[Download] Tải Hợp đồng hợp tác cho thuê – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng hợp tác cho thuê

Hợp đồng hợp tác cho thuê
Nội dung Text: Hợp đồng hợp tác cho thuê

Download


Hợp đồng hợp tác cho thuê giữa công ty TNHH trung tâm thương mại Vinacapital và chủ sở hữu căn hộ cho thuê sẽ là tài liệu giúp cơ quan/công ty tham khảo để soạn thảo một bản hợp đồng đầy đủ nội dung, điều khoản hợp tác, quyền lợi các bên trong khi hợp tác. Mời các bạn cùng xem và tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng hợp tác cho thuê – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng hợp tác cho thuê File Word, PDF về máy

Hợp đồng hợp tác cho thuê

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng hợp tác cho thuê

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC CHO THUÊ<br />
GIỮA<br />
CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VINACAPITAL<br />
<br />
VÀ<br />
<br />
MỤC LỤC<br />
1.<br />
<br />
Định Nghĩa và Diễn Giải …………………………………………………………………………… 2<br />
<br />
2<br />
<br />
Chỉ Định Bên Khai Thác ………………………………………………………………………….. 3<br />
<br />
3<br />
<br />
Phân Công Nhiệm Vụ của Bên Khai Thác ……………………………………………………. 4<br />
<br />
4<br />
<br />
Doanh Thu …………………………………………………………………………………………….. 4<br />
<br />
5<br />
<br />
Chấp Nhận Các Tiêu Chuẩn Hợp Tác Cho Thuê …………………………………………… 5<br />
<br />
6<br />
<br />
Quyền và Trách nhiệm của Bên Khai Thác …………………………………………………… 5<br />
<br />
7<br />
<br />
Trách nhiệm của Chủ Sở Hữu Căn Hộ ………………………………………………………… 5<br />
<br />
8<br />
<br />
Bảo hiểm……………………………………………………………………………………………….. 6<br />
<br />
9<br />
<br />
Thuế …………………………………………………………………………………………………….. 6<br />
<br />
10<br />
<br />
Thiệt hại đối với Nơi Cư Trú ……………………………………………………………………… 6<br />
<br />
11<br />
<br />
Quyền Thâm Nhập của Chủ Sở Hữu Căn Hộ ……………………………………………….. 7<br />
<br />
12<br />
<br />
Chấm dứt ……………………………………………………………………………………………… 7<br />
<br />
13<br />
<br />
Tính bảo mật …………………………………………………………………………………………. 8<br />
<br />
14<br />
<br />
Bất khả kháng ………………………………………………………………………………………… 8<br />
<br />
15<br />
<br />
Các thông báo ………………………………………………………………………………………… 9<br />
<br />
16<br />
<br />
Thỏa thuận toàn bộ …………………………………………………………………………………. 9<br />
<br />
17<br />
<br />
Chuyển nhượng ……………………………………………………………………………………… 9<br />
<br />
18<br />
<br />
Luật điều chỉnh, thẩm quyền tài phán và tranh chấp ……………………………………… 9<br />
<br />
19<br />
<br />
Từ bỏ ………………………………………………………………………………………………….. 10<br />
<br />
20<br />
<br />
Sửa đổi ……………………………………………………………………………………………….. 10<br />
<br />
21<br />
<br />
Bản đối ứng và ngôn ngữ ………………………………………………………………………… 10<br />
<br />
22<br />
<br />
Hiệu lực ………………………………………………………………………………………………. 10<br />
<br />
23<br />
<br />
Sự tồn tại của các quy định ……………………………………………………………………… 10<br />
<br />
PHỤ LỤC 1 CÁC THÔNG SỐ CỦA CĂN HỘ ……………………………………………………… 23<br />
PHỤ LỤC 2 DỊCH VỤ ……………………………………………………………………………………… 29<br />
