[Download] Tải Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2 – Tải về File Word, PDF

Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2

Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2
Nội dung Text: Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2

Download


Trong cuốn Bài tập & bài giải kế toán chi phí, tác giả còn biên soạn các câu hỏi lý thuyết mang tính tổng hợp để đọc giả, sinh viên có thể tìm hiểu, ôn tập và nắm vững các nội dung cơ bản, chủ yếu của môn kế toán chi phí gắn liền với các ngành sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng cơ bản, dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2 File Word, PDF về máy

Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2

 1. ĐÁP ÁN BÀI TẬP
  KÊ’ TOÁN CHI PHÍ
 2. Chương 1
  NHỮNG VẤN Đ Ề CHUNG VỀ
  K Í TOÁN CHI PHÍ

  I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  ld , 2d, 3d, 4d, 5b,
  6b, 7c, 8b, 9d, lOd.
  II. BÀI TẬP Tự LUẬN

  . THÔNG TIN *
  BAN ĐẦU

  ,r 1-
  KẾ TOÁN KẾ TOÁN KẾ TOÁN
  TÀI CHÍNH CHI PHÍ QUẢN TRỊ

  ” • i
  BÁO CÁO BÁO CÁO BÁO CÁO
  TÀI CHÍNH CHI PHÍ QUẢN TRỊ

  Về cơ bản kế toán chi phí là một bộ phận trung gian, bộ
  phận cầu nốì giữa kế toán tài chính với kế toán quản trị. Tuy
  nhiên, trong thực tiễn tổ chức kế toán, khi nhấn mạnh đến
  trọng tâm thông tin tài chính hay thông tin quản trị, kế. toán
  chi phí có thể được tổ chức sắp xếp vào bộ phận kế toán tài
  chính hay bộ phận kế toán quản trị. Với những doanh nghiệp có
  quy mô vừa và nhỏ hay các doanh nghiệp chỉ chú trọng đến
  thông tin tài chính, thông tin quá khứ, kế toán chi phí được tổ
  chức như một bộ phận của kế toán tài chính; với doanh nghiệp
  chú trọng đến thông tin quản trị, thông tin dự báo, kế toán chi
  phí được tổ chức như một bộ phận của kế toán quản trị.

 3. Chương z
  KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI – CHI PHÍ,
  GIÁ THÀNH
  I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  ld, 2d, 3a, 4a, 5d, 6a, 7d, 8d, 9d,
  lOc, l lc , 12d, 13a, 14d, 15c, 16c, 17c, 18c,
  19a, 20d, 21d, 22c, 23d, 24a, 25d
  II. BÀI TẬP Tự LUẬN
  Bài 1:
  1. Báo cáo chi phí theo yếu tố
  BÁO CÁO CHI PHÍ THEO YẾU Tố

  2. Báo cáo chỉ phí theo khoản mục
  BÁO CÁO CHI PHÍ THEO KHOẢN MỤC

 4. 198 Bài Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí

  3. Báo cáo chi phí theo mối quan hệ với k ết quả:
  BÁO CÁO CHI PHÍ THEO Mối QUAN HỆ VỚI KẾT QUẢ

  Bài 2:
  1. Báo cáo chi phí theo mối quan hệ với kết quả:
  B Á O C Á O C H I P H Í T H E O M ỐI QUAN H Ệ VỚ I K Ể T Q UẢ

  Đơn vị đổ n g
  ‘ :ị!ị* iĩị’ ‘ – r

  n ì – í ’ v ị , . V to ự m
  / ‘ r’ Ií‘ ;

  1 .In • I 1

  > 1 ■ >’ iỊl 0 ỊÌííâỉỊ ỊV’
  í-

  2. Báo cáo tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận:
  B Á O C Á O K Ế T QUẢ K IN H D O AN H

  Đơn vị đổng

  Nhận xét ảnh hưởng các loại chi phí và phân bổ chi phí:

 5. Bài Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí ‘.99

  Chi phí trực tiếp không ảnh hưởng bởi tiêu thức phân bổ,
  nhưng chi phí gián tiếp chịu ảnh hưởng rất lớn bởi tiêu thức
  phân bổ. Sự lựa chọn tiêu thức phân bổ khác nhau sẽ dẫn đến
  chi phí, lợi nhuận từng bộ phận khác nhau, nhưng tổng lợi
  nhuận công ty không đổi. Vì vậy, việc lựa chọn tiêu thức phân
  bổ rất quan trọng trong việc cung cấp thông tin đo lường, đánh
  giá, định hướng hoạt động sản xuất từng sản phẩm, bộ phận.

