[Download] Tải Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay
Nội dung Text: Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay

Download


Tham khảo Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay của công ty cổ phần People care và đối tác giúp quý vị nắm chi tiết hơn quy cách soạn thảo một hợp đồng cũng như đảm bảo được quyền lợi của các bên liên quan trong hợp đồng.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay File Word, PDF về máy

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br />
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br />
***<br />
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY<br />
Số: ……/2018/HĐ/MONPAY -….<br />
Căn cứ:<br />
– Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;<br />
– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;<br />
– Luật Các Tổ Chức Tín Dụng số 47/2010/QH12 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm<br />
2011;<br />
– Luật Giao dịch Điện tử số 51/2005/QH11 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 03 năm 2006;<br />
– Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt<br />
và các văn bản sửa đổi, bổ sung;<br />
– Nghị định số 35/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về Giao dịch Điện tử trong hoạt động<br />
ngân hàng;<br />
– Thông tư số 20/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước<br />
Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 quy<br />
định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và<br />
Thông tư số 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, có<br />
hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.<br />
– Thông tư số 30/2016/TT-NHNN ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước<br />
Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và<br />
dịch vụ trung gian thanh toán, có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2016.<br />
– Các quy định pháp luật hiện hành có liên quan của Việt Nam;<br />
– Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán số 47/GP-NHNN ngày 03/08/2017<br />
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;<br />
– Nguyện vọng và nhu cầu hợp tác và của các Bên;<br />
Hôm nay, ngày … tháng … năm 2018, tại trụ sở Công ty cổ phần People Care, chúng tôi gồm:<br />
BÊN A: CÔNG TY CỔ PHẦN PEOPLE CARE<br />
Người đại diện<br />
: Nguyễn Thái Bảo<br />
Chức vụ<br />
: Tổng Giám đốc<br />
Địa chỉ<br />
<br />
: Số 9, ngõ 29 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội<br />
<br />
Điện thoại<br />
Mã số thuế<br />
Tài khoản<br />
<br />
: 024 667 13579<br />
: 0107537799<br />
: 114704070000418<br />
<br />
Tại Ngân hàng<br />
<br />
: TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh, PGD Trung Yên<br />
<br />
Email: info@monpay.vn<br />
<br />
BÊN B: HỘ KINH DOANH CÁ THỂ / DOANH NGHIỆP<br />
Người đại diện<br />
:<br />
Chức vụ<br />
Địa chỉ<br />
Điện thoại<br />
<br />
:<br />
:<br />
:<br />
<br />
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY<br />
<br />
Email:<br />
TRANG 1<br />
<br />
Mã số thuế<br />
<br />
:<br />
<br />
(Theo Giấy ủy quyền số ………..ký ngày …………… bởi Người đại diện theo pháp luật)<br />
Bên A, Bên B dưới đây sẽ được gọi chung là “hai Bên” hoặc “các Bên”.<br />
Sau khi xem xét và thảo luận hai Bên đi đến thống nhất ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay<br />
(sau đây gọi là “Hợp Đồng”) với các điều kiện, điều khoản sau:<br />
Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ<br />
Trong Hợp đồng này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:<br />
1.1. Monpay là dịch vụ trung gian thanh toán ví điện tử được cung cấp bởi Công ty cổ phần People Care;<br />
1.2. Dịch vụ Ví điện tử Monpay là dịch vụ trung gian thanh toán của Công ty cổ phần People Care cung<br />
cấp cho khách hàng gồm một tài khoản điện tử định danh do Công ty cổ phần People Care tạo lập trên<br />