<br />
1<br />
<br />
Hợp đồng Hợp tác cho thuê này được thực hiện ngày __ tháng 1 năm 2013 (“Ngày Ký Kết”)<br />
giữa:<br />
Công Ty TNHH Trung Tâm Thương Mại VinaCapital có Giấy Chứng Nhận Đầu Tư số<br />
321143000018 do Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng cấp ngày 27 tháng 7 năm 2007 (Bên<br />
Khai Thác) và có trụ sở chính tại Đường Ngô Quyền, Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành<br />
Phố Đà Nẵng.<br />
Và<br />
Ông<br />
Số CMND<br />
Địa chỉ<br />
<br />
:<br />
:<br />
<br />
(Chủ Sở Hữu Căn Hộ).<br />
DẪN NHẬP<br />
A.<br />
<br />
XÉT VÌ Chủ Sở Hữu Căn Hộ đã ký Hợp đồng mua bán số ………………với Bên Khai Thác<br />
vào ngày … tháng …. năm …… để mua Căn Hộ và đã nhận bàn giao Căn Hộ ngày [ ] theo<br />
Biên bản bàn giao số [ ]<br />
<br />
B.<br />
<br />
XÉT VÌ Chủ Sở Hữu Căn Hộ không có dự định sử dụng Căn Hộ trong thời hạn hai (02) năm<br />
tới và Chủ Sở Hữu Căn Hộ mong muốn thuê Bên Khai Thác thu xếp cho các bên khác thuê toàn<br />
bộ hoặc một phần Căn Hộ.<br />
<br />
C.<br />
<br />
XÉT VÌ Chủ Sở Hữu Căn Hộ muốn thuê dịch vụ của Bên Khai Thác để quản lý và cho thuê<br />
Căn Hộ của mình như một khu vực thuê tại Tòa Nhà Azura – Trung Tâm Thương Mại Thế Giới<br />
Đà Nẵng theo các điều khoản và điều kiện trình bày trong Hợp Đồng này (Hợp Tác Cho Thuê).<br />
<br />
DO ĐÓ, NAY trên cơ sở xem xét các cam kết đã được trao đổi và được trình bày trong Hợp Đồng này,<br />
cũng như các nguồn lợi có giá trị có thể thu được từ Hợp Đồng này, Các Bên đồng ý như sau:<br />
1.<br />
<br />
Định Nghĩa và Diễn Giải<br />
<br />
1.1<br />
<br />
Định Nghĩa<br />
Khi được sử dụng trong Hợp Đồng này, bất kỳ từ ngữ hoặc thuật ngữ nào viết hoa được định<br />
nghĩa tại quy định này sẽ có nghĩa được gắn cho chúng trong quy định này.<br />
(a)<br />
<br />
Bên Liên Kết, có nghĩa là, liên quan đến một công ty nào đó, một công ty con hoặc một<br />
công ty mẹ của nó hoặc là bất kỳ công ty con nào đó của công ty mẹ; liên quan đến bất<br />
kỳ một thể nhân, cha mẹ, anh chị em, vợ chồng hoặc con của thể nhân đó.<br />
<br />
(b)<br />
<br />
Hợp Đồng có nghĩa là hợp đồng hợp tác cho thuê này kể cả các biểu và phụ lục, được<br />
điều chỉnh tùy từng thời điểm theo các điều khoản của hợp đồng này.<br />
<br />
(c)<br />
<br />
Căn Hộ có nghĩa là căn hộ ở Tòa Nhà được quy định cụ thể trong Phụ Lục 1 của Hợp<br />
Đồng này.<br />
2<br />
<br />
(d)<br />
<br />
Tòa Nhà Azura – Trung Tâm Thương Mại Thế Giới Đà Nẵng hay Tòa Nhà có<br />
nghĩa là khu căn hộ thuộc Tòa Nhà Căn Hộ Cao Cấp, một phần của dự án Capital<br />
Square, tọa lạc tại Phường An Hải Bắc, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng.<br />
<br />
(e)<br />
<br />
Ngày Làm Việc có nghĩa là một ngày, không phải là ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc ngày<br />
nghỉ lễ của nước Việt Nam.<br />
<br />
(f)<br />
<br />
Sự Kiện Bất Khả Kháng nghĩa là các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của bên bị ảnh<br />
