[Download] Tải Hợp đồng số: 193/HĐ-TK – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng số: 193/HĐ-TK

Hợp đồng số: 193/HĐ-TK
Nội dung Text: Hợp đồng số: 193/HĐ-TK

Download

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng số: 193/HĐ-TK – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng số: 193/HĐ-TK giới thiệu tới các bạn về việc lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề suất công trình trường Mầm non quang Trung; hạng mục phá dỡ và xây móng nhà lớp học cao tầng. Mời các bạn tham khảo bản hợp đồng để nắm bắt nội dung chi tiết.

 

 

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng số: 193/HĐ-TK File Word, PDF về máy

Hợp đồng số: 193/HĐ-TK

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng số: 193/HĐ-TK

 1. ubnd thµnh phè h¶i phßng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  c«ng ty cæ phÇn t vÊn §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
  thiÕt kÕ vµ ®txd nam viÖt ………………………………………………

  H¶i Phßng , ngµy th¸ng n¨m 2013
  Hîp ®ång
  Sè : 193/ H§-TK
  VÒ viÖc:
  LËp hå s¬ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò suÊt

  C«ng tr×nh : trêng mÇm non quang trung
  H¹ng môc : ph¸ dì + x©y mãng nhµ líp häc tÇng
  chñ ®Çu t : ñy ban nh©n d©n phêng quang trung
  ®Þa ®iÓm xd : 55 trÇn quang kh¶i – hång bµng – h¶i phßng

  I . C¸c c¨n cø ®Ó ký kÕt hîp ®ång:
  C¨n cø LuËt §Êu thÇu sè 61/2005/QH11 ngµy 19/11/2005, LuËt X©y
  dùng sè 16/2003/QH11 ngµy 26/11/2003 cña Quèc Héi ;;
  NghÞ ®Þnh sè 112 /2009/N§-CPngµy 14/12/2009 cña ChÝnh Phñ vÒ
  qu¶n lý chi phÝ ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ;
  NghÞ ®Þnh sè 12 /2009/N§-CPngµy 12/02/2009 cña ChÝnh Phñ vÒ
  qu¶n dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh; Nghä ®Þnh sè 83/2009/N§-CP ngµy
  15/10/2009 vÒ söa ®æi bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh 12/2009/N§-
  CP ;
  NghÞ ®Þnh sè 85 /N§-CPngµy 15/10/2009 cña ChÝnh Phñ vÒ híng dÉn
  thi hµnh LuËt §Êu thÇu vµ lùa chän nhµ thÇu theo LuËt x©y dùng ;
  C¨n cø quyÕt ®Þnh 1797/2010/Q§-UBND ngµy 26/10/2010 cña UBND
  thµnh phè H¶i Phßng vÒ viÖc ban hµnh qui ®Þnh vÒ qu¶n lý dù ¸n x©y
  dùng c«ng tr×nh sö dông vèn ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn thµnh phè H¶i Phßng
  C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 48/N§-CP ngµy 07/5/2010 cña ChÝnh phñ vÒ hîp
  ®ång trong ho¹t ®éng x©y dùng ; Th«ng t sè 08/2011/TT-BXD ngµy
  28/6/2011 cña Bé X©y dùng Híng dÉn mÉu hîp ®ång mét sè c«ng viÖc t vÊn
  x©y dùng.
  C¨n cø quyÕt ®Þnh sè : 957/Q§- BXD ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2009 cña Bé tr-
  ëng Bé x©y dùng vÒ viÖc c«ng bè ®Þnh møc chi phÝ qu¶n lý dù ¸n vµ t vÊn
  ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh .
  C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 850A/Q§-UBND ngµy 05/7/2013 cña UBND
  quËn Hång Bµng vÒ viÖc uû quyÒn nhiÖm vô chñ ®Çu t c«ng tr×nh: Trêng
  mÇm non Quang Trung – H¹ng môc: Ph¸ dì + x©y mãng nhµ líp häc 2 tÇng.
  C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 850B/Q§-UBND ngµy 23/7/2013 cña UBND
  quËn Hång Bµng vÒ viÖc phª duyÖt b¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt c«ng tr×nh: Tr-
  êng mÇm non Quang Trung – H¹ng môc: Ph¸ dì + x©y mãng nhµ líp häc 2
  tÇng.
  C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè /Q§-UBND ngµy / /2013 cña UBND ph-
  êng Quang Trung vÒ viÖc phª duyÖt chØ ®Þnh thÇu ®¬n vÞ t vÊn lËp

