[Download] Tải Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1 – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1

Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1
Nội dung Text: Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1

Download


Trung tâm nghiên cứu đào tạo và phát triển kỹ năng Quản lý —————————–

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1 – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1
Người soạn : Lê Văn Thịnh Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng

Chương I: Khái niệm chung về hợp đồng Dân sự I. KHÁI NIỆM – CHỦ THỂ – NGUYÊN TắC – HIỆU LỰC – BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 1. Khái niệm hợp đồng dân sự Theo quy định tại Điều 388 Bộ Luật…

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1 File Word, PDF về máy

Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1

 1. Trung tâm nghiên cứu đào tạo

  và phát triển kỹ năng Quản lý

  —————————–

  Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng

  1
  Người soạn : Lê Văn Thịnh

  Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

  Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Bộ Xây dựng

  Chương I: Khái niệm chung về hợp đồng Dân sự

  I. KHÁI NIỆM – CHỦ THỂ – NGUYÊN TắC – HIỆU LỰC – BIỆN PHÁP

  BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

  1. Khái niệm hợp đồng dân sự

  Theo quy định tại Điều 388 Bộ Luật Dân sự 2005 thì “Hợp đồng dân sự là sự thoả

  thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân

  sự.”

  Hợp đồng kinh tế là một dạng của hợp đồng dân sự, bởi vậy hợp đồng kinh tế

  cũng là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc

  thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng

  tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự

 2. qui định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế

  hoạch của mình.

  2. Chủ thể của hợp đồng dân sự

  Chủ thể của hợp đồng dân sự bao gồm:

  2.1. Pháp nhân với pháp nhân;

  2.2. Pháp nhân với cá nhân có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

  Trong đó:

  a) Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau đây (

  Điều 84 Bộ Luật Dân sự 2005 ):

  – Được thành lập hợp pháp;

  – Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ;

  – Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản

  đó;

  – Nhân danh mình tham gia các quan hệ pháp luật một cách độc lập.

  b) Cá nhân có đăng ký kinh doanh:

  Theo qui định của pháp luật, là người đã được cấp giấy phép kinh doanh và đã

  đăng ký kinh doanh tại cơ quan có thẩm quyền theo đúng qui định về

  đăng ký kinh doanh.

  3. Nguyên tắc giao kết và thực hiện hợp đồng dân sự

  3.1. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc đã quy định tại

  Điều 39 của Bộ Luật Dân sự 2005 như sau:

  a) Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội;

 3. b) Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.

  3.2. Việc thực hiện hợp đồng phải tuân theo các nguyên tắc sau đây:

  a) Thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối t ượng, chất lượng, số lượng, chủng loại,

  thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác;

  b) Thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các

  bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau;

  c) Không được xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi

  ích hợp pháp của người khác.

  4. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực ( Điều 391 Bộ Luật Dân

  sự)

  4.1. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực được xác định như sau:

  a) Do bên đề nghị ấn định;

  b) Nếu bên đề nghị không ấn định thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ

  khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó.

  4.2. Các trường hợp sau đây được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng:

  a) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú, nếu bên được đề nghị là cá nhân; được

  chuyển đến trụ sở, nếu bên được đề nghị là pháp nhân;

  b) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị;

  c) Khi bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các

  phương thức khác.

  5. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự ( Điều 318 Bộ Luật Dân

  sự)

 4. 5.1. Các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự bao gồm:

  a) Cầm cố tài sản : là việc một bên (sau đây gọi là bên cầm cố) giao tài sản thuộc

  quyền sở hữu của mình cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận cầm cố) để bảo đảm

  thực hiện nghĩa vụ dân sự;

  b) Thế chấp tài sản: Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp)

  dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với

  bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho

  bên nhận thế chấp.

  Trong trường hợp thế chấp toàn bộ bất động sản, động sản có vật phụ thì vật phụ

  của bất động sản, động sản đó cũng thuộc tài sản thế chấp.

  Trong trường hợp thế chấp một phần bất động sản, động sản có vật phụ th ì vật phụ

  thuộc tài sản thế chấp, trừ trường hợp các bên có thoả thuận khác.

  Tài sản thế chấp cũng có thể là tài sản được hình thành trong tương lai.

  Tài sản thế chấp do bên thế chấp giữ. Các bên có thể thỏa thuận giao cho người

  thứ ba giữ tài sản thế chấp.

  Việc thế chấp quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại các điều từ Điều

  715 đến Điều 721 của Bộ luật Dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên

  quan.

  c) Đặt cọc : là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá

  quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để

  bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

  Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

 5. Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc

  được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên

  đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc

  về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp

  đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương

  đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác;

  d) Ký cược: là việc bên thuê tài sản là động sản giao cho bên cho thuê một khoản

  tiền hoặc kim khí quí, đá quí hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi l à tài sản ký

  cược) trong một thời hạn để bảo đảm việc trả lại tài sản thuê.