  Bài 3:
  1. Báo cáo chỉ phí sản phẩm, chi phí thời kỳ:
  BÁO CÁO CHI PHÍ THEO MỐI QUAN HỆ VỚI KẾT QUẢ
  Đơn vị đồng

  2. Chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh:
  CHI PHÍ TRÊN BÁO CÁO KẾT QUẢ TRONG KỲ
  Đơn vị đồng

  3. Chọn mô hình quản lý sản xuất:
  Giải quyết bằng xây dựng mô hình quản lý kịp thời: từ thị
  trường xác định nhu cầu tiêu thụ, từ nhu cầu tiêu thụ xác định
  nhu cầu sản xuất, từ nhu cầu sản xuất xác định nhu cầu cung
  ứng. Theo mô hình này, điều chỉnh chi phí sản phẩm như sau:

 6. 200 Bài Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí

  Bài 4:
  1. Xác định chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp:
  Đơn vị đổng

  2. Tính giá thành khi thay đổi tiêu thức phân bổ:
  Đơn vị đồng

  3. Ảnh hưởng tiêu thức phân bổ đến lợi nhuận gộp:
  ‘ Đơn vị đổng

  Sự thay đổi tiêu thức phân bổ làm lợi nhuận từng sản
  phẩm khác nhau nhưng tổng lợi nhuận công ty không thay
  đổi. Vì vậy, sự lựa chọn tiêu thức phân bổ chỉ ảnh hưởng đến
  thành quả tài chính của từng bộ phận hơn là thành quả tài
  chính của toàn công ty, hay nói khác hơn, sự lựa chọn tiêu
  thức phân bổ ảnh hưởng quan trọng đến thông tin liên quan
  đến các quyết đinh quản trị, hơn là thông tin công bô” trên
  báo cáo tài chính.

 7. Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Chì Phí 201

  Bài 5:
  1. Xác định chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp
  Đơn vị đổng

  1. C hi phí trực tiếp

  – Hàng hóa 5 .0 Ọ 0.000

  – S ản phẩm sản xuất 1 5 .0 0 0 .0 0 0

  2. C hi phí gián tiếp

  – Bán hàng 4 0 0 .0 0 0

  – Quản lý doanh nghiệp 6 6 0 .0 0 0

  2. Xác định doanh thu, chỉ phí, lợi nhụận
  (phân bổ theo tiêu thức doanh thu)
  Đơn vị dồng
  np «
  Chỉ tiêu uí A
  1. Doanh thu 9.500.000
  2. Giá vốn
  1— 17:000000
  ‘5.200.000 21.200*000
  3. Chi phí BH và QL 380.000 680.000 1.060.000
  4. Lợi nhuân 3.920.000 320.000
  xr

  1
  I———————- —- :————

  Bài 6:
  1. Xác định biến phí, định phí, chỉ phí hỗn hợp:
  1. Lương sản xuất Biến phí
  2. Lương quản lý Định phí bắt buộc
  3. Nguyên vạt liệu chính Biến phí
  4. Nguyên vật liệu phụ Biến phí
  5. Nhiên liệu, năng lượng Chi phí hỗn hợp
  6. Công cụ, dụng cụ Định phj bắt buộc
  7. Khấu hao Định phí bắt buộc
  8. Thuê nhà xưởng ngắn hạn Định phí bắt buộc
  9. Bảo hiểm tài sản Định phí bắt buộc
  10. Chi phí quảng cáo Định phí quản trị
  11. Chi phí hành chính Định phí quản trị

 8. 202 Bài Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí

  2. Xác định chi phí thay đổi: khi thay đổi quy mô sản
  xuât chỉ có biến phí, chi phí hỗn hợp và định phí quản
  trị thay đổi
  3. Xác định chi phí tối thiểu: khi công ty ngừng sản xuất,
  chi phí thấp nhất bằng dinh phí bắt buộc