 2. hå s¬ yªu cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò suÊt c«ng tr×nh: Trêng mÇm non
  Quang Trung – H¹ng môc: Ph¸ dì + x©y mãng nhµ líp häc 2 tÇng
  H«m nay, ngµy …. th¸ng ….n¨m 2013 t¹i UBND phêng Quang Trung
  chóng t«i gåm c¸c bªn díi ®©y:
  II. C¸c bªn ký hîp ®ång:
  1.Bªn Giao thÇu ( gäi t¾t lµ bªn A ): ñy ban nh©n d©n phêng quang trung
  ¤ng : NguyÔn Ngäc TuÊn Chøc vô : Chñ tÞch
  §Þa chØ : Sè 48 Phan Béi Ch©u – Hång Bµng – H¶i Phßng
  §iÖn tho¹i : 0313.838.640
  Tµi kho¶n : 8123 cÊp 4 M§VQHNS: 1045430
  T¹i Kho b¹c nhµ níc Hång Bµng, H¶i Phßng
  2. Bªn nhËn thÇu ( gäi t¾t lµ bªn B ):
  C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu t x©y dùng nam viÖt
  «ng : NguyÔn Quang Tïng Chøc vô : Gi¸m ®èc
  §Þa chØ : 140 Chïa Hµng – Lª ch©n – H¶i Phßng
  §iÖn tho¹i: 0313.701600 Fax: 0313.701600 Email: namviet_nvc@
  yahoo.com.vn
  Sè hiÖu tµi kho¶n : 2511100251002 t¹i Chi nh¸nh ng©n hµng th¬ng m¹i cæ
  phÇn qu©n ®éi H¶i Phßng
  M· sè thuÕ GTGT: 0200593614
  Hai bªn tho¶ thuËn ký kÕt hîp ®ång t vÊn thiÕt kÕ
  víi nh÷ng ®iÒu kho¶n sau
  §iÒu 1. Hå s¬ Hîp ®ång vµ thø tù u tiªn:
  1.1. Hå s¬ Hîp ®ång:
  Hå s¬ hîp ®ång lµ bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña Hîp ®ång, bao gåm
  c¸c c¨n cø ký kÕt Hîp ®ång, ®iÒu kho¶n vµ c¸c ®iÒu kiÖn cña Hîp ®ång nµy
  vµ c¸c tµi liÖu sau:
  – QuyÕt ®Þnh chØ ®Þnh ®¬n vÞ t vÊn lËp Hå s¬ yªu cÇu chØ ®Þnh
  thÇu vµ ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò suÊt;
  – C¸c söa ®æi, bæ sung b»ng v¨n b¶n, biªn b¶n ®µm ph¸n Hîp ®ång;
  – C¸c phô lôc Hîp ®ång;
  – C¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan;
  Nh÷ng tµi liÖu cÊu thµnh nªn Hîp ®ång lµ quan hÖ thèng nhÊt gi¶i
  thÝch t¬ng hç cho nhau, nhng nÕu cã ®iÓm nµo kh«ng râ rµng hoÆc kh«ng
  thèng nhÊt th× c¸c bªn cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi vµ thèng nhÊt.
  1.2. Thø tù u tiªn cña c¸c tµi liÖu:
  Thø tù u tiªn cña c¸c tµi liÖu ®îc thèng nhÊt tõ trªn xuèng díi nh c¸c
  kho¶n môc cña kho¶n 1.1 ®iÒu nµy.
  §iÒu 2. C¸ch thøc trao ®æi th«ng tin:
  2.1. C¸c th«ng b¸o, chÊp thuËn, chøng chØ, quyÕt ®Þnh, .. ph¶i ®a ra
  b»ng v¨n b¶n vµ ®îc chuyÓn ®Õn bªn nhËn theo ®Þa chØ c¸c bªn ®· qui
  ®Þnh trong hîp ®ång;
  2.2. Trêng hîp bªn nµo thay ®æi ®Þa chØ liªn l¹c th× ph¶i th«ng b¸o
  cho bªn kia b»ng v¨n b¶n ®Ó ®¶m b¶o viÖc trao ®æi th«ng tin. Nõu bªn thay
  ®æi ®Þa chØ mµ kh«ng th«ng b¸o cho bªn kia th× ph¶i chÞu mäi hËu qu¶ do
  viÖc thay ®æi ®Þa chØ mµ kh«ng th«ng b¸o.
  §iÒu 3. LuËt vµ ng«n ng÷ sö dông:
 3. – Hîp ®ång chÞu sù ®iÒu chØnh cña hÖ thèng ph¸p luËt cña níc Céng
  hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt nam.
  – Ng«n ng÷ sö dông cho Hîp ®ång lµ tiÕng ViÖt
  §iÒu 4. Néi dung c«ng viÖc ph¶i thùc hiÖn:
  Bªn A giao cho Bªn B c¸c nhiÖm vô sau : T vÊn lËp Hå s¬ yªu cÇu,
  ®¸nh gi¸ Hå s¬ ®Ò suÊt , c«ng tr×nh: Trêng mÇm non Quang Trung, H¹ng
  môc: Ph¸ dì + x©y mãng nhµ líp häc 2 tÇng
  §iÒu 5. ChÊt lîng vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt :
  – S¶n phÈm c«ng viÖc lµ Hå s¬ yªu cÇu chØ ®Þnh thÇu ®¶m b¶o chÊt
  lîng vµ tu©n thñ ®óng quy ®Þnh, quy chuÈn, tiªu chuÈn hiÖn hµnh
  – Sè lîng s¶n phÈm bµn giao cho bªn A: 08 bé;
  §iÒu 6. NghiÖm thu s¶n phÈm.
  – Chñ ®Çu t nghiÖm thu c¸c s¶n phÈm cña Hîp ®ång hki s¶n phÈm cña
  c¸c c«ng viÖc nµy ®¶m b¶o chÊt lîng theo qui ®Þnh t¹i ®iÒu 5 cña Hîp ®ång.
  – Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng hoµn thµnh lµ biªn b¶n nghiÖm thu
  chÊt lîng (Theo qui ®Þnh vÒ qu¶n lý chÊt lîng hiÖn hµnh)
  §iÒu 7. Thêi gian, tiÕn ®é thùc hiÖn:
  – Thêi gian bµn giao hå s¬ lµ 7 ngµy kÓ tõ ngµy ký kÕt hîp ®ång
  §iÒu 8. Gi¸ trÞ hîp ®ång, t¹m øng vµ thanh to¸n :
  8.1. Gi¸ trÞ Hîp ®ång lµ: 7.857.000 ®ång
  Cô thÓ:
  Khèi lîng
  ST Thµnh
  Néi dung §VT (CPXD c«ng §¬n gi¸
  T tiÒn
  tr×nh)
  Chi phÝ lËp hå s¬ yªu
  cÇu, ®¸nh gi¸ hå s¬ ®Ò 0.337
  1 §ång 2.331.556.705 7.857.346
  xuÊt %

