[Download] Tải Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng – Tải về File Word, PDF

Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng

Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng
Nội dung Text: Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng

Download


Chi phí máy thi công là một trong những chi phí mang đặc trưng của ngành xây lắp. Máy thi công được sử dụng cho nhiều công trình trên các địa bàn khác nhau vì vậy quá trình tập hợp chi phí khá khó khăn, mang tính tương đối đồng thời rất khó quản lý. Bài viết tìm hiểu về kế toán chi phí máy thi công tại các DNXL Hải Phòng và đề xuất giải pháp hoàn thiện một số vấn đề còn tồn tại.

Bạn đang xem: [Download] Tải Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng File Word, PDF về máy

Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng

 1. KẾ TOÁN CHI PHÍ MÁY THI CÔNG
  TẠI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP HẢI PHÒNG

  Nguyễn Thị Tuyết Minh
  Khoa Kế toán – Tài chính
  Email: minhntt@dhhp.edu..vn

  Ngày nhận bài: 06/01/2021
  Ngày PB đánh giá: 5/4/2021
  Ngày duyệt bài: 16/4/2021

  TÓM TẮT: Chi phí máy thi công là một trong những chi phí mang đặc trưng của ngành xây lắp. Máy
  thi công được sử dụng cho nhiều công trình trên các địa bàn khác nhau vì vậy quá trình tập hợp chi phí
  khá khó khăn, mang tính tương đối đồng thời rất khó quản lý. Chi phí máy thi công cùng với các chi
  phí sản xuất xây lắp khác nếu được phản ánh đầy đủ, đúng đối tượng và đúng phương pháp sẽ là căn
  cứ quan trọng để việc tính giá thành sản phẩm xây lắp được hợp lý. Kế toán chi phí máy thi công tại
  các doanh nghiệp xây lắp (DNXL) đã là chủ đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm nhưng chưa được
  khảo sát tại các DNXL Hải Phòng. Bài viết tìm hiểu về kế toán chi phí máy thi công tại các DNXL Hải
  Phòng và đề xuất giải pháp hoàn thiện một số vấn đề còn tồn tại
  Từ khóa: Kế toán chi phí sản xuất, chi phí máy thi công, doanh nghiệp xây lắp.
  COST ACCOUNTING OF CONSTRUCTION MACHINE
  AT CONSTRUCTION COMPANIES IN HAI PHONG
  ABSTRACT: The cost of construction machines is one of the most characteristic costs of the
  construction industry. Construction machines are used for many projects in different areas, so the
  process of gathering the cost is quite difficult, it is relative and very difficult to manage. If the cost of
  construction machines, together with other costs of construction and installation, is fully reflected, with
  the right subjects and with the right method, will be an important basis for the reasonable calculation of
  the cost of construction products. Cost accounting of construction machine in construction enterprises
  has been a topic of interest to many researchers but has not been investigated in construction and
  installation enterprises in Hai Phong. The article explores knowledge about cost accounting of
  construction machine at construction and installation companies in Hai Phong and proposes solutions
  to complete some outstanding problems.
  Keywords: Production cost accounting, construction machine costs, construction and installation companies.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ Để đảm bảo khả năng cạnh tranh với các
  Chủ trương đổi mới, mở cửa và hội doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,
  nhập kinh tế quốc tế đã mở ra nhiều cơ hội các DNXL trong nước cần phải đổi mới
  kinh doanh nhưng đồng thời đề ra không ít phương thức quản lý, tiết kiệm chi phí sản
  thách thức cho các doanh nghiệp thuộc các xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm xây lắp.
  ngành nghề nói chung và DNXL nói riêng. Trong bối cảnh đó, các DNXL Hải Phòng

