[Download] Tải Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam

Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam
Nội dung Text: Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam

Download


Hệ thống kế toán xuất nhập khẩu chịu chi phối bởi yếu tố môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Trước xu thế hội nhập, thương mại quốc tế phát sinh và chứa đựng nhiều giao dịch mua bán hàng hóa mới và phức tạp, đòi hỏi hệ thống kế toán quốc gia cần từng bước hoàn thiện theo các nước phát triển trên thế giới. Bài viết khái quát các vấn đề kế toán liên quan tới hoạt động xuất, nhập khẩu tại Mỹ và Pháp, từ đó có những đề xuất định hướng đối với kế toán xuất nhập khẩu Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam File Word, PDF về máy

Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2019

  KẾ TOÁN XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU
  Ở MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO VIỆT NAM
  ThS. DƯƠNG THỊ THANH HIỀN – Đại học Duy Tân *

  Hệ thống kế toán xuất nhập khẩu chịu chi phối bởi yếu tố môi trường kinh doanh trong nước và quốc
  tế. Trước xu thế hội nhập, thương mại quốc tế phát sinh và chứa đựng nhiều giao dịch mua bán hàng
  hóa mới và phức tạp, đòi hỏi hệ thống kế toán quốc gia cần từng bước hoàn thiện theo các nước phát
  triển trên thế giới. Bài viết khái quát các vấn đề kế toán liên quan tới hoạt động xuất, nhập khẩu tại Mỹ
  và Pháp, từ đó có những đề xuất định hướng đối với kế toán xuất nhập khẩu Việt Nam.
  Từ khóa: Kế toán, xuất nhập khẩu, kinh doanh, hội nhập

  Các chi phí tăng thêm có thể bao gồm: Thuế nhập
  ACCOUNTING FOR EXPORT AND IMPORT IN SOME khẩu, chi phí chuyên chở, thuế kho, chi phí lưu kho,
  COUNTRIES AND ORIENTATIONS FOR VIETNAM bảo hiểm và tất cả các chi phí thích hợp khác… Về
  Duong Thi Thanh Hien – Duy Tan University nguyên tắc lý thuyết, khi các chi phí trên phát sinh,
  The accounting system of export and import theo nguyên tắc giá gốc, phải được tính vào trị giá của
  is affected by both local and global business hàng hóa tồn kho. Kết quả là một phần chi phí phụ sẽ
  environments. Before the integration trend, the nằm trong hàng tồn kho cuối kỳ và chuyển sang kỳ
  international trade arises and contains tons of sau, tương xứng với thu nhập của kỳ mà hàng tồn kho
  new and complicated transactions requiring được bán (nguyên tắc phù hợp).
  the national accounting system to be gradually Trên thực tế, một số doanh nghiệp (DN) xuất nhập
  adapted. This paper reviews the issues of export khẩu (XNK) của Mỹ không xem xét các chi phí phụ
  and import accounting in the U.S and France của quá trình mua hàng hóa. Họ định giá hàng hóa
  and recommends directions for Vietnam. tồn kho căn cứ trên giá ghi trên hóa đơn (chứng từ hợp
  lý, hợp lệ). Các chi phí phụ được phân bổ cho giá vốn
  Keywords: Accounting, export and import, business, integration hàng bán trong kỳ mà các phí này phát sinh. Do vậy,
  để khai thác nguyên tắc trọng yếu, thì các DN XNK
  Ngày nhận bài: 21/1/2019 Mỹ đã tính chi phí này cho giá vốn hàng bán.
  Ngày hoàn thiện biên tập: 15/2/2019 Trong thương mại, cả nội địa và quốc tế, các công
  Ngày duyệt đăng: 26/2/2019 ty thương mại tại Mỹ thường sử dụng điều kiện giao
  hàng để quy định và phân chia chi phí và trách nhiệm.
  Kế toán nhập khẩu hàng hóa Vấn đề là lựa chọn điều kiện giao hàng nào thì chi phí
  được phân chia và ghi nhận, ảnh hưởng tới kết quả
  Hệ thống kế toán của Mỹ cũng như các quốc gia kinh doanh của công ty thương mại.
  thuộc trường phái Anglo – Saxon nói chung đều mang Việc lựa chọn giao hàng cho bên mua (FOB) tại
  tính linh hoạt và xét đoán nghề nghiệp rất cao, trong cảng và FOB tại kho ảnh hưởng tới chi phí chuyên chở.
  đó, chuẩn mực kế toán đóng vai trò xương sống, chi Khi vấn đề chi phí vận chuyển được đặt ra thì bên
  phối toàn bộ hoạt động kế toán tại quốc gia này. Các mua và bên bán phải thỏa thuận bên nào chịu trách
  chuẩn mực kế toán này do Ủy ban Chuẩn mực kế toán nhiệm về khoản chi phí này.
  tài chính soạn thảo và ban hành. FOB tại kho hay FOB tại cảng thì toàn bộ chi phí
  Việc xác định trị giá hàng nhập khẩu cũng dựa chuyên chở và bảo hiểm đều do bên bán chịu. Cuối
  trên nguyên tắc giá gốc, cơ sở là giá trên hóa đơn của kỳ, số dư của các tài khoản “mua vào”, “hàng mua về
  hàng hóa nhập khẩu và trừ đi tất cả các khoản chiết trả lại”, “chiết khấu mua hàng” và “chi phí chở đến”
  khấu được hưởng. Sau đó, cộng tất cả các khoản chi được kết hợp để xác định trị giá hàng mua vào trong
  phí tăng thêm, hoặc chi phí phụ để đưa hàng hóa kỳ đối với DN nhập khẩu và xác định lợi nhuận thuần
  vào tư thế chờ bán. từ bán hàng đối với DN xuất khẩu.