  Lµm trßn 7.857.000
  (B»ng ch÷: B¶y triÖu, t¸m tr¨m n¨m m¬i b¶y ngh×n ®ång)

  8.2. T¹m øng vµ thanh to¸n hîp ®ång:
  – Bªn A sÏ t¹m øng cho bªn B 30% gi¸ trÞ hîp ®ång sau khi s¶n phÈm
  cña bªn B ®· ®îc nghiÖm thu, ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt nhng
  kh«ng vît kÕ ho¹ch vèn bè trÝ cho gãi thÇu.
  – Bªn A sÏ thanh to¸n hÕt toµn bé gi¸ trÞ hîp ®ång theo gi¸ trÞ ®îc cÊp
  cã thÈm quyÒn phª duyÖt nhng kh«ng vît kÕ ho¹ch vèn bè trÝ cho gãi thÇu.
  8.3. §ång tiÒn vµ h×nh thøc thanh to¸n:
  – §ång tiÒn thanh to¸n: b»ng ®ång tiÒn ViÖt Nam (VN§)
  – H×nh thøc thanh to¸n: B»ng chuyÓn kho¶n
  §iÒu 9. QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña chñ ®Çu t
  9.1. QuyÒn cña Chñ ®Çu t
  – Së h÷u vµ sö dông s¶n phÈm t vÊn x©y dùng theo Hîp ®ång
  – Kh«ng nghiÖm thu s¶n phÈm t vÊn x©y dùng kh«ng ®¹t chÊt lîng
  theo hîp ®ång.
  – KiÓm tra c«ng viÖc t vÊn cña nhµ thÇu nÕu cÇn thiÕt