  Bài 7:
  1. Biến phí năng lượng mỗi giờ máy 500đ/h
  2. Định phí năng lượng mỗi tháng lOO.OOOđ
  3. Phương trình dự báo năng lượng mỗi tháng Y= 500X +100.000
  4. Chi phí năng lượng chỉ có thể lập ở mức 400 350.000đ
  5. Chi phí năng lượng ở
  – Mức thấp nhất 1.750 đ/h
  – Mức cao nhất 700 đ/h

  Bài 8:
  Giải theó hệ phương trình
  SXY = a XX2 + BIX a = 350
  XY = a E X + nB B =100.000
  1. Biến phí năng lượng mỗi giờ máy 350 đ/h
  2. Định phí năng lượng mỗi tháng 100.000 đ
  3. Phương trình dự báo năng lượng mỗi tháng Y=350X + 100.000
  4. Chi phí năng lượng ở
  – Mức hoạt động thấp nhất 750 đ/h
  – Mức hoạt động cao nhất 483 đ/h
  – Vẽ đồ thi biểu diễn ban đoc tư vẽ

 9. Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Chí Phí 203

  Bài 9:
  1. Xác định biến phí đơn vị và tổng định phí sản xuất kinh
  doanh sản phẩm A.
  – Căn cứ vào đặc điểm chi phí sp A,
  CPNVLTT, CPNCTT – Biến phí [ y = ax] CPQLDN – Định phí [ y = b] CPSXC, CPBH – Chi phí hỗn hợp [y = ax +b] – Phân tích CPHH – CPSXC.CPBH
  Biến phí s x c đơn vị: [660.000 – 540.000K [1.600 – 800] = 150đ/sp
  Định phí SXC: 660.000 – 150 X 1600 = 420.000đ
  Biến phí BH đơn vị: [380.000 – 220.000M 1.600 – 800] = 200đ/sp
  – Định phí BII: 380.000 – 200 X 1.600 = 60.000đ .

  – BIẾN PHÍ ĐƠN VỊ: 500 + 350 + 150 + 200 + 000 = 1.200đ/sp
  – TỔNG ĐỊNH PHÍ: 420.000 + 60.000 + 120.000 = 600.000đ
  2. Viết phương trình chi phí và dự báo chi phí sản phẩm A
  ở các mức 800sp, l.OOOsp, 1.500sp, 2.000sp.
  – PHƯƠNG TRÌNH CP : Y = AX + B, X € [M, N] – Y = 1.200 X + 600.000, X G [800, 1600] Y (80Q) = 1.200 X 800 + 600.000 = 1.560.000đ
  Y (1.000) = 1.200 X 1.000 + 600.000 = 1.800.000đ
  Y (1.500) = 1.200 X 1.500 + 600.000 = 2.400.000đ
  Y = 1.440 X + 900.000, X > 1600
  Y(2.000) = 1.440 X 2.000 + 900.000 = 3.780.000đ
  3. Xác định chi phí đơn vị hợp lý với một cơ cấu chi phí,
  phạm vi năng lực hoạt động nhất định
  Căn cứ vào đặc điểm biên phí đơn vị, dặc điểm định phí
  dơn vị, khảo sát chi phí đơn vị của sp A:

 10. 204

  Như vậy chi phí đơn vị hợp lý. của sản phẩm A với cơ cấu chi
  phí và mức hoạt động trên từ 1.575 đ/sp đến 1.950 đ/sp.
  4. Chi phí khi công ty tạm thời ngưng kinh doanh
  ■i

  Khi công ty tạm thời ngưng kinh doanh:
  – Biến phí không tồn tại;
  – Định phí quản trị giảm tối đa đến mức còn bằng 0
  – Định phí bắt buộc chưa thể cắt giảm được.
  Như vậy mức phí tối thiểu có thể tồn tại bằng định phí bắt
  buộc: 600.000 X 60% = 360.000đ

  Bài 10:
  – Chi phí chìm năm thứ nhất 16.000.000đ;
  – Chi phí chìm năm thứ hai 10.000.000d;
  – Chi phí chìm năm thứ ba 10.000.000d

  Bài 11:
  – Chi phí cơ hội khi kinh doanh sản phẩm A bỏ qua cho vay
  vốn kinh doanh vốn là OOđ.
  – Chi phí cơ hội khi kinh doanh A bỏ qua kinh doanh s ả n .
  phẩm B là 4.000.000đ.
  – Chi phí cơ hội khi kinh doanh A bỏ qua kinh doanh sản
  phẩm c là 6.000.000đ
  – Chi phí cơ hội bằng không khi:
  Công ty khai thác hiệu quả nhất tất cả các nguồn lực;
  Năng suất sản xuất kinh doanh không đổi hoặc suy giảm dần. ị

