[Download] Tải Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1 – Tải về File Word, PDF

Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1

Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1
Nội dung Text: Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1

Download


Cuốn sách Bài tập & bài giải kế toán chi phí được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu môn kế toán chi phí. Nội dung tài liệu bao gồm các bài tập được soạn theo thứ tự của chương trình môn học kế toán chi phí hiện đang được giảng dạy tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1 File Word, PDF về máy

Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TỂ TP.HỒ CHÍ MINH
  KHOA KẾ TOÁN – KIEM toán
  TS.HUYNH LỢI
  ‘ K H VẦ Đ T
  Tiu r>DK íi(H PÃNÃNG
  TH Ư V IỆ N

  BÀI TẬP & BÀI GIẢI
  KÊ TOÁN CHI PHÍ

  NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH

 2. SÁCH KỂ TOÁN ĐẢ PHÁT HÀNH

  ———————————————————–Ị——————–

  stt Tẽn sách ị NXB Tác giả
  1 K ế toán Quản trị ! Giao thông T S . Huỳnh Lợi
  . . í ’
  vận tảl

  2 Bài tập & Bài giải K ế toán Quản trị Thống Kê T S . Huỳnh Lợi

  3 HDTH K ế toán Doanh nghiệp Thống Kê P G S . T S . Vỗ Văn Nhị
  Nhỏ và Vừa

  4 C h ế dộ K ế toán Hành chỉnh G T-V T Bộ T à i chính
  sự nghiệp

  5 Hướng dẫn lập – dọc & phân tỉch T ài Chính P G S . T S . Vỗ Văn Nhị
  Báo cáo T à i chín h – Báo cáo
  K ế toán Quản trị

  6 Hướng dẫn Thực hành Kê’ toán Tài Chính P G S . T S . Võ Văn Nhị
  trẽn SỔ K ế toán

  7 Kê’ toán Ngân hàng (lý thuyết) Phuơng Đông T S . Nguyễn T h ị Loan
  (T á i bản lẩn 3) T S . Lâ m T h ị Hổng Hoa

  Bài tập và B ài giải K ế toán Ngân Phương Đông T S . Nguyễn T h i Loan
  8
  hàng (T á i bản lẩn 1) T S . Lâ m Thị Hổng Hoa

  9 Nguyên Lý Kê’ Toán Phương Đông T S . Trẩ n Đình Phụng

  10 X ây dựng Mô hình Tổ chức Kê’ Phương Đông P G S .T S . Võ Văn Nhị
  toán cho Doanh nghiệp Nhỏ và
  Vừa ở Việt Nam

  11 Kê’ toán T à i chinh Phương Đông T S Nguyễn K h ắ c Hùng

  12 Kê’ toán Chi phí Tài chỉnh P G S .T S . Phạm Văn Duợc
  (Chù biên)

  13 4 5 0 Tinh huống Kê’ toán T ài chính Tài Chính P G S . T S . Võ Văn Nhị

  14 268 Sơ dổ Kê’ toán Doanh nghiệp Lao Động P G S . T S . Võ Văn Nhị

  15 i Hưởng dẫn Thực hành Kê’ toán Tài chính P G S .T S . Võ Văn Nhị
  ; Hàng tồn kho – T ài sản cô’ định – (Chủ biên)
  i
  : các khoản Công nợ I