 4. Yªu cÇu söa ®æi, bæ sung s¶n phÈm t vÊn
  – §×nh chØ thùc hiÖn hoÆc yªu cÇu chÊm døt hîp ®ång theo quy
  ®Þnh
  9.2. NghÜa vô cña Chñ ®Çu t
  – T¹o ®iÒu kiÖn tèt nhÊt cã thÓ ®Ó nhµ thÇu thùc hiÖn c«ng viÖc t
  vÊn
  – Híng dÉn nhµ thÇu vÒ nh÷ng né dung liªn quan ®Õn dù ¸n
  – Cung cÊp tµi liÖu thiÕt kÕ theo ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu ®Ó nhµ thÇu
  thùc hiÖn c«ng viÖc t vÊn. Chñ ®Çu t chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c
  vµ ®Çy ®ñ cña tµi liÖu do m×nh cung cÊp
  – Xem xÐt yªu cÇu, ®Ò xuÊt cña nhµ thÇu liªn quan ®Õn thùc hiÖn
  c«ng viÖc t vÊn vµ phª duyÖt trong mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®Ó kh«ng
  lµm chËm tiÕn ®é thùc hiÖn t vÊn x©y dùng
  – Thanh to¸n cho nhµ thÇu toµn bé gi¸ hîp ®ång theo ®óng qui ®Þnh ®-
  îc tháa thuËn trong hîp ®ång nµy
  – C¸c quyÒn kh¸c theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt
  §iÒu 10. QuyÒn vµ nghÜa vô chung cña nhµ thÇu
  10.1. QuyÒn cña nhµ thÇu
  – §Ò nghÞ Chñ ®Çu t cung cÊp th«ng tin, tµi liÖu liªn quan ®Õn t vÊn
  x©y dùng
  – Tõ chèi thùc hiÖn c«ng viÖc kh«ng hîp lý ngoµi néi dung hîp ®ång vµ
  nh÷ng yªu cÇu tr¸i Ph¸p luËt cña Chñ ®Çu t
  – §îc ®¶m b¶o quÒn t¸c gi¶ theo qui ®Þnh cña Ph¸p luËt (®èi víi nh÷ng
  s¶n phÈm t vÊn cã quÒn t¸c gi¶)
  10.2. NghÜa vô cña Nhµ thÇu
  – §¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc nhµ thÇu thùc hiÖn theo hîp ®ång
  nµy ph¶i phï hîp víi ph¸p luËt ViÖt Nam
  – Thùc hiÖn t vÊn x©y dùng theo ®óng néi dung vµ khèi lîng c«ng viÖc
  ®· tháa thuËn vµ tu©n thñ c¸c qui ®Þnh vÒ viÖc ¸p dông quy chuÈn, tiªu
  chuÈn cña ViÖt Nam.
  – Thùc hiÖn vµ chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi chÊt lîng c¸c sanr phÈm t vÊn
  cña m×nh. S¶n phÈm t vÊn ph¶i ®îc c¸c chuyªn gia cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc
  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt thùc hiÖn, mang l¹i hiÖu qu¶ vµ phï hîp víi c¸c
  yªu cÇu cña chñ ®Çu t ®Ó hoµn thµnh dù ¸n. Nhµ thÇu sÏ lu«n lu«n ñng hé,
  b¶o vÖ lîi Ých vµ quyÒn lîi hîp ph¸p cña chñ ®Çu t.
  – Nép cho chñ ®Çu t c¸c b¸o c¸o vµ c¸c tµi liÖu víi sè lîng vµ thêi gian
  quy ®Þnh trong hîp ®ång. Nhµ thÇu th«ng b¸o ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi tÊt c¶ c¸c
  th«ng tin liªn quan ®Õn c«ng viÖc t vÊn cã thÓ lµm chËm trÔ hoÆc c¶n trë
  viÖc hoµn thµnh c¸c c«ng viÖc theo tiÕn ®é vµ gi¶i ph¸p thùc hiÖn.
  – Cã tr¸ch nhiÖm hoµn thµnh ®óng tiÕn ®é vµ giao nép s¶n phÈm t
  vÊn x©y dùng. Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm tr×nh bµy vµ b¶o vÖ c¸c quan ®iÓm
  vÒ néi dung cña c«ng viÖc t vÊn trong c¸c buæi häp tr×nh duyÖt cña c¸c cÊp
