƣớc tính
  một cách đáng tin cậy, thì doanh thu của hợp đồng xây dựng đƣợc ghi nhận tƣơng ứng
  với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính.
   Theo giá trị khối lƣợng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng đƣợc
  xác định một cách đáng tin cậy và đƣợc khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí
  liên quan đến hợp đồng đƣợc ghi nhận tƣơng ứng với phần công việc đã hoàn thành đƣợc
  khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hóa đơn đã lập.
  g) Khi kết quả của hợp đồng xây dựng không thể ƣớc tính đƣợc một cách đáng tin
  cậy thì:
   Doanh thu chỉ đƣợc ghi nhận tƣơng ứng với chi phí của hợp đồng xây dựng đã
  phát sinh mà việc đƣợc hoàn trả là tƣơng đối chắc chắn.
   Chi phí của hợp đồng chỉ đƣợc ghi nhận là chi phí trong kỳ khi các chi phí này
  đã phát sinh.
  h) Đối với trƣờng hợp cho thuê tài sản, có nhận trƣớc tiền cho thuê của nhiều năm,
  thì doanh thu cung cấp dịch vụ ghi nhận của năm tài chính đƣợc tính trên cơ sở lấy tổng
  số tiền nhận đƣợc chia cho số kỳ nhận trƣớc tiền.
  i) Đối với doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ
  theo yêu cầu của Nhà nƣớc, đƣợc Nhà nƣớc trợ cấp, trợ giá theo quy định thì doanh thu
  trợ giá, trợ cấp là số tiền đƣợc Nhà nƣớc chính thức thông báo, hoặc thực tế trợ cấp, trợ
  giá đƣợc phản ánh trên tài khoản 5114 “Doanh thu trợ cấp, trợ giá”.
  j) Cuối kỳ, kế toán tính doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần vào tài khoản
  911 để xác định kết quả kinh doanh. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần đƣợc
  xác định bằng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu trừ đi các khoản
  làm giảm doanh thu, nhƣ chiết khấu thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại,
  chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế xuất khẩu, thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp.
  k) Không hạch toán vào tài khoản 511 các trƣờng hợp sau:
   Trị giá hàng hóa, vật tƣ, bán thành phẩm xuất giao cho bên ngoài gia công chế
  biến.
   Trị giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cung cấp giữa công ty, tổng công ty với các
  đơn vị hạch toán phụ thuộc.

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  5

 19. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

   Trị giá sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho nhau giữa tổng công ty với
  các đơn vị thành viên.
   Trị giá sản phẩm, hàng hóa đang gửi bán; dịch vụ hoàn thành đã cung cấp cho
  khách hàng nhƣng chƣa đƣợc xác định là đã bán.
   Trị giá hàng gửi bán theo phƣơng thức gửi bán đại lý, ký gửi (chƣa đƣợc xác
  định là đã bán).
   Doanh thu hoạt động tài chính và các khoản thu nhập khác không đƣợc coi là
  doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
  1.2.1.4 Nguyên tắc hạch toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu
  bán hàng nội bộ:
   Đối với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:
   Tài khoản 511 đƣợc dùng để phản ánh doanh số của khối lƣợng sản phẩm, hàng
  hóa, dịch vụ đã đƣợc xác định là tiêu thụ trong kỳ.
   Tài khoản 511 phải đƣợc theo dõi chi tiết theo từng loại sản phẩm, hàng hóa, lao
  vụ, dịch vụ nhằm xác định đầy đủ, chính xác kết quả kinh doanh của từng mặt hàng.
   Khi trao đổi hàng hóa và dịch vụ để lấy hàng hóa hoặc dịch vụ tƣơng tự về bản
  chất, giá trị thì không ghi nhận doanh thu.
   Các khoản làm giảm trừ doanh thu đƣợc hạch toán riêng.
   Đối với doanh thu bán hàng nội bộ:
   Kế toán dùng tài khoản 512 để theo dõi doanh thu bán hàng nội bộ và doanh thu
  bán hàng nội bộ đƣợc thực hiện nhƣ quy định đối với doanh thu bán hàng và cung cấp
  dịch vụ.
   Doanh thu bán hàng nội bộ giữa các đơn vị trong một công ty hay một tổng công
  ty nhằm phản ánh số doanh thu bán hàng nội bộ trong một kỳ kế toán của khối lƣợng sản
  phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ nội bộ giữa các đơn vị trong cùng một công ty, tổng
  công ty.
   Doanh thu bán hàng nội bộ là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh nội bộ của
  công ty, tổng công ty và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc.
  Kết quả kinh doanh của công ty, tổng công ty bao gồm kết quả phần bán nội bộ và bán
  hàng ra bên ngoài. Tổng công ty, công ty và các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc
  phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với Nhà nƣớc theo các luật thuế quy định trên khối
  lƣợng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ ra bên ngoài và tiêu thụ nội bộ.
  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  6

 20. Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex GVHD: Th.S Trịnh Ngọc Anh

   Kế toán phải theo dõi chi tiết doanh thu bán hàng nội bộ cho từng đơn vị trực
  thuộc hạch toán phụ thuộc trong công ty hoặc tổng công ty để lấy số liệu lập báo cáo tài
  chính hợp nhất.
   Cuối kỳ, kế toán tính doanh thu bán hàng nội bộ thuần vào tài khoản 911 để xác
  định kết quả kinh doanh. Doanh thu bán hàng nội bộ thuần đƣợc xác định bằng doanh thu
  bán hàng nội bộ ghi nhận ban đầu trừ các khoản làm giảm doanh thu, nhƣ chiết khấu
  thƣơng mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, chịu thuế tiêu thụ đặc biệt hoặc thuế
  xuất khẩu, thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp.
  1.2.1.5 Chứng từ hạch toán:
  Theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006: Hóa đơn GTGT,
  Hóa đơn bán hàng (thông thƣờng), Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu thu,
  Giấy báo có của ngân hàng
  1.2.1.6 Sổ kế toán: Sổ kế toán chi tiết tài khoản 511, Sổ cái tài khoản 511
  1.2.1.7 Tài khoản sử dụng:
   Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”, có 6 tài khoản cấp 2:
   Tài khoản 5111 – Doanh thu bán hàng hóa
   Tài khoản 5112 – Doanh thu bán thành phẩm
   Tài khoản 5113 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
   Tài khoản 5114 – Doanh thu trợ cấp, trợ giá
   Tài khoản 5117 – Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tƣ
   Tài khoản 5118 – Doanh thu khác
  Tài khoản 511 không có số dƣ cuối kỳ.
   Tài khoản 512 “Doanh thu nội bộ”, có 3 tài khoản cấp 2:
   Tài khoản 5121 – Doanh thu bán hàng hóa
   Tài khoản 5122 – Doanh thu bán thành phẩm
   Tài khoản 5123 – Doanh thu cung cấp dịch vụ
  Nội dung và kết cấu tài khoản 511:

  SVTH: Lê Trúc Đan Lớp: 10DKKT01
  7

Download tài liệu Khoá luận tốt nghiệp: Công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex File Word, PDF về máy