  94 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 2. đã chủ động triển khai các giải pháp đổi Để đánh giá thực trạng kế toán chi phí
  mới quản lý và điều hành sản xuất, kiểm máy thi công tại các DNXL Hải Phòng, tác
  soát chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm chi giả đã sử dụng các phương pháp điều tra,
  phí sản xuất phục vụ tốt cho việc hạ giá phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin từ
  thành sản phẩm. Chi phí máy thi công là các doanh nghiệp về thực trạng vận dụng
  một trong những chi phí sản xuất đặc trưng chuẩn mực kế toán Việt Nam và thực trạng
  của ngành xây lắp. Chi phí máy thi công vận dụng hệ thống kế toán Việt Nam vào
  cùng với các chi phí sản xuất xây lắp khác kế toán chi phí máy thi công. Số lượng 145
  nếu được phản ánh đầy đủ, đúng đối tượng phiếu được gửi ngẫn nhiên đến các DNXL
  và đúng phương pháp sẽ là căn cứ quan có tính chất sở hữu, quy mô khác nhau. Tác
  trọng để việc tính giá thành sản phẩm xây giả đã thu thập được 95 phiếu hợp lệ. Đối
  lắp được hợp lý. Tuy nhiên, theo nghiên tượng khảo sát là các nhà quản trị, kế toán
  cứu, khảo sát tác giả nhận thấy hạch toán trưởng và kế toán tổng hợp của các doanh
  kế toán chi phí máy thi công tại các DNXL nghiệp. Cùng với việc gửi phiếu khảo sát,
  Hải Phòng còn có những tồn tại nhất định tác giả thực hiện phỏng vấn nhằm làm rõ
  cần được hoàn thiện để đảm bảo khả năng thêm hoặc tìm hiểu nguyên nhân một số
  cạnh tranh và tồn tại trong điều kiện hội vấn đề liên quan đến kế toán chi phí máy
  nhập hiện nay. thi công tại các DNXL.
  2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU (ii) Phương pháp tổng hợp, phân tích
  Phương pháp thu thập và tổng hợp thông tin:
  thông tin, xử lý dữ liệu được tác giả thực Các dữ liệu thu thập được ở các phương
  hiện như sau: pháp trên được tác giả tổng hợp và phân
  (i) Phương pháp thu thập thông tin: tích bằng công cụ Excel. Các phương
  pháp phân tích, tổng hợp dữ liệu gồm các
  Tác giả sử dụng phương pháp nghiên
  phương pháp định tính như: phương pháp
  cứu tài liệu, nghiên cứu tình hình thực tiễn
  thống kê, phương pháp so sánh để tổng
  từ một số nguồn thông tin thứ cấp có liên
  hợp kết quả điều tra, khảo sát trong quá
  quan đến các công trình nghiên cứu trong
  trình nghiên cứu thực tiễn.
  nước. Nghiên cứu tài liệu được tác giả thực
  hiện ngay trong giai đoạn đầu nhằm tìm 3. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
  kiếm những kết quả nghiên cứu trong các 3.1. Các chuẩn mực kế toán Việt
  nghiên cứu trước thông qua nhiều kênh Nam chi phối kế toán chi phí máy thi
  khác nhau như: tham khảo các công trình công trong DNXL
  khoa học liên quan đến hướng nghiên cứu; * Chuẩn mực kế toán số 01 – “Chuẩn
  nghiên cứu các bài báo khoa học trên tạp mực chung” quy định và hướng dẫn các
  chí chuyên ngành, sách chuyên khảo, giáo nguyên tắc và yêu cầu kế toán cơ bản,
  trình chuyên ngành;… Từ đó, tác giả đã các yếu tố và ghi nhận các yếu tố của Báo
  khái quát hóa được cơ sở lý thuyết về kế cáo tài chính của doanh nghiệp. Theo quy
  toán chi phí máy thi công trong DNXL. định của chuẩn mực, chi phí bao gồm các

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 95

 3. chi phí sản xuất kinh doanh (SXKD) phát + Chi phí thiết kế và trợ giúp kỹ thuật
  sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh liên quan đến hợp đồng.
  thông thường của các doanh nghiệp và các + Chi phí dự tính để sửa chữa và bảo
  chi phí khác. Hạch toán kế toán chi phí hành công trình.
  trên cơ sở kế toán dồn tích được hiểu là + Các chi phí liên quan trực tiếp khác.
  chi phí được ghi sổ kế toán vào thời điểm
  Chi phí liên quan trực tiếp của từng
  phát sinh, không phụ thuộc vào việc doanh
  hợp đồng sẽ được giảm khi có các khoản
  nghiệp đã chi tiền hay chưa. Theo đó, mọi
  thu nhập khác không bao gồm trong doanh
  giao dịch kinh tế liên quan đến chi phí máy
  thu của hợp đồng. Do đó, các khoản thu
  thi công trong DNXL được ghi nhận tại
  từ việc bán nguyên liệu, vật liệu thừa sử
  thời điểm giao dịch.
  dụng cho thi công, thu thanh lý máy móc,
  Bên cạnh đó, chuẩn mực kế toán số 01
  thiết bị thi công khi kết thúc hợp đồng phải
  quy định về nguyên tắc giá gốc. Xuất phát
  được ghi giảm chi phí sản xuất xây lắp.
  từ giả thiết doanh nghiệp hoạt động liên tục
  3.2. Kế toán chi phí máy thi công
  dẫn tới tài sản là chi tiêu của doanh nghiệp,
  trong DNXL theo hệ thống kế toán
  mua về dùng cho SXKD do đó phải ghi
  hiện hành
  theo giá phí mà không quan tâm đến giá
  thị trường. Vì vậy, kế toán ghi chép chi phí 3.2.1. Đối tượng và phương pháp tập
  máy thi công theo số tiền thực sự bỏ ra ở hợp chi phí máy thi công
  thời điểm tài sản được ghi nhận. Chi phí máy thi công là toàn bộ chi
  * Chuẩn mực kế toán số 15 – “Hợp phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực
  đồng xây dựng” (HĐXD) quy định, hướng tiếp cho hoạt động sản xuất xây lắp công
  dẫn các nguyên tắc và phương pháp kế toán trình (CT), hạng mục công trình (HMCT)
  doanh thu và chi phí liên quan đến HĐXD. bao gồm: chi phí khấu hao máy thi công,
  Theo chuẩn mực kế toán số 15, chi phí liên chi phí sửa chữa lớn, sửa chữa thường
  quan trực tiếp đến từng HĐXD bao gồm: xuyên máy thi công; chi phí tiền lương
  + Chi phí nhân công tại công trường, của công nhân điều khiển máy và phục
  gồm cả chi phí giám sát công trình. vụ máy thi công; chi phí nhiên liệu và
  động lực dùng cho máy thi công và các
  + Chi phí nguyên liệu, vật liệu bao gồm
  khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến
  cả thiết bị công trình.
  việc sử dụng máy thi công như: chi phí di
  + Khấu hao máy móc, thiết bị và các chuyển, tháo lắp máy thi công… (Đỗ Minh
  tài sản cố định khác sử dụng để thực hiện Thành, 2004). Trong các DNXL, với tính
  hợp đồng. chất phức tạp của qui trình công nghệ sản
  + Chi phí vận chuyển, xây lắp, tháo dỡ xuất, đặc điểm sản phẩm sản xuất mang
  máy móc thiết bị và nguyên vật liệu đến và tính đơn chiếc, có cấu tạo vật chất riêng,
  đi khỏi công trình. mỗi CT, HMCT có dự toán thiết kế thi
  + Chi phí đi thuê nhà xưởng, máy móc, công riêng nên đối tượng tập hợp chi phí
  thiết bị để thực hiện hợp đồng. máy thi công có thể là từng CT, HMCT,