  cã thÈm quyÒn do chñ ®Çu t tæ chøc.
  – Cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp hå s¬, tµi liÖu phôc vô c¸c cuéc häp, b¸o
  c¸o, thÈm ®Þnh … víi sè lîng theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t.
 5. – TÊt ca s¶n phÈm cuèi cïng khi bµn giao cho chñ ®Çu t ph¶i phï hîp víi
  hîp ®ång, cã ®ñ c¨n cø ph¸p lý vµ ®îc chñ ®Çu t nghiÖm thu. S¶n phÈm giao
  nép cuèi cïng theo hîp ®ång sÏ lµ tµi s¶n cña chñ ®Çu t.
  – Nhµ thÇu kh«ng ®îc tiÕt lé bÊt kú th«ng tin bÝ mËt hay ®éc quyÒn
  nµo liªn quan ®Õn c«ng viÖc t vÊn, hîp ®ång hay c¸c ho¹t ®éng c«ng viÖc
  cña chñ ®Çu t khi cha ®îc chñ ®Çu t ®ång ý vµ chÊp thuËn tríc b»ng v¨n
  b¶n.
  – ChÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tríc chñ ®Çu t vÒ quan hÖ giao dÞch,
  thùc hiÖn c«ng viÖc vµ thanh to¸n, quyÕt to¸n theo hîp ®ång víi chñ ®Çu t.
  – Båi thêng thiÖt h¹i do lçi cña m×nh g©y ra
  – Thu thËp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc cña hîp
  ®ång: Trong ph¹m vi kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm tèt nhÊt cña m×nh, nhµ thÇu
  ph¶i thu thËp c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn toµn bé c¸c vÊn ®Ò cã ¶nh hëng
  ®Õn tiÕn ®é, gi¸ hîp ®ång hoÆc tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu theo hîp ®ång,
  hoÆc c¸c rñi ro cã thÓ ph¸t sinh cho nhµ thÇu trong viÖc thùc hiÖn c«ng
  viÖc t vÊn ®îc qui ®Þnh trong hîp ®ång nµy.
  Trêng hîp lçi trong viÖc thu thËp th«ng tin, hoÆc bÊt kú vÊn ®Ò nµo
  kh¸c cña nhµ thÇu ®Î hoµn thµnh c«ng viÖc t vÊn theo c¸c ®iÒu kho¶n ®îc
  qui ®Þnh trong hîp ®ång nµy, nhµ thÇu ®Òu ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm.
  – Tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n c¸c ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña chñ ®Çu t trong
  kho¶ng thêi gian 01 ngµy. NÕu trong kho¶ng thêi gian nµy nhµ thÇu kh«ng
  cã ý kiÕn th× coi nh nhµ thÇu ®· chÊp thuËn ®Ò nghÞ hay yªu cÇu cña chñ
  ®Çu t.
  §iÒu 11. B¶n quyÒn vµ quyÒn sö dông tµi liÖu
  – Nhµ thÇu sÏ gi÷ b¶n quyÒn cho c«ng viÖc t vÊn do m×nh thùc hiÖn.
  Chñ ®Çu t ®îc toµn quyÒn sö dông c¸c tµi liÖu nµy phôc vô cho c«ng viÖc
  quy ®Þnh trong hîp ®ång mµ kh«ng ph¶i xin phÐp nhµ thÇu.
  – Nhµ thÇu ph¶i cam kÕt r»ng s¶n phÈm t vÊn do nhµ thÇu thùc hiÖn
  vµ cung cÊp cho chñ ®Çu t kh«ng vi ph¹m b¶n quyÒn hay së h÷u trÝ tuÖ
  cña bÊt cø c¸ n©h nhoÆc bªn thø 3 nµo.
  – Chñ ®Çu t sÏ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm hoÆc hËu qu¶ nµo tõ viÖc
  khiÕu n¹i s¶n phÈm t vÊn theo hîp ®ång nµy ®· vi ph¹m b¶n quyÒn hay së
  h÷u trÝ tuÖ cña mét c¸ nh©n hay bªn thø ba nµo kh¸c.
  §iÒu 12. Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng
  12.1 Rñi ro vµ bÊt kh¶ kh¸ng.