  *Email: thanhhien296@gmail.com 63

 2. KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

  Chế độ Kế toán ở Mỹ ghi nhận trị giá hàng nhập Nguyên tắc khách quan, nguyên tắc giá vốn, nguyên
  khẩu theo 2 hệ thống kế toán khác nhau: Kê khai tắc kế toán phù hợp, nguyên tắc ghi nhận doanh thu,
  thường xuyên và kiểm kê định kỳ. Theo phương pháp nè toán dự thu – dự chi (kế toán dồn tích)… Các nguyên
  định kỳ, tài khoản “hàng tồn kho” chỉ cập nhật có một tắc và chuẩn mực này được xây dựng dựa trên chuẩn
  lần cuối mỗi kỳ kế toán và đầu kỳ sau được kết chuyển mực kế toán quốc tế, song vẫn mang những nét riêng
  khi hàng hóa được mua hoặc bán. biệt duy chỉ có ở Mỹ.
  Do vậy, tài khoản “giá vốn hàng bán” được dùng Chế độ kế toán Mỹ ghi nhận các bút toán liên quan
  trong phương pháp kê khai thường xuyên. Trong đến doanh thu, giá vốn cũng dựa trên các nguyên tắc
  phương pháp kiểm kê định kỳ, các yếu tố giá vốn kế toán phù hợp, nguyên tắc ghi nhận doanh thu,
  hàng bán và chi phí kinh doanh không được chuyển nguyên tắc dự thu – dự chi… Trong hoạt động xuất
  qua tài khoản này, thay vào đó chúng được chuyển khẩu, yếu tố điều kiện giao hàng cũng ảnh hưởng đến
  qua tài khoản “tổng hợp thu nhập” trong quá trình ghi kế toán xuất khẩu trong việc xác định thời điểm ghi
  sổ các bút toán khóa sổ. nhận doanh thu, thời điểm chuyển giao rủi ro và chi
  Bên cạnh hệ thống kế toán của Mỹ, Pháp là quốc phí trong các điều kiện giao hàng của INCOTERMS
  gia điển hình cho trường phái kế toán châu Âu lục 2010 (Bộ quy tắc mới của Phòng Thương mại quốc tế).
  địa. Hệ thống kế toán của các quốc gia thuộc nhóm Sự hội tụ của nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Mỹ
  châu Âu lục địa nói chung và Pháp nói riêng mang so với nguyên tắc và chuẩn mực kế toán quốc tế là cơ
  tính thống nhất cao, với quy định chặt chẽ của Nhà sở để kế toán Mỹ ghi nhận doanh thu, giá vốn và chi
  nước và dựa trên luật định là chủ yếu. Ủy ban quy phí kinh doanh liên quan một cách hài hòa và thống
  định kế toán (CRC) là cơ quan trực thuộc Hội đồng nhất. Đặc biệt, sự quy định rõ ràng hơn trong điều
  Kế toán quốc gia (CNC) và sau này là Ủy ban Chuẩn kiện giao hàng (FOB và CIF) của Mỹ so với điều kiện
  mực kế toán Pháp (ANC), nắm quyền ban hành các giao hàng của INCOTERMS 2000 – 2010 là cơ sở để bộ
  quy định kế toán, sắc lệnh về kế toán và được chính phận kế toán để kế toán phân chia chi phí và xác định
  phủ cho phép thực hiện cải cách những vấn đề về kế đúng kết quả kinh doanh của DN xuất khẩu.
  toán khi cần thiết. Ở Mỹ, thương mại điện tử rất phát triển, phần lớn