  96 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 4. từng tổ đội xây lắp hoặc từng khối lượng đó, có thể căn cứ vào chứng từ ban đầu
  xây lắp có thiết kế riêng. để hạch toán chi phí trực tiếp cho từng đối
  Tùy theo từng loại chi phí và điều kiện tượng riêng biệt.
  cụ thể, kế toán có thể tập hợp chi phí máy Phương pháp tập hợp chi phí gián
  thi công theo phương pháp tập hợp chi phí tiếp: Phương pháp này áp dụng trong
  trực tiếp hoặc phương pháp tập hợp chi phí trường hợp chi phí máy thi công phát sinh
  gián tiếp cho thích hợp: có liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp
  Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp: chi phí, hạch toán ban đầu không thể tổ
  Phương pháp này áp dụng cho trường hợp chức ghi chép riêng cho từng đối tượng
  chi phí máy thi công phát sinh có liên quan được. Như vậy, khi phát sinh chi phí phải
  trực tiếp đến từng đối tượng tập hợp chi tập hợp chung cho nhiều đối tượng, sau
  phí riêng biệt. Chi phí phát sinh liên quan đó lựa chọn tiêu chuẩn phân bổ thích hợp
  trực tiếp đến đối tượng tập hợp chi phí nào để phân bổ khoản chi phí này cho từng đối
  thì tập hợp trực tiếp cho đối tượng đó. Do tượng tập hợp chi phí.

  Chi phí gián tiếp phân bổ cho từng đối tượng tập hợp chi phí được xác định như sau:
  Chi phí sản xuất gián tiếp Tổng tiêu chuẩn
  phân bổ cho đối tượng tập = phân bổ của đối tượng tập x Hệ số phân bổ (2.1)
  hợp chi phí (n) hợp chi phí (n)
  Trong đó:
  Hệ số Tổng chi phí cần phân bổ
  =
  phân bổ Tổng tiêu thức phân bổ của các đối tượng

  Nguồn: (Đỗ Minh Thành, 2004)

  3.2.2. Phương pháp xác định giá ca máy – CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca);
  Giá ca máy là mức chi phí bình quân – CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng
  cho một ca làm việc theo quy định của máy (đồng/ca);
  và thiết bị thi công xây dựng. Giá ca máy – CNC: chi phí nhân công điều khiển
  gồm toàn bộ hoặc một số khoản mục chi (đồng/ca);
  phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, – CCPK: chi phí khác (đồng/ca).
  chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí
  Nguồn: (Bộ Xây dựng, 2019)
  nhân công điều khiển và chi phí khác của
  máy và được xác định theo công thức sau: Các khoản mục chi phí trong giá ca
  máy được xác định trên cơ sở định mức các
  CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK (2.2)
  hao phí xác định giá ca máy và mặt bằng
  Trong đó: giá nhiên liệu, năng lượng, đơn giá nhân
  – CCM: giá ca máy (đồng/ca); công, nguyên giá ca máy tại địa phương
  – CKH: chi phí khấu hao (đồng/ca); thực hiện thi công CT, HMCT.