  – Rñi ro lµ nguy c¬ ¶nh hëng tiªu cùc ®Õn viÖc thùc hiÖn hîp ®ång.
  – BÊt kh¶ kh¸ng lµ mét sù kiÖn x¶y ra mang tÝnh kh¸ch quan kh«ng thÓ
  lêng tríc khi ký lÕt hîp ®ång nh: ®éng ®¸t, b·o, lò, lôt, lèc, sãng thÇn, lë ®Êt
  hay ho¹t ®éng nói löa, chiÕn tranh, dÞc bÖnh.
  – Khi mét bªn r¬i vµo t×nh tr¹ng bÊt kh¶ kh¸ng th× ph¶i th«ng b¸o b»ng
  v¨n b¶n cho bªn kia ngay sau khi x¶y ra sù cè bÊt kh¶ kh¸ng.
  12.2. Tr¸ch nhiÖm cña cac bªn trong rñi ro, bÊt kh¶ kh¸ng
  – ViÖc mét bªn kh«ng hoµn thµnh nghÜa vô cña m×nh do sù cè bÊt kh¶
  kh¸ng sÏ kh«ng ph¶i lµ c¬ së ®Ó bªn kia chÊm døt hîp ®ång.
  – Trong trêng hîp x¶y ra sù cè bÊt kh¶ kh¸ng, thêi gian thùc hiÖn hîp
  ®ång sÏ ®îc kÐo dµi b»ng thêi gian diÕn ra sù cè bÊt kh¶ kh¸ng mµ bªn bÞ
 6. ¶nh hëng kh«ng thÓ thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång cña m×nh vµ sù cè bÊt
  kh¶ kh¸ng nµy ph¶i ®îc gi¶i quyÕt cµng sím cµng tèt víi tÊt c¶ nç lùc vµ sù
  khÈn tr¬ng cÇn thiÕt cña c¶ hai bªn.
  – NÕu trêng hîp sù cè bÊt kh¶ kh¸ng x¶y ra mµ mäi nç lùc cña mét bªn
  hoÆc c¸c bªn kh«ng ®em l¹i kÕt qu¶ vµ buéc ph¶i chÊm døt c«ng viÖc t¹i
  mét thêi ®iÓm bÊt kú, mét bªn sÏ göi th«ng b¸o chÊm døt hîp ®ång b»ng v¨n
  b¶n cho bªn kia vµ viÖc chÊm døt sÏ cã hiÖu lùc sau 02 ngµy lµm viÖc kÓ tõ
  ngµy bªn kia nhËn ®îc th«ng b¸o.
  §iÒu 13. T¹m dõng vµ chÊm døt hîp ®ång
  T¹m dõng vµ chÊm døt hîp ®ång thùc hiÖn theo quy ®Þnh nªu t¹i §iÒu
  39, 40 nghÞ ®Þnh sè 48/2010/N§-CP ngµy 07/5/5010.
  §iÒu 14. Thëng hîp ®ång vµ ph¹t vi ph¹m hîp ®ång
  Hîp ®ång nµy kh«ng ¸p dông h×nh thøc thëng, ph¹t.
  §iÒu 15. KhiÕu n¹i vµ xö lý c¸c tranh chÊp
  15.1. KhiÕu n¹i: Thùc hiÖn theo qui ®Þnh nªu t¹i §iÒu 43 NghÞ ®Þnh
  sè 48/2010/N§-CP ngµy 07/5/2010 cña ChÝnh phñ.
  15.2. Xö lý tranh chÊp:
  – Khi cã tranh chÊp ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång, c¸c
  bªn sÏ cè g¾ng th¬ng lîng ®Ó gi¶i quyÕt b»ng biÖn ph¸p hßa gi¶i.
  – Trong trêng hîp th¬ng lîng kh«ng ®¹t ®îc tháa thuËn, c¸c bªn sÏ göi
  vÊn ®Ò tranh chÊp lªn träng tµi kinh tÕ hoÆc tßa ¸n Nh©n d©n gi¶i quyÕt
  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. QuyÕt ®Þnh cña Träng tµi kinh tÕ hoÆc cña
  Tßa ¸n Nh©n d©n lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng b¾t buéc víi c¸c bªn. Bªn nµo
  thua ph¶i chÞu toµn bé tiÒn ¸n phÝ.
  §iÒu 16. §iÒu kho¶n chung
  16.1. Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®óng nh÷ng ®iÒu ®· quy ®Þnh trong
  hîp ®ång nµy.
  16.2. Hîp ®ång nµy bao gåm 06 trang ®îc lËp thµnh 08 b¶n b»ng tiÕng
  ViÖt, chñ ®Çu t gi÷ 05 b¶n, nhµ thÇu gi÷ 03 b¶n cã gi¸ trÞ ph¸p lý nh nhau.
  Hîp ®ång nµy cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ký