 3. tờ i MỞ ĐẦU

  K ế toán chi p h í là m ột trong những nội dung quan trọng
  trong công tác k ế toán ở các doanh nghiệp, các tổ chức.
  Đồng thời, nó cũng là kh â u k ế toán phứ c tạp và tổng h ợ p rất
  cao. Do vậy, v iệc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu k ế toán chi
  p h í p h ả i dật trên cơ sở h iể u b iết rộng về lý th u y ết k ế toán,
  k ế toán tài chính, k ế toán quản trị … từ dó m ớ i có th ể vận
  dụng m ộ t cách thích ứng n ộ i dung m ôn h ọc vào đ iề u k iệ n cụ
  th ể của doanh nghiệp.
  Do tính chất phức tạp của nội dung m ôn h ọ c n ên việc rèn
  luyện k ỹ năng thực hành thông qua các bài tập trắc nghiệm ,
  các bài tập tự luận có ý nghĩa h ết sức quan trọng trong quá
  trình tiếp thu, p h á t triển kiến thức m ôn học.
  Đ ể đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu m ôn k ế toán chi
  phí, chúng tôi biên soạn cuốn bài tập k ế toán chi phí. N ội dung
  cuốn sách bao gồm các bài tập trắc nghiệm , bài tập tự luận
  dược soạn theo thứ tự của chương trình m ôn h ọ c k ế toán chi
  phí hiện đang được giảng dạy tại trường đại học kinh tế TP Hồ
  Chí Minh và những bài tập trác nghiệm , tự luận m ang tính chất
  gợi mở, tiếp cận những lý thuyết k ế toán chi p h í h iện đại.
  Hy vọng cuốn sách là tài liệu tham khảo bổ ích cho sinh
  viên chuyên ngành k ế toán và bạn đọc quan tâm đến k ế toán
  ■chi phí.
  Chúng tôi rất mong dược sự đóng góp x â y dựng của các bạn
  đọc d ể quyển sách phát triển và hoàn thiện hơn.

  rrI » _ 7
  Tác giá
  TS.Huỳnh Lợi
  Trường Đại học Kinh tế TP.HỒ Chí Minh
  huynhloil45@ yahoo.com

 4. MỤC LỤC

  MỤC L Ụ C …………………………………………………………………………… 7

  BÀI TẬP: KỂ TOÁN CHI PHÍ………………………………………………….9
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
  KẾ TOÁN CHI P H Í………………………………………..10
  Chương 2: KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI CHI PHÍ,
  GIÁ THÀNH SẢN PHẨM……………………………….14
  Chương 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
  CHI PHÍ THỰC TẾ……………………………………. ….40
  Chương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
  CHI PHÍ THựC .TẾ KẾT HỢP
  CHI PHỈ ƯỚC TÍNH……….. ………………………….. 137
  Chương 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
  CHI PHÍ ĐỊNH MÚC…………………………………..176

  ĐÁP ÁN BÀI TẬP: KẾ TOÁN CHI PHÍ………………………………. 195
  Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ
  KẾ TOÁN CHI P H Í………………………………………196
  Chương 2: KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI – CHI PHÍ,
  GIÁ THẰNH……………….. 197
  Chương 3: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
  CHI PHÍ THựC TẾ……………………………………… 210

 5. 8 BÃI Tập ũ Bết GiAt K Ể Toến CN Phl

  C hương 4: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ
  TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM THEO
  CHI PHÍ T liự c TẾ KẾT HỢP VỚI
  CHI PHÍ ƯỚC TÍNH………. ……………………………279
  C hương 5: KẾ TOÁN CHI PHÍ VÀ
  TÍNH GIÁ THẢNH SẢN PHẮM THEO
  CHI PHÍ Đ|NH MƯC………………. 307

  PHỤ LỤC: TỐM TẮT LÝ THtlYỂT
  KẾ TOÁN CHI PHÌ……………………………………………313

 6. BAI TẠP
  K Ế TOÁN CHI PHÍ
 7. Chương ỉ
  NHỮNG VẤN DỂ CHUNG
  VỂ K Í TOÁN CHI PHÍ

  I. BÀI TẬP TRẤC NGHIỆM
  Câu 1: Kế toán chi phí hướng đến những mục tiôu nào sau đáy:
  a. Cung cấp thông tin. định giá vốn sãn phấm.
  b. Cung cấp thông tin dè kiểm tra, giám sát, đánh giá tình
  hình thực hiệp chi phí.
  c. Cung cấp tììóDg tịn de dịnh hướng sán xuất.
  d. Tất cá các cáu trên đều đúng.
  Câu 2: Trong một doanh nghiệp sản xuất với công nghệ sàn
  xuất ổn đpiTí.^chủng íoệi sịn piụềtn Dán xuất ít thay «dổi,-thông
  tin kế toán chi phí và giá thành sán phẩm theo chi phí thực tẽ
  sẽ đáp ứng dược cho mục tiêu:
  a. Cung cấp thông tin định giá vốn sản phẩm.
  b. Cung cấp thông tin kiếm tra, giám sát, đánh giá tình
  hình thực hiện chi phí.
  c. Cung cấp thông tin dê định hướng sán xuất.
  d. Tất cá các cáu trên đều đúng.
  Câu 3: Trong doanh nghiệp sãn xuất với công nghệ san xuất ỏn
  định, chung loại sản phấm sán xuất thay đối rát nhanh, thõng
  tin kê toán chi phí và giá thành sàn phẩm theo chi phí thực tê
  sẽ đáp ứng cho mục tiêu:
  a. Cung cấp thông tin định giá vỏn sàn phám.
  b. Cung cấp thông tin đê kiêm tra, giám sát, đánh giá tinh
  hình thực hiện chi phí.
  c. Cung cáp thông tin đe •định hướng sán xuất.
  d. Câu (a) và (bl dều dùng.

