[Download] Tải Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc – Tải về File Word, PDF

Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc

Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc
Nội dung Text: Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc

Download


Nghiên cứu này tổng hợp các nghiên cứu về kiểm toán nội bộ từ những năm 1990 đến nay qua việc nghiên cứu về chức năng của kiểm toán nội bộ và thực hiện kiểm toán nội bộ. Từ đó, nghiên cứu cũng chỉ ra một số hướng nghiên cứu trong tương lai về kiểm toán nội bộ.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc File Word, PDF về máy

Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc

 1. P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ECONOMICS – SOCIETY

  HƯỚNG MỚI TRONG NGHIÊN CỨU KIỂM TOÁN NỘI BỘ:
  NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU CÓ CẤU TRÚC
  NEW DIRECTIONS IN INTERNAL AUDIT RESEARCH: A STRUCTURED LITERATURE REVIEW

  Nguyễn Thị Dự*, Phạm Thị Thu Oanh

  thông tin khổng lồ với chất lượng thông tin khác nhau thì
  TÓM TẮT
  việc sắp xếp, lựa chọn nghiên cứu chất lượng là rất quan
  Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, các nhà quản lý doanh nghiệp đã trọng. Phương pháp nghiên cứu tài liệu có cấu trúc là một
  đánh giá lại mô hình tổ chức và thấy được vai trò của quản trị rủi ro cũng như vai phương pháp cho nghiên cứu số lượng lớn tài liệu để phát
  trò của kiểm toán nội bộ trong mỗi doanh nghiệp. Nó đặt ra sự cần thiết phải xây triển những hiểu biết, những phản ánh phê phán, con
  dựng kiểm toán nội bộ giúp doanh nghiệp xác định và đánh giá rủi ro, đặc biệt là đường nghiên cứu trong tương lai và câu hỏi nghiên cứu.
  rủi ro trọng yếu ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Đây là phương pháp nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu
  Nghiên cứu này tổng hợp các nghiên cứu về kiểm toán nội bộ từ những năm 1990 định lượng và định tính về lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Nó
  đến nay qua việc nghiên cứu về chức năng của kiểm toán nội bộ và thực hiện cho phép chúng ta chứng mình rằng các đánh giá tài liệu
  kiểm toán nội bộ. Từ đó, nghiên cứu cũng chỉ ra một số hướng nghiên cứu trong
  được phát triển toàn diện đầy đủ và được chấp nhận. Phát
  tương lai về kiểm toán nội bộ. Tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu
  triển kiến thức đòi hỏi phải kết nối nghiên cứu mới với quá
  có cấu trúc xây dựng 10 bước theo nghiên cứu của Massaro và cộng sự [1].
  khứ. Theo [2] nhu cầu về một nghiên cứu mới không lớn
  Từ khóa: Kiểm toán nội bộ, chức năng kiểm toán nội bộ, tổng quan tài liệu có bằng nhu cầu tổng hợp những nghiên cứu hiện có. Ý tưởng
  cấu trúc. này được thể hiện qua các nhà tư tưởng vĩ đại như Bernard
  của Chartes và Isaac Newton: “Nếu tôi đã nhìn xa hơn thì đó
  ABSTRACT
  là bằng cách đứng trên vai của người khổng lồ” –
  After the global economic crisis, business managers reassessed the Saresberiensis [3]. Do vậy với phương pháp này, đánh giá
  organizational model and saw the role of risk management as well as the role of tài liệu có cấu trúc góp phần phát triển các hướng nghiên
  internal audit in each enterprise. It raises the need for an internal audit to help cứu bằng cách cung cấp một nền tảng được xây dựng từ
  businesses identify and assess risks, especially critical risks affecting the business nghiên cứu trước. Những tiến bộ về kiến thức được xây
  situation of businesses. This study summarizes research about internal audit dựng trên nền tảng của các nghiên cứu trước. Theo Lord
  from the 1990s to the present through study about function and implementation Rayleigh, nhà khoa học đoạt giải thường Nobel về vật lý
  of internal audit. Since then, the research also shows out some future research năm 1885, đã cho rằng: “Nếu như khoa học không bao gồm
  related internal audit. The author uses document research method to have gì ngoài sự tích lũy công sức của sự thật thì nó sẽ sớm bị bế
  structure to include 10-step based on the research of Massaro et al. [1]. tắc vì sức nặng của chính nó. Điều quan trọng nhất là phát
  Keywords: Internal audit, internal audit function, a structured literature review. hiện đi đôi với giải thích và không chỉ những sự kiện mới
  mà là mối quan hệ của chúng với những cái cũ được chỉ ra”
  Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội [4]. Đánh giá văn học tạo ra trật tự và sẵn có từ các nghiên
  *
  Email: nguyendu@haui.edu.vn cứu trước, cung cấp nền tảng mà các nghiên cứu xây dựng
  Ngày nhận bài: 07/01/2020 cái mới theo Dixon-Woods [5].
  Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 12/6/2020 Mười bước trong nghiên cứu tài liệu của Massaro và cộng
  Ngày chấp nhận đăng: 21/10/2020 sự (2016) [1]:
  1. Viết một giao thức xem xét tài liệu.
  2. Xác định các câu hỏi mà tổng quan tài liệu đang đặt
  1. TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÀI
  ra để trả lời.
  LIỆU CÓ CẤU TRÚC: NGHIÊN CỨU KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  3. Xác định loại nghiên cứu và thực hiện tìm kiếm tài liệu
  Ngày nay, khi đánh giá tài liệu, các nhà nghiên cứu có toàn diện.
  thể sử dụng nhiều phần mềm, công cụ tìm kiếm trực tuyến
  4. Đo lường tác động bài viết.
  như Google Scholar và cơ sở dữ liệu nghiên cứu được liên
  kết với các bài báo. Điều này giúp các nhà nghiên cứu dễ 5. Xác định khung phân tích.
  dàng truy cập kiến thức. Trong thời đại mà sự sẵn có của 6. Thiết lập độ tin cậy xem xét tài liệu.
  thông tin, các nhà nghiên cứu choáng ngợp với khối lượng 7. Kiểm tra tính hợp lệ xem xét tài liệu.

  Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn Vol. 56 – No. 5 (Oct 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 129