hưởng bao gồm các hành động của cơ quan Nhà Nước, thiên tai, chiến tranh, bạo động,<br />
bạo loạn, nổi dậy, phá hoại, quy tắc, quy định, lệnh hoặc chỉ thị của bất kỳ cơ quan<br />
chính quyền, hành chính hoặc tư pháp nào;<br />
<br />
(g)<br />
<br />
Khách Thuê có nghĩa là bất kỳ người nào ký hợp đồng với Bên Khai Thác để thuê bất<br />
kỳ căn hộ nào trong Tòa Nhà tạm thời hoặc thời gian ngắn và bao gồm Chủ Sở Hữu Căn<br />
Hộ nếu Chủ Sở Hữu cũng có nhu cầu thuê căn hộ trong Tòa Nhà.<br />
<br />
(h)<br />
<br />
Năm Khai Thác có nghĩa là thời hạn một năm bắt đầu từ ngày [ ] của một năm và kết<br />
thúc vào ngày [ ] của năm tiếp theo.<br />
<br />
(i)<br />
<br />
Doanh Thu có nghĩa được quy định tại Khoản 4.1.<br />
<br />
(k)<br />
<br />
Các Bên nghĩa là các bên trong Hợp Đồng này.<br />
<br />
(l)<br />
<br />
Hợp Đồng Mua Căn Hộ nghĩa là hợp đồng mua bán căn hộ số …………. được Chủ Sở<br />
Hữu Căn Hộ và Bên Khai Thác ký kết vào ngày ………… về việc mua Căn Hộ.<br />
<br />
(m)<br />
<br />
Cơ Quan Nhà Nước Hữu Quan, liên quan đến bất kỳ vấn đề nào, có nghĩa là cơ quan<br />
Nhà Nước Việt Nam chịu trách nhiệm về việc quy định vấn đề đó tùy từng thời điểm.<br />
<br />
(n)<br />
<br />
Hợp Tác Cho Thuê có nghĩa được gán cho thuật ngữ này trong phần Dẫn Nhập C của<br />
Hợp Đồng này.<br />
<br />
(o)<br />
<br />
Dịch Vụ có nghĩa là dịch vụ được trình bày trong Phụ Lục 2.<br />
<br />
(p)<br />
<br />
Các Tiêu Chuẩn Hợp Tác Cho Thuê có nghĩa là tiêu chuẩn duy tu, sửa chữa, phục vụ<br />
và khai thác cho việc Hợp Tác Cho Thuê phù hợp với việc quản lý và khai thác Tòa Nhà<br />
của Bên Khai Thác do Bên Khai Thác lập ra tùy từng thời điểm.<br />
<br />
(q)<br />
<br />
Thời Hạn có nghĩa là thời hạn hai năm của Hợp Đồng này tính từ Ngày Ký Kết.<br />
<br />
(r)<br />
<br />
Chi Phí Tiêu Dùng có nghĩa là tất cả các phí nước sạch và điện của Căn Hộ tùy từng<br />
thời điểm.<br />
<br />
(s)<br />
<br />
Phí Quản Lý và Phí Sử Dụng Các Tiện Ích Công Cộng có nghĩa là các khoản phí phải<br />
trả cho việc quản lý Tòa Nhà và sử dụng các tiện ích trong Tòa Nhà như được quy định<br />
trong Hợp Đồng Mua Căn Hộ.<br />
<br />
2<br />
<br />
Chỉ Định Bên Khai Thác<br />
<br />
2.1<br />
<br />
Chủ Sở Hữu Căn Hộ chỉ định Bên Khai Thác làm nhà quản lý và điều hành độc quyền chương<br />
trình Hợp Tác Cho Thuê đối với Căn Hộ và Bên Khai Thác chấp nhận việc chỉ định làm nhà<br />
quản lý và điều hành độc quyền của chương trình Hợp Tác Cho Thuê đối với Căn Hộ trong suốt<br />
Thời Hạn, phụ thuộc vào và theo các điều khoản và điều kiện được quy định cụ thể trong Hợp<br />
Đồng này.<br />
3<br />
<br />
2.2<br />
<br />
Để Khoản 2.1 có hiệu lực, Chủ Sở Hữu Căn Hộ cho phép Bên Khai Thác có trách nhiệm và<br />
thẩm quyền quản lý và cho thuê Căn Hộ và dịch vụ quy định trong suốt Thời Hạn.<br />
<br />
2.3<br />
<br />
Chủ Sở Hữu Căn Hộ thừa nhận và đồng ý rằng Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ không cho thuê, cho<br />
