[Download] Tải Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC – Tải về File Word, PDF

Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC

Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC
Nội dung Text: Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC

Download


Tài liệu Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC có nội dung trình bày về các bước kiểm tra những nội dung chung đối với hồ sơ cấp tín dụng, kiểm tra hồ sơ khoản vay theo loại hình cấp tín dụng,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC File Word, PDF về máy

Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC

 1. HƯỚNG DẪN KIỂM TRA HỒ SƠ
  KHOẢN VAY

  KIỂM TRA HỒ SƠ BẢO LÃNH

  KIỂM TRA HỒ SƠ PHÁT HÀNH LC

  Kiểm tra hồ sơ khoản vay

  1 Kiểm tra những nội dung chung đối với hồ sơ cấp
  tín dụng
  • Kiểm tra giấy đề nghị vay vốn/Đề nghị cấp bảo
  lãnh/yêu cầu mở L/C
  • Kiểm tra đầy đủ chữ ký của các thành viên tham
  gia thẩm định và người có thẩm quyền ký Thông
  báo tín dụng/Nghị quyết của HĐTD theo quy định
  của PG BANK.
  • Lưu ý nội dung phê duyệt trong để có những
  trường hợp chưa rõ ràng thì đề nghị PKD có đề
  xuất với Cấp phê duyệt để làm rõ

  1

 2. 1 Kiểm tra những nội dung chung đối với hồ sơ cấp tín dụng
  • Kiểm tra nội dung phương án cấp tín dụng, giấy đề nghị cấp tín
  dụng, hợp đồng đầu ra, hợp đồng đầu vào, hóa đơn mua hàng/ tờ
  khai hải quan, các phiếu xuất nhập kho, biên bản giao nhận hàng,
  biên bản đối chiếu công nợ, hồ sơ về dự án đầu tư và văn bản phê
  duyệt phương án/ dự án vay vốn của cấp có thẩm quyền (trường
  hợp cho vay đầu tư dự án) và các hồ sơ liên quan khác…
  • Kiểm tra nội dung đề xuất cấp tín dụng của CV QHKH/PFC bảo
  đảm phù hợp với các quy định của PG BANK.
  • Kiểm tra tình hình vay, trả nợ, dư nợ, số dư bảo lãnh, số dư mở
  thư tín dụng (L/C) và các nghĩa vụ khác của KH tại PG BANK

  1 Kiểm tra những nội dung chung đối với hồ
  sơ cấp tín dụng
  • Kiểm tra lại giá trị/giá trị còn lại và thời hạn
  thế chấp/cầm cố của TSBĐ, kiểm tra thời hạn
  hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm TSBĐ.
  • Kiểm tra những hồ sơ tín dụng còn thiếu.
  • Kiểm tra các điều kiện cấp tín dụng theo phê
  duyệt.
  • Kiểm tra vốn tự có của KH tham gia thanh
  toán.

  2

 3. 2 Kiểm tra hồ sơ khoản vay theo loại hình cấp tín dụng
  2.1 Kiểm tra hồ sơ đối với cho vay vốn lưu động (thanh toán trong
  nước):
  • Hợp đồng thương mại đầu vào, đầu ra
  • Bảng kê các khoản chi chi tiết, kế hoạch chi phí, biên bản nghiệm
  thu.
  • Biên bản đối chiếu công nợ của KH và nhà cung cấp.
  • Các hóa đơn chứng từ cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ,
  phiếu nhập kho.
  • Thông báo chứng từ (đối với L/C), Lệnh chuyển tiền (đối với
  thanh toán TT) đối với những khoản vay thanh toán với nước
  ngoài..