 2. KINH TẾ XÃ HỘI P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619

  8. Dữ liệu mã sử dụng khung phát triển. 8 Mã hóa dữ liệu sử dụng khung Tác giả mã hóa tài liệu theo nội
  9. Phát triển những hiểu biết và phê bình thông qua phát triển: Cần mã hóa tài liệu làm dung nghiên cứu để dễ dàng tìm
  việc phân tích dữ liệu. bằng chứng và thích hợp khi phân kiếm và phân tích
  10. Phát triển các con đường nghiên cứu và câu hỏi tích và tìm kiếm
  trong tương lai. 9 Phát triển những hiểu biết và Tác giả đánh giá, phân tích các
  STT Mười bước nghiên cứu tài liệu có Phác thảo nghiên cứu phê bình thông qua việc phân nghiên cứu thông qua những
  cấu trúc của Massaro và cộng sự của tác giả tích dữ liệu: Phát triển những hiểu hiểu biết cá nhân về kiểm toán
  biết thông qua phân tích và đánh giá nội bộ.
  1 Viết giao thức xem xét tài liệu: Tác giả xây dựng nội dung cơ bản
  tài liệu
  Thu thập, đánh giá và trình bày các của tổng quan tài liệu tóm tắt
  bằng chứng nghiên cứu có sẵn: Tổng qua file excel 10 Phát triển các hướng nghiên cứu Phần đánh giá và kết luận đưa ra
  quan hệ thống; phân tích tổng hợp, và câu hỏi nghiên cứu trong hướng nghiên cứu mới trogn
  xem xét nhanh trong đó tóm tắt và tương lai: Cuối cùng, nhà nghiên tương lai về kiểm toán nội bộ
  giải thích những đóng góp trước đây, cứu đề xuất con đường nghiên cứu
  so sánh các khái niệm, lý thuyết mới hoặc câu hỏi nghiên cứu mới
  nổi với các tài liệu. Phương pháp 2. NGHIÊN CỨU VỀ CHỨC NĂNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ
  được mô tả giúp xây dựng lại và định Nhóm tác giả thực hiện đánh giá, phân tích 38 bài báo
  hình lại phương pháp xem xét tài trên hệ thống đánh giá của ABS, www.emeraldinsight.com;
  liệu hiện có trong nghiên cứu kế
  www.abdc.edu.au; https://aaajournals.org… Theo [6], về cơ
  toán, kiểm toán
  bản, vai trò kiểm toán viên nội bộ giờ đây đã trở nên thiết yếu
  2 Xác định câu hỏi mà các nghiên Tác giả đưa ra câu hỏi: Các như là sự kiểm soát trong các tổ chức và là chìa khóa để quản
  cứu đã đề cập và câu trả lời của nghiên cứu đã tập trung vào các lý rủi ro hiệu quả. Kiểm toán viên nội bộ tham gia rất nhiều
  vấn đề: Cần có cách nhìn sâu sắc về vấn đề gì của chức năng kiểm vào tổ chức trong quá trình kiểm toán nội bộ liên tục và cuối
  các vấn đề đã và đang nghiên cứu, toán nội bộ, phương pháp, cách cùng chia sẻ với các ban đề xuất của họ, những dự kiến sẽ
  các câu hỏi được đưa ra, các mâu thức gì được thực hiện trong quá đóng góp cho các mục tiêu của tổ chức. Các chức năng kiểm
  thuẫn và lý do của vấn đề trình kiểm toán nội bộ thực tế để toán nội bộ thể hiện rõ nét qua các chức năng sau:
  có thể đề xuất các hướng nghiên
  2.1. Chức năng kiểm toán báo cáo tài chính, tuân thủ
  cứu mới trong tương lai.
  pháp luật và hành chính
  3 Xác định loại nghiên cứu và tìm Tác giả thực hiện tìm kiếm toàn
  Một cuộc kiểm toán của kiểm toán nội bộ ban đầu đó
  kiếm toàn diện tài liệu: Thực hiện văn, xác định thời gian từ năm
  1990 đến 2018, cơ sở dữ liệu trên bao gồm các hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm
  tìm kiếm tài liệu toàn văn qua các
  ABM, danh sách các tạp chí xếp tra việc tuân thủ pháp luật và hành chính, đảm bảo tính
  từu khóa, tạp chí, khoảng thời gian,
  chỉ số trích dẫn, mức độ ảnh hưởng. hạng A*, A và B trên ABS, ABDC, trung thực của các quyết định của Ban giám đốc và tiến
  www.elsevier.com, hành một cuộc kiểm toán hoạt động [7]. Theo [8, 9] kể từ
  www.emeraldinsight.com. năm 1950 kiểm toán nội bộ đã phát triển mạnh mẽ về chức
  năng, nhiệm vụ cũng như số lượng các kiểm toán viên nội
  4 Đo lường tác động bài viết: Chọn Tác giả đánh giá, đo lường bài bộ. Trong những năm 1950, 1960 kiểm toán nội bộ như
  bài viết có ảnh hưởng nhất thông viết thông qua số lượng trích một công cụ kiểm tra lại và xác nhận tính chính xác của các
  qua các yếu tố: Danh sách xếp hạng dẫn, danh sách tạp chí được giao dịch đã được hạch toán, giá trị tài sản và báo cáo các
  tạp chí của hội đồng Deans, Chỉ số đánh giá cao A*, A của ABS và sự kiện trong quá khứ tới các nhà quản lý khác nhau. Tuy
  trích dẫn, yếu tố tác động. ABDC. nhiên, gần đây, kiểm toán nội bộ đã phát tiển trở thành
  5 Xác định khung phân tích: Các Tôi thực hiện phân tích qua các một công cụ đắc lực, hiệu quả trong quản lý rủi ro, quản trị
  nghiên cứu cần được coi là dữ liệu nhóm chức năng của kiểm toán doanh nghiệp làm gia tăng giá trị của tổ chức.
  độc lập và được phân tích tương ứng, nội bộ, mô tả quá trình thực hiện Chức năng Năm
  phân loại theo các tiêu chisL phương kiểm toán nội bộ.
  Kiểm tra hồ sơ kế toán 1950
  pháp luận, vị trí, nền tảng lý thuyết,
  các đóng góp chính Đánh giá sự tuân thủ 1960
  6 Thiết lập độ tin cậy và xem xét Tác giả phân tích tổng hợp các Kiểm tra thủ tục 1970
  tài liệu: Tổng hợp và phân tích các tài liệu theo câu hỏi được xây Đánh giá về kiểm soát 1980
  tài liệu theo khung phân tích đã xây dựng trong khung phân tích Báo cáo về SIC (Statement on Internal Control) 1990
  dựng (Bảng excel) Đánh giá quản lý rủi ro 2000
  7 Kiểm tra tính hợp lệ xem xét tài Phân tích và đánh giá tác giả dựa Tạo điều kiện quản lý rủi ro 2001
  liệu: Các nhà nghiên cứu cần phải thực trên xếp hạng tạp chí, mức độ Đảm bảo rủi ro, kiểm soát 2002
  hiện các quy trình đảm bảo chất lượng ảnh hưởng.
  Gia tăng giá trị tổ chức 2003
  công việc về tính hợp lệ như sử dụng
  sơ đồ, biểu đồ để hiển thị. (Nguồn: [8, 9])

  130 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 56 – Số 5 (10/2020) Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn

 3. P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ECONOMICS – SOCIETY

  Cũng theo [8], kiểm toán nội bộ phát triển đến ngày nay trị cho doanh nghiệp [12]. Kiểm toán nội bộ ảnh hưởng lớn
  là một nghề phát triển đầy đủ. Theo Lawrence Sawyer đã đến sự cải thiện doanh nghiệp, các giải pháp hiệu quả cho
  nói rằng kiểm toán nội bộ có một thời gian dài và lịch sử công ty thông qua hai chức năng là Tư vấn và kiểm soát.
  cao quý. Đi cùng với sự phát triển về chức năng của kiểm Kết quả cũng chỉ ra kiểm toán nội bộ là một công cụ loại bỏ
  toán nội bộ là sự phát triển của tuyên bố trách nhiệm của hoàn toàn các rối loạn chức năng của tổ chức (12% số
  kiểm toán nội bộ. người được hỏi), cải thiện tổ chức. Tuy nhiên, trong khu vực
  2.2. Chức năng đảm bảo các hoạt đông tư vấn tư nhân thì chức năng chính của kiểm toán nội bộ là kiểm
  soát và đánh giá, chức năng tư vấn ở vị trí thứ 4. Ngược lại,
  Trong nghiên cứu [10], nhóm tác giả đã gửi bảng câu
  trong khu vực công thì chức năng tư vấn là quan trọng
  hỏi đến giám đốc bộ phận kiểm toán nội bộ tại 157 công ty
  nhất sau đó là chức năng đánh giá và báo hiệu.
  niêm yết và 67 công ty liên doanh trong đó có 135 công ty
  nghĩ rằng một bộ phận kiểm toán đã tồn tại để đánh giá sự Tuy nhiên trong nghiên cứu [13] chỉ ra kiểm toán nội bộ
  tuân thủ của các bộ phận kiểm toán nội bộ với SPPIA. Bao là một chức năng độc lập, được thành lập trong một tổ
  gồm sự độc lập, chuyên nghiệp, trình độ, phạm vi công việc chức để kiểm tra và đánh giá các hoạt động như một dịch
  được thực hiện và quản lý bộ phận kiểm toán nội bộ. Kết vụ cho tổ chức. kiểm toán nội bộ cung cấp cho nhà quản lý
  quả cho thấy, mức độ phản hồi nhấn mạnh tầm quan trọng phân tích, đánh giá, khuyến nghị, tư vấn và thông tin liên
  vai trò truyền thống của kiểm toán nội bộ là về độ tin cậy quan đến các hoạt động được xem xét với mục tiêu thúc
  của thông tin tài chính và việc tuân thủ các quy định, thủ đẩy kiểm soát hiệu quả với chi phí hợp lý liên quan đến tất
  tục, đánh giá và kiểm tra kiểm soát nội bộ. Trong đó, việc cả các thành viên của tổ chức bao gồm cả nhà quản lý và
  kiểm tra các bộ phận khác dường như là mục đích đầu tiên ban giám đốc. Nghiên cứu cũng cho thấy phạm vi của kiểm
  của IA. Và vai trò kiểm toán nội bộ liên quan đến tính kinh toán nội bộ sẽ bao gồm kiểm tra và đánh giá đầy đủ và hiệu
  tế và hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên còn hạn chế. quả của kiểm soát nội bộ và chất lượng thực hiện trong
  Nghiên cứu sử dụng lý thuyết thể chế để phân tích cho trách nhiệm được giao.
  thấy nguyên nhân đó là phạm vi công việc kiểm toán bị Tương tự trong nghiên cứu [14] cũng cho thấy vai trò
  hạn chế do thiếu hỗ trợ kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn của kiểm toán nội bộ trong các công ty tại Libya chỉ giới
  tiếng anh nên dịch sang tiếng Ả rập, thiếu ngân sách và hạn trong các dịch vụ truyền thống. kiểm toán nội bộ trong
  đầu tư nhân sự cho phòng kiểm toán nội bộ. Điều quan các doanh nghiệp công không được coi là gia tăng giá trị
  trọng nữa do bộ phận quản lý đánh giá thấp IA, phòng hoặc có khả năng cải thiện hoạt động của một tổ chức,
  kiểm toán nội bộ coi đó như là chi phí không hiệu quả. 71% thậm chí kiểm toán nội bộ không đóng vai trò quan trọng
  nhà quản lý thiếu hiểu biết về công việc kiểm toán nội bộ. trong việc hỗ trợ các tổ chức giảm thiểu lãng phí, tối đa hóa
  Bên cạnh đó việc thiếu nhân viên có trình độ cũng như quy mức độ làm việc và tăng mức lương và mức sản xuất.
  mô nhỏ của nhiều cuộc kiểm toán nội bộ các bộ phận có Đây cũng là nghiên cứu định tính và nghiên cứu chức năng
  khả năng hạn chế đáng kể phạm vi, nhiệm vụ được thực của kiểm toán nội bộ của một nước có nền kinh tế đang
  hiện của kiểm toán nội bộ. phát triển [12].
  Theo [11], nhóm tác giả đã thực hiện khảo sát 173 công Nghiên cứu [15] tiến hành khảo sát các kiểm toán viên
  ty đại chúng và tư nhân, đối tượng khảo sát là giám đốc nội bộ trong 68/273 công ty niêm yết tại Malaysia, kết quả
  kiểm toán nội bộ hoặc CAE. Nghiên cứu tiến hành kiểm tra cho thấy kiểm toán nội bộ thực hiện chúc năng chính là
  các chức năng kiểm toán nội bộ bao gồm: kiểm toán hoạt kiểm toán tài chính và hoạt động chiếm 70,6% còn lại là
  động – các quy trình hoạt động, kiểm toán tài chính – kiểm kiểm toán IT hoặc kết hợp với kiểm toán tài chính. Tác giả
  toán tài chính truyền thống, kiểm toán IT – quá trình phát thực hiện phỏng vấn sâu và dùng Nvivo 10 phân tích chức
  triền IT, kiểm soát thay đổi IT, bảo mật IT – quyền riêng tư và năng kiểm toán nội bộ làm tăng giá trị cho tổ chức và tác
  bảo mật, kiểm toán quản trị, mức độ tuân thủ luật pháp và động của nó đến quản trị doanh nghiệp.
  các quy định – cung cấp ý kiến về kiểm soát nội bộ phù hợp Nghiên cứu [16] cho thấy vai trò của kiểm toán nội bộ
  với COSO; và tuân thủ SOX. Kết quả cho thấy nhiệm vụ phổ chủ yếu tập trung vào kiểm tra độ tin cậy của báo cáo tài
  biến nhất của chức năng kiểm toán nội bộ liên quan đến chính, tuân thủ các quy tắc và quy định, và đánh giá và
  hoạt động kiểm toán: bao gồm các hoạt động chống gian kiểm tra kiểm soát nội bộ và một phần gia tăng giá trị.
  lận, kiểm soát nội bộ, kiểm soát cải tiến và kiểm toán bên Nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của kiểm toán nội bộ trong
  thứ 3. Đồng thời, nhóm tác giả cũng chỉ ra kiểm toán hoạt việc cung cấp dịch vụ tư vấn trong quản lý rủi ro kiểm soát
  động nhận được nguồn lực lớn nhất, tiếp theo là các hoạt và quản trị. Đồng thời, các tác giả cũng chỉ ra rằng các quốc
  động SOX và kiểm toán tài chính còn quản lý rủi ro, tư vấn gia trong khu vực MENA đã đưa ra các quy tắc quản trị dựa
  và điều tra chiếm tỷ lệ thấp. trên sự kết hợp chức năng của kiểm toán nội bộ và chức
  Thông qua cuộc khảo sát từ 137 doanh nghiệp tư và năng kiểm toán nội bộ của IIA. Trong nghiên cứu của mình,
  công, sử dụng bảng hỏi, phỏng vấn trực tiếp, phỏng vấn xuất phát từ định nghĩa kiểm toán nội bộ của IIA [17]: “Một
  qua điện thoại, cho thấy chức năng của kiểm toán nội bộ hoạt động tư vấn và đảm bảo khách quan, độc lập được
  trong các công ty cần phải thay đổi để kiểm toán nội bộ trở thiết kế để tăng giá trị và cải thiện hoạt động của một tổ
  thành một công cụ hiệu quả cải tiến doanh nghiệp tăng giá chức. Nó giúp một tổ chức hoàn thành mục tiêu của mình

  Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn Vol. 56 – No. 5 (Oct 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 131