  Trong trường hợp tài sản thuê được trả lại thì bên thuê được nhận lại tài sản ký

  cược sau khi trừ tiền thuê; nếu bên thuê không trả lại tài sản thuê thì bên cho thuê

  có quyền đòi lại tài sản thuê; nếu tài sản thuê không còn để trả lại thì tài sản ký

  cược thuộc về bên cho thuê ;

  đ) Ký quỹ: là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quí

  hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong toả tại một ngân hàng để bảo đảm

  việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

  Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng

  nghĩa vụ thì bên có quyền được ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt

  hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng.

  Thủ tục gửi và thanh toán do pháp luật về ngân hàng quy định;

  e) Bảo lãnh : là việc người thứ ba (say đây gọi là bên bảo lãnh) cam kết với bên có

  quyền (sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ thay cho bên có

 6. nghĩa vụ (sau đây gọi là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà bên được

  bảo lãnh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ. Các bên cũng có

  thể thoả thuận về việc bên bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên được bảo

  lãnh không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình.;

  g) Tín chấp:

  – Bảo đảm bằng tín chấp của tổ chức chính trị – xã hội : Tổ chức chính trị – xã hội

  tại cơ sở có thể bảo đảm bằng tín chấp cho cá nhân, hộ gia đình nghèo vay một

  khoản tiền tại ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng khác để sản xuất, kinh doanh, làm

  dịch vụ theo quy định của Chính phủ.

  – Hình thức bảo đảm bằng tín chấp : Việc cho vay có bảo đảm bằng tín chấp phải

  được lập thành văn bản có ghi rõ số tiền vay, mục đích vay, thời hạn vay, lãi suất,

  quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người vay, ngân hàng, tổ chức tín dụng cho

  vay và tổ chức bảo đảm.

  5.2. Trong trường hợp các bên có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định về biện

  pháp bảo đảm thì người có nghĩa vụ phải thực hiện biện pháp bảo đảm đó.

  6. Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được ( Điều

  423 Bộ Luật Dân sự)

  6.1. Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện đ ược quy định tại Điều

  122 của Bộ luật này thì vô hiệu, cụ thể như sau :.

  a) Người tham gia giao dịch không có năng lực hành vi dân sự;

  b) Mục đích và nội dung của giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái

  đạo đức xãhội;

 7. c) Người tham gia giao dịch không hoàn toàn tự nguyện.

  6.2. Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối t ượng không thể thực

  hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu.

  6.3. Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về

  việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông báo cho

  bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên

  kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng

  không thể thực hiện được.

  6.3. Quy định tại khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp hợp

  đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được, nhưng phần

  còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

  II. CƠ CẤU CỦA VĂN BẢN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

  1. Khái niệm văn bản hợp đồng dân sự và các loại văn bản hợp đồng dân sự

  1.1. Khái niệm văn bản hợp đồng dân sự

  Văn bản HĐDS là một loại tài liệu đặc biệt do các chủ thể của hợp đồng dân sự tự

  xây dựng trên cơ sở những quy định của pháp luật nhà nươớc về hợp đồng dân sự

  ; văn bản này có giá trị pháp lý bắt buộc các b ên phải có trách nhiệm thực hiện các

  điều khoản mà các bên đã thỏa thuận và ký kết trong hợp đồng dân sự. Nhà nươớc

  thực hiện sự kiểm soát và bảo hộ quyền lợi cho các bên khi cần thiết và dựa trên

  cơ sở nội dung văn bản hợp đồng dân sự đã ký kết.

  1.2. Các loại văn bản hợp đồng dân sự chủ yếu trong trong thực tế

  – Hợp đồng mua bán tài sản;

 8. – Hợp đồng mua bán nhà;

  – Hợp đồng trao đổi tài sản;

  – Hợp đồng thuê tài sản;

  – Hợp đồng thuê nhà;

  – Hợp đồng thuê khoán tài sản;

  – Hợp đồng mượn tài sản

  – Hợp đồng dịch vụ;

  – Hợp đồng vận chuyển hành khách;

  – Hợp đồng gia công;

  – Hợp đồng gửi tài sản;

  – Hợp đồng bảo hiểm;

  – Hợp đồng ủy quyền;

  – Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất;

  – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

  – Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất;

  – Hợp đồng thuê lại quyền sử dụng đất;

  – Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất;

  – Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;

  – Hợp đồng góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;

Download tài liệu Hợp đồng Trong hoạt động xây dựng 1 File Word, PDF về máy