 8. tìải rập & B ấ iG là t K ế Toán Chi Phí 11

  CAu 4: Trong hoạt dộng cùa doanh nghiệp, chi phí chỉ phát sinh
  ở giai đoạn:
  a. Tiếp cận, nghiên cứu thị trường.
  b. Dầu tư, mua sắm, tích lủy các nguồn lực kinh tố chuẩn bị
  cho hoạt dộng.
  c. Sản xuất, tiêu thụ.
  d. Tất cả các giai đoạn trên.
  Câu 5: Thông tin giá thành sản phẩm của các mô hình kế toán
  chi phí và tính giá thành sản phẩm theo chi phĩ thực tế, theo
  chi phí thực tố kết hợp với chi phí ước tính, theo chi phí định
  mức đều dựa trên quan điểm cùa:
  a. Phương pháp trực tiếp.
  b. Phương pháp toàn bộ.
  c. Cả hai phương pháp trên đều không áp dụng.
  d. Ảp dụng cá hai phương pháp trên.
  Câu 6: Các mô hình kê toán chi phí và tính giá thành sári phám
  theo chi phí thực tế, theo chi phí thực tê kết hợp với chi phí ước
  tính, theo chi phí định mức có nhừng diêm giống nhau ở:
  a. Thời điểm cung cấp thông tin.
  b. Phạm vi chi phí được tập hợp.
  c. Thời điếm tổng hợp chi phí và tính giá thành sán phẩm.
  d. Nội dung báo cáo chi phí và giá thành sán phẩm.
  Cầu 7: Với sự thay đổi nhanh chóng cũa môi trường sán xuất
  kinh doanh hiộn nay, xu hướng chung phát trién các mỏ hình kẽ
  toán chi phí và tính giá thành sán phấm là nâng cao trọng tâm
  thông tin:
  a. Dịnh giá vốn sản phãm.
  b. Kiêm tra, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện chi phi.
  c. Dịnh hướng san xuất.
  d. Trọng tám ớ câu (a) vù câu (b)

 9. 12 Bài Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí

  C âu 8: Tính phù hợp, hữu hiệu của một mô hình kế toán chi phí
  và tính giá thành sản phẩm được thể hiện ở:
  a. Tuân thủ những quy định của chính sách kế toán chung.
  b. Đáp ứng yêu cầu thông tin cho nhà quản trị thực hiện tốt
  các chức năng quản trị chi phí.
  c. Đảm bảo sự Ổn định về kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin.
  d. Tất cả các câu trên.
  C âu 9: Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là:
  a. Một bộ phận của kế toán tài chính.
  b. Một bộ phận của kế toán quản trị.
  c. Một bộ phận kế toán độc lập trong hệ thống kế toán.
  d. Một bộ phận được sắp xếp linh hoạt theo mục tiêu,
  trọng tâm của kế toán chi phí.
  C âu 10: Sự khác biệt giữa các mô hình kế toán chi phí và
  tính giá th àn h sản phẩm hiện đại (Mô hình k ế toán chi phí
  và tính giá thành trên cơ sở hoạt động – ACTIVITY BASED
  COSTING, theo mục tiêu chiến lược sản xuất kinh doanh –
  TARGET COSTING) với các mô hình kế toán chi phí và tính
  giá thành sản phẩm truyền thống ở Việt Nam th ể hiện ở:
  a. Trọng tâm của mục tiêu cung cấp thông tin.
  b. Phạm vi chi phí và giá thành sản phẩm.
  c. Quy trình tập hợp, tổng hợp và tính giá thành sản phẩm.
  d. Tất cả các câu trên đều đúng.