  Các quy định về kế toán của Pháp không được các giao dịch thương mại điện tử diễn ra theo các điều
  ban hành dưới dạng các chuẩn mực như kiểu Mỹ và kiện của “FOB điểm giao hàng” hay “FCA (giao hàng
  các quốc gia Anglo – Saxon mà dưới hình thức một hệ cho người chuyên chở) điểm giao hàng”. Phương thức
  thống kế toán thống nhất, bao gồm các tài khoản kế truyền thống “FOB điểm đến” đã không còn phù hợp
  toán thống nhất, thường được gọi là tổng hoạch đồ với thương mại điện tử. Khi kiểm kê hàng tồn kho, các
  kế toán. Nội dung tổng hoạch đồ kế toán đưa ra các hàng hóa đang trên đường vận chuyển là đối tượng
  định nghĩa, nguyên tắc kế toán, hệ thống tài khoản, cần soát xét vì ảnh hưởng tới chỉ tiêu hàng tồn kho.
  quy định cách thức hạch toán, mẫu biểu và cách thức Trong kế toán tổng quát XNK hàng hóa, kế toán
  lập báo cáo tài chính cũng như các hướng dẫn về kế Pháp áp dụng các nguyên tắc chung trong việc ghi
  toán quản trị. nhận đánh giá, phản ánh các thông tin trên báo cáo
  Nhìn chung, kế toán Pháp gồm 2 hệ thống, đó là tài chính, lập và trình bày báo cáo tài chính giống như
  kế toán tổng quát và kế toán phân tích. Trong đó, kế các DN thương mại khác của Pháp. Các quy định nền
  toán tổng quát áp dụng cho tất cả các thực thể kinh tảng mà ANC đưa ra cũng gần giống với chuẩn mực
  doanh không ngoại trừ DN kinh doanh thương mại kế toán quốc tế trong việc lập và trình bày các thông
  XNK hàng hóa. Các nguyên tắc, quy định kế toán, sắc tin trên báo cáo tài chính. Do vậy, kế toán nghiệp vụ
  lệnh về kế toán do ANC ban hành là khung lý thuyết XNK của Pháp ngoài việc thực hiện theo quy định
  và cơ sở quan trọng để các DN trên thực hiện theo. Kế của ANC và chuẩn mực báo cáo tài chính, còn chịu sự
  toán thương mại cũng thực hiện việc ghi chép, trình chi phối bởi các quy định của Luật thương mại, Luật
  bày thông tin kế toán mua bán hàng hóa dựa trên các Thuế, Luật Hải quan… của Pháp và EU. Như vậy,
  quy định của ANC. nếu so sánh hệ thống kế toán của Mỹ và Pháp cho
  Kế toán xuất khẩu hàng hóa thấy có sự khác biệt đáng kể. Điều này ảnh hưởng tới
  công tác kế toán của các công ty xuất nhập tại 2 nước
  Các DN thương mại của Mỹ hoạt động XNK trong này. Nếu như ở Pháp, các nguyên tắc kế toán Pháp
  lĩnh vực thương mại, có đặc điểm quy trình kinh gắn liền với chính sách thương mại và thuế quan thì
  doanh giống như DN thương mại nội địa. Cơ sở để ở Mỹ có sự tách bạch hơn.
  các DN này thực hiện chức năng kinh doanh, XNK là Tất cả các nguyên tắc và chuẩn mực kế toán Mỹ
  các nguyên tắc kế toán và chuẩn mực kế toán Mỹ như: được xây dựng dựa trên nền tảng và có sự hội tụ với