  §¹i diÖn Bªn A §¹i diÖn Bªn b

 7. ubnd thµnh phè h¶i phßng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  c«ng ty cæ phÇn t vÊn §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
  thiÕt kÕ vµ ®txd nam viÖt ………………………………………………

  H¶i Phßng , ngµy ….. th¸ng ….. n¨m 2014
  biªn b¶n bµn giao dù to¸n vµ thiÕt kÕ

  C«ng tr×nh : bÖnh viÖn ®iÒu dìng phcn bu ®iÖn 1
  H¹ng môc : söa ch÷a nhµ cò , khu kh¸m bÖnh vµ phô trî
  chñ ®Çu t : bÖnh viÖn ®iÒu dìng phcn bu ®iÖn 1
  ®Þa ®iÓm xd : 83 lý th¸nh t«ng – ®å s¬n – h¶i phßng

  C¨n cø vµo hîp ®ång t vÊn lËp dù to¸n vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y
  dùng sè 193/H§-TK ký ngµy … th¸ng ….n¨m 2014 gi÷a BÖnh viÖn ®iÒu dìng
  phôc håi chøc n¨ng bu ®iÖn 1 vµ C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu t
  x©y dùng Nam ViÖt .
  1.Bªn Giao thÇu ( gäi t¾t lµ bªn A ):
  BÖNH VIÖN §IÒU D¦ìNG phôc håi chøc n¨ng bu ®iÖn I
  Bµ : NguyÔn ThÞ Kim Liªn Chøc vô : Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch
  §Þa chØ : Sè 83 Lý Th¸nh T«ng- §å S¬n- H¶i Phßng
  §iÖn tho¹i : 0313.861231 – Fax : 0313.861.233
  Tµi kho¶n : 102010000206053
  T¹i ng©n hµng TMCP c«ng th¬ng ViÖt Nam – CN §å S¬n – H¶i Phßng
  M· sè thuÕ : 0100684378075
  2. Bªn nhËn thÇu ( gäi t¾t lµ bªn B ):
  C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu t x©y dùng nam viÖt
  «ng : NguyÔn Quang Tïng Chøc vô : Gi¸m ®èc
  §Þa chØ : 140 Chïa Hµng – Lª ch©n – H¶i Phßng
  §iÖn tho¹i: 0313.701600 Fax: 0313.701600 Email: namviet_nvc@
  yahoo.com.vn
  Sè hiÖu tµi kho¶n : 2511100251002 t¹i Chi nh¸nh ng©n hµng th¬ng m¹i cæ
  phÇn qu©n ®éi H¶i Phßng
  M· sè thuÕ GTGT: 0200593614
  Bªn B giao cho bªn A b¶n vÏ thiÕt kÕ thi c«ng , dù to¸n thiÕt kÕ gåm : 07 bé
  theo ®óng hîp ®ång ®· ký gi÷a 2 bªn . BÖnh viÖn ®iÒu dìng phôc håi chøc
  n¨ng bu ®iÖn 1 vµ C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu t x©y dùng
  Nam ViÖt.
  Biªn b¶n nµy ®îc c¸c bªn nhÊt trÝ th«ng qua , biªn b¶n lµm thµnh 5 b¶n cã
  gi¸ trÞ nh nhau bªn A gi÷ 3 b¶n , thiÕt kÕ (B) gi÷ 2 b¶n .
  §¹i diÖn bªn A ®¹i diÖn bªn b