 10. Bài Tập & Bài Giải Kế Toán Chi Phí 13

  II. BÀI TẬP Tự LUẬN
  Bài 1:
  Phác thảo cấu trúc hệ thống kế toán doanh nghiệp sản xuất
  vừa và nhỏ; đồng thời, giải thích chức năng, vị trí từng bộ phận
  trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
  Bài 2:
  Phác thảo cấu trúc hệ thống kế toán doanh nghiệp sản xuất
  có quy mô lớn và đồng thời, giải thích chức năng, vị trí từng bộ
  phận trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp.
  Bài 3:
  Ngày nay, một số nhà kế toán cho rằng, sự phát triển
  nhanh chóng của công nghệ thông tin sẽ làm thay dổi mục tiêu,
  phạm vi của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm. Theo
  anh chị, nhận định trên hợp lý không, lý giải và chứng minh
  những ảnh hưởng của công nghệ thông tin đến kế toán chi phí
  và giá thành sản phẩm
  Bài 4:
  Ngày nay, sự thay đổi nhanh chóng của môi trường sản xuất
  kinh doanh, nhất là những thay dổi về tư duy quản lý, nhiều
  nhà kế toán cho rằng vấn đề này sẽ làm thay đổi sâu sắc mục
  tiêu, phạm vi của kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm.
  Theo anh chị, nhận định trên hợp lý hay không, lý giải, chứng
  minh những ảnh hưởng của tư duy quản lý đến kế toán chi phí
  và tính giá thành sản phẩm.
  Bài 5:
  Hiện nay, nhiều nhà quản lý cho rằng chính hệ thống kế
  toán chi phí cổ điển đã dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng
  trong giải pháp quản trị chi phí, định hướng đầu tư. Anh chị
  bình luận và chứng minh vấn đề trên.

 11. Chương z
  KHÁI NIỆM – PHÂN LOẠI
  CHI PHÍ, GIÁ THÀNH SẢN PHAM

  I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
  C âu 1: Tiêu chuẩn ghi nhận chi phí được thể hiện qua:
  a. Những phí tổn (tiêu hao) nguồn lực kinh tế của doanh
  nghiệp qua giảm giá trị tài sản doanh nghiệp.
  b. Phát sinh gắn liền với hoạt động sản xuất kinh doanh.
  c. Tác động làm giảm vốn chủ sở hữu.
  d. Tất cả những tiêu chuẩn trên.
  C âu 2: Sự khác biệt giữa chi phí với chi tiêu được thể hiện ở:
  a. Lượng phí tổn nguồn lực kinh tế.
  b. Mục đích phát sinh của phí tổn.
  c. Nguồn bù đắp phí tổn.
  d. Đặc điểm Câu (b) và câu (c)
  C âu 3: Những khoản chi nào sau đây là chi phí:
  a. Chi trả tiền dịch vụ thực hiện hoạt động kinh doanh
  b. Chi trả tiền thuế VAT
  c. Chi trả tiền mua nguyên vật liệu
  d. Chi trả tiền mua tài sản cố định.
  C âu 4: Những khoản mục nào sau đâyt được xem là chi tiêu:
  s. Trả tiền dịch vụ du lịch cho nhân viên đi du lịch trong kỳ.
  b. Trả tiền mua tài sản của công ty.
  c. Trả tiền mua vật dụng ơ bộ phận sản xuất của công ty.
  d. Tất cả các khoản mục trên đều đúng.