  2.2 Kiểm tra hồ sơ đối với cho vay vốn lưu động để
  nhập khẩu hàng hóa (thanh toán nước ngoài):
  2.2.1 Thanh toán theo phương thức TT trả trước:
  Kiểm tra về tính đầy đủ và hợp lý hợp lệ của các
  hồ sơ do KH cung cấp bao gồm:
  • Lệnh chuyển tiền
  • Hợp đồng ngoại
  • Hợp đồng đầu ra.
  • Bản gốc tờ khai hải quan và bộ chứng từ ( bổ sung
  sau giải ngân để đóng dấu “đã cho vay” và để kiểm
  tra việc sử dụng vốn vay đúng mục đích ).

  3

 4. 2.2.2 Thanh toán theo phương thức TT trả sau:
  Kiểm tra về tính đầy đủ và hợp lý hợp lệ của các
  hồ sơ do KH cung cấp bao gồm:
  • Lệnh chuyển tiền
  • Hợp đồng ngoại
  • Hợp đồng đầu ra
  • Tờ khai hải quan.

  2.2.3 Cho vay thanh toán theo phương thức D/P (nhờ
  thu trả ngay):
  Kiểm tra về tính đầy đủ và hợp lý hợp lệ của các hồ
  sơ:
  • Chỉ thị nhờ thu của Ngân hàng nước ngoài kèm
  theo bộ chứng từ nhờ thu, thông báo của bộ phận
  TTTM về việc thanh toán D/P cho lô hàng nhập
  khẩu kèm theo xác nhận của KH về việc chấp nhận
  thanh toán.
  • Hợp đồng ngoại
  • Hợp đồng đầu ra
  • Đôn đốc CV QHKH/PFC khẩn trương bổ sung bản
  gốc tờ khai hải quan và bộ chứng từ sau giải ngân.

  4

 5. 2.2.4 Thanh toán theo phương thức L/C:
  • Kiểm tra việc mở L/C có thuộc hạn
  mức đã được cấp
  • Kiểm tra mặt hàng nhập khẩu có nằm
  trong danh mục hàng không khuyến
  khích nhập khẩu theo quy định của Bộ
  Công thương
  • Kiểm tra giá trị TSBĐ
  • Kiểm tra việc hoàn tất các thủ tục thế
  chấp đối với TSBĐ.

  2.2.4 Thanh toán theo phương thức L/C:
  • Kiểm tra việc thực hiện các điều kiện tín dụng theo phê duyệt; đối
  chiếu sự khớp đúng giữa các điều khoản trong hồ sơ, giấy tờ với
  kết quả kiểm tra hồ sơ/cảnh báo của Phòng TTTM.
  • Kiểm tra việc chấp nhận thanh toán bộ chứng từ của KH trên
  Thông báo chứng từ hàng nhập theo L/C của Phòng TTTM.
  • Kiểm tra lại việc bổ sung hồ sơ căn cứ trên báo cáo kiểm tra hồ sơ
  khi phát hành L/C,
  • Trong trường hợp KH nhận nợ bằng ngoại tệ, kiểm tra lại quy định
  về cho vay ngoại tệ hiện hành của NHNN và của PG BANK trong
  từng thời kỳ.

  5

 6. 2.3 Kiểm tra hồ sơ đối với cho vay đầu tư dự án:

  2.3.1 Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án:
   Hồ sơ pháp lý chủ đầu tư.
   Hồ sơ pháp lý dự án.

  2.3.2 Kiểm tra hồ sơ vay vốn thanh toán các khối lượng xây lắp:
   Kiểm tra tương tự như kiểm tra hồ sơ đối với cho vay vốn lưu
  động bao gồm:
   Hợp đồng thi công xây lắp,
   Hóa đơn giá trị gia tăng,
   Giấy bảo lãnh thực hiện hợp đồng (nếu có),
   Bảng kê chi tiết khối lượng hoàn thành,
   Biên bản nghiệm thu,
   Đề nghị thanh toán yêu cầu cung cấp đến thời điểm gần nhất xin
  vay, biên bản đối chiếu công nợ.