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 97

 5. 3.2.3. Quy định hạch toán kế toán phương thức cung cấp lao vụ máy lẫn nhau
  chi phí máy thi công trong doanh nghiệp giữa các bộ phận hay có thể thực hiện theo
  xây lắp phương thức bán lao vụ máy lẫn nhau giữa
  Hạch toán chi phí máy thi công phụ các bộ phận trong nội bộ.
  thuộc vào hình thức tổ chức sử dụng máy * Trường hợp doanh nghiệp không tổ
  thi công. Việc sử dụng máy thi công được chức đội máy thi công riêng biệt, hoặc có
  tiến hành theo các hình thức khác nhau: tổ chức đội máy thi công riêng biệt nhưng
  – Doanh nghiệp có máy thi công và tự không phân cấp hạch toán thì chi phí phát
  tổ chức thi công bằng máy. Doanh nghiệp sinh được phản ánh vào khoản mục chi phí
  có thể tổ chức riêng thành tổ, đội máy thi máy thi công. Các chi phí máy thi công
  công hoặc không tổ chức thành tổ, đội máy gồm hai loại là chi phí thường xuyên và
  thi công mà giao cho các tổ, đội xây lắp chi phí tạm thời:
  quản lý và sử dụng.
  – Chi phí thường xuyên:  là những chi
  – Doanh nghiệp đi thuê máy thi công: phí xảy ra hàng ngày phát sinh trong quá
  Việc thuê máy có thể kèm nhân viên điều trình sử dụng máy thi công, được tính trực
  khiển máy hoặc không kèm nhân viên điều
  tiếp một lần vào chi phí máy thi công trong
  khiển máy.
  kỳ như: tiền lương của công nhân trực tiếp
  * Trường hợp doanh nghiệp có tổ điều khiển hay phục vụ máy thi công; chi
  chức các đội máy thi công riêng biệt và có phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu dùng
  phân cấp hạch toán cho đội máy tổ chức cho máy thi công; chi phí khấu hao, sửa
  hạch toán kế toán riêng thì tất cả các chi
  chữa thường xuyên xe máy thi công, tiền
  phí liên quan tới hoạt động của đội máy
  thuê xe máy thi công.
  thi công được tính vào khoản mục chi phí
  nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công – Chi phí tạm thời:  là những chi phí
  trực tiếp và chi phí sản xuất chung chứ phát sinh một lần có liên quan đến việc
  không phản ánh vào khoản mục chi phí tháo lắp, vận chuyển, di chuyển máy và
  sử dụng máy thi công. Sau đó các khoản các khoản chi phí về những công trình tạm
  mục này được kết chuyển để tính giá thành phục vụ cho việc sử dụng máy. Chi phí tạm
  cho một ca máy thực hiện và cung cấp cho thời không hạch toán một lần vào chi phí
  các đối tượng xây lắp. Khi nhận dịch vụ sử dụng máy thi công mà được tính phân
  máy thi công, kế toán ở tổ đội xây lắp phản bổ dần theo thời gian sử dụng các công
  ánh vào khoản mục chi phí sử dụng máy trình tạm hoặc theo thời gian thi công trên
  thi công. Quan hệ giữa đội máy thi công công trường. Số phân bổ hàng tháng được
  với đơn vị xây lắp có thể thực hiện theo xác định như sau:

  Số phân bổ Chi phí thực tế XD Chi phí tháo dỡ các Giá trị phế liệu
  CP tạm thời = các công trình tạm + công trình tạm dự tính – thu hồi được dự tính (2.3)
  hàng tháng Tổng tiêu thức phân bổ của các đối tượng

  Nguồn: (Võ Văn Nhị, 2010)

  98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 6. Chi phí tạm thời cũng có thể tiến hành Chi phí xây dựng của công trình trong
  theo phương pháp trích trước vào chi phí hợp đồng xây dựng là toàn bộ chi phí xây
  sử dụng máy thi công. Khi sử dụng xong dựng của các HMCT chính, công trình phụ
  công trình tạm, số chênh lệch giữa chi phí trợ, công trình tạm phục vụ thi công.
  thực tế phát sinh với chi phí trích trước xử Chi phí thiết bị xác định theo CT,
  lý theo quy định. HMCT gồm chi phí mua sắm thiết bị công
  4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU trình và thiết bị công nghệ; chi phí đào tạo
  4.1. Thực trạng vận dụng chuẩn mực và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí
  kế toán Việt Nam vào kế toán chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị;
  máy thi công tại các DNXL Hải Phòng Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng liên
  * Thực trạng vận dụng chuẩn mực kế quan đến HĐXD bao gồm:
  toán 01 – Chuẩn mực chung: – Chi phí thiết kế kỹ thuật.
  Qua điều tra, phỏng vấn cho thấy 100% – Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật.
  DNXL được khảo sát đều thực hiện áp dụng Chi phí khác liên quan đến hợp đồng
  các chính sách và phương pháp kế toán đã xây dựng bao gồm:
  chọn thống nhất giữa các kỳ kế toán trong – Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ.
  niên độ kế toán. Các thông tin và số liệu kế
  – Chi phí hạng mục chung.
  toán chi phí máy thi công được ghi chép và
  báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, – Chi phí bảo hiểm công trình.
  khách quan, đúng với thực tế, bản chất, nội Chi phí dự phòng bao gồm chi phí dự
  dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh và
  sinh. Mọi nghiệp vụ kinh tế tài chính liên chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá.
  quan đến chi phí máy thi công được ghi sổ Theo chuẩn mực kế toán số 15, các
  kế toán vào thời điểm phát sinh mà không khoản thu nhập khác không bao gồm trong
  phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đã thanh doanh thu của hợp đồng sẽ được ghi giảm
  toán tiền hay chưa. chi phí liên quan trực tiếp của từng hợp
  * Thực trạng vận dụng chuẩn mực kế đồng. Tuy nhiên, các khoản thu từ việc
  toán 15 – Hợp đồng xây dựng: bán nguyên liệu, vật liệu thừa, thu thanh
  Tại các DNXL Hải Phòng, tất cả các lý máy móc, thiết bị thi công khi kết thúc
  chi phí máy thi công phát sinh trực tiếp hợp đồng không được theo dõi, ghi giảm
  liên quan đến HĐXD đều được phản ánh chi phí ở đa số các DNXL Hải Phòng. Điều
  vào chi phí máy thi công của các HĐXD. này diễn ra chủ yếu xuất phát từ khâu quản
  Đối tượng tập hợp chi phí HĐXD là từng lý chi phí không chặt chẽ của các đội xây
  CT, HMCT theo từng hợp đồng đã ký kết. lắp vì cho rằng các khoản thu này giá trị
  Khi bắt đầu phát sinh chi phí của hợp đồng thấp, không đáng kể.
  kế toán tiến hành tập hợp và theo dõi theo 4.2. Thực trạng kế toán chi phí máy
  từng hợp đồng cụ thể. Chi phí HĐXD tại thi công tại các DNXL Hải Phòng theo
  các doanh nghiệp bao gồm: hệ thống kế toán hiện hành