 12. Bài Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí 15

  C âu 5: Những khoản chi phí nào sau đây là chi phí sản phẩm:
  a. Chi phí nguyên vật liệu dùng sản xuất sản phẩm.
  b. Giá vốn hàng hóa mua trong kỳ.
  c. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ thành phẩm nhập kho.
  d. Tất cả các khoản chi phí trên
  C âu 6: Những đặc điểm nào sau đây thể hiện chi phí sản phẩm:
  a. Thời kỳ phát sinh chi phí thường có sự khác biệt với thời
  kỳ ghi nhận chi phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.
  b. Thời kỳ phát sinh chi phí cũng là thời kỳ ghi nhận chi
  phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.
  c. Chi phí phát sinh trong kỳ thường nhỏ hơn phần chi phí
  được ghi nhận trên báo cáo kết quả kinh doanh.
  d. Tất cả các câu trên đều đúng.
  C âu 7: Chi phí thời kỳ có những đặc điểm:
  a. Thời kỳ phát sinh chi phí cũng là thời kỳ ghi nhận chi
  phí trên báo cáo kết quả kinh doanh.
  b. Không ảnh hưởng dến rủi ro giá vốn hàng tồn kho trong
  tương lai.
  c. Mức phí phát sinh hàng kỳ.
  d. Tất cả các tính chất trên.
  Câu 8: Chi phí chế biến gồm những chi phí:
  a. Chi phí nguyên vật liệu trơc tiếp.
  b. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp.
  c. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
  d. Chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
  C âu 9: Chi phí trực tiếp thường có đặc điểm:
  a. Liên quan trực tiếp từng đôi tượng.
  b. Mức phí được ghi nhận chính xác cho từng đối tượng.
  c. Không làm sai lệch chi phí trong giá thành sản phẩm.
  d. Tất cả các câu trên đều đúng.

 13. 16 B ài Tập’& B à i Giải K ế Toán Chi Phí

  Câu 10: Công ty A với chức nâng Bẩn xuất kinh doanh, trong
  kỳ, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực
  tiếp l.ooođ/sp, chi phí sản xuất chupg 400đ/sp, chi phí bán hàng
  và quàn lý doanh nghiệp 500 d/sp. Với mức sản xuất là 5.000 sp,
  tiêu thụ là 4.000 sp, chi phỉ sần phẩm trong kỳ là:
  a. 7.600.000 d
  b. 9.500.000 d
  c. 7.000.000 đ
  d. 5.600.000 d
  Câu 11: Theo tài liệu cáu 10, cho biết giổ bán là 2.400 d/sp,
  a. Chi phí sản phẩm trong kỳ là 5.600.000 d
  b. Chi phí thời kỳ là 7.600.000 d
  c. Giá vốn thành phẩm tổn kho 1.400.000 d.
  d. Lợi nhuận trong kỳ là 2.500.000 d
  Câu 12: Biến phí có những tính chất sau:
  a. Có nguồn gốc và gắn liền với từng hoạt động.
  b. Tổng mức phí phát sinh tỷ lệ thuận với mức hoạt dộng.
  c. Biến phí đơn vị là một hằng số.
  d. Tất cả các tính chất trên dổu dúng.
  c&u 13: Định phí là những chi phí có tính chất:
  a. Gán liền với sử dụng tài sản dài hạn, tổ chức quản lý.
  b. Tổng số biến thiên tỷ lệ nghịch với mức dộ hoạt động.
  c. Định phí mồi sản phẩm là một hằng số.
  d. Tất cả tính chất trẽn
  Câu 14: Cơ cấu chi phí (biến phí, định phí) biếu hiện:
  a. Gián tiếp cơ cấu tài sản sử dụng trong doanh nghiộp.
  b. Xu hướng chuyển đổi chi phí trong doanh nghiệp.
  c. Tiếm n&ng, nâng lực doanh nghiệp.
  d. Tất cà các biểu hiện trẽn đéu dũng

 14. p ộ K H VA L’ r
  U I ịÃsũcok 11(11 f
  B ài Tập & B ài Giải K ế Toán Chi Phí T H Ư ! ‘ ‘ |7
  _____1′ ILL’Ĩ.L’ JJL!”ĨLMUml

