[Download] Tải Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở

Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở
Nội dung Text: Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở

Download


Các bạn có thể xem qua tài liệu “Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở” để tham khảo các điều khoản cần được trình bày cũng như cách soạn thảo hợp đồng như thế nào? để đảm bảo được quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp tác với nhau.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở File Word, PDF về máy

Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở

 Các bạn có thể xem qua đoạn trích “Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở” để cùng tham khảo cách soạn thảo sao cho đảm bảo được cả về mặt nội dung lẫn hình thức.

  CÔNG TY                                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                      
                                                                                    , ngày      tháng       năm         .
 
HỢP ĐỒNG
Số: 11   -2016/HĐ-XD
Về việc Thi công xây dựng công trình nhà ở
 

Căn cứ Bộ Luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;
Căn cứ Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Các quy trình, quy phạm thi công và nghiệm thu bao gồm:
–    Công tác đất – Thi công và nghiệm thu (TCVN 4447-87);
–    Quy trình thi công và nghiệm thu Kết Cấu Bê Tông và Bê tông Toàn Khối TCVN 4453-1995;
–    Quy phạm kết cấu gạch đá TCVN 4085-1985;
–    Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991;
–    An toàn cháy nổ trong xây dựng TCVN 3254-1986; TCVN 3255-1989;
–    Quy định thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn HƯNG LỘC PHƯỚC 02-2016
Căn cứ Giấy phép xây dựng số      /CPXD ngày       tháng     năm 2016 của
Căn cứ bản vẽ thiết kế thi công;
Căn cứ bản báo giá chi tiết ;
Căn cứ nhu cầu hai bên;                                   
Hôm nay, ngày        tháng         năm 2016
chúng tôi gồm có:
1. Bên Giao thầu (gọi tắt là bên A):
–  Họ tên:                                                                               Năm sinh: 
–  CMND số :                            Cấp ngày:                               Tại:
–  Hộ khẩu thường trú:     
–  Điện thoại               :
– Tài khoản ngân hàng số:                            .Tại: Ngân hàng:
 2. Bên nhận thầu (gọi tắt là bên B):
– Họ tên:          Năm sinh:
– Chức vụ :  
– Tên cty  :
– MST      : 
– CMNDsố:                           Cấp ngày:                           Tại:
–  Hộ khẩu thường trú: 
– Điện thoại:
– Tài khoản ngân hàng số:                         Tại:
HAI BÊN THOẢ THUẬN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SAU
Điều 1. Nội dung của hợp đồng:
Bên A giao cho Bên B thực hiện thi công xây dựng công trình nhà ở gia đình quy mô cấp 3 .. (01 trệt,  02 lầu 01 Tum  tại thửa đất số              thuộc tờ bản đồ số:               )  theo đúng thiết kế thi công do bên B chuẩn bị và được bên A chấp thuận.
Hình thức giao thầu trọn gói ( bên B bao trọn gói: Thẩm định lại Thiết kế Kết cấu, Chỉnh sữa các bản vẽ kiến trúc, điện, nước và phối cảnh nếu có yêu cầu bên A, Thực hiện bản vẽ hoàn công đúng thực tế nếu có khác biệt trong quá trình thi công, Chi phí vận chuyển, nhân công lắp đặt, thiết bị thi công, vật tư phần thô và hoàn thiện .v.v.):
– Giá trị Hợp đồng là giá trị khoán gọn và sẽ không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng với điều kiện Bên B chỉ thi công theo đúng Hồ sơ thiết kế kỹ thuật công trình theo thống nhất giữa hai bên trước khi khởi công. Đối với các phát sinh nhỏ bên B sẽ không tính phát sinh. Đối với các phát sinh lớn, 2 bên sẽ bàn bạc thống nhất trước, sau đó mới tiến hành triển khai công việc.
– Việc quyết toán hợp đồng đối với các hạng mục khoán gọn trong trường hợp không có phát sinh sẽ không căn cứ trên khối lượng thi công thực tế của các hạng mục này mà chỉ căn cứ trên mức độ hoàn thành công việc của từng hạng mục.
Điều 2. Nội dung công việc, Tiến độ thi công, Trị giá hợp đồng:
2.1. Hạng mục thi công: Bên B phải thực hiện cho bên A các hạng mục sau: theo thiết kế bản vẽ thi công và bản diễn giải các chi tiết phải thi công nhưng không thể hiện rõ trong bản vẽ thi công  do bên B chuẩn bị phải được bên A chấp thuận trước khi tiến hành thi công chính thức.
2.2. Giá trị hợp đồng là:
Bằng số     : 
  Bằng chữ : 
Thời gian bảo hành là 12 tháng.
Giá trị hợp đồng trên có thể được điều chỉnh trong các trường hợp:
– Bổ sung, điều chỉnh khối lượng thực tế so với hợp đồng.
– Trường hợp bất khả kháng do thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hoả hoạn… mà không lường trước được. Khi đó các bên tham gia hợp đồng thương thảo để xác định giá trị hợp đồng điều chỉnh phù hợp với các quy định của pháp luật.
Điều 3. Thời gian và tiến độ thực hiện
Thời gian bắt đầu, ngày        tháng          năm           .
Thời gian hoàn thành, ngày        tháng             năm        .
– Trong trường hợp có các yếu tố khách quan và bất khả kháng gây chậm tiến độ thì bên B phải ghi vào nhật ký công trình có xác nhận của giám sát bên A để cùng nhau giải quyết, thời hạn thông báo và giải quyết sự cố sẽ không tính vào tiến độ thi công. 
– Mọi lý do chậm trễ khác, Bên B phải chịu phạt theo quy định 0.4%/tổng  giá trị hợp đồng trên mỗi ngày chậm trễ theo tiến độ cam kết, nhưng không quá 8% tổng  giá trị hợp đồng.
 

Để xem đầy đủ nội dung của “Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy.

Download tài liệu Hợp đồng về việc thi công xây dựng nhà ở File Word, PDF về máy