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 99

 7. Hiện nay, 100% DNXL Hải Phòng tiền lương công nhân điều khiển máy… kế
  thực hiện thi công theo phương thức hỗn toán tại các doanh nghiệp áp dụng phương
  hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy. pháp tập hợp trực tiếp.
  Tùy theo giai đoạn, công việc cụ thể mà Với những loại chi phí có liên quan đến
  đội xây lắp có nhu cầu sử dụng các loại nhiều công trình như chi phí khấu hao máy
  máy thi công khác nhau. Để làm đất và thi công; chi phí sửa chữa máy thì các chi
  gia cố nền móng, các loại máy thi công phí này được tập hợp chung sau đó phân bổ
  sử dụng bao gồm máy ủi, xới, máy xúc, cho từng CT, HMCT theo số ca máy hoạt
  máy đầm, máy khoan cọc nhồi… Để phục động, sản lượng thực hiện …
  vụ công tác thi công bê tông cần sử dụng 4.2.2. Thực trạng xác định giá ca máy
  đến máy trộn bê tông, máy bơm bê tông, tại các DNXL Hải Phòng
  máy đầm bê tông… Giai đoạn hoàn thiện
  Theo kết quả khảo sát thực tế, 100%
  thường sử dụng các thiết bị và máy phục
  DNXL thực hiện phương pháp xác định
  vụ công tác phun sơn, vôi, mài tường, mài
  giá ca máy theo quy định tại Thông tư
  và đánh bóng sàn, cầu thang…. Để phục
  số 11/2019/TT-BXD, Hướng dẫn xác
  vụ nâng chuyển cần sử dụng đến các loại
  định giá ca máy và thiết bị thi công xây
  máy như pa lăng, cần trục, vận thăng, cẩu
  dựng, ngày 26/12/2019 và Thông tư số
  tháp… Tỷ lệ chi phí máy thi công tại các
  02/2020/TT-BTC, Sửa đổi bổ sung một
  DNXL Hải Phòng chiếm từ 10% đến 15%
  số điều của Thông tư số 11/2019/TT-
  so với tổng chi phí sản xuất (Nguyễn Thị
  BXD, ngày 20/07/2020. Theo đó, giá ca
  Tuyết Minh, 2020).
  máy gồm các khoản mục chi phí khấu
  4.2.1. Đối tượng và phương pháp tập hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu,
  hợp chi phí máy thi công tại các DNXL năng lượng, chi phí nhân công điều khiển
  Hải Phòng và chi phí khác của máy. Các khoản mục
  * Đối tượng tập hợp chi phí chi phí trong giá ca máy được xác định
  Theo kết quả khảo sát thực tế, tất cả các trên cơ sở định mức các hao phí xác định
  DNXL Hải Phòng đều xác định đối tượng giá ca máy và mặt bằng giá nhiên liệu,
  hạch toán chi phí sản xuất nói chung, chi năng lượng, đơn giá nhân công, nguyên
  phí máy thi công nói riêng là CT, HMCT. giá ca máy tại địa phương thực hiện thi
  Từ khâu ghi chép ban đầu, tổng hợp số công CT, HMCT.
  liệu, tổ chức tài khoản, vào sổ chi tiết, các Ví dụ với các CT, HMCT thực hiện
  doanh nghiệp đều phản ánh theo đúng đối thi công tại thành phố Hải Phòng, căn cứ
  tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất đã xác định giá ca máy và thiết bị thi công
  xác định. bao gồm:
  * Phương pháp tập hợp chi phí – Định mức các hao phí xác định
  Với chi phí máy thi công có liên quan giá ca máy theo Thông tư số 11/2019/
  đến từng CT, HMCT cụ thể như chi phí TT-BXD, Thông tư số 02/2020/TT-BTC
  nhiên liệu dùng cho máy thi công; chi phí (Bảng 1);

  100 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 8. – Đơn giá nhân công lái máy xác định lực Việt Nam tại vùng 1, phù hợp với thời
  theo Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày điểm tính giá ca máy;
  03/12/2020 (Bảng 2); Sau khi xác định được định mức các
  – Giá nhiên liệu, năng lượng xác định khoản mục chi phí trong giá ca máy, kế
  theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu toán lập Bảng tính giá ca máy (Bảng 3)
  Việt Nam Petrolimex và Tập đoàn điện làm căn cứ theo dõi chi phí.