  Cầu 15: Công ty A có cơ cấu chi phí sản phẩm A như sau:
  – Biến phí 1.000 đ/sp;
  – Tổng định phí hàng kỳ 2.000.000 đ;
  * Mức sản xuất kinh doanh trong kỳ là 4.000 sp;
  – Năng lực hoạt động từ 2.000 sp đến 8.000 sp.
  a. Tổng chi phí kinh doanh trong kỳ là 4.000.000 d
  b. Chi phí đơn vị thấp nhất là 1.500 đ/sp, cao nhất là 2.000 đ/sp
  c. Mức phí hoạt động cực dại là 10.000.000 đ
  d. Mức phí hoạt động cực tiểu là 6.000.000 đ
  Câu 16: Công ty A có cơ cấu chi phí sản phẩm A như sau:
  – Biến phí 1.000 đ/sp;
  – Tổng định phí hàng kỳ 2.000.000 đ;
  – Mức sản xuất kinh doanh trong kỳ là 4.000 sp;
  – Nàng lực hoạt động từ 2.000 sp đến 8.000 sp.
  a. Chi phí kinh doanh ở mức 1.000 sp là 3.000.000 đ
  b. Chi phí kinh doanh ở mức 9.000 sp là 11.000.000 đ
  c. Chi phí kinh doanh ở mức 5.000 sp là 7.000.000 đ
  d. Tất cả các câu trên đều đúng
  Câu 17: Công ty A có tài liệu thống kê như sau:

  1.000 1.100.000
  2.000 1.600.000
  800 1.000.000
  5.000 3.100.000
  8.800 5.000.000
  3.000 2.100.000
  a. Chi phí hoạt động kinh doanh ở mức 400 sp là 600.000 đ.
  b. Chi phí hoạt động kinh doanh ở mức 9.000 sp là 5:100.000 đ.
  c. Chi phí hoạt động kinh doanh ở mức 7.000 sp là 4.100.000 đ.
  d. Tất cả các câu trên đều đúng.

 15. IR BAI Tập & BAI GIAI K é Toán Chí Phi

  Cáu 18: Két quà phán tích chi phí hổn hợp theo các phương
  phíip khác nhau (phương pháp chónh lệch, phương pháp hình
  phương he nhát, phương pháp đồ th| phán tánt sổ cho kêt
  qua bión phi dơn vị. lóng dịnh phí trong thanh phán chi phi
  hớn hơp:
  a I,uón luún giông nhau,
  h. Luón luôn khác nhau.
  c Có thó giống vk khác tuv theo dflc diêm chi phí phát sinh
  d Tát ca cáu trôn đổu dũng.
  Câu 19: Nêu phán tích chi phí hồn hợp (CPIIIIi theo phương
  pháp chénh lệch, biến phí dơn vị (a) vồ dịnh phí (Bl. X la mơc
  hoạt dộng, n là tán số khảo sát CPHH:
  a. a = (Chênh lộch CPliH ỡ mứt cao với mức thiípy (ChAnh lẽch
  mức hoạt dộng cao với mức thấp)
  I) I XY = a ix 2 + BIX va V ỉ = a ix ♦ nB
  c Ca hai cáu trẽn dóu dũng.
  d. Ca hai cáu trôn dóu sai.
  (‘âu 20: Chi phí kióm soát dược là nhừng chi phi:
  a. Nhà quản trị xác định chính xác mức phí phát sinh
  I). Thuộc phạm vi phán cấp quan lý cua nhà quan tri
  c. Lión quan trực tiếp đến từng dối tượng.
  d (‘hi trứ cAu ® là sai
  Câu 21: Theo phương pháp toán bộ,
  a. Dinh phí san xuủt dươc xem là chi phi thơi kv
  b. Dinh phi biln hàng, quân ly dược xem là chi phi thơi kv
  c. Dịnh phi san xuát, dinh phi han hang, quan ly dươc xem
  là chi phi thơi kỳ.
  (1 Tát ca các cáu trẽn déu dung.
 16. Hài Tập & Bàl GIAI Kế Toán Chi Phí 19