vật mang tin (như chip điện tử, sim điện thoại di động, máy tính…), cho phép lưu giữ một giá trị tiền tệ<br />
được đảm bảo bằng giá trị tiền gửi tương đương với số tiền được chuyển từ tài khoản thanh toán của<br />
khách hàng tại ngân hàng vào tài khoản đảm bảo thanh toán của Công ty cổ phần People Care theo tỷ<br />
lệ 1:1 và được sử dụng làm phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt;<br />
1.3. Đơn vị chấp nhận thanh toán (ĐVCNTT) được hiểu là Bên B: là tổ chức, cá nhân cung ứng hàng<br />
hóa, dịch vụ chấp nhận Monpay làm phương tiện thanh toán;<br />
1.4. QR Code là dạng mã vạch hai chiều (2D) có thể được đọc bởi máy đọc mã vạch hay điện thoại di động<br />
có phần mềm đọc mã vạch;<br />
1.5. Khách hàng là cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ Ví điện tử Monpay để thanh toán hàng hóa, dịch vụ<br />
tại Bên B;<br />
1.6. Monpay Tag (MonTag) là loại thẻ từ sử dụng công nghệ NFC, được kết nối với tài khoản Ví điện tử<br />
Monpay của Khách hàng nhằm cung cấp thêm tính năng sử dụng Ví điện tử Monpay mà không cần<br />
mang theo điện thoại;<br />
1.7. Giao dịch thanh toán Monpay là giao dịch sử dụng dịch vụ thanh toán Monpay của Khách hàng để<br />
thanh toán tiền hàng hóa/dịch vụ được cung ứng bởi Bên B;<br />
1.8. Monpay POS (MonPOS) là thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử được phát triển bởi Công ty cổ phần<br />
People Care. MonPOS đọc được mã QR Code, vân tay và Monpay Tag (MonTag);<br />
1.9. Tra soát là việc Bên A yêu cầu cung cấp bản gốc hoặc bản sao hợp lệ của Hóa đơn thanh toán, Hóa<br />
đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ và chứng từ khác theo yêu cầu của Bên A để kiểm tra tính xác thực của<br />
các Giao dịch thanh toán MonPay đã thực hiện;<br />
1.10. Truy đòi là việc Bên A thu hồi một phần hoặc toàn bộ khoản tiền đã thanh toán tạm ứng cho Khách hàng,<br />
Bên B và các khoản chi phí phát sinh (nếu có);<br />
1.11. Giao dịch gian lận, giả mạo là giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ qua Monpay mà không được sự<br />
cho phép của Khách hàng. Việc xác định giao dịch gian lận, giả mạo dựa trên các thông tin tra soát<br />
khiếu nại của Khách hàng, Bên B hoặc dựa trên các báo cáo giả mạo hoặc dựa trên kết luận điều tra,<br />
xác minh của cơ quan chức năng;<br />
1.12. Phí là mức phí Bên B phải thanh toán cho Monpay theo quy định tại Điều 6 của bản Hợp đồng này khi<br />
Bên B trở thành thành viên thuộc hệ thống chấp nhận thanh toán của Monpay;<br />
1.13. Biểu tượng là nhãn hiệu thương mại, biển quảng cáo, logo Monpay, Monpay Tag, Monpay POS và<br />
các ấn phẩm khác do Monpay phát hành quy định theo từng thời kỳ.<br />
<br />
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY<br />
<br />
TRANG 2<br />
<br />
Điều 2. Nội dung hợp đồng<br />
Bên A cung cấp Dịch vụ ví điện tử Monpay cho Bên B để thực hiện việc thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ do<br />
Bên B cung ứng cho Khách hàng.<br />
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Bên A<br />
Quyền của Bên A<br />
3.1<br />
Được Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản phí theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng này;<br />
3.2<br />
Yêu cầu Bên B không thu thêm các loại phí khác đối với Khách hàng khi thanh toán qua Monpay;<br />
Trường hợp Bên B không tuân thủ cam kết, Bên A có quyền chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu Bên B bồi<br />
thường thiệt hại cho Khách hàng;<br />
3.3<br />
Không phải trả bất kỳ khoản phí nào liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của Bên B cho mục đích thể<br />
hiện địa điểm kinh doanh chấp nhận Giao dịch thanh toán Monpay.<br />
Nghĩa vụ của Bên A<br />
3.4<br />
Thanh toán cho Bên B giá trị Giao dịch thanh toán MonPay sau khi trừ đi mức phí theo quy định tại<br />