  6

 7. 2.3.3 Kiểm tra hồ sơ vay vốn thanh toán việc mua thiết
  bị:
  Kiểm tra tương tự như kiểm tra hồ sơ đối với cho vay
  vốn lưu động và hồ sơ thanh toán nước ngoài (tùy
  vào việc thiết bị đó được nhập khẩu theo hình thức
  nào hoặc được mua trong nước)

  2.2.3.4 Kiểm tra hồ sơ vay vốn thanh toán chi phí kiến thiết cơ bản
  khác:
  • Kiểm tra các thông tin trong hợp đồng thiết kế, tư vấn đối với cho
  vay thiết kế phí, phí tư vấn.
  • Kiểm tra phương án đền bù, di chuyển được duyệt, biên bản xác
  nhận đền bù và có chữ ký của đối tượng được đền bù (bổ sung sau
  khi giải ngân) đối với cho vay đền bù, giải phóng mặt bằng.

  7

 8. 2.2.4 Kiểm tra hồ sơ cho vay chiết khấu hối phiếu đối với
  KHDN
  • Kiểm tra hồ sơ pháp lý của KH.
  • Kiểm tra tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh
  doanh của khách hàng.
  • Kiểm tra hồ sơ cho vay chiết khấu hối phiếu KHDN do
  khách hàng cung cấp
  + Kiểm tra nội dung phê duyệt.
  + Kiểm tra điều kiện về khách hàng.
  + Kiểm tra điều kiện về hối phiếu kèm theo bộ chứng từ
  hàng xuất.

  2.3 Kiểm tra hồ sơ cho vay chiết khấu hối phiếu đối
  với KHDN
  • Kiểm tra giấy đề nghị cấp chiết khấu của KH.
  • Sau khi hoàn thiện hồ sơ chiết khấu theo quy định,
  CB QLTD hạch toán chiết khấu theo quy định trên hệ
  thống.
  • CB QLTD theo dõi các khoản chiết khấu
  • Trường hợp quá thời hạn chiết khấu mà ngân hàng
  nước ngoài chưa chuyển tiền về hoặc chuyển về
  không đủ thanh toán hối phiếu kèm bộ chứng từ, CB
  QLTD phải thông báo ngay với PKD và phòng
  TTTM để đưa ra phương hướng xử lý thích hợp.

  8

 9. KIỂM TRA HỒ SƠ BẢO LÃNH
  2.3.1 Đối với hợp đồng bảo lãnh vay vốn:
  Kiểm tra sự phù hợp và đầy đủ về hồ sơ vay vốn, phương án
  vay vốn, giấy tờ chứng minh năng lực tài chính của bên được
  bảo lãnh, TSBĐ của KH để bảo đảm cho nghĩa vụ bảo lãnh
  của KH
   Yêu cầu KH cung cấp
   Hợp đồng tín dụng giữa Bên được bảo lãnh (Bên vay) và Bên
  nhận bảo lãnh (Bên cho vay)
   Đăng ký vay nước ngoài kèm theo các văn bản chấp thuận
  theo quy định của Pháp luật ( nếu vay vốn nước ngoài)
   Hồ sơ chứng minh năng lực thực hiện.

  3.2 Đối với bảo lãnh thanh toán
  • Kiểm tra Hợp đồng mua bán hoặc bản
  cam kết các bên liên quan ghi rõ điều
  khoản cam kết thanh toán giữa các bên.
  Tài liệu liên quan về nguồn vốn để thanh
  toán theo cam kết được bảo lãnh
  • Khi kiểm tra cần:
  + Kiểm tra Hợp đồng kinh tế
  + Kiểm tra các hóa đơn/chứng từ/bảng
  kê kèm theo (nếu có)

  9

 10. 3.3 Đối với bảo lãnh dự thầu:
  • Kiểm tra tài liệu mời thầu; Quy chế
  hoặc quy định đấu thầu của chủ đầu tư
  • Kiểm tra số tiền ký quỹ của KH theo
  quy định về tỉ lệ kí quỹ.
  • Kiểm tra Giấy chứng nhận đăng ký
  kinh doanh của KH
  • Kiểm tra hồ sơ mời thầu.