  Câu 22: Theo các mô hình kế toán chi phí và tính giá thành sản
  phẩm truyền thống ở Việt Nam, giá thành sản phẩm bao gồm:
  a. Chi phí sản xuất kinh doanh.
  b. Chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.
  c. Chi phí sán xuât.
  d. Tất cả các câu trên.
  Câu 23: Giá thành sản phẩm:
  a. Là một chỉ tiêu, biện pháp quản lý chi phí.
  b. Có dặc điếm vừa chú quan vừa khách quan.
  c. Có tính chất cá biệt, phong phú, đa dạng.
  d. Tất cả các đặc điểm trên
  Câu 24: Giá thành định mức (Zdra), giá thành kế hoạch (Zkh), giá
  thành thực tê (Ztt), được sắp xếp theo thứ tự nào sau đây là phù
  hợp với trình tự phát sinh, kiểm soát chi phí của doanh nghiệp:
  a. (Zđm) – (Zkh) –

 17. 20 Băí Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Pni

  II. BÀI TẬP Tự LUẬN
  B ài 1: Công ty AB kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kẽ
  khai thường xuyên, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp
  khấu trừ. Theo tài liệu từ tình hình sản xuất sản phẩm A trong
  tháng 12 năm X dưới đây:
  1. Xuất nguyên vật liệu dùng sản xuất sản phẩm ìo.ooo.ooođ.
  2. Xuất công cụ dụng cụ sử dụng một lần dùng sản xuất sản
  phẩm 200.000đ, dùng làm bao bì vận chuyển sản phẩm
  tiêu thụ 230.000đ
  3. Tiền lương phải trả:
  – Công nhân sản xuất 5.000.OOOđ
  – Nhân viên quản lý sản xuất l.OOO.OOOđ
  – Nhân viên bán hàng 2.0Q0.00Qđ
  – Nhân viên phòng ban quản lý DN 3-OOO.OOOđ
  4. Khấu hao tài sản cố định:
  – Máy móc thiết bị 6.000.QG0đ
  – Cửa hàng, quày hàng 1.6Q0.0Q0đ
  – Xe ôtô ban giám đốc 1.900.000đ
  – Văn phòng công ty 1.400.000đ
  5. Hóa đơn dịch vụ:
  – Điện nước sản xuất 250.000đ
  – Quảng cáo sản phẩm lOO.OOOđ
  – Mua bảo hiểm tài sản 120.000đ
  6. Phiếu chi tiền mặt:
  – Sửa chữa thường xuyên nhà xưởng sản xuất 50.000đ
  – Bồi dưỡng bảo vệ trực đêm của công ty 40.000đ
  – Tiếp khách văn phòng công ty 20.000đ
  – Mua NVL dùng sản xuất không nhập kho 4.670.000đ

 18. BAÍ Tập & B ả i Giải K ế Toán Chi Phí 21

  7. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN tính vào chi phí:
  – Công nhân sản xuất l.ioo.ooođ
  – Nhân viên quản lý sản xuất 220.000đ
  – Nhân viên bán hàng ‘ 440.000đ
  – Nhân viên các phòng ban quản lý DN 660.000đ
  Yêu cầu:
  1. Lập báo cáo chi phí theo yếu tố.
  2. Lập báo cáo chi phí theo công dụng kinh tế.
  3. Lập báo cáo chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất.

  Bài 2: Theo số liệu chi phí sản xuất kinh doanh công ty AB:

  1. Giá vốn hàng tổn kho dẩu kỳ 4 .0 0 0 .0 0 0 6 .0 0 0 .0 0 0

  2. Mua trong kỳ

  – Giá mua 1 7 .0 0 0 .0 0 0

  – Chi phi mua 1 .0 0 0 .0 0 0

  3. Chi phí sản xuất trong kỳ

  – Dở dang dắu kỳ 3 .0 0 0 .0 0 0

  – Phát sinh trong kỳ 2 2 .0 0 0 .0 0 0

  – Dở dang cuối kỳ 4 .0 0 0 .0 0 0

  4 Giá vốn hàng tổn kho cuối kỳ 2 .0 0 0 .0 0 0 7 .0 0 0 .0 0 0

  5. Chi phí bán hàng 1 .0 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 5 .0 0 0 .0 0 0

  6. Chi phí QLDN 6 .0 0 0 .0 0 0

  7. Doanh thu 2 4 .0 0 0 .0 0 0 2 6 .0 0 0 .0 0 0

  Yêu cầu:
  1. Xác định chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ trong kỳ của
  công ty.