Điều 6 của Hợp Đồng và các khoản trừ khác (nếu có);<br />
3.5<br />
Xuất hóa đơn tài chính, hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp, hợp lệ cho Bên B theo đúng thông tin Bên<br />
B đã đăng ký tại Hợp đồng; Ngày ghi nhận doanh thu là ngày mà hai Bên cùng xác nhận giao dịch<br />
Monpay thành công;<br />
3.6<br />
Hỗ trợ và giải thích cho Bên B về kỹ thuật cũng như các hướng dẫn, quy định về sử dụng Dịch vụ ví<br />
điện tử Monpay;<br />
3.7<br />
Thông báo cho Bên B biết về toàn bộ việc thay đổi liên quan đến Dịch vụ ví điện tử Monpay, về bất kỳ<br />
sự cố phát sinh nào liên quan đến hệ thống thanh toán và phối hợp với Bên B để xử lý sự cố nhanh<br />
chóng;<br />
3.8<br />
Cung cấp các trang thiết bị cần thiết theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng cho Bên B để thực hiện<br />
việc sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay;<br />
3.9<br />
Cam kết Dịch vụ ví điện tử Monpay và các sản phẩm, dịch vụ đi kèm do Bên A phát triển và thuộc<br />
quyền sở hữu hợp pháp của Bên A;<br />
Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Bên B<br />
Quyền của Bên B<br />
4.1<br />
Được nhận số tiền tương ứng với giá trị Giao dịch thanh toán MonPay trừ đi mức phí theo quy định tại<br />
Điều 6 Hợp Đồng này và các khoản trừ khác (nếu có);<br />
4.2<br />
Được Bên A cung cấp đầy đủ các trang thiết bị như quy định tại Điều 5 Hợp đồng để Bên B sử dụng<br />
Dịch vụ ví điện tử Monpay;<br />
4.3<br />
Được Bên A hỗ trợ, hướng dẫn và giải thích quy trình sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay;<br />
4.4<br />
Được thông báo về các thay đổi hay sự cố phát sinh nào liên quan đến Dịch vụ ví điện tử Monpay.<br />
Nghĩa vụ của Bên B<br />
4.5<br />
Bên B cam kết thanh toán cho Bên A đầy đủ và đúng hạn khoản phí sử dụng Dịch vụ Ví điện tử Monpay<br />
theo quy định tại Điều 6 của Hợp đồng;<br />
4.6<br />
Bên B cam kết rằng tất cả các địa điểm kinh doanh của Bên B sẽ chấp nhận tất cả các Giao dịch thanh<br />
toán MonPay có giá trị và còn hiệu lực, đáp ứng được các Điều kiện và Điều khoản như quy định trong<br />
Hợp đồng này;<br />
4.7<br />
Bên B cam kết chỉ sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay cho mục đích mua bán, thanh toán hàng hóa,<br />
dịch vụ do Bên B cung cấp cho Khách hàng; Không sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay để ứng tiền<br />
mặt cho Khách hàng, thanh toán nợ không phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ giữa Khách<br />
hàng với Bên B, và không thực hiện thanh toán Giao dịch thanh toán MonPay hộ cho đơn vị khác;<br />
không thực hiện hoạt động nhận tiền, chuyển tiền và chi trả tiền mặt thông qua Monpay không đúng<br />
với quy định của pháp luật;<br />
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY<br />
<br />
TRANG 3<br />
<br />
4.8<br />
4.9<br />
<br />
4.10<br />
<br />
4.11<br />
4.12<br />
<br />
4.13<br />
4.14<br />
4.15<br />
<br />
Bên B cam kết không quảng cáo, chào hàng hoặc giới thiệu bất kỳ hình thức thanh toán khác nhằm<br />
khuyến khích Khách hàng thay đổi hình thức thanh toán bằng Monpay sang hình thức thanh toán khác;<br />
Không yêu cầu Khách hàng thanh toán thêm bất kỳ chi phí nào để sử dụng Dịch vụ ví điện tử Monpay;<br />
Không phân biệt đối xử đối với Khách hàng bằng cách áp dụng mức giá hàng hóa, dịch vụ cao hơn<br />
hoặc áp dụng các chính sách kém ưu đãi hơn như là chính sách giảm giá, khuyến mại hoặc bảo hành;<br />
Thực hiện các bước kiểm tra Giao dịch thanh toán MonPay theo đúng hướng dẫn và quy định của Bên<br />
A; Kiểm tra lại số tiền Khách hàng thanh toán xem đã được ghi nhận thành công chưa; Liên hệ với Bên<br />
A và tiến hành các bước theo hướng dẫn của Bên A ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ giao dịch gian lận,<br />