thuê lại Căn Hộ hoặc làm cho Căn Hộ được thuê hoặc được thuê lại, dù là một phần hoặc tất cả,<br />
hoặc bằng cách khác thu được bất kỳ thu nhập nào từ đó, ngoại trừ thông qua Bên Khai Thác.<br />
Nếu Chủ Sở Hữu Căn Hộ cho thuê hoặc cho thuê lại hoặc bằng cách khác thu được thu nhập từ<br />
Căn Hộ do vi phạm các điều khoản của Khoản 2.3 này thì Bên Khai Thác có thể tuyên bố Chủ<br />
Sở Hữu Căn Hộ vi phạm và chấm dứt Hợp Đồng này ngay lập tức theo Khoản 12 và yêu cầu<br />
khoản bồi thường vi phạm bằng với giá thuê Căn Hộ vào ngày vi phạm đầu tiên nhân với số<br />
ngày mà Căn Hộ đã được sử dụng có vi phạm Khoản 2.3 này.<br />
<br />
3<br />
<br />
Phân Công Nhiệm Vụ của Bên Khai Thác<br />
<br />
3.1<br />
<br />
Chủ Sở Hữu Căn Hộ thừa nhận và đồng ý rằng Bên Khai Thác có thể giao hoặc phân các quyền<br />
và trách nhiệm của mình theo Hợp Đồng này, tất cả hoặc một phần, và theo quyền tự quyết duy<br />
nhất của Bên Khai Thác, mà không cần phải thông báo hoặc nhận được sự đồng ý của Chủ Sở<br />
Hữu Căn Hộ, cho:<br />
<br />
3.2<br />
<br />
(a)<br />
<br />
Nhà Quản Lý; một công ty có chuyên môn trong việc quản lý và hoạt động về khách<br />
sạn/ khu nghỉ dưỡng mà Bên Khai Thác thuê để hoạt động Hợp Tác Cho Thuê;<br />
<br />
(b)<br />
<br />
bất kỳ bên thứ ba nào được Bên Khai Thác chỉ định; hoặc<br />
<br />
(c)<br />
<br />
một bên kế thừa của Bên Khai Thác.<br />
<br />
Trong trường hợp các quyền được giao hoặc phân theo Khoản 3.1 hết hạn hoặc chấm dứt mà<br />
bên được giao hoặc bên được phân công không còn liên quan đến Tòa Nhà nữa thì theo quyền<br />
chọn của Bên Khai Thác, Hợp Đồng này sẽ:<br />
(a)<br />
<br />
chấm dứt khi chuyển giao một thông báo về việc đó cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ; hoặc<br />
<br />
(b)<br />
<br />
được giao cho một Nhà Quản Lý khác hoặc một bên thứ ba khác do Chủ Sở Hữu Căn<br />
Hộ chỉ định, nhưng trong trường nào đi nữa thì nhà quản lý, người hoặc đơn vị kia cũng<br />
sẽ thực hiện chức năng của Bên Khai Thác theo Hợp Đồng này.<br />
<br />
4<br />
<br />
Doanh Thu<br />
<br />
4.1<br />
<br />
Bên Khai Thác đảm bảo Chủ Sở Hữu Căn Hộ sẽ được nhận một khoản doanh thu từ việc tham<br />
gia chương trình Hợp Tác Cho Thuê với mức 8% Giá Mua Căn Hộ mỗi Năm Khai Thác<br />
(“Doanh Thu”), cụ thể được tính như sau:<br />
Doanh Thu = 8% * ……………. (Giá Mua Căn Hộ) = ………………… VND<br />
Doanh Thu sẽ được chi trả thành từng quý theo quy định tại Điều 4.3.<br />
<br />
4.2<br />
<br />
Chủ Sở Hữu Căn Hộ có trách nhiệm trả các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến Doanh Thu.<br />
<br />
4.3<br />
<br />
Sau khi nhận được hóa đơn đỏ của Chủ Sở Hữu Căn Hộ, Bên Khai Thác sẽ chi trả Doanh Thu<br />
cho Chủ Sở Hữu Căn Hộ trong vòng mười (10) ngày đầu tiên của mỗi quý của Năm Khai Thác<br />
bằng cách chuyển khoản vào tài khoản do Chủ Sở Hữu Căn Hộ chỉ định như sau:<br />
4<br />
<br />

Download tài liệu Hợp đồng hợp tác cho thuê File Word, PDF về máy