 19. 22 Bài Tập & Bài Giải K ế Toán Chi Phí

  2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh từng sản phẩm, toàn
  công ty. Cho biết, chi phí bán hàng và chi phí quản lý
  doanh nghiệp phân bổ theo tiêu thức doanh thu.
  3. Đánh giá những ảnh hưởng của tiêu thức phân bổ chi
  phí chung đến kết quả kinh doanh của từng bộ phận,
  toàn doanh nghiệp.

  Bài 3: Công ty AB có tài liệu tình hình sản xuất, tiêu thụ
  như sau:
  SP A Sp B ,?sp A&B
  0,1W“ ,■ i.ooóđổtig 1.000 đổng ilidũ đông
  1. Giá vốn hàng tồn kho đầu kỳ 5.000 10.000 –
  2. Chi phí mua (sản xuất) trong kỳ 25.000 40.000 –
  3. Giá vốn hàng tổn kho cuối kỳ 10.000 20.000 –
  4. Chi phí bán hàng 1.000 2.000 4.000
  5. Chi phí quản lý doanh nghiệp – – 4.000

  Yêu cầu:
  1. Xác định chi phí sản phẩm, chi phí thời kỳ và chi phí
  trên báo cáo kết quả kinh doanh trong kỳ.
  2. Do công ty sản xuất, quản lý theo phương pháp truyền
  thống dẫn đến tồn kho gia tăng. Anh chị cho biết những
  phương pháp tổ chức quản lý khác có thể áp dụng để hạn
  chế hàng tồn kho cuối kỳ. Nếu đơn giá bán, chi phí
  đơn vị không thay đổi, mức tiêu thụ giảm 20%, điều
  chỉnh chi phí sản xuất.

 20. Bãi lập & Bài Giàl Kế Toán Chi Phí 23

  Bài 4: Theo 80 liệu từ công ty AB nàm X như sau (đơn vị 1.000 đ)
  C h l liê u SPA ‘ SPB ‘ ’ S P A& B

  1 C P Lưong nhân công trực tiếp 10 .00 0 8 .0 0 0

  K PC Đ , B H X H , B H Y T , BHTN 2 .2 0 0 1 .7 6 0

  2. C P Lương nhân viên phục vụ 200 300 360

  K PC Đ , B H X H , B H Y T . BHTN 44 66

  3 Chi phí vật liệu chính 2 0 .0 0 0 4 0 .0 0 0

  4. Chi phi nguyên vặt liệu phụ 1.000 2 .5 0 0 2 .4 0 0

  5 Chi phí nhiên liệu 1 .2 0 0

  6 Chi phi công cụ dụng cụ 5Ớ0 400 600

  7. Khâu hao thiết bị sản xuất 5 .0 0 0 4 .0 0 0

  8 Khâu hao T S C Đ khác 3 .6 0 0

  9. Chi phi dịch vụ diện nuức 1.4 0 0

  10. Chi phí bảo hiểm tài sản 1 .2 0 0

  11 Phí sửa chữa thường xuyên 200

  12. Chi phí hành chính 9 6 0 ,8

  13 Định mức chi- phi s x c 8 .0 0 0 1 2 .0 0 0

  14. Sô giờ lao dộng trực tiếp 2 OOOh 8 OOOh

  15 S ố giờ m áy sử dung 700h 500h

  16 SÔ lượng S P hoàn thành 500sp 80 0sp

  17 Đơn giá bán 90 155

  1. Xác định chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp sản xuất san phâm.
  2. Xác định giá thành đơn vị san phàm trong trường hựp
  chọn tiêu thức phân bô chi phi san xuât gián tiẽp là:
  – Định mức chi phí sán xuất chung;
  – số giờ lao dộng trực tiếp;
  – Số giờ máy hoạt động;
  M. Giá sứ, san phẩm A và sản phám B được tiòu thụ toàn bộ.
  xác định lợi nhuận gộp từng san phàm, toàn công tv và giai
  thích ánh hương cua tiêu thưc phàn bổ đón lợi nhuận công ty.

Download tài liệu Kế toán chi phí (Bài tập & bài giải): Phần 1 File Word, PDF về máy