giả mạo, hay thiết bị chấp nhận thanh toán gặp sự cố;<br />
Chịu trách nhiệm thực hiện kiểm soát các giao dịch Monpay của Bên B nhằm tuân thủ các quy định<br />
của pháp luật liên quan đến phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, gian lận, trốn thuế;<br />
Bên B có trách nhiệm lưu giữ hóa đơn thanh toán phục vụ cho việc đối chiếu tra soát khi có yêu cầu<br />
của Bên A, bao gồm các hóa đơn Giao dịch thanh toán MonPay và các hóa đơn, chứng từ mua bán liên<br />
quan; Nếu Bên B không cung cấp các hóa đơn thanh toán tới Bên A trong vòng 07 ngày làm việc kể từ<br />
khi nhận được yêu cầu xuất trình hóa đơn thanh toán của Bên A, Bên B cam kết để Bên A thực hiện<br />
quyền truy đòi đầy đủ số tiền đã tạm ứng cho Bên B liên quan đến giao dịch tranh chấp và các chi phí<br />
phát sinh;<br />
Đồng ý cho Bên A sử dụng hình ảnh và nhãn hiệu của Bên B (các bài viết, hình ảnh này sẽ được Bên<br />
A gửi cho Bên B xem trước và chỉnh sửa) cho mục đích quảng cáo;<br />
Bảo quản, giữ gìn trang thiết bị do Bên A cung cấp;<br />
Phối hợp với ngân hàng và Bên A trong việc giải quyết các khiếu nại của Khách hàng.<br />
<br />
Điều 5. Quy định về trang thiết bị<br />
5.1<br />
Trang thiết bị là: Biểu tượng, máy Monpay POS, thẻ Monpay Tag và tất cả các thiết bị, tài liệu do Bên<br />
A cung cấp cho Bên B cho đến khi có thông báo chấm dứt của Bên A hoặc khi Hợp đồng hết hiệu lực;<br />
5.2<br />
Bên B cam kết không sử dụng các trang thiết bị cho những mục đích khác với nội dung quy định tại<br />
Hợp đồng này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Bên A;<br />
5.3<br />
Bên B cam kết bảo quản, giữ gìn các trang thiết bị do Bên A cung cấp theo biên bản bàn giao; Bên B<br />
không được tự ý cài đặt thêm và tháo dỡ, chỉnh sửa các trang thiết bị; Khi có dấu hiệu bất thường trong<br />
quá trình sử dụng, Bên B phải báo ngay cho Bên A để kịp thời khắc phục; Nếu các trang thiết bị bị<br />
hỏng, bị mất do sự bất cẩn, Bên B cam kết sẽ bồi thường theo quy định của Bên A;<br />
5.4<br />
Bên B hiểu rằng các trang thiết bị là tài sản của Bên A. Bên B không được phép cho bất cứ bên thứ ba<br />
nào khác sử dụng khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A;<br />
5.5<br />
Khi Hợp đồng này chấm dứt vì bất kỳ lý do gì, Bên B cam kết hoàn trả các trang thiết bị cho Bên A<br />
trong điều kiện hoạt động tốt. Nếu các trang thiết bị bị hỏng, bị mất do lỗi hoặc do sự cố bất cẩn của<br />
Bên B, Bên B cam kết sẽ bồi thường theo quy định của Bên A.<br />
Điều 6. Phí sử dụng dịch vụ thanh toán Monpay<br />
6.1<br />
Bên A được nhận một khoản phí tương ứng với …% trên tổng giá trị Giao dịch thanh toán Monpay tại<br />
Bên B. Mức phí này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật;<br />
6.2<br />
Bên A có quyền thay đổi mức phí áp dụng cho Monpay vào bất kỳ thời điểm nào và sẽ gửi thông báo<br />
tới Bên B trước khi mức phí mới được áp dụng;<br />
6.3<br />
Các Bên sẽ tự thanh toán khoản phí nhận/rút tiền do ngân hàng của các Bên thu (nếu có);<br />
6.4<br />
Bên B tự chịu trách nhiệm đối với mọi khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp đối với doanh thu, lợi nhuận<br />
của Bên B;<br />
6.5<br />
Bên B cung cấp tài khoản ngân hàng để Bên A thực hiện việc thanh toán tạm ứng giá trị của các Hóa<br />
đơn thanh toán hợp lệ sau khi trừ đi khoản phí như quy định tại Điều 6.1 của Hợp đồng:<br />
– Số tài khoản:<br />
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY<br />
<br />
TRANG 4<br />
<br />
-<br />
<br />
Tên chủ tài khoản:<br />
Tạị ngân hàng:<br />
<br />
Điều 7. Cam kết thực hiện<br />
7.1<br />
Bên A có quyền đề nghị phong tỏa tài khoản của Bên B, từ chối thanh toán hoặc truy đòi một phần<br />
hoặc toàn bộ các khoản đã tạm ứng cho các giao dịch được thực hiện tại các điểm kinh doanh của Bên<br />
B trong các trường hợp sau:<br />
