Tài Liệu

[Download] Tải Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh

Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh
Nội dung Text: Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh


Các bạn đang băn khoăn về cách soạn thảo hợp đồng bằng tiếng Anh thì có thể xem qua mẫu “Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh” mà TaiLieu.VN sưu tầm được. Để nắm rõ nội dung chi tiết mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh File Word, PDF về máy

Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh

Nhằm giúp các bạn thêm kiến thức cũng như kỹ năng soạn thảo hợp đồng kinh tế, TaiLieu.VN xin giới thiệu , mời các bạn cùng tham khảo “Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh”.
  

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Socialist Republic of Vietnam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
***********

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

SALES CONTRACT
Số (No): /HDDV
 
Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp 7.
Pursuant to Civil Code No. 33/2005/QH11 dated on 14/06/2005 by 11th National Assembly in session 7.
– Căn cứ bộ luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp 7.
Pursuant to Trade Code No. 36/2005/QH11 dated on 14/06/2005 by 11th National Assembly in session 7.
– Căn cứ vào nhu cầu và năng lực của hai bên.
Pursuant to the requirement and capability of both parties
Hôm nay, ngày tháng năm 2012, chúng tôi gồm:
Date: 
Bên A Bên Mua: 
Party A The Buyer
Địa chỉ (Add): 
Điện thoại (Tel): 
Tài khoản số (Bank account): 
MST (Tax code): 
Đại diện (Representative): Chức vụ (Title): Giám đốc/ Director
Bên B (Bên Bán): FUJITON TRADING CO.,LTD
Party B – The Seller 
Địa chỉ (Add): 
Điện thoại (Tel): 043 97 Fax: 
Tài khoản số (Bank account) 
MST (Tax Code): 
Đại diện ( Representative): Chức vụ (Title):Tổng Giám đốc
Sau khi trao đổi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng với các điều khoản như sau:
Through negotiation, the Parties hereby agree to trade the following products and conclude the terms and conditions as below: 
Điều 1: SẢN PHẨM HÀNG HÓA: 
Article 1:COMMODITY
1. Số lượng, quy cách, đơn giá sản phẩm và tổng giá trị hợp đồng:
Quantity, and specification, unit price of commodity and total value of contract
Bên B xác nhận đồng ý nhận bán cho bên A sản phẩm hàng hóa với số lượng, chất lượng và đơn giá như sau: 
Party B agrees to sell and Party A agrees to buy the following commodity with quantity, quality and unit price as below:
TT Chi tiết hàng hóa và thông số kỹ thuật
Commodity& Specification Size ĐV Tính Số lượng
MT
Quantity Đơn giá /MT 
Unit Price per MT Thành tiền 
Amount
USD
Tổng giá trị HĐ đã bao gồm VAT (Total include 10% VAT) 
Viết bằng chữ ( Write in word): 
Dung size: Cho phép +/- 10% trọng lượng hàng hóa
Delivery weight: Actual Net for net:+/- 10%
Đóng gói: Theo tiêu chuẩn đóng gói xuất khẩu của nhà máy 
Packing: Mill’s Standard Packing for Export Gmax 10.000 MT
Nhà sản xuất:
Manufacture: 
Điều 2: THỜI GIAN GIAO HÀNG
Article 2: Time of Delivery
1. Thời gian giao hàng: 
Time of Delivery 
2.Địa chỉ điểm giao hàng tại: Tại địa chỉ của bên A
Place of Delivery
Điều 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Article 3: Term of payment
-Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
The payment will be paid to Party B by cash or transfer in Vietnam dong by Party A
– Trả chậm 45 ngày kể từ ngày giao hàng
TTR 45days after Delivery 
Điều 4: TRÁCH NHIỆM HAI BÊN: 
Article 4: Liabilities of both parties
1.Trách nhiệm của Bên B:
1. Liabilities of Party B:
– Cung cấp sản phẩm cho bên A theo đúng số lượng, chất lượng, mẫu mã, thời gian và địa điểm như thỏa thuận trong hợp đồng này.
– Supply products to party A with quantity, specification, time and place of delivery as agreed in sales contract
– Cung cấp hóa đơn GTGT cho bên A ngay sau khi bên A yêu cầu – Provide VAT invoice to party A as soon as delivery done
– Phối hợp cùng bên A giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giao nhận hàng hóa. 
– Cooperate with party A to resolve any matter occur during period of contract and merchandise exchange process
2.Trách nhiệm của Bên A :
– Phối hợp cùng bên B giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng và giao nhận hàng hóa.
– Cooperate with party B to resolve any matter occur during period of contract and merchandise exchange process.
– Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên B số tiền đã thỏa thuận trong hợp đồng và theo kế hoạch thanh toán được hai bên nhất trí tại Điều 4.
– Pay in full and on time to party B total amount as agreed in sales contract as well as payment schedule agreed in article 4
Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG:
Article 5: Other terms
– Hai bên thống nhất thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản trong hợp đồng.
– Both parties agree to implement seriously terms and conditions mentioned in sales contract
– Nếu bên nào tự ý hủy bỏ hợp đồng mà không có sự đồng ý của bên kia thì phải chịu bồi thường tương đương giá trị hợp đồng và đền bù những thiệt hại phát sinh do việc hủy hợp đồng gây ra cho bên bị thiệt hại
– If either of the Buyer or Seller cancels the contract without agreement of other party, the party is subjected to a penalty equivalent to the value of contract and it must compensate the loss due to calcellation of contact to the other party.
– Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh bổ sung hoặc sửa đổi bản hợp đồng này đều phải được sự đồng ý bằng văn bản của hai bên. Trường hợp phát sinh bất đồng mà hai bên không giải quyết được bằng thương lượng thì sẽ đưa ra Tòa án kinh tế Tp. Hà Nội phân xử, quyết định của Tòa án là quyết định cuối cùng buộc hai bên phải thực hiện và án phí sẽ do bên có lỗi chịu.
– During the period of the contract, if it arise appendix or modification, both parties has to agree by issueing document of nortification. If it arises conflict which is not solved by negotiation, the final judgement is made by Hanoi Commercial Court and the fee is paid by offending party.
Hợp đồng này được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký hợp đồng.
This contract is made into 04 copies; each party keeps 02 copies which has the same legitimacy. This contract comes into effect from the date of signing.
                           ĐẠI DIỆN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B
 

Để tiện tham khảo mẫu “Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh”, các bạn có thể đăng nhập tài khoản trên trang tailieu.vn để tải về máy.

Download tài liệu Hợp đồng kinh tế bằng tiếng Anh File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button