[Download] Tải HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – Tải về File Word, PDF

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Nội dung Text: HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Download


Tài liệu tham khảo về một số hợp đồng mẫu – HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Bạn đang xem: [Download] Tải HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN File Word, PDF về máy

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

 1. Mẫu số 27-CC/UQ

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————-

  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN

  Tại Phòng Công chứng số .….. thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc
  công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện công chứng và Phòng
  Công chứng), chúng tôi gồm có:

  Bên ủy quyền (sau đây gọi là Bên A):
  Ông (Bà):……………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú: (Trường hợp không có hộ khẩu thường trú thì ghi đăng ký tạm
  trú)
  …………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  Hoặc có thể chọn một trong các chủ thể sau:
  1. Chủ thể là vợ chồng:
  Ông : ………………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Cùng vợ là bà: …………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:(Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi
  hộ khẩu thường trú của từng người)…………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………

  2. Chủ thể là hộ gia đình:
  Họ và tên chủ hộ: ……………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………

  1
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Mẫu số 27-CC/UQ

  Các thành viên của hộ gia đình:
  – Họ và tên:………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
  Họ và tên người đại diện:…………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………

  3.. Chủ thể là tổ chức:
  Tên tổ chức: ……………………………………………………………………………………………..
  Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………..
  Quyết định thành lập số:……………….ngày…………..tháng …………..năm
  ……………………………………………………
  do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……..ngày……….tháng ……..năm
  ………………………………………………………………….
  do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.
  Số Fax: ……………………………………….Số điện thoại:……………………………………..
  Họ và tên người đại diện: ………………………………………………………………………….
  Chức vụ: ………………………………………………………………………………………………….
  Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số:………………….cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….

  Bên được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B):
  (Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………….

  Nay hai bên đồng ý việc giao kết hợp đồng ủy quyền với các thỏa
  thuận sau đây:

  ĐIỀU 1
  PHẠM VI ỦY QUYỀN
  2
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 3. Mẫu số 27-CC/UQ

  Ghi cụ thể nội dung công việc ủy quyền, phạm vi ủy quyền mà bên B có nghĩa vụ
  thực hiện nhân danh bên A.
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………

  ĐIỀU 2
  THỜI HẠN ỦY QUYỀN

  Thời h ạn ủy quyền là……………………kể từ
  ngày………………………………….

  ĐIỀU 3
  THÙ LAO

  Thù lao hợp đồng (nếu có) do các bên tự thỏa thuận. Nếu ủy quyền có thù lao cần
  ghi rõ thời gian, phương thức thanh toán thù lao (kể cả trong trường hợp đơn phương đình
  chỉ thực hiện hợp đồng ủy quyền)
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………….

  ĐIỀU 4
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
  a. Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để bên B thực
  hiện công việc;
  b. Chịu trách nhiệm về cam kết do bên B thực hiện trong phạm vi ủy
  quyền;
  c. Thanh toán chi phí hợp lý mà bên B đã bỏ ra để thực hiện công việc
  được ủy quyền và trả thù lao cho bên B, nếu có thỏa thuận về việc trả thù
  lao.

  2. Bên A có các quyền sau đây:
  a. Yêu cầu bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc ủy
  quyền;
  b. Yêu cầu bên B giao lại tài sản, lợi ích thu được từ việc thực hiện
  công việc ủy quyền, nếu không có thỏa thuận khác;

  3
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 4. Mẫu số 27-CC/UQ

  c. Được bồi thường thiệt hại, nếu bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa
  thuận.

  ĐIỀU 5
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  1.Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
  a. Thực hiện công việc ủy quyền theo ủy quyền và báo cho bên A về
  việc thực hiện công việc đó;
  b. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện ủy quyền về thời
  hạn, phạm vi ủy quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi ủy quyền;
  c. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện
  việc ủy quyền;
  d. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện ủy
  quyền;
  đ. Giao lại cho bên A tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong
  khi thực hiện ủy quyền theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật;
  e. Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong
  hợp đồng;

  2.Bên B có các quyền sau đây:
  a. Yêu cầu bên A cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết
  nhằm thực hiện công việc ủy quyền;
  b. Hưởng thù lao, được thanh toán chi phí hợp lý mà mình đã bỏ ra để
  thực hiện công việc ủy quyền.

  ĐIỀU 6
  VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

  Lệ phí công chứng Hợp đồng này do bên………… chịu trách nhiệm nộp.

  ĐIỀU 7
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng ủy quyền mà phát sinh tranh chấp,
  các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi
  của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên
  có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy
  định của pháp luật.

  ĐIỀU 8
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
  4
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 5. Mẫu số 27-CC/UQ

  Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam
  đoan sau đây:
  1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối
  hoặc ép buộc
  2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp
  đồng này.
  3. Các cam đoan khác….

  ĐIỀU 9
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp
  của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
  2. Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công
  chứng viên.

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:
  – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của Công chứng viên;
  – Hai bên đã tự đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều
  khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự
  có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự
  có mặt của Công chứng viên;
  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Công chứng viên;

  5
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 6. Mẫu số 27-CC/UQ

  – Hai bên đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý
  tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của Công chứng viên;

  3. Hợp đồng này có hiệu lực từ………………………………………………………..

  Bên A Bên B
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.
  ………………………………………………)
  (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu
  công chứng được thực hiện ngoài giờ làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng
  chữ trong dấu ngoặc đơn)
  Tại Phòng Công chứng số .…. thành phố Hồ Chí Minh.
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực
  hiện công chứng và Phòng Công chứng)
  Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số …
  thành phố Hồ Chí Minh

  Chứng nhận:

  – Hợp đồng ủy quyền được giao kết giữa Bên A là .……………….……
  và Bên B là ………………..……. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết
  Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp
  đồng;
  – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực
  hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  – Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp
  luật, đạo đức xã hội;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;

  Hoặc có thể chọn một trong các trường hợp sau đây:

  6
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 7. Mẫu số 27-CC/UQ

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của tôi;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của
  tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe Công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng
  này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đã
  đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này
  trước sự có mặt của tôi;

  – Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính
  gồm … tờ, …trang), cấp cho:
  + Bên A .….. bản chính;
  + Bên B .….. bản chính;
  + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
  Số công chứng .…………. , quyển số .……. TP/CC- ………………….

  Công chứng viên
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  7
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Download tài liệu HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN File Word, PDF về máy