[Download] Tải Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư
Nội dung Text: Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư

Download


Mời các bạn cùng xem và tham khảo Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư để nắm chi tiết cách soạn thảo một hợp đồng hợp tác kinh doanh sao cho đầy đủ nội dung, điều khoản và quyền lợi của các bên liên quan. Chúc các bạn thành công!

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư File Word, PDF về máy

Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH<br />
///////////////////////<br />
<br />
Ngày___tháng___năm<br />
Số_____////////<br />
<br />
GIỮA<br />
<br />
CÔNG TY //////<br />
VÀ ////////<br />
<br />
Trang<br />
<br />
1<br />
<br />
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br />
——o0o——<br />
<br />
HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH<br />
DỰ ÁN ĐẦU TƯ ///////////<br />
 Căn cứ vào Bộ Luật Dân sự ;<br />
 Căn cứ Luật Đầu TƯ;<br />
 Căn cứ Luật Doanh nghiệp ;<br />
 Căn cứ nhu cầu kinh doanh và năng lực của hai bên .<br />
Hôm nay, ngày … tháng năm , tại trụ sở của CÔNG TY ///// chúng tôi gồm có:<br />
BÊN A: CÔNG TY ////<br />
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số ://// do Sở Kế hoạch và Đầu tư ///// cấp ngày ///<br />
tháng ///năm ////.<br />
Địa chỉ: ////<br />
Điện thoại: ///<br />
<br />
Fax: ///<br />
<br />
Số tài khoản//// tại ngân hàng //////<br />
Đại diện: //// Chức vụ: /////<br />
(Theo giấy ủy quyền số /////.)<br />
Và<br />
BÊN B: ////<br />
CÔNG TY ////<br />
Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh số ://// do Sở Kế hoạch và Đầu tư ///// cấp ngày ///<br />
tháng ///năm ////.<br />
Địa chỉ: ////<br />
Điện thoại: ///<br />
<br />
Fax: ///<br />
<br />
Số tài khoản//// tại ngân hàng //////<br />
Đại diện: //// Chức vụ: /////<br />
(Theo giấy ủy quyền số /////.)<br />
<br />
Trang<br />
<br />
2<br />
<br />
ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH<br />
Hai bên cam kết cùng hợp tác đầu tư xây dựng và kinh doanh tương ứng với các thông tin<br />
chi tiết như sau:<br />
2.1<br />
<br />
Mục đích:<br />
;<br />
<br />
2.2<br />
<br />
Địa điểm thực hiện Dự án:<br />
<br />
2.3<br />
<br />
Hình thức hợp tác<br />
<br />
Hai bên thống nhất sẽ cùng tham gia góp vốn theo tỷ lệ ///// //// ////////<br />
<br />
ĐIỀU 3: VỐN ĐẦU TƯ<br />
3.1<br />
Tổng vốn đối ứng đầu tư giai đoạn 1 của Dự án là: USD (/////, tương đương ////<br />
VNĐ (////đồng), chiếm ////% tổng vốn đầu tư của Dự án. (Tỉ giá tạm tính 1USD = ////<br />
VNĐ). Trong đó:<br />
<br />
3.2<br />
<br />
-<br />
<br />
Chi phí đền bù giải tỏa là //// USD, tương đương////VNĐ (//// /////đồng);<br />
<br />
-<br />
<br />
Chi phí Quản lý dự án là //// USD, tương đương //// VNĐ (///// đồng);<br />
<br />
-<br />
<br />
Thuế là /////USD, tương đương //// VNĐ (/////) ;<br />
<br />
-<br />
<br />
Dự phòng phí và các chi phí khác là /////USD, tương đương /////VNĐ (//////).<br />
<br />
Hai bên thống nhất góp vốn với tỷ lệ như sau:<br />
a) Bên A góp ////% (bốn mươi phần trăm) trên Tổng số vốn đối ứng giai đoạn<br />
1 của Dự án, tương đương với //// USD (/////), tương đương ////// VND;<br />
b) Bên B góp ////% (bốn mươi phần trăm) trên Tổng số vốn đối ứng giai đoạn<br />
1 của Dự án, tương đương với //// USD (/////), tương đương ////// VND;<br />
c) Phần còn lại là phần góp vốn của các đối tác khác của Bên A.<br />
<br />
3.3<br />
<br />
Tiến độ góp vốn:<br />
<br />
Trên cơ sở thỏa thuận thống nhất, hai bên thống nhất xác định giá trị cụ thể<br />
trong phần vốn góp của mỗi bên theo tiến độ dự án. (Xem phụ lục 1).<br />
ĐIỀU 4: THỜI HẠN<br />
Hợp đồng này có hiệu lực là //// năm kể từ ngày ký kết hợp đồng này.<br />
<br />
Trang<br />
<br />
3<br />
<br />
Thời hạn hiệu lực của Hợp Đồng này có thể được kết thúc trước thời hạn hoặc sau<br />
thời hạn sẽ do hai bên tiến hành thỏa thuận thống nhất bằng văn bản.<br />
ĐIỀU 5: QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN<br />