 4. KINH TẾ XÃ HỘI P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619

  bằng cách đưa một cách tiếp cận có hệ thống, có kỷ luật năng quản lý rủi ro của IA. Kết quả cho thấy 91,7% chương
  vào đánh giá và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, kiểm soát trình quản lý rủi ro trong các công ty tài chính thuộc trách
  và quy trình quản trị” nhóm tác giả phân tích ba nội dung nhiệm/ giám sát của bộ phận quản lý rủi ro. Và chương
  bao gồm: Tính độc lập, khách quan của IA, đảm bảo các trình quản lý rủi ro trong các công ty phi tài chính thuộc về
  hoạt động tư vấn và vai trò quản trị rủi ro trong kiểm soát trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ.
  và quản trị. Định nghĩa của IIA về kiểm toán nội bộ đã nhấn Tương tự trong nghiên cứu [20, 31] khẳng định vai trò
  mạnh vai trò của kiểm toán nội bộ bằng cách mở rộng của kiểm toán nội bộ trong Quản lý rủi ro toán doanh
  phạm vi sang các đảm bảo hoạt động tư vấn. Bản chất và nghiệp. Điều này phù hợp với nghiên cứu [32] phân tích
  phạm vi của các cam kết đảm bảo được xác định bởi IA. các yếu tố cụ thể của công ty liên quan đến việc áp dụng
  Nhiệm vụ tư vấn kiểm toán nội bộ phổ biến nhất là quản lý kiểm toán dựa trên rủi ro và khám phá vai trò kiểm toán nội
  rủi ro, quản trị dự án, quản trị và lập kế hoạch dự phòng và bộ trong quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM).
  phục hồi thảm họa. Ngoài ra các hoạt động tư vấn khác bao
  Nghiên cứu [33] sử dụng khảo sát 107 công ty với mô
  gồm thực hiện đào tạo kiểm soát nội bộ, cung cấp các tư
  hình hồi quy logistic cho thấy phân tán cơ cấu sở hữu vốn
  vấn cho ban quản lý về các mối quan tâm kiểm soát trong
  càng nhiều càng có khả năng là công ty áp dụng kiểm toán
  hệ thống mới, các hoạt động mới.
  nội bộ với lý thuyết được giải thích đó là kiểm toán nội bộ
  Tương tự trong nghiên cứu [18] khi thực hiện các khảo có thể là một giải pháp để đảm bảo lợi ích của cổ đông và
  sát từ 450 CAE và thực hiện hai thí nghiệm về chức năng trong các công ty có cơ cấu vốn sở hữu phân tán nó cũng
  của kiểm toán nội bộ về việc thực hiện các khuyến nghị làm giảm sự bất cân xứng thông tin giữa nhà quản lý với cổ
  kiểm toán nội bộ đã khẳng định thêm vai trò của kiểm toán đông và giữa các nhóm chủ sở hữu khác nhau đồng quan
  nội bộ trong doanh nghiệp. Các khuyến nghị của kiểm toán điểm với nghiên cứu [20]. Nghiên cứu cũng khẳng định việc
  nội bộ thực sự có vai trò quan trọng trong việc đưa ra các doanh nghiệp sử dụng kiểm toán nội bộ như một phần của
  quyết định của nhà quản lý. Khẳng định chức năng của hệ thống quản trị doanh nghiệp chất lượng cao để phát
  kiểm toán nội bộ cung cấp các dịch vụ khác nhau từ truyền hiện xem nguồn vốn có được sử dụng như dự toán trong
  thống đến cung cấp các dịch vụ tư vấn đảm bảo. các doanh nghiệp niêm yết có vốn chủ sở hữu là nhà nước.
  2.3. Chức năng của kiểm toán nội bộ trong quản lý rủi Trong nghiên cứu của nhóm tác giả cũng khẳng định thêm
  ro, kiểm soát và quản trị rằng các công ty niêm yết có cổ đông là người nước ngoài
  Các nghiên cứu [19-23] quan tâm đến khía cạnh quản trị có xu hướng làm tăng khả năng áp dụng IA. Điều này được
  cho răng kiểm toán nội bộ được coi là một cơ chế quản trị giải thích là các chủ sở hữu nước ngoài cho rằng doanh
  giám sát nhằm giảm các vấn đề của Doanh nghiệp, đảm nghiệp có mô hình quản trị tốt khi áp dụng IA. Những phát
  bảo cho hoạt động của ủy ban kiểm toán không chỉ đơn hiện của nghiên cứu có thể đưa ra kết luận là kiểm toán nội
  thuần là báo cáo tài chính. Nhóm nghiên cứu chỉ ra tính bộ được xem như là một phần quan trọng của hệ thống
  hữu dụng của kiểm toán nội bộ với vai trò là trụ cột của quản trị doanh nghiệp chất lượng cao.
  quản trị giám sát nằm ở khả năng: Ngăn ngừa, phát hiện và Nghiên cứu [34] khi phân tích chức năng của kiểm toán
  cải thiện những điểm yếu của kiểm soát nội bộ và những nội bộ trong IR cho thấy một trong những hoạt động chính
  gian lận tài chính [24-27]; Nâng cao độ tin cậy của thông tin được thực hiện bởi kiểm toán nội bộ là đánh giá rủi ro tạo
  tài chính [22, 28]. Tuy nhiên, quan điểm của Norman và ra phần đáng kể của IR. Cũng như một khẳng định về việc
  cộng sự [27] cho rằng chức năng phòng ngừa, phát hiện và xác định rủi ro, quản lý rủi ro để phát triển bền vững, kiểm
  báo cáo gian lận cần xem xét rõ hơn vì trong một số trường toán nội bộ mang quan điểm rủi ro vào mọi việc làm, hành
  hợp kiểm toán nội bộ có xu hướng bảo vệ ban lãnh đạo cao động của mình. kiểm toán nội bộ cũng được giao nhiệm vụ
  nhất khỏi những tiêu cực xuất phát từ ủy ban kiểm toán. để đánh giá sự phù hợp của quản trị, quản lý rủi ro và quy
  Theo IIA [29], vai trò kiểm toán nội bộ cốt lõi liên quan trình kiểm soát. Những đánh giá này được thực hiện trên
  đến quản trị rủi ro bao gồm các nội dung: đảm bảo về quy tất cả các quy trình tài chính, hoạt động và quy trình phi tài
  trình quản lý rủi ro; đảm bảo rằng rủi ro được đánh giá chính trong doanh nghiệp. Và việc kiểm toán nội bộ tham
  chính xác; Đánh giá quy trình quản lý rủi ro và xem xét việc gia vào IR liên quan đến chức năng kiểm toán nội bộ càng
  quản lý các rủi ro chính trong doanh nghiệp. Vai trò của sớm càng tốt để hoàn thành chiến lược vai trò tư vấn. ĐIều
  kiểm toán nội bộ được coi như là tư vấn cho nhà quản lý này sẽ hỗ trợ chức năng kiểm toán nội bộ xác định phạm vi
  cấp cap nhằm cải thiện hệ thống quản lý rủi ro tổng thể. thích hợp của công việc kiểm toán nội bộ và tài chính trong
  Các chức năng của kiểm toán nội bộ cho thấy là kiểm toán kế hoạch của IA.
  nội bộ nên tập trung vào các rủi ro của tổ chức và quản lý, Nghiên cứu [12] thực hiện cuộc khảo sát 137 doanh
  thúc đẩy sự hiểu biết trong tổ chức về các rủi ro và quản lý nghiệp bao gồm 57 tổ chức khu vực công và 80 từ khu vực
  của doanh nghiệp bao gồm những đóng hóp trong việc cải tư nhân. Cuộc khảo sát được gửi đến những người biết các
  thiện hệ thống quản lý và kiểm soát rủi ro của một tổ chức. nguyên tắc hoạt động kiểm toán nội bộ trong công ty chủ
  Nghiên cứu [30] thực hiện khảo sát mẫu gồm 53 doanh yếu là nhà quản lý, IA, giám đốc, chủ tich hoặc thành viên
  nghiệp trong các lĩnh vực dịch vụ của Malaysia là các doanh ban giám đốc, ban giám sát. Nghiên cứu cho thấy các lĩnh
  nghiệp tài chính và phi tài chính về quản lý rủi ro và chức vực cải tiến chính gắn liền với chức năng quản lý nguồn lực,

  132 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 56 – Số 5 (10/2020) Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn

 5. P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ECONOMICS – SOCIETY

  cải tiến các quy trình tài chính kế toán hoặc cải thiện các cơ Một nghiên cứu mới hơn về vai trò của kiểm toán nội bộ
  chế kiểm soát hiện có. Như một kết luận rằng kiểm toán nội đó là chức năng quan trọng trong báo cáo tích hợp (IR) và
  bộ là một công cụ hiệu quả của cải tiến thể chế khi đóng tích hợp quy trình báo cáo (IRP) [34]. Vai trò của kiểm toán
  góp cho việc thực hiện các mục tiêu của tổ chức, là một yếu nội bộ trong IR ban đầu đó là kiểm toán nội bộ tham gia về
  tố của hệ thống kế hoạch, loại bỏ sự bất thường và cải đánh giá cấu trúc tổ chức và hệ thống thông tin chính bên
  thiện hiệu quả của tổ chức. Nghiên cứu cũng khẳng định dưới báo cáo tổng hợp. Đó là vì kiểm toán nội bộ có tầm
  hai chức năng là kiểm soát và tư vấn là quan trọng nhất của nhìn rộng, các kiến thức về các hệ thống và quy trình tạo ra
  IA. Dường như trong khu vực tư nhân chức năng chính của thông tin cũng như sự hiểu biết về sự tồn tại của các rủi ro
  kiểm toán nội bộ không gì khác ngoài kiểm soát và đánh và kiểm soát trong doanh nghiệp. Thứ hai, CAE trong IR gắn
  giá, chức năng tư vấn đứng ở vị trí thứ tư. Trái ngược với liền với vai trò hiện có của CAE và có trong kế hoạch của IA.
  khu vực công là chức năng tư vấn là quan trọng nhất, sau Thông qua đánh giá rủi ro, quy trình kiểm soát, sự phù hợp
  đó là chức năng đánh giá và báo hiệu. của quản trị thì cho thấy kiểm toán nội bộ không đảm bảo
  Ngày càng phát triển và hoàn thiện chức năng của kiểm về IR nhưng kiểm toán nội bộ cung cấp sự đảm bảo về
  toán nội bộ là là vai trò trong quản trị rủi ro. những điều kiểm toán nội bộ xây dựng và báo cáo. Và đóng
  vai trò quan trọng trong xây dựng IR. Chức năng kiểm toán
  2.4. Chức năng khác
  nội bộ được sử dụng để theo dõi tiến trình của các chỉ số tài
  Cuộc khảo sát 159 công ty với cuộc khảo sát được gửi cho chính và phi tài chính để đặt mục tiêu cho doanh nghiệp.
  những người làm việc trong kế toán, quản lý, giám sát kết Nghiên cứu cũng chỉ rõ sự cần thiết của kiểm toán nội bộ
  quả trong nghiên cứu [35] cho thấy ba nhiệm vụ cơ bản của để đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong IR cũng như vai
  kiểm toán nội bộ là: Đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp trò của kiểm toán nội bộ là chuẩn bị IRP cho sự đảm bảo
  với pháp luật, chính sách, thực tiễn kinh doanh và thủ tục bên ngoài. Và chức năng kiểm toán nội bộ đảm bảo cho IRP
  quản lý 77%; phát hiện và ngăn ngừa lỗi và các hoạt động dựa trên những kiến thức chuyên sâu của kiểm toán nội bộ
  bất hợp pháp 66%; và chuẩn bị kịp thời các báo cáo tài chính về doanh nghiệp. Đồng thời, chức năng kiểm toán nội bộ
  chất lượng 53%. 52% người được hỏi cho rằng kiểm toán nội có thể thông báo nội dung của báo cáo tích hợp, thiết kế
  bộ đã đánh giá về kinh tế, hiệu quả và tính hữu hiệu trong các quy trình và kiểm soát thích hợp nhất để đảm báo tính
  việc hoàn thành các nhiệm vụ trong kinh doanh. chính xác và hợp lệ của dữ liệu trong IR. Việc kiểm toán nội
  Trong nghiên cứu [36] chỉ ra rằng: Chức năng của kiểm bộ thực hiện trong IR sẽ giúp doanh nghiệp giảm được chi
  toán nội bộ là luôn phát triển và rất phức tạp. Cụ thể trong phí do không phải thuê chuyên gia ngoài, hoặc kiểm toán
  nghiên cứu [37], nhóm tác giả đã phát hiện ra rằng kiểm nội bộ thực hiện một phần chức năng trong IR cũng sẽ
  toán nội bộ có hai vai trò quan trọng là người bảo vệ và là giảm được một phần chi phí.
  người trợ giúp hàng đầu của tổ chức trong doanh nghiệp. Một số hạn chế của chức năng kiểm toán nội bộ
  Hoặc trong nghiên cứu [38] cho rằng kiểm toán nội bộ
  Engelbrecht và cộng sự cho thấy chức năng kiểm toán
  đóng vai trò trung tâm trong quản lý rủi ro. Hơn nữa, trong
  nội bộ thường bị giới hạn trong kiểm toán hoạt động và
  nghiên cứu [39] cho rằng kiểm toán nội bộ như một cơ chế
  không nhất thiết phải là kiểm toán chiến lược hơn [34].
  quản trị và cần xem xét vai trò của với kiểm soát quản lý. Từ
  quan điểm của Roussy, Mihret cho rằng, kiểm toán nội bộ Theo kết quả nghiên cứu [12], 93% số người được hỏi
  như một công cụ về nguyên tắc kỷ luật tương tự như kiểm cho rằng kiểm toán nội bộ không phải là một công cụ hiệu
  soát quản lý [40]. Khi đó, kiểm toán nội bộ có thể được coi quả của cải tiến tổ chức. Điều này liên quan đến số lượng
  là một công cụ kiểm soát giúp tạo ra các giá trị bằng cách các khuyến nghị được thực hiện. Đây là thước đo thực tế
  cung cấp dịch vụ tư vấn và đảm bảo cho doanh nghiệp. của hiệu quả IA. Các thủ tục khắt khe của việc chấp nhận
  Ngoài ra, một số nghiên cứu chỉ ra, kiểm toán nội bộ như các khuyến nghị cho mục đích thực hiện của nó sẽ đảm bảo
  một bệ phóng tạo ra các nhà quản lý cấp cao trong tương hiệu quả của quy trình thực hiện các khuyến nghị. Nghiên
  lai, quản trị CNTT và tính bền vững [11, 41]. Trong khi đó, cứu chỉ ra rằng chỉ có 77% khuyến nghị được thực hiện
  nghiên cứu [42] cho rằng kiểm toán nội bộ tập trung vào trong các tổ chức công và 88% trong tổ chức tư nhân. Tuy
  đánh giá rủi ro và đánh giá kiểm soát CNTT. nhiên các kết quả này có ý nghĩa khác nhau khi xem xét số
  lượng các khuyến nghị được đề xuất. Các khuyến nghị được
  Nghiên cứu [18] xem xét đến cách sử dụng chức năng
  xây dựng nhiều hơn ở khu vực công so với khu vực tư.
  của kiểm toán nội bộ như một nền tảng để đào tạo các nhà
  quản lý (MTG). Nghiên cứu dựa trên khảo sát 355 kiểm toán Đánh giá chung
  trưởng giám đốc điều hành (CAES) cho thấy các nhà quản Phạm vi và chức năng của kiểm toán nội bộ đã tăng lên
  lý nhiều khả năng sử dụng các đề xuất của kiểm toán nội theo thời gian để đáp ứng với những thay đổi môi trường
  bộ có tương lai là nhà quản lý (MTG) hơn là các kiểm toán nhanh chóng của nền kinh tế thị trường. Các chức năng
  nội bộ phi MTG. Lý do được chứng minh qua 2 thí nghiệm được phát triển theo từng giai đoạn bắt đầu từ kiểm toán
  từ 147 giám đốc điều hành và nhóm công nhân Mturk cho tài chính, xem xét báo cáo tài chính đến kiểm toán tuân thủ
  thấy các nhà quản lý cho rằng các kiểm toán nội bộ MTG có và hoạt động. Và cuối cùng là bổ sung vai trò mới trong
  kỹ năng và khả năng tự nhiên hơn nhưng lại thiếu kỹ năng quản lý rủi ro. Kiểm toán nội bộ đã phát triển từ chức năng
  kiểm toán nội bộ và ít khách quan hơn. đánh giá độc lập sang chức năng quản lý rủi ro là nhu cầu

  Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn Vol. 56 – No. 5 (Oct 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 133

 6. KINH TẾ XÃ HỘI P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619

  của bất kỳ doanh nghiệp nào bởi vì nó cung cấp việc tạo ra thời gian và rối loạn thông tin. Tiếp theo là rào cản tổ chức
  giá trị gia tăng của các công ty thông qua sự độc lập khách và số lượng kiểm toán viên nội bộ còn ít. Các công cụ
  quan đảm bảo và tư vấn các hoạt động. IIA bằng cách đánh thường được các kiểm toán viên áp dụng trong quá trình
  giá quy trình quản lý, kiểm toán nội bộ đưa ra các khuyến kiểm toán bao gồm: phỏng vấn, kế hoạch kiểm toán, thông
  nghị phù hợp để cải thiện tổ chức thông qua các mục tiêu báo kiểm toán, phân tích tài liệu nguồn, quan sát trực tiếp,
  cụ thể: Thúc đẩy các nguyên tắc và giá trị đạo đức phù hợp danh sách kiểm tra, phân tích tài liệu, phỏng vấn, phân tích
  trong cơ quan; đảm bảo có hiệu lực quản lý hiệu quả và giao thức kiểm soát, xác minh và bảng câu hỏi. Đối với câu
  thiết lập trách nhiệm quản lý; Truyền đạt thông tin hiệu hỏi về mức độ kết nối giữa kiểm toán nội bộ và chức năng
  quả về rủi ro và kiểm soát các bộ phận liên quan của công lập kế hoạch trong một công ty, hơn một nửa số người
  ty; đảm bảo tính hiệu lực của truyền thông và thông tin đến được hỏi trả lời rằng nó là trung bình và cao. Chỉ có 13% số
  thành viên hội đồng quản trị, kiểm toán nội bộ và kiểm người được hỏi trả lời rằng nó rất cao và đầy đủ. Mặt khác,
  toán viên bên ngoài và nhà quản lý [43]. Tuy nhiên, các khi trả lời câu hỏi liệu kiểm toán có đóng góp cho việc thực
  nghiên cứu về công nghệ thông tin có xuất hiện trong tài hiện các mục tiêu của công ty hay không, chỉ có 1/3 số
  liệu về chức năng của kiểm toán nội bộ nhưng mới chỉ người được hỏi cho biết họ đóng góp ở mức độ đầy đủ và
  dừng lại ở các cuộc phỏng vấn với kiểm toán viên nội bộ rất lớn, trong khi 3/4 – ở mức độ trung bình và lớn. Ngoài ra,
  mà chưa quan tâm tới vai trò của kiểm toán nội bộ đến cải thiện kế hoạch chiến lược chỉ được đề cập bởi 2% số
  quản trị công nghệ thông tin, dữ liệu lớn, tiền điện tử. Với người được hỏi. Đây là một trong những lĩnh vực ít được
  sự phát triển công nghệ 4.0, đây sẽ hứa hẹn là điểm mới kiểm toán nhất trong một công ty, mặc dù thực tế đây là
  trong nghiên cứu về kiểm toán nội bộ trong tương lai về vấn đề quan trọng nhất theo quan điểm phát triển của tổ
  chức năng của kiểm toán nội bộ. Thêm nữa, các nghiên cứu chức. Nghiên cứu cũng xác nhận rằng việc xem xét kiểm
  về chức năng kiểm toán nội bộ với vai trò xã hội của kiểm toán trong quá trình lập kế hoạch ảnh hưởng đến hiệu quả
  toán nội bộ cũng chưa được đề cập đầy đủ. Theo IIA, kiểm của các giải pháp đã thực hiện. Thật không may, trong
  toán viên nội bộ là các chuyên gia với các chứng chỉ được trường hợp của các công ty được kiểm tra, việc xem xét
  chấp nhận theo quốc gia hoặc thông lệ quốc tế, cùng với kiểm toán nội bộ ở giai đoạn lập kế hoạch là không đủ, và
  đó là sự tuân thủ các quy tắc đạo đức nghề nghiệp, kiểm kiểm toán góp phần thực hiện các mục tiêu của công ty ở
  toán viên nên làm việc vì lợi ích cộng đồng. Các nghiên cứu mức độ trung bình.
  về vai trò xã hội của kiểm toán nội bộ cần được thực hiện Nghiên cứu [45] cũng khẳng định vẫn còn mơ hồ về các
  nghiên cứu sâu hơn trong tương lai để kiểm toán nội bộ quy trình, mục đích và hoạt động của IA. Những câu hỏi đặt
  thực sự là một nghề theo nghĩa cơ bản của xã hội học của ra như: Lý do tại sao chúng ta có IA, họ được giao nhiệm vụ
  các ngành nghề [44]. gì trong thực tế, cách họ vận hành như thế nào? Sự khác
  3. NGHIÊN CỨU THỰC HIỆN KIỂM TOÁN NỘI BỘ biệt trong thành công của kiểm toán nội bộ này với kiểm
  Các nghiên cứu về thực hiện kiểm toán nội bộ còn rất toán nội bộ khác là ra sao? Và các quy trình chính và các
  hạn chế. Trong nghiên cứu [12] cho thấy, cả hai cách tiếp yếu tố thành công khi thiết lập chức năng kiểm toán nội bộ
  cận dựa trên hệ thống và dựa trên tình huống sẽ xác định là gì? Nhóm tác giả cũng khẳng định, những vấn đề đó là
  điều chỉnh các nhiệm vụ, hoạt động, công cụ, cấu trúc giải hướng nghiên cứu mới tiếp theo trong tương lai về IA.
  pháp có liên quan và các tài nguyên sở hữu để thực hiện Trong nghiên cứu [15], tác giả thực hiện khảo sát và
  toàn bộ quá trình IA. Có nghĩa là khi thực hiện IA, các kiểm đánh giá các hoạt động, chức năng của kiểm toán nội bộ
  toán nội bộ phải nhận ra sự phức tạp của mọi tình huống thông qua 4 giai đoạn của kiểm toán nội bộ. Thứ nhất, việc
  cũng như chủ động đến việc lựa chọn một giải pháp, và lập kế hoạch kiểm toán liên quan đến việc truy cập không
  trong mỗi trường hợp sẽ hoạt động tốt nhất có thể. Vì kiểm hạn chế, thiết lập số liệu đánh giá hiệu quả các hoạt động,
  toán nội bộ là một khái niệm được đặc trưng bởi tính mô xác định nội dung kiểm toán trọng yếu trong quá trình kinh
  đun và tính lặp nên điều quan trọng đối với toàn bộ quá doanh, đánh giá hiệu quả của thực hiện chính sách, việc bổ
  trình kiểm toán là tiến hành theo một phương pháp cụ thể. nhiệm kiêm toán viên, năng lực giám sát của kiểm toán
  Nó được áp dụng trong các điều kiện cụ thể phù hợp với viên cho mục đích đào tạo. Tiếp theo là giai đoạn thực hiện
  nhu cầu và để đạt được mục tiêu. Một yếu tố quan trọng kiểm toán là thực hiện kiểm toán các hoạt động trọng yếu,
  khác của của phương pháp kiểm toán nội bộ là việc lựa kiểm toán đúng tiến độ, kiểm tra sự hiểu biết thông tin, các
  chọn các phương pháp và kỹ thuật phù hợp. Đây là một giao dịch xử lý, phát hiện lỗi, sử dụng thống kê để xem xét
  yếu tố khó khăn và trách nhiệm cao. Mục đích của kiểm hiệu quả hệ thống. Thứ ba, báo cáo kiểm toán với hoạt
  toán nội bộ là chọn công cụ và phương pháp thích hợp động: có kiến nghị kiểm toán là dễ dàng nhất, các báo cáo
  trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh kiểm toán được chấp nhận mà không truy vấn thêm cũng
  rằng mục đích, chủ đề và phạm vi của một nhiệm vụ kiểm dễ với kiểm toán nội bộ, còn việc nêu rõ ý nghĩa, tiềm năng
  toán cụ thể sẽ cho thấy các xu hướng liên quan đến việc lựa của những tồn tại, thảo luận với nhà quản lý về tính hợp lý
  chọn phương pháp và kỹ thuật kiểm toán. Nghiên cứu cũng của kết quả kiểm toán, các khuyến nghị được nêu ra để
  chỉ ra một số khó khăn liên quan đến quá trình lập kế khắc phục và báo cáo liên quan quản lý tài nguyên là khó
  hoạch và quá trình thực hiện kiểm toán ảnh hưởng đến khăn. Cuối cùng là các theo dõi sau kiểm toán bao gồm:
  hiệu quả kiểm toán. Trong quá trình lập kế hoạch bị thiếu mẫu được theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị kiểm