 11. Bài Tập & B à i G iải K ế Toán Chi Phi 205

  Bài 12:
  1. Xác định chi phí chênh lệch giữa các phương án kinh doanh.
  Dơn vị đổng
  Sản Phẩm Sản phẩm Chênh
  Chỉ tiêu
  B. A ■ lệch
  Ghi phí nguyên vật liệu trực tiếp 4.000.000 4.000,000 / ^ • . –
  , ; , . – .

  Chi phí nhân công trục tiếp 3.000.000 3.000.000
  Chi phí,lương quản lý: :’ .• , 300.000 200.000 100.000
  Chi phi nhiên liệu, nàng lượng 400.000 , 500.000 (100,000)
  Chi phí công cụ ,.•:)•• , V ; 700.000 600.000 100,000
  Chí phí điên nuớc ‘ý 100.000■ .100.000
  . ‘ , V • • ; – v

  Chi phí khấu hao TB chuyên dùng 2.500.000 2.000.000 500.000’
  Chi phi thuê nhà 500.000 ‘ 500,000 •„ kr
  Chi phí bảo’hiểm ; : 7 ^ .~ 7 – ‘ V- •

  Chi phí sửa chứa TB ; 200,000 250.000 (50,000)
  Chi phí quáng cáo 500.000 400,000 100,000
  Chi phí khuyến mãi , . 120,000 ■* –
  120,000
  2, -Z k í

  Chi phí dự phòng giảm giả ■ 50.000

 12. 206 Bải Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí

  B à i 14:
  1. Báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ và
  phương pháp trực tiếp khi sản lượng sản xuất bằng tiêu thụ:
  Đơn vị đổng

  Đơn vị đổng

  Khi mức sản xuất bằng mức tiêu thụ, lợi nhuận trên báo cáo kết
  quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ và phương pháp trực tiếp
  giống nhau, hay thông tin lợi nhuận theo hai phương pháp khác
  nhau không ảnh hưởng đến các quyết định quản trị, tài chính.
  2. Báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ và
  phương pháp trực tiếp khi sản lượng sản xuất lớn hơn tiêu thụ

 13. Bài Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí 20 7

  Đơn vị đổng

  Khi mức sản xuất lớn hơn mức tiêu thụ, lợi nhuận trên báo cáo
  kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ lớn hơn lợi nhuận
  trên báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp. Điều
  này dẫn đến thông tin lợi nhuận theo hai phương pháp khác nhau
  ểẽ ảnh hưởng khác nhau đến các quyết định quản trị, tài chính.
  Thông thường, bức tranh lợi nhuận theo phương pháp toàn bộ hiện
  tại tốt hơn nhưng ẩn chứa nhiều rủi ro trong tương lai hơn.
  3. Điều chỉnh báo cáo kết quả kinh doanh (Đơn vị lOOOđ)

  Nếu có sự thay đổi mức độ hoạt động, báo cáo kết quả kinh
  doanh theo phương pháp trực tiếp được lập và điều chỉnh nhanh
  hơn nên báo cáo theo phương pháp trực tiếp linh hoạt hơn.

  B ài 15:
  1. Báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ
  (Đơn vị lOOOđ)

 14. 208 Bài Tập & Bải Giải K ế Toán Chi Phí

  2. Báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp
  (Đơn vị lOOOđ)

  B ài 16:
  1. Báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp toàn bộ
  (Đơn vị lOOOđ)
  M

  2. Báo cáo kết quả kinh doanh theo phương pháp trực tiếp:
  Dơn vị 10OOđ

  3. Viết phương trình và dự báo chi phí
  Chi phí hàng tháng Y = 10.640 X + 44.200.OOOđ
  Chi phí mua và tiêu thụ 2.500sp là 70.800.000đ

 15. B à i Tập & B à i G iải IU: Toán Chi Phi 209

  Bài 17:
  ]. Báo cáo kết, qua kinh doanh theo phương p h á p trực tiếp:

  * * ầ á i* * ‘ *AJH f

 16. Chương 3

  K Ế TOÁN CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
  SẢN PHẨM THEO CHI PHÍ TH ựC T Ế