  Bảng 1: Định mức các hao phí xác định giá ca máy
  Định mức (%) Định mức Nhân Nguyên
  tiêu hao công giá tham
  Loại máy Số ca Chi nhiên liệu,
  Stt Mã hiệu Khấu Sửa điều khảo
  và thiết bị năm phí năng lượng
  hao chữa khiển (1000
  khác (1ca) máy VND)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  MÁY THI
  1.1 M101.0000 CÔNG ĐẤT            
  VÀ LU LÈN
  Máy đào một gầu,
    M101.0100          
  bánh xích – dung tích gầu:
  1 M101.0101 0,40 m3 280 17,0 5,80 5 43 lít diezel 1×4/7 809.944
  2 M101.0102 0,50 m3
  280 17,0 5,80 5 51 lít diezel 1×4/7 952.186
  3 M101.0103 0,65 m3 280 17,0 5,80 5 59 lít diezel 1×4/7 1.075.609
  4 M101.0104 0,80 m3
  280 17,0 5,80 5 65 lít diezel 1×4/7 1.183.203
  5 M101.0105 1,25 m3
  280 17,0 5,80 5 83 lít diezel 1×4/7 1.863.636

    …………   …………..              

  Nguồn: Bộ Xây dựng, 2019
  Bảng 2: Đơn giá nhân công Hải Phòng
  Đơn giá nhân công xây dựng bình quân
  STT Nhóm
  theo khu vực (đồng/ngày công)
  I Công nhân xây dựng trực tiếp
  1 Nhóm 1 (bậc 3,5/7) 240.000
  2 Nhóm 2 (bậc 3,5/7) 250.000
  3 Nhóm 3 (bậc 3,5/7) 250.000
  …………………………
  II Kỹ sư khảo sát, thí nghiệm (bậc 4/8) 280.000
  III Tư vấn xây dựng
  1 Kỹ sư cao cấp, chủ nhiệm dự án 800.000
  2 Kỹ sư chính, chủ nhiệm bộ môn 600.000
  ……………………………………

  Nguồn: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, 2020

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 101

 9. Bảng 3: Bảng tính giá ca máy
  Hệ số Chi phí Hệ số Lương
  Định mức tiêu Chi phí
  Số ca/ thu nhiên thợ điều
  STT Loại máy Nguyên giá Khấu Chi phí hao nhiên liệu, nhiên Giá ca máy
  năm hồi khi Sửa chữa liệu khiển
  hao khác năng lượng/ ca liệu
  thanh lý phụ máy
  Máy đào một
  1 gầu, bánh xích 280 809.944.000 0,9 442.577 167.774 144.633 43 lít diezel 1,03 436.257 260.526 1.451.767
  – 0,40 m3
  Máy đầm đất
  2 200 37.663.000 0,9 33.897 10.169 7.533 5 lít xăng 1,02 62.373 219.474 333.446
  cầm tay- 80kg
  Máy lu rung tự
  3 270 778.593.000 0,9 363.343 132.649 144.184 19 lít diezel 1,03 192.764 260.526 1.093.466
  hành – 8t
  …………..

  Nguồn: Thông tin khảo sát của tác giả
  Như vậy các DNXL Hải Phòng đều thực tới hoạt động của đội máy thi công phục vụ
  hiện tính giá ca máy theo định mức các hao tính giá thành ca máy, kế toán tổ đội máy thi
  phí tham khảo của Bộ Xây dựng. Các doanh công ghi tăng chi phí SXKD dở dang, ghi
  nghiệp chưa xây dựng hệ thống định mức giảm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí
  các hao phí xác định giá ca máy phù hợp nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.
  với đặc thù lĩnh vực xây lắp và điều kiện + Căn cứ giá thành ca máy cung cấp cho
  sản xuất thực tế. Tình hình đó làm cho giá các tổ đội xây lắp, kế toán ghi tăng giá vốn
  ca máy của các CT, HMCT khác nhau mang hàng bán, ghi giảm chi phí SXKD dở dang,
  dáng dấp giống nhau cả về hình thức lẫn giá đồng thời phản ánh doanh thu cung cấp lao
  trị và chưa phù hợp với điều kiện thực tế vụ máy cho các tổ đội xây lắp.
  sản xuất, biện pháp thi công thực tế của mỗi + Khi nhận dịch vụ máy thi công, kế
  DNXL ở mỗi một CT, HMCT. toán ở tổ đội xây lắp phản ánh chi phí sử
  4.2.3. Thực trạng vận dụng các quy dụng máy thi công (chi tiết CT, HMCT).
  định hạch toán kế toán chi phí máy thi Quy trình hạch toán chi phí máy thi công
  công tại các DNXL Hải Phòng tại các doanh nghiệp này được khái quát qua
  Qua khảo sát thực tế, 8% đơn vị khảo sơ đồ tại phụ lục 1, phụ lục 2, phụ lục 3.
  sát có thực hiện tổ chức thành tổ đội máy 92% đơn vị khảo sát không tổ chức các
  thi công và có phân cấp hạch toán. Tại các đội máy thi công riêng biệt, doanh nghiệp
  doanh nghiệp này, kế toán tập hợp chi phí vừa sử dụng máy thi công của doanh nghiệp
  máy thi công được tiến hành như sau: vừa đi thuê ngoài. Trường hợp sử dụng máy
  + Để tập hợp chi phí và tính giá thành thi công của doanh nghiệp, chi phí máy
  ca máy, kế toán tổ đội máy thi công sử dụng thi công bao gồm chi phí khấu hao máy
  các tài khoản (TK) “Chi phí nguyên vật thi công, chi phí tiền lương của công nhân
  liệu trực tiếp”, TK “Chi phí nhân công trực phục vụ và điều khiển máy, chi phí sửa chữa
  tiếp”, TK “Chi phí sản xuất chung”và TK máy thi công … Trường hợp thuê ngoài máy
  “Chi phí SXKD dở dang”. thi công, chi phí sử dụng máy thi công còn
  Cuối kỳ kết chuyển các chi phí liên quan bao gồm thêm chi phí thuê máy phải trả.