  134 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 56 – Số 5 (10/2020) Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn

 7. P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619 ECONOMICS – SOCIETY

  toán, xem xét thông tin phản hồi về hoạt động được kiểm [4]. R. J. S. B. Rayleigh, J. W. S. B. Rayleigh, 1964. An Appraisal of Rayleigh
  toán, quản lý giám sát các hoạt động cải tiến, số liệu phân (no. 11). Air Force Cambridge Research Laboratories, Office of Aerospace
  tích thống kê trong việc thực hiện các khuyến nghị, cập Research, US.
  nhật liên tục các thủ tục kiểm toán. [5]. M. Dixon-Woods, 2010. Systematic reviews and qualitative methods.
  Đánh giá chung Qualitative research: theory, method and practice. 3rd edn. London: Sage, pp.
  Trong các nghiên cứu cho thấy không có bất cứ nghiên 331-46.
  cứu nào có giấy tờ làm việc liên quan đến lập kế hoạch. Giai [6]. A. S. Jamal, 2011. The Reality and Constraints of Using Analytical Procedures
  đoạn thực hiện kiểm toán các nguồn tài liệu hạn chế. Việc in the Control of Public Fund Jordanian Audit Bureau Case. European Journal of
  theo dõi các khuyến nghị sau kiểm toán cũng chưa được đề Economics, Finance & Administrative Sciences, vol. July2011, no. 34, p. 7.
  cập và đánh giá cụ thể trong mỗi cuộc kiểm toán, chưa có [7]. G. Gill, G. Cosserat, 1999. Modern Auditing in Australia. John Wiley &
  ghi nhận nào về đàm phán giữa nhà quản lý với kiểm toán Sons Ltd, Chichester, United Kingdom 4th edition.
  viên nội bộ – đây là bước quan trọng trong giai đoạn kết [8]. K. S. Pickett, J. M. Pickett, 2010. The internal auditing handbook 3rd.
  luận của quy trình kiểm toán nội bộ. Chúng ta thấy rằng, có Wiley Online Library.
  quá ít các nghiên cứu về quy trình, quá trình thực hiện kiểm
  [9]. K. S. Pickett, J. M. Pickett, 2003. The internal auditing handbook. Wiley
  toán nội bộ. Theo nhóm tác giả, nội dung này nên được
  Online Library..
  nghiên cứu đầy đủ và sâu sắc trong tương lai theo bất kỳ
  phương pháp nào. Một khía cạnh cần nhấn mạnh thêm đó [10]. A. A. M. Al-Twaijry, J. A. Brierley, D. R. Gwilliam, 2003. The
  là giá trị đạo đức của kiểm toán viên nội bộ ảnh hưởng đến development of internal audit in Saudi Arabia: An instituonal theory perspective.
  các giai đoạn của quá trình kiểm toán nội bộ, không chỉ Critical Perspectives on Accounting, vol. 14, no. 5, pp. 507-531.
  khách quan, năng lực mà cần có kỹ năng bao gồm khả [11]. U. L. Anderson, M. H. Christ, K. M. Johnstone, L. E. Rittenberg, 2012. A
  năng phát hiện những tình huống khó xử về đạo đức và Post-SOX Examination of Factors Associated with the Size of Internal Audit
  giải quyết một cách thành thạo. Đây cũng là lĩnh vực hứa Functions. Accounting Horizons, vol. 26, no. 2, pp. 167-191.
  hẹn triển vọng nghiên cứu mới trong tương lai về kiểm [12]. E. Bielińska-Dusza, 2011. Analysis of internal audit functioning in
  toán nội bộ. Poland–empirical research findings. Business, Management and Education, vol. 9,
  4. KẾT LUẬN no. 2, pp. 236-247.
  Để thực hiện nghiên cứu của mình, nhóm tác giả đã [13]. A. Mihiotis, N. Konidaris, 2006. Internal auditing: an essential tool for
  xem xét các bài báo được công bố trên các tạp chí chất adding value and improving the operations of financial institutions and
  lượng cao từ năm 1990 đến nay. Nghiên cứu đề cập tới hai organisations. International Journal of Financial Services Management, vol. 2, no.
  nội dung: chức năng kiểm toán nội bộ và thực hành kiểm 1-2, pp. 75-81..
  toán nội bộ. Qua phân tích tổng hợp, thực hiện qua 10 [14]. W. Abu-Azza, 2012. Perceived effectiveness of the Internal Audit function
  bước của Massaro [1] cho thấy, quá nhiều chức năng của in Libya: A qualitative study using Institutional and Marxist theories. University of
  kiểm toán nội bộ, cũng có sự đồng nhất về quan điểm chức Southern Queensland.
  năng kiểm toán nội bộ. Thực hành kiểm toán nội bộ: quá ít [15]. R. B. Abdullah, 2014. Redefining internal audit performance: Impact on
  thông tin, nghiên cứu về nội dung này, cần có thêm những corporate governance. fteses: Doctorates and Masters, fteses: Doctorates and
  nghiên cứu về cả 4 bước của quá trình thực hiện kiểm toán Masters, Edith Cowan University.
  nội bộ. Tuy nhiên, một số nhân tố mới cần khai thác thêm
  [16]. M. Al-Akra, W. Abdel-Qader, M. Billah, 2016. Internal auditing in the
  phù hợp với chính trị, kinh tế của từng quốc gia. Nhóm tác
  Middle East and North Africa: A literature review. Journal of International
  giả cũng nhận thấy, nghiên cứu của mình còn một số hạn Accounting, Auditing and Taxation, vol. 26, pp. 13-27.
  chế về phạm vi: Các nghiên cứu được thu thập và đánh giá
  chưa có sự phân loại giữa nước phát triển và đang phát [17]. IIA, 2013. IIA position paper: The three lines of defense in effective risk
  triển khi có sự khác biệt rất lớn và vai trò cũng như sự phát management and control.
  triển của kiểm toán nội bộ và quản trị doanh nghiệp. Vấn [18]. J. V. Carcello, M. Eulerich, A. Masli, D. A. Wood, 2018. The Value to
  đề này sẽ được nhóm tác giả nghiên cứu trong tương lai. Management of Using the Internal Audit Function as a Management Training
  Ground. Accounting Horizons, vol. 32, no. 2, pp. 121-140.
  [19]. A. A. Gramling, M. J. Maletta, A. Schneider, B. K. Church, 2004. The role of
  the internal audit function in corporate governance: A synthesis of the extant internal
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  auditing literature and directions for future research. Journal of Accounting literature,
  [1]. M. Massaro, J. Dumay, J. Guthrie, 2016. On the shoulders of giants: vol. 23, p. 194, 2004.
  undertaking a structured literature review in accounting. Accounting, Auditing &
  [20]. J. Goodwin-Stewart, P. Kent, 2006. The use of internal audit by
  Accountability Journal, vol. 29, no. 5, pp. 767-801, 2016. Australian companies. Managerial Auditing Journal, vol. 21, no. 1, pp. 81-101.
  [2]. R. J. Light, D. B. Pillemer, 1984. Summing up; the science of reviewing
  [21]. M. M. Zain, N. Subramaniam, 2007. Internal auditor perceptions on
  research.
  audit committee interactions: A qualitative study in Malaysian public corporations.
  [3]. J. Saresberiensis, 1955. The Metalogicon of John of Salisbury [Johannes Corporate Governance: An International Review, vol. 15, no. 5, pp. 894-908,
  Saresberiensis]: A 12.-century Defence of the Verbal and Logical Arts of the Trivium. 2007.
  University of California Press,.

  Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn Vol. 56 – No. 5 (Oct 2020) ● Journal of SCIENCE & TECHNOLOGY 135

 8. KINH TẾ XÃ HỘI P-ISSN 1859-3585 E-ISSN 2615-9619

  [22]. D. F. Prawitt, J. L. Smith, D. A. Wood, 2009. Internal audit quality and [39]. M. Roussy, 2015. Welcome to the Day-to-Day of Internal Auditors: How
  earnings management. The Accounting Review, vol. 84, no. 4, pp. 1255-1280. Do They Cope with Conflicts?. AUDITING: A Journal of Practice & Theory, vol. 34,
  [23]. J. Stewart, N. Subramaniam, 2010. Internal audit independence and no. 2, pp. 237-264.
  objectivity: emerging research opportunities. Managerial auditing journal, vol. 25, [40]. D. G. Mihret, B. Grant, 2017. The role of internal auditing in corporate
  no. 4, pp. 328-360. governance: a Foucauldian analysis. Accounting, Auditing & Accountability
  [24]. S. K. Asare, R. A. Davidson, A. A. Gramling, 2008. Internal auditors’ Journal, vol. 30, no. 3, pp. 699-719.
  evaluation of fraud factors in planning an audit: The importance of audit [41]. Y. Ma’Ayan, A. Carmeli, 2016. Internal audits as a source of ethical
  committee quality and management incentives. International Journal of Auditing, behavior, efficiency, and effectiveness in work units. Journal of business ethics, vol.
  vol. 12, no. 3, pp. 181-203. 137, no. 2, pp. 347-363.
  [25]. B. Arel, C. A. Beaudoin, A. M. Cianci, 2012. The impact of ethical [42]. S. Héroux, A. Fortin, 2012. The internal audit function in information
  leadership, the internal audit function, and moral intensity on a financial reporting technology governance: A holistic perspective. Journal of Information Systems, vol.
  decision. Journal of Business Ethics, vol. 109, no. 3, pp. 351-366. 27, no. 1, pp. 189-217.
  [26]. S. Lin, M. Pizzini, M. Vargus, I. R. Bardhan, 2011. The role of the internal [43]. IIA, 2008. Institute of Internal Auditors “International Standards for the
  audit function in the disclosure of material weaknesses. The Accounting Review, Proffesional Practice of Internal Auditing.
  vol. 86, no. 1, pp. 287-323. [44]. J. Evetts, 2003. The sociological analysis of professionalism:
  [27]. C. S. Norman, A. M. Rose, J. M. Rose, 2010. Internal audit reporting Occupational change in the modern world. International sociology, vol. 18, no. 2,
  lines, fraud risk decomposition, and assessments of fraud risk. Accounting, pp. 395-415, 2003.
  Organizations and Society, vol. 35, no. 5, pp. 546-557. [45]. R. Lenz, U. Hahn, 2015. A synthesis of empirical internal audit
  [28]. R. Davidson, J. Goodwin‐Stewart, P. Kent, 2005. Internal governance effectiveness literature pointing to new research opportunities. Managerial
  structures and earnings management. Accounting & Finance, vol. 45, no. 2, pp. Auditing Journal, vol. 30, no. 1, pp. 5-33.
  241-267, 2005.
  [29]. The Role of Internal Auditing in Enterprise-wide Risk Management, 2004. AUTHORS INFORMATION
  [30]. N. A. Manab, M. R. Hussin, I. Kassim, 2007. Empirical study on theory Nguyen Thi Du, Pham Thi Thu Oanh
  and practice of enterprise-wide risk management (EWRM) on internal auditing and
  Faculty of Accouting – Auditing, Hanoi University of Industry
  risk management functions of public listed companies in Malaysia. Concurrent%
  20IV/Session, vol. 201, 2007.
  [31]. A. A. Gramling, P. M. Myers, 2006. Internal auditing’s role in ERM: as
  organizations lay their enterprise risk groundwork, many auditors are taking on
  management’s oversight responsibilities, new research finds. Internal Auditor, vol.
  63, no. 2, pp. 52-58.
  [32]. N. Castanheira, L. Lima Rodrigues, R. Craig, 2009. Factors associated
  with the adoption of risk-based internal auditing. Managerial Auditing Journal,
  vol. 25, no. 1, pp. 79-98.
  [33]. J. Rönkkö, M. Paananen, J. Vakkuri, 2018. Exploring the determinants of
  internal audit: Evidence from ownership structure. International Journal of
  Auditing, vol. 22, no. 1, pp. 25-39.
  [34]. L. Engelbrecht, Y. Yasseen, I. Omarjee, 2018. The role of the internal
  audit function in integrated reporting: a developing economy perspective. Meditari
  Accountancy Research, vol. 26, no. 4, pp. 657-674..
  [35]. S. Ljubisavljević, D. Jovanović, 2011. Empirical research on the internal
  audit position of companies in Serbia. Economic annals, vol. 56, no. 191, pp. 123-
  141.
  [36]. D. S. Soh, N. Martinov-Bennie, 2011. The internal audit function:
  Perceptions of internal audit roles, effectiveness and evaluation. Managerial
  Auditing Journal, vol. 26, no. 7, pp. 605-622, 2011.
  [37]. M. Roussy, 2013. Internal auditors’ roles: From watchdogs to helpers and
  protectors of the top manager. Critical Perspectives on Accounting, vol. 24, no. 7-
  8, pp. 550-571, 2013.
  [38]. E. Vinnari, P. Skærbæk, 2014. The uncertainties of risk management: A
  field study on risk management internal audit practices in a Finnish municipality.
  Accounting, Auditing & Accountability Journal, vol. 27, no. 3, pp. 489-526.

  136 Tạp chí KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ● Tập 56 – Số 5 (10/2020) Website: https://tapchikhcn.haui.edu.vn

Download tài liệu Hướng mới trong nghiên cứu kiểm toán nội bộ: Nghiên cứu tài liệu có cấu trúc File Word, PDF về máy