  I. BÀI TẬP TRẤC NGHIỆM
  ld, 2a, 3a, 4c, 5c, 6d, 7a, 8b, 9b, lOd,
  l l a, 12b, 13b, 14a, 15a, 16c, 17a, 18d, 19d, 20b,
  21c, 22d, 23d, 24d, 25d, 26d, 27a, 28d, 29c, 30c,
  31d, 32a, 33a, 34d, 35c, 36b, 37b, 38a, 39d, 40a.
  II. BÀI TẬP Tự LUẬN
  Bài 1:
  Câu 1: Theo nguyên tắc nhất quán, chi phí sản xuất dở
  dang sản phẩm A được đánh giá theo chi phí nguyên vật
  liệu chính; sản phẩm B được đánh giá theo sản lượng hoàn
  thành tương đương. .
  Câu 2: Chi phí sản xuất sản phẩm A dở dang cuối kỳ: 10.476.000đ
  Câu 3:
  C h i p h í s ả n x u ấ t s ả n phẩm B dở dang cu ố i kỳ 4 .6 5 6 .0 0 0 đ

  1 .C hi phí nguyên vật liệu chín h 2 .5 0 0 .0 0 0 d

  2. Chi phí nguyên v ậ t liệu phụ trực tiếp 2 9 6 .0 0 0 d

  3. Chi phí nhân công trực tiếp 9 6 0 .0 0 0 đ

  4. Chi phí sản xuất chung 9 0 0 .0 0 0 d

  Bài 2:
  Câu 1
  Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ của sản phẩm A được đánh
  giá theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  Chi phí sản xuât dỏ dang cuôi kỳ của của nhóm sản
  phẩm B và c được đánh giá theo sản lượng hoàn thành
  tương đương

 17. Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Chi Phí 211

  Câu 2
  Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ sản phẩm A: 7 .5 0 0 .0 0 0 đ

  1. Chi phí nguyên vật liệu chính 6.700.OOOđ
  2. Chi phí nguyên vật liệu phụ 800.000đ
  Chi phí sản xuất đô dang cuối kỳ nhóm sản phẩm BC 8.436.442Ớ
  1. Chi phí nguyên vật liệu chính 3.842.000d
  2. Chi phí nguyên vật liệu phụ trực tiếp 1.039.600d
  3. Chi phí nhân công trực tiếp 1.795.019d
  4. Chi phí sản xuất chung 1.759.823Ở
  B à i 3:

  Chi phí sản xuâ’t dử dang cuối kỳ sản phẩm A: 1.410.21 Ođ
  1. Chi phí nguyên vật liệu chính 750.000Ổ
  2. Chi phí nguyên vặt liệu phụ trực tiếp 115.686Ơ
  3. Chi phí nhân công trực tiếp 305.173Ớ
  4. Chi phí sản xuất chung 239.351 d

  Chi phí sản xuâ’t dở dang cuô’i kỳ sản phẩm B 1.685.000đ
  1. Chi phí nguyên vật liệu chính 1.1 OO.OOOd .
  2. Chi phí nguyên vật liệu phụ trực tiếp 72.000d
  3. Chi phí nhân công trực tiếp 282.000d
  4. Chi phí sản xuất chung 231 .OOOd

 18. 212 Bài Tập & Bải Giải K ế Toán Chi Phí

  B à ỉ 6:
  621 622
  152 20. 000.000 344 4. 000.000
  152 1. 500.000 21. 500.000 154 338 880.000 ‘ 4. 880.000 154
  21. 500.000 21. 500.000 4. 880.000 4 . 880.000
  627 154
  152 800.000 2.000.000
  152 200.000 621 21. 500.000 14. 452.500 153
  334 1. 000.000 9. 635.000 627
  338 220.000 622 4. 880.000 4. 817..500 641
  214 3. 000.000 2. 408.750 642
  214 . 1. 000.000 627 9. 220.000 4 . 817.500 632
  111 500.000
  331 700.000 35.600.000 36.131.250
  331 800.000 9. 220.000 154 1.468.750
  142 1. 000.000 •