  64

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 03/2019

  chuẩn mực kế toán quốc tế, không dựa trên nền tảng nhận diện và áp dụng các biện pháp tự vệ trong
  luật Thương mại hay chính sách thuế. Điều này đã hoạt động kinh doanh XNK; Xây dựng cơ chế phối
  hạn chế sự ảnh hưởng của thuế tới kế toán tại Mỹ hơn hợp giữa các cơ quan tham gia quản lý, điều hành
  là kế toán của Pháp. hoạt động XNK nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề
  Định hướng phát triển kế toán vướng mắc phát sinh.
  xuất nhập khẩu trước xu hướng hội nhập Thứ hai, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật kế
  toán cho DN kinh doanh XNK: Tăng cường thông tin
  Những đặc điểm đặc thù trong hoạt động XNK và cho DN về chính sách, pháp luật, đặc biệt trong các
  thanh toán quốc tế của các XNK, bao gồm: Đặc điểm về lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, lộ trình cắt
  chủ thể trong giao dịch mua bán hàng hoá quốc tế và giảm thuế quan theo các cam kết quốc tế; Tăng cường
  thanh toán quốc tế theo quy định hoặc thông lệ của quốc các biện pháp quản lý chặt chẽ đối với hoạt động XNK
  tế; Đặc điểm về phương thức vận tải đường biển, chức đi kèm với các biện pháp xử lý nghiêm khắc và kịp
  năng đặc biệt của của vận đơn đường biển; Đặc điểm về thời các hành vi vi phạm pháp luật.
  điều kiện giao hàng theo quy định của tập quán quốc tế Thứ ba, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý liên
  có liên quan; Đặc điểm về các phương thức thanh toán quan đến thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: Tiếp tục
  quốc tế, đặc biệt là các phương thức thanh toán có tập hoàn chỉnh dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành
  quán quốc tế điều chỉnh như: Phương thức thanh toán Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và các văn bản
  nhờ thu và phương thức thanh toán L/C. Đặc biệt, kế hướng dẫn khác; Hệ thống hóa pháp luật theo lĩnh
  toán thuế xuất khẩu, nhập khẩu được ghi chép, phản vực thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Phân tích, so sánh đối
  ánh theo phương pháp ghi chép, đảm bảo tổng hợp kết chiếu với hệ thống văn bản quy phạm pháp luật hiện
  quả hoạt động nghiệp vụ quản lý thuế và thu khác đối hành, loại bỏ những văn bản đã hết hiệu lực, bãi bỏ
  với hàng hóa XNK do cơ quan hải quan các cấp đã thực các văn bản còn mâu thuẫn, chồng chéo; Xây dựng
  hiện theo quy định của pháp luật. mới các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh thuế
  XNK hàng hóa thường tiến hành qua nhiều công xuất nhập khẩu.
  đoạn, bằng nhiều phương thức khác nhau, nên sẽ phát Thứ tư, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý
  sinh thêm những vấn đề mới và không giống nhau điều hành công tác thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:
  ở các đơn vị khác nhau. Thực tế, các giao dịch trong Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ quản lý nhà
  kinh doanh XNK hàng hóa ảnh hưởng rất lớn tới sự nước, trình độ chuyên môn bằng cách: cập nhật kiến
  vận động của các giao dịch tài chính, cũng như việc thức pháp luật, hiểu đúng và đầy đủ hệ thống các
  nhận diện thông tin của kế toán XNK của mỗi DN. Vì văn bản quy phạm có liên quan, nắm vững các thông
  vậy, các chuẩn mực kế toán, quy định kế toán về các lệ thương mại quốc tế… đặc biệt là cam kết của Việt
  giao dịch thương mại quốc tế cũng cần được ban hành Nam về thuế XNK; Chú trọng công tác tuyển dụng đối
  cụ thể cho phù hợp với xu thế chung như: Ban hành với đội ngũ cán bộ hoạt động trong lĩnh vực quản lý,
  chuẩn mực kế toán hướng dẫn các giao dịch trong điều hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhằm mục
  mua bán hàng hóa quốc tế; vận dụng các quy định đích thu hút được những cán bộ có trình độ chuyên
  pháp luật cụ thể vào kế toán hoạt động XNK hàng môn, có năng lực, có phẩm chất đạo đức tốt; Tập trung
  hóa; ảnh hưởng của các rào cản phi thuế quan tại nước đầu tư hệ thống trang thiết bị, phương tiện làm việc
  nhập khẩu hoặc nước xuất khẩu tới thông tin đầu vào đáp ứng được với nhu cầu giải quyết công việc, đảm
  của kế toán… bảo việc cập nhật thông tin, kiến thức, tin học hóa công
  Một số định hướng đối với Việt Nam tác quản lý nhà nước…

  Tài liệu tham khảo:
  Từ kinh nghiệm về áp dụng chế độ kế toán như Mỹ
  và Pháp về kế toán XNK, tác giả đề xuất một số định 1. Trần Thị Thùy Trang (2016), Kế toán xuất nhập khẩu của một số nước phát triển
  hướng đối với Việt Nam như sau: và bài học cho Việt Nam, Tạp chí Tài chính, kỳ 1 số 8/2016;
  Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống kế toán cơ quan 2. Đặng Đức Sơn (2002), Kế toán doanh nghiệp xuất nhập khẩu – Lý thuyết và thực
  nhà nước tham gia quản lý, điều hành hoạt động hành, NXB Thống kê;
  XNK. Cụ thể: Giảm thiểu những biện pháp quản lý 3. Chính phủ (2017), Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi Nghị
  mang tính chất hành chính; Tổ chức kênh đối thoại định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế XNK ưu đãi;
  về xây dựng thể chế giữa các bộ quản lý chuyên 4. Chính phủ (2017), Nghị định số 150/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính
  ngành để ban hành các văn bản pháp luật phù hợp, phủ về Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam; để thực hiện FTA giữa một bên
  tháo gỡ vướng mắc cho DN; Hình thành cơ quan là Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và bên kia là Liên minh Kinh tế Á-Âu và các
  đầu mối giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc nước thành viên giai đoạn 2018 – 2022.

  65

Download tài liệu Kế toán xuất khẩu, nhập khẩu ở một số quốc gia và định hướng cho Việt Nam File Word, PDF về máy