 8. ubnd thµnh phè h¶i phßng Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  c«ng ty cæ phÇn t vÊn §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
  thiÕt kÕ vµ ®txd nam viÖt ………………………………………………

  H¶i Phßng , ngµy … th¸ng ….n¨m 2014
  biªn b¶n thanh lý hîp ®ång
  t vÊn lËp dù to¸n vµ thiÕt kÕ

  C«ng tr×nh : bÖnh viÖn ®iÒu dìng phcn bu ®iÖn 1
  H¹ng môc : söa ch÷a nhµ cò , khu kh¸m bÖnh vµ phô trî
  chñ ®Çu t : bÖnh viÖn ®iÒu dìng phcn bu ®iÖn 1
  ®Þa ®iÓm xd : 83 lý th¸nh t«ng – ®å s¬n – h¶i phßng

  C¨n cø vµo hîp ®ång t vÊn lËp dù to¸n vµ thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y
  dùng sè 193/H§-TK ký ngµy …. th¸ng ….n¨m 2014 gi÷a BÖnh viÖn ®iÒu dìng
  phôc håi chøc n¨ng bu ®iÖn 1 vµ C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu t
  x©y dùng Nam ViÖt .
  1.Bªn Giao thÇu ( gäi t¾t lµ bªn A ):
  BÖNH VIÖN §IÒU D¦ìNG phôc håi chøc n¨ng bu ®iÖn I
  Bµ : NguyÔn ThÞ Kim Liªn Chøc vô : Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch
  §Þa chØ : Sè 83 Lý Th¸nh T«ng- §å S¬n- H¶i Phßng
  §iÖn tho¹i : 0313.861231 – Fax : 0313.861.233
  Tµi kho¶n : 102010000206053
  T¹i ng©n hµng TMCP c«ng th¬ng ViÖt Nam – CN §å S¬n – H¶i Phßng
  M· sè thuÕ : 0100684378075
  2. Bªn nhËn thÇu ( gäi t¾t lµ bªn B ):
  C«ng ty cæ phÇn t vÊn thiÕt kÕ vµ ®Çu t x©y dùng nam viÖt
  «ng : NguyÔn Quang Tïng Chøc vô : Gi¸m ®èc
  §Þa chØ : 140 Chïa Hµng – Lª ch©n – H¶i Phßng
  §iÖn tho¹i: 0313.701600 Fax: 0313.701600 Email: namviet_nvc@
  yahoo.com.vn
  Sè hiÖu tµi kho¶n : 2511100251002 t¹i Chi nh¸nh ng©n hµng th¬ng m¹i cæ
  phÇn qu©n ®éi H¶i Phßng
  M· sè thuÕ GTGT: 0200593614
  Hai bªn cïng nhau thèng nhÊt thanh lý hîp ®ång thiÕt kÕ sè: 193/H§-TK ký
  ngµy ….th¸ng …. n¨m 2014.
  Gi¸ trÞ tiÒn thiÕt kÕ bao gåm c¶ thuÕ VAT : ……..000 ®ång
  B»ng ch÷: Ba triÖu , mét tr¨m t¸m m¬i t ngh×n ®ång
  Biªn b¶n nµy ®îc c¸c bªn th«ng qua , biªn b¶n lµm thµnh 05 b¶n cã gi¸ trÞ
  nh nhau bªn A gi÷ 03 b¶n , bªn thiÕt kÕ (B) gi÷ 02 b¶n ®Ó lµm c¬ së thanh
  to¸n .
  §¹i diÖn bªn A ®¹i diÖn bªn b

Download tài liệu Hợp đồng số: 193/HĐ-TK File Word, PDF về máy