Hai bên thồng nhất giao cho Bên A điều hành toàn bộ hoạt động của Dự án.<br />
a) Bên A sẽ chịu trách nhiệm xác lập hoặc đăng ký và điều hành hệ thống kế<br />
toán tài chính, hạch toán kinh doanh Dự án phù hợp với hệ thống kế toán<br />
hiện hành theo quy định của pháp luật, đồng thời chịu sự kiểm tra của cơ<br />
quan quản lý Nhà nước và Bên B;<br />
b) Bên A phải thường xuyên báo cáo hoặc báo cáo theo yêu cầu của hai Bên<br />
về tiến độ thực hiện Dự án và các vấn đề khác phát sinh;<br />
ĐIỀU 6: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN VÀ CHỊU LỖ<br />
Phân chia lợi nhuận và chịu lỗ theo tỷ lệ góp vốn của mỗi bên.<br />
Tùy vào tình hình hoạt động kinh doanh của Dự án, các bên thống nhất sẽ trích lại<br />
một khoản lợi nhuận để thanh toán chi phí khai thác kinh doanh dự án và lập quỹ tái đầu<br />
tư.<br />
ĐIỀU 7: TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN<br />
Theo tiến độ được duyệt.<br />
ĐIỀU 8: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA MỖI BÊN<br />
8.1.<br />
<br />
Trách nhiệm và quyền lợi của bên A<br />
<br />
a)<br />
Điều hành và phát triển dự án theo đúng tinh thần đã hợp tác và theo kế<br />
hoạch dự án đã được UBND tỉnh …. phê duyệt;<br />
b)<br />
Cam kết góp vốn đúng tiến độ như thỏa thuận tại khoản 3.3 của Điều 03<br />
của Hợp đồng này;<br />
c)<br />
Được quyền cử người đại diện tham gia Dự Án và Điều hành chung trong<br />
Ban QLDA;<br />
d)<br />
<br />
Được quyền kiểm tra và giám sát mọi hoạt động và chi phí của Dự án;<br />
<br />
e)<br />
<br />
Được nhận lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn;<br />
<br />
8.2.<br />
<br />
Trách nhiệm và quyền lợi của bên B<br />
<br />
Trang<br />
<br />
4<br />
<br />
a) Cam kết góp vốn đúng tiến độ như thỏa thuận tại khoản 3.3 của Điều 03<br />
của Hợp đồng này;<br />
b) Được quyền cử người đại diện tham gia Dự Án và Điều hành trong Ban<br />
QLDA;<br />
c)<br />
<br />
Được nhận lợi nhuận theo tỷ lệ góp vốn;<br />
<br />
d)<br />
<br />
Được quyền kiểm tra và giám sát mọi hoạt động và chi phí của Dự án;<br />
<br />
e)<br />
<br />
Được quyền tham gia góp vốn đầu tư tiếp giai đoạn 2 của Dự án theo tỉ lệ<br />
<br />
góp vốn đã thỏa thuận trong hợp đồng này.<br />
ĐIỀU 9: BẤT KHẢ KHÁNG<br />
Khi sự kiện Bất khả kháng xảy ra, thì bên thực hiện nghĩa vụ được quyền dừng<br />
thực hiện và Bên đó sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả do việc chậm trễ,<br />
gay thiệt hại liên quan tới việc thực hiện nghĩa vụ, với điều kiện là Bên bị ảnh hưởng đã<br />
sử dụng mọi biện pháp hợp lý để khắc phục.<br />
ĐIẾU 10: TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HỢP ĐỒNG<br />
10.1 Sau khi Hợp đồng này đã được ký kết, không Bên nào được quyền đơn phương<br />
chấm dứt thực hiện Hợp đồng mà không tuân theo các lý do được quy định tại Hợp<br />
đồng này hoặc theo pháp luật Việt nam quy định. Bên nào vi phạm cam kết này sẽ<br />
chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại cho Bên bị thiệt hại, bao gồm những chi<br />
phí phải thanh toán hoặc bồi thường thiệt hại Bên thứ ba là hậu quả trực tiếp của vi<br />
phạm Hợp đồng này. Bên cạnh việc bồi thường thiệt hại bên vi phạm còn phải chịu<br />
phạt vi phạm Hợp đồng theo quy định như sau:<br />
a)<br />
Nếu bên A vi phạm cam kết tại khoản 8.1(b) Điều 8 của Hợp đồng này, thì<br />
bên B có quyền chọn lựa các hình thức sau:<br />
-<br />
<br />
Bên B có quyền từ chối thực hiện hợp đồng này.<br />
<br />
-<br />
<br />
Yêu cầu bên A hoàn trả toàn bộ phần vốn đã góp;<br />
<br />
-<br />
<br />
Yêu cầu bên A bồi thường toàn bộ thiệt hại khác nếu có.<br />
<br />
b)<br />
Nếu bên B vi phạm cam kết tại khoản 8.2(a) Điều 8 của Hợp đồng này, thì<br />
bên A có quyền chọn lựa các hình thức sau:<br />
-<br />
<br />
Bên A có quyền từ chối thực hiện hợp đồng này.<br />
<br />
-<br />
<br />
Yêu cầu bên B bồi thường toàn bộ thiệt hại khác nếu có.<br />
<br />
Trang<br />
<br />
5<br />
<br />

Download tài liệu Hợp đồng hợp tác kinh doanh dự án đầu tư File Word, PDF về máy