  3.4 Đối với bảo lãnh thực hiện hợp đồng:
   Kiểm tra hồ sơ khách hàng như đối với
  hồ sơ khoản vay thông thường
   Kiểm tra Hợp đồng kinh tế/ thi công hoặc
  thông báo trúng thầu/ phê duyệt kết quả
  đấu thầu; hợp đồng cung ứng vật tư thiết
   Kiểm tra số tiền ký quỹ của KH
   Tài khoản thanh toán của KH quy định
  trong Hợp đồng phải có là tài khoản của
  KH mở tại PG BANK.
   Kiểm tra số tiền, loại tiền yêu cầu bảo
  lãnh

  10

 11. 3.5 Đối với Bảo lãnh hoàn trả
  tiền tạm ứng:
  Kiểm tra văn bản cam kết của
  các bên.
  Kiểm tra hồ sơ khách hàng
  Kiểm tra số tiền ký quỹ của KH
  Kiểm tra hợp đồng kinh tế.
  Thời hạn hiệu lực của Bảo lãnh
  phải ghi là “có hiệu lực khi tiền
  tạm ứng chuyển về tài khoản
  của KH mở tại PG BANK”

  2.3.6 Đối với Bảo lãnh chất lượng sản phẩm/bảo
  lãnh bảo hành:
  • Kiểm tra HĐKT quy định cụ thể về trách nhiệm
  đảm bảo chất lượng sản phẩm, các trường hợp vi
  phạm nghĩa vụ của các bên.
  • Kiểm tra biên bản bàn giao/nghiệm thu về số
  lượng, chất lượng, tiêu chuẩn có phù hợp và khớp
  đúng với HĐKT đã ký không.
  • Sản phẩm, hàng hóa mà việc bảo hành cần bảo
  lãnh phải là hàng mới, có chất lượng và đã được
  bên nhận bảo lãnh nhận bàn giao và nghiệm thu
  theo đúng quy định của Hợp đồng.

  11

 12. 2.3.7 Đối với bảo lãnh bằng 100%
  vốn tự có của KH:
  Kiểm tra giấy tờ chứng minh KH
  đã chuyển vào tài khoản tiền gửi
  ký quỹ tại PG BANK (hoặc kiểm
  tra trên hệ thống).

  4 Kiểm tra cho vay đồng tài trợ

  Trong trường hợp PG BANK
  là ngân hàng đầu mối.

  Trong trường hợp PG BANK
  là ngân hàng đồng tài trợ.

  12

 13. KIỂM TRA HỒ SƠ MỞ L/C
  Kiểm tra đối với hồ sơ mở L/C nhập khẩu:
  Tính đầy đủ và hợp lý hợp lệ của các hồ sơ do KH
  cung cấp:
   Hợp đồng ngoại
   Hợp đồng thương mại đầu ra
   Các điều kiện về mua bảo hiểm/vận chuyển hàng
   Phần cho phép xuất nhập khẩu.
   Loại hàng nhập khẩu không thuộc danh mục hàng
  không khuyến khích nhập khẩu theo Quyết định
  của Bộ Công thương.

  KIỂM TRA HỒ SƠ MỞ L/C
  Kiểm tra đối với hồ sơ mở L/C
  nhập khẩu:
  • Kiểm tra các điều kiện về cho
  vay ngoại tệ theo quy định của
  PG BANK và pháp luật trong
  từng thời kỳ
  • Các loại chứng từ cung cấp
  phải khớp với yêu cầu nêu
  trong Hợp đồng ngoại
  • Ngoài ra, KH cũng phải bảo
  đảm cung cấp các hồ sơ tín
  dụng theo yêu cầu của Phòng
  TTTM.

  13

Download tài liệu Hướng dẫn kiểm tra hồ sơ khoản vay, kiểm tra hồ sơ bảo lãnh, kiểm tra hồ sơ phát hành LC File Word, PDF về máy