– Giao dịch thanh toán Monpay có hóa đơn thanh toán không hợp lệ, các hóa đơn thanh toán không<br />
đáp ứng được đầy đủ các quy định của Bên A;<br />
– Bên B không thực hiện theo đúng hướng dẫn và quy định của Hợp đồng và các quy định khác của<br />
Bên A;<br />
– Bên A đã từ chối yêu cầu cấp phép nhưng Bên B vẫn chấp nhận thanh toán Giao dịch thanh toán<br />
MonPay;<br />
– Giao dịch liên quan đến khiếu nại, tra soát của Khách hàng mà Bên A không thể đòi tiền được do<br />
Bên B không chứng minh được đầy đủ bằng chứng là Bên B đã cung cấp hàng hóa dịch vụ cho<br />
Khách hàng;<br />
– Khách hàng từ chối hàng hóa, dịch vụ và giao dịch không được thực hiện theo đúng thỏa thuận của<br />
Khách hàng với Bên A;<br />
– Giao dịch liên quan đến giả mạo và/hoặc có nghi ngờ giả mạo, gian lận;<br />
– Do lỗi của hệ thống kỹ thuật hoặc các lý do khác ngoài khả năng kiểm soát của Bên A;<br />
7.2<br />
Bên B cam kết trực tiếp thương lượng, giải quyết với Khách hàng các yêu cầu đổi trả, tra soát, khiếu<br />
nại có liên quan đến chất lượng, quy cách hàng hóa, dịch vụ do Bên B cung cấp. Trong trường hợp<br />
Khách hàng từ chối thanh toán một phần hoặc toàn bộ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ cho Bên A<br />
do những khiếu nại chưa được giải quyết, Bên B cam kết để Bên A thực hiện quyền truy đòi một phần<br />
hoặc toàn bộ số tiền mà Bên A đã thanh toán tạm ứng cho Bên B và các chi phí phát sinh (nếu có) theo<br />
quy định tại Điều 7.3 Hợp đồng này;<br />
7.3<br />
Bên B cam kết về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng hàng hóa, dịch vụ mà Bên B cung cấp cho Khách<br />
hàng; Bên B tự chịu trách nhiệm trước mọi sự kiện pháp lý đối với hoạt động kinh doanh của Bên B<br />
và bảo đảm rằng Bên A không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào;<br />
7.4<br />
Quyền truy đòi được hiểu là việc Bên A có toàn quyền thu hồi toàn bộ hoặc một phần khoản tiền đã<br />
thanh toán tạm ứng cho Bên B theo quy định tại Hợp đồng này và các chi phí phát sinh (nếu có) bằng<br />
cách ghi nợ tài khoản Bên B mở tại các Ngân hàng hoặc trừ vào lần thanh toán tạm ứng kế tiếp cho<br />
Bên B. Trong trường hợp tài khoản của Bên B không đủ, Bên A thông báo trùy đòi Bên B, Bên B phải<br />
thực hiện việc hoàn trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tới tài khoản của Bên A trong vòng 07 ngày<br />
làm việc kể từ ngày nhận được thông báo truy đòi. Quyền truy đòi đầy đủ của Bên A giữ nguyên giá<br />
trị ngay cả khi Hợp đồng này chấm dứt;<br />
7.5<br />
Bên B phải thông báo cho Bên A bằng văn bản ngay khi có bất cứ thay đổi nào liên quan đến thông tin<br />
Bên B đã đăng ký với Bên A như: số tài khoản, địa chỉ, người có thẩm quyền, chủng loại hàng hóa,<br />
dịch vụ Bên B cung cấp và việc chấm dứt hoạt động của Bên B hoặc bất kỳ một đơn vị trực thuộc nào<br />
của Bên B;<br />
7.6<br />
Bên B phải thông báo bằng văn bản cho Bên A ngay khi Bên B ngưng chấp nhận thanh toán Monpay<br />
và/hoặc Bên B ngưng hoạt động kinh doanh. Trong trường hợp này, Bên A sẽ có quyền thông báo việc<br />
này với các tổ chức tín dụng, Khách hàng, và/hoặc các bên liên quan;<br />
7.7<br />
Bên B không được chuyển giao các quyền của mình theo Hợp đồng này cho một bên khác mà không<br />
có sự chấp thuận bằng văn bản của Bên A;<br />
7.8<br />
Việc ngừng chấp nhận thanh toán Monpay của Bên B sẽ không đồng nghĩa với việc chấm dứt các nghĩa<br />
vụ mà các Bên theo Hợp đồng này chưa thực hiện. Các Bên sẽ vẫn chịu sự điều chỉnh của các Điều<br />
kiện và Điều khoản quy định trong Hợp đồng này cho tới khi các Bên hoàn tất các nghĩa vụ và trách<br />
nhiệm của mình.<br />
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN MONPAY<br />
<br />
TRANG 5<br />
<br />

Download tài liệu Hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán Monpay File Word, PDF về máy