  102 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

 10. Toàn bộ chi phí máy thi công tại các doanh thực hiện tốt các quy định hạch toán kế toán
  nghiệp này được hạch toán như sau: cơ bản về tập hợp chi phí máy thi công theo
  + Căn cứ vào số tiền lương, tiền công từng đối tượng CT, HMCT. Tuy nhiên, trên
  và các khoản khác phải trả cho công nhân thực tế tại các doanh nghiệp khi phát sinh
  điều khiển xe, máy, phục vụ xe, máy, kế một số khoản chi phí tạm thời với giá trị lớn
  toán ghi tăng chi phí sử dụng máy thi công như chi phí sửa chữa lớn máy thi công thì
  (chi tiết CT, HMCT), ghi tăng phải trả doanh nghiệp không thực hiện trích trước
  người lao động. mà hạch toán một lần vào chi phí máy thi
  + Khi xuất kho nguyên vật liệu, công cụ công trong kỳ. Điều này làm cho chi phí
  dụng cụ sử dụng cho hoạt động của xe, máy máy thi công không ổn định và gây biến
  thi công trong kỳ, kế toán ghi tăng chi phí động lớn về chi phí sản xuất giữa các kỳ.
  sử dụng máy thi công (chi tiết CT, HMCT), Bên cạnh đó, phần lớn các DNXL Hải
  ghi giảm tồn kho nguyên vật liệu, công cụ Phòng không tiến hành việc kiểm kê nguyên
  dụng cụ. vật liệu sử dụng không hết vào cuối kỳ dẫn
  + Trường hợp mua nguyên vật liệu, đến tình trạng trên thực tế còn thừa vật liệu
  công cụ dụng cụ sử dụng ngay (không qua chưa sử dụng hết nhưng trên sổ kế toán
  nhập kho) cho hoạt động của xe, máy thi không theo dõi, ghi chép. Từ đó gây ra tình
  công trong kỳ, kế toán ghi tăng chi phí sử trạng thất thoát lãng phí và ảnh hưởng trực
  dụng máy thi công (chi tiết CT, HMCT), ghi tiếp đến chi phí sản xuất xây lắp nói chung,
  tăng thuế giá trị gia tăng (GTGT) được khấu chi phí máy thi công nói riêng.
  trừ (nếu được khấu trừ thuế), ghi giảm tiền 5. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT
  mặt, tiền gửi hoặc tăng phải trả người bán Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết kết hợp
  liên quan đến mua nguyên vật liệu, công cụ với kết quả khảo sát thực tế cho thấy các
  dụng cụ cho hoạt động của xe, máy thi công. DNXL Hải Phòng vận dụng tốt các nội dung
  + Trích khấu hao máy thi công sử dụng cơ bản của chuẩn mực kế toán và hệ thống
  ở Đội xe, máy thi công, kế toán ghi tăng kế toán hiện hành trong hạch toán kế toán
  chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết CT, chi phí máy thi công. Tuy nhiên xuất phát
  HMCT), ghi tăng hao mòn tài sản cố định. từ trình độ chuyên môn hạn chế nên nhiều
  + Khi phát sinh chi phí dịch vụ mua nhân viên kế toán DNXL Hải Phòng không
  ngoài, chi phí bằng tiền khác, kế toán ghi hiểu đúng bản chất nghiệp vụ mà hạch toán
  tăng chi phí sử dụng máy thi công (chi tiết một cách máy móc dẫn đến việc hạch toán
  CT, HMCT), ghi tăng thuế GTGT được kế toán chi phí máy thi công còn tồn tại một
  khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế), ghi số nội dung cần hoàn thiện như sau:
  giảm tiền mặt, tiền gửi hoặc tăng phải trả Thứ nhất, việc xác định giá ca máy tại
  người bán. các doanh nghiệp cần nghiên cứu bổ sung
  Quy trình hạch toán chi phí máy thi các điều kiện để điều chỉnh cho phù hợp với
  công tại các doanh nghiệp này được khái quy mô, đặc điểm hoạt động của mỗi doanh
  quát qua sơ đồ tại phụ lục 4, phụ lục 5. nghiệp. Đối với từng loại máy và thiết bị thi
  Như vậy, các doanh nghiệp nhìn chung công, Bộ Xây dựng đã đưa ra các định mức