  9. 220.000 9. 220.000

  Phiếu tính giá thành bạn đọc tự lập

 19. Bầi Tập & Bài Giải Kế Toán Chi Phí 213

  Bài 7:
  Câu 1
  621sc 622SC
  152 4 .0 0 0 .0 0 0 334 2 .0 0 0 .0 0 0

  4 .0 0 0 .0 0 0 15 4SC 338 4 6 0 .0 0 0 2 .4 6 0 .0 0 0 15 4SC

  4 .0 0 0 .0 0 0 4 .0 0 0 .0 0 0 2 .4 6 0 .0 0 0 2 .4 6 0 .0 0 0

  627SC 154SC
  111 3 4 0 .0 0 0 00
  142 8 0 0 .0 0 0 621 sc 4 .0 0 0 .0 0 0 4 .0 0 0 .0 0 0 154V

  214 5 .0 0 0 .0 0 0 622SC 2 .4 6 0 .0 0 0 5 .8 1 0 .0 0 0 627A

  331 1 7 0 .0 0 0 627SC 7 .5 4 0 .0 0 0 4 .5 6 5 .0 0 0 62 7B

  334 1 .0 0 0 .0 0 0 15 4V T 3 7 5 .0 0 0

  338 2 3 0 .0 0 0

  7 .5 4 0 .0 0 0 15 4 S C 14.375.000 14.375.000
  7 .5 4 0 .0 0 0 7 .5 4 0 .0 0 0 000

  621VT 622VT
  152 3 .0 0 0 .0 0 0 334 2 .5 0 0 .0 0 0

  V 3 .0 0 0 .0 0 0 15 4V T 338 5 7 5 .0 0 0 3 .0 7 5 .0 0 0 15 4V T

  3 .0 0 0 .0 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 3 .0 7 5 .0 0 0 3 .0 7 5 .0 0 0

  627VT 154VT
  111 2 3 0 .0 0 0 00
  152 1 .6 0 0 .0 0 0 621VT 3 .0 0 0 .0 0 0

  142 6 0 0 .0 0 0 622VT 3 .0 7 5 .0 0 0 3 7 5 .0 0 0 15 4SC

  214 6 .0 0 0 .0 0 0 627VT 9 .9 2 5 .0 0 0 6 .6 5 2 .5 4 2 627A

  331 2 6 5 .0 0 0 15 4 SC 4 .0 0 0 .0 0 0 1 2 .9 7 2 .4 5 8 62 7B

  334 1 0 0 0 .0 0 0

  338 2 3 0 .0 0 0 9 .9 2 5 .0 0 0 154VT

  9 .9 2 5 .0 0 0 9 9 2 5 .0 0 0 20.000.000 20.000.000
  00

 20. Câu 2: Phân bổ chi phí sản xuất phụ theo chi phí ban đầu:
  Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành bộ phận s c
  – Tính và phân bổ chi phí bộ phận s c – Phân bổ lẫn nhau
  theo chi phí ban đầu:
  – Đơn giá ban đầu 1 h công SC:
  [0+14.000.000-0-0] + [1.800 – 50] = 8.000đ/h
  – Đơn giá ban đầu 1T- km:
  [0+16.000.000-0-0] + [30.200 -200] = 533đ/t-km
  – Cp nhận từ bộ phận VT: 500 T X 533đ/t = 266.500
  – Cp chuyển bộ phận VT: 500 h X 8.000đ/h= 4.000.000
  – Tổng Ztt cần phân bổ:
  [00 + 14.000.000 – 00 – 00] + 266.500 – 4.000.000 = 10.266.500
  – z tt cần phân bổ 1 h công:
  10.266.500 + [1.800 – 50 – 500] = 8.213đ/h
  – Phân bổ cho bộ phận chức năng:
  SCMMTB SP A: 700h X 8.213đ/h = 5.749.100đ
  SCMMTB SP B: = 4.517.400đ
  Tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành bộ phận VT
  Tổng Ztt cần phân bổ:
  [00 + 16.000.000 – 00 – 00] + 4.000.000 – 266.500 = 19.733.500
  – z tt cần phân bổ 1 T-km:
  19.733.500 + [30.200 – 200 – 500] = 669đ/T-km
  – Phân bổ cho bộ phận chức năng:
  v c SP A: 10.000 X 669đ/T-km = 6.690.000đ
  v c SP B: = 13.043.500đ
  Phản ảnh lên tài khoản tương tự như câu [1]

Download tài liệu Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 2 File Word, PDF về máy