[Download] Tải HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3 – Tải về File Word, PDF

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3
Nội dung Text: HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3

Download


MẪU HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN BẤT ĐỘNG SẢN Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD

Bạn đang xem: [Download] Tải HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3 – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3 File Word, PDF về máy

HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
  Số Công chứng: …………….. Quyển số: 03 TP/CC-SCC/HĐGD.

  VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT – THÀNH PHỐ HÀ NỘI
  Trụ sở: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

 2. Tel: 04. 3747 8888 Fax: 04. 3747 3966
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN
  Hôm nay, ngày …… tháng …….. năm 2010, tại trụ sở Văn phòng Công chứng
  Đại Việt – TP Hà Nội, số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba
  Đình, thành phố Hà Nội, chúng tôi gồm có:
  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):
  Ông …………………………., sinh năm: ……………., CMND số: ………………do Công
  an …………… cấp ngày ……………… và vợ là bà ………………………………., sinh năm:
  ……….., CMND số: ……………………………… do Công an ………….. cấp
  ngày …………….., cả hai ông bà cùng có hộ khẩu th ường trú tại:
  ……………………………….
  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B):
  Ông/Bà ……………………………….., sinh năm: ……….., CMND số: …………. do
  Công an ……………… cấp ngày …………., hộ khẩu thường trú
  tại: ……………………………….
  Hai bên cùng nhau lập và ký bản Hợp đồng này nội dung cụ thể như sau:
  ĐIỀU 1: CĂN CỨ UỶ QUYỀN
  Bên A là chủ sở hữu và chủ sử dụng hợp pháp của quy ền sử d ụng đất và tài
  sản gắn liền với đất tại địa chỉ: Số ………………………, thành phố Hà
  Nội theo “Giấy chứng nhận………….” số: ……………………, hồ sơ gốc
  số/số vào sổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ………… do
  UBND…………………. cấp ngày ………………… (Sau đây trong hợp đồng
  gọi tắt là “Bất động sản”).
  Nay Bên A uỷ quyền cho Bên B thực hiện các công việc ghi tại Điều 2 dưới
  đây.
  ĐIỀU 2: NỘI DUNG UỶ QUYỀN
  Bên A đồng ý uỷ quyền cho Bên B được toàn quyền thay mặt và nhân danh Bên
  A làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, làm
  các thủ tục pháp lý và ký các giấy tờ cần thiết có liên quan đến Bất động sản
  ghi tại Điều 1 của Hợp đồng này để thực hiện các việc sau:
  – Quản lý, sử dụng;
  2

 3. – Ký hợp đồng điện, nước, điện thoại và các hợp đồng khác phát sinh trong quá
  trình sử dụng Bất động sản;
  – Bán, chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp.
  – Bên được uỷ quyền được phép uỷ quyền lại cho bên thứ ba.
  ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A
  1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
  – Cung cấp thông tin, tài liệu và phương tiện cần thiết để Bên B thực hiện công
  việc;
  – Chịu trách nhiệm về cam kết do Bên B thực hiện trong phạm vi uỷ quyền;
  – Chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng uỷ quyền này.
  2. Bên A có các quyền sau đây:
  – Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ về việc thực hiện công việc thuộc phạm
  vi uỷ quyền nêu trên;
  – Được bồi thường thiệt hại, nếu Bên B vi phạm các nghĩa vụ đã thoả thuận.
  ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B
  1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:
  – Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho Bên A về việc thực hiện công việc
  đó;
  – Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quy ền v ề th ời h ạn, ph ạm
  vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;
  – Bảo quản, giữ gìn tài liệu, phương tiện đã được giao để thực hiện việc uỷ
  quyền.
  2. Bên B có các quyền sau:
  – Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để thực hi ện công vi ệc
  được uỷ quyền;
  ĐIỀU 5: CAM ĐOAN
  – Trong mọi trường hợp Bên được uỷ quyền phải có trách nhiệm thực hiện
  đúng những điều quy định tại Hợp đồng này và tuân theo các quy đ ịnh c ủa
  pháp luật khi thực hiện việc uỷ quyền nói trong bản Hợp đồng này;
  – Bên được uỷ quyền đồng ý nhận thực hiện và ch ỉ nhân danh Bên u ỷ quy ền
  để thực hiện các việc được uỷ quyền nói trên;
  – Bên uỷ quyền cam đoan việc uỷ quyền nói trên không nh ằm tr ốn tránh m ột
  nghĩa vụ tài sản nào và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp lu ật v ề vi ệc do
  Bên được uỷ quyền thực hiện trong phạm vi nội dung được uỷ quyền;

  3

 4. – Bên uỷ quyền cam đoan ngoài bản Hợp đồng uỷ quyền này Bên uỷ quyền
  chưa ký bất kỳ một văn bản uỷ quyền nào khác với bất kỳ m ột ng ười nào
  khác.
  ĐIỀU 6: THỜI HẠN UỶ QUYỀN
  Thời hạn uỷ quyền là …… (………….) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này hoặc
  chấm dứt trước thời hạn theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 7: CHẾ ĐỘ THÙ LAO
  Bên uỷ quyền không phải trả thù lao cho bên nhận uỷ quy ền khi th ực hiện
  Hợp đồng này.
  ĐIỀU 8: CAM KẾT CHUNG
  Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong bản hợp đồng này và
  những điều khoản đã được ghi trong mục 12, chương XVIII, phần thứ ba Bộ
  luật dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của nước CHXH chủ
  nghĩa Việt Nam.
  Hai bên đã tự đọc lại nguyên văn bản Hợp đồng này, hiểu rõ nội dung và ký
  tên dưới đây để làm bằng chứng.
  Hợp đồng ủy quyền này được lập thành 03 bản và có hiệu lực kể từ ngày ký.
  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A) BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B)

  4

 5. LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
  Hôm nay, ngày…… tháng ….. năm 2010 (Ngày ……………………………… năm Hai
  ngàn không trăm mười), tại trụ sở Văn phòng Công chứng Đại Việt – TP Hà
  Nội: Số 335, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà
  Nội.
  Tôi, Bùi Văn Dòn – Công chứng viên Văn phòng Công chứng Đ ại Vi ệt –
  TP Hà Nội ký tên dưới đây:
  CÔNG CHỨNG:
  HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN này được giao kết giữa:
  BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A): Ông …………………………… và vợ là bà …………….
  có số CMND và địa chỉ như trên
  BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN (BÊN B) : Ông/Bà …………………………………… có số
  CMND và địa chỉ như trên
  – Các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết h ợp đồng và cam đoan ch ịu trách
  nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;
  – Tại thời điểm công chứng, các bên giao kết hợp đồng có năng lực hành vi
  dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  – Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo
  đức xã hội;
  – Các bên giao kết đã đọc lại Bản h ợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung
  ghi trong hợp đồng và ký tên vào hợp đồng này trước sự có mặt của tôi.
  Hợp đồng này gồm 08 Điều, ….tờ, ………trang ( trong đó có 01 trang bìa và
  01 trang lời chứng), cấp cho: Bên uỷ quyền 01 bản; Bên được uỷ quyền 01
  bản; Lưu tại Văn phòng Công chứng Đại Việt – TP Hà Nội 01 bản.

  5

 6. Số Công chứng: ……….…… Quyển số: 03 TP/CC-
  SCC/HĐGD.
  CÔNG CHỨNG VIÊN

  6

Download tài liệu HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN 3 File Word, PDF về máy