  TẠP CHÍ KHOA HỌC, Số 46, tháng 5 năm 2021 103

 11. hao phí về khấu hao, sửa chữa, chi phí khác, khoản thu từ việc bán nguyên liệu, vật liệu
  nhiên liệu, năng lượng, nhân công mang thừa, thu thanh lý máy móc, thiết bị thi công
  tính chất tham khảo. Các doanh nghiệp có khi kết thúc hợp đồng xây dựng. Trường
  thể dựa vào định mức hao phí tham khảo hợp nguyên vật liệu, phế liệu thu hồi nhập
  đó cùng với các thử nghiệm thực tế tại hiện kho, kế toán phản ánh ghi tăng nguyên vật
  trường thi công hoặc dựa vào kinh nghiệm liệu, ghi giảm chi phí theo giá gốc hoặc giá
  từ những CT, HMTC thi công tương tự làm có thể thu hồi của nguyên vật liệu, phế liệu.
  căn cứ xây dựng giá ca máy sát với tình Trường hợp vật liệu thừa và phế liệu thu hồi
  hình thực tế của doanh nghiệp để quản lý không qua nhập kho mà bán ngay, kế toán
  chi phí máy thi công tốt hơn. phản ánh các khoản thu bán vật liệu thừa và
  Thứ hai, kế toán cần trích trước khoản phế liệu, ghi giảm chi phí theo giá bán của
  chi phí sửa chữa lớn máy thi công, tránh nguyên vật liệu, phế liệu. Trường hợp thanh
  làm tăng đột biến chi phí trong quá trình lý máy móc, thiết bị thi công chuyên dùng
  SXKD. Trường hợp phát sinh chi phí sửa cho một hợp đồng xây dựng và tài sản cố
  chữa lớn của những máy thi công đặc thù định này đã trích khấu hao đủ theo nguyên
  do việc sửa chữa lớn có tính chu kỳ thì số giá khi kết thúc hợp đồng xây dựng, kế toán
  trích trước chi phí sửa chữa được phản ánh phản ánh số thu về thanh lý máy móc, thiết
  trênTK “Dự phòng phải trả”. Trường hợp bị thi công, ghi giảm chi phí theo giá bán
  phát sinh chi phí sửa chữa lớn máy thi công của máy móc, thiết bị.
  trong kỳ mà nhà thầu đã thực hiện nhưng
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  chưa nghiệm thu xuất hóa đơn thì số trích
  1. Bộ Tài chính (2002), Chuẩn mực số 01,
  trước chi phí sửa chữa được phản ánh trên
  Chuẩn mực chung, ngày 31 tháng 12 năm 2002.
  TK “Chi phí phải trả”. 2. Bộ Tài chính (2002), Chuẩn mực số 15,
  Thứ ba, các doanh nghiệp cần tăng Hợp đồng xây dựng, ngày 31 tháng 12 năm 2002.
  cường công tác kiểm kê nguyên vật liệu đã 3. Bộ Xây dựng (2019), Thông tư số 11/2019/
  xuất kho nhưng chưa sử dụng hết tại công TT-BXD, Hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị
  thi công xây dựng, ngày 26 tháng 12 năm 2019.
  trường để phản ánh đúng thực tế giá trị
  4. Bộ Xây dựng (2020), Thông tư số 02/2020/
  nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất xây TT-BTC, Sửa đổi bổ sung một số điều của 04 thông
  lắp nói chung, cho máy thi công nói riêng. tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng,
  Việc kiểm kê có thể tiến hành theo kế hoạch ngày 20/07/2020.
  hoặc ngoài kế hoạch để kiểm tra chính xác 5. Nguyễn Thị Tuyết Minh (2020), “Kế toán
  quản trị chi phí sản xuất tại các doanh nghiệp xây
  thực tế diễn ra tại công trường, có sự giám
  lắp trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, Tạp chí khoa
  sát của nhân viên kỹ thuật, nhân viên giám học, số 38, 38-48.
  sát công trình. Căn cứ vào kết quả kiểm kê 6. Võ Văn Nhị (2010), Kế toán doanh nghiệp xây
  vật liệu sử dụng cho máy thi công còn lại lắp và kế toán đơn vị chủ đầu tư, Nhà xuất bản Tài chính.
  cuối kỳ, kế toán có thể ghi nhận bút toán 7. Đỗ Minh Thành (2004), Kế toán xây dựng
  nhập lại kho nguyên vật liệu hoặc bút toán cơ bản, Nhà xuất bản Thống Kê.
  8. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng
  ghi âm nếu nguyên vật liệu để ở công trường
  (2020), Quyết định số 22/QĐ-UBND, Đơn
  tiếp tục sản xuất thi công. giá nhân công Hải Phòng, ngày 03 tháng 12
  Thứ tư, doanh nghiệp cần theo dõi các năm 2020.

  104 TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG

Download tài liệu Kế toán chi phí máy thi công tại các doanh nghiệp xây lắp Hải Phòng File Word, PDF về máy