[Download] Tải Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi – Tải về File Word, PDF

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi
Nội dung Text: Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi

Download


Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi trình bày các điều khoản như: bên cho nhà thuê xưởng, bên thuê nhà xưởng, nội dung hợp đồng và thời hạn hợp đồng. Mời các bạn tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi File Word, PDF về máy

Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi

 1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ­­­­­­­***­­­­­­­­

  HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG VÀ KHO BÃI
   
  Hôm nay, ngày………… tháng…….. năm………
  Chúng tôi ký tên dưới đây là:
   
  BÊN CHO THUÊ NHÀ XƯỞNG:
  Chủ sở hữu:………………………………………………………
  Ngày sinh:…………………………………………………………
  CMND số:………………………………………………………..
  Thường trú tại:…………………………………………………..
  Điện thoại:………………………… Fax:……………………….
  Gọi tắt là bên A.
   
  BÊN THUÊ NHÀ XƯỞNG:
  Tên tổ chức:…………………………………….
  Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………….
  Giấy   chứng   nhận   đăng   ký   kinh   doanh/Giấy   phép   đầu   tư/Quyết   định   thành   lập  
  số:…………….ngày……./……/……… do…………………………………………….cấp
  Số tài khoản: ……………………………………………………..
  Họ và tên người đại diện:……………………………………..
  Chức vụ: ……………………………………………………………
  Sinh ngày:………./……../………….
  Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :…………………………………………..
  cấp ngày……./……./……..tại ……………………………………………………………………
  Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………………………………………………
  Số điện thoại: …………………………………………
  Email:…………………………………………………….
  Số fax: …………………………………………………..
  Gọi tắt là bên B.
   
  Sau khi bàn bạc, thảo luận, hai bên đồng ý ký kết hợp đồngthuê nhà xưởng và kho bãi với nội  
  dung sau:
   
  Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
  1.1. Bên A đồng ý cho thuê và Bên B đồng ý thuê phần diện tích nhà xưởng và kho bãi nằm 
  trên diện tích đất ……………………………………………………………………………. m2thuộc chủ  quyền 
  của bên A tại             
  1.2. Mục đích thuê: dùng làm xưởng sản xuất.
   
  Điều 2: THỜI HẠN CỦA HỢP ĐỒNG

 2. 2.1. Thời hạn thuê nhà xưởng là…….. năm được tính từ  ngày….. tháng….. năm…. đến ngày  
  tháng   năm…………………. .
  2.2. Khi hết hạn hợp đồng, tùy theo tình hình thực tế hai Bên có thể thỏa thuận gia hạn.
  2.3. Trường hợp một trong hai bên ngưng hợp đồng trước thời hạn đã thỏa thuận thì phải  
  thông báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 tháng.
              2.4.  Trong trường hợp H ợp đồng kết thúc trước thời hạn thì Bên A có trách nhiệm 
  hoàn lại toàn bộ số tiền mà Bên B đã trả trước (nếu có) sau khi đã trừ các khoản tiền thuê nhà 
  xưởng; Bên B được nhận lại toàn bộ trang thiết bị do mình mua sắm và lắp đặt (những trang 
  thiết bị này sẽ được hai bên lập biên bản và có bản liệt kê đính kèm).
   
  Điều 3: GIÁ CẢ – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
  ­ Giá thuê nhà là:…………………………………….. đ/m2/tháng, (bằng chữ)…………………..
  ­ Bên B sẽ trả trước cho Bên A…………………. năm tiền thuê nhà là:……………………. , (bằng chữ)  
  đồng.
  Sau thời hạn………….. năm, tiền thuê nhà sẽ  được thanh toán…………. tháng một lần vào ngày  
  mỗi tháng. Bên A có trách nhiệm cung cấp hóa đơn cho Bên B.  
   
  Điều 4: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN
  4.1.  Trách nhiệm bên A:
  4.1.1. Bên A cam kết bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn hợp pháp và tạo mọi điều kiện thuận  
  lợi để Bên B sử dụng mặt bằng hiệu quả.
  4.1.2. Bên A bàn giao toàn bộ  các trang thiết bị đồ  dùng hiện có như đã thỏa thuận ngay sau  
  khi ký kết hợp đồng này (có biên bản bàn giao và phụ lục liệt kê đính kèm).
  4.1.3. Bên A cam kết cấu trúc của nhà xưởng được xây dựng là chắc chắn, nếu trong quá  
  trình sử dụng có xảy ra sự cố gây thiệt hại đến tính mạng, tài sản của Bên B; Bên A sẽ chịu  
  hoàn toàn trách nhiệm bồi thường.
  4.1.4. Chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê cho thuê nhà xưởng với cơ quan thuế.
  4.2.  Trách nhiệm của Bên B:
  4.2.1. Sử dụng nhà xưởng đúng mục đích thuê, khi cần sửa chữa cải tạo theo yêu cầu sử dụng 
  riêng sẽ bàn bạc cụ thể với Bên A.
  4.2.2. Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.
  4.2.3. Có trách nhiệm về  sự hư hỏng, mất mát các trang thiết bị và các đồ  đạc tư   trang của 
  bản thân.
  4.2.4. Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình theo đúng Pháp luật 
  hiện hành.
  4.2.5. Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong kinh doanh (ngoài tiền thuê nhà xưởng ghi 
  ở Điều 3) như tiền điện, điện thoại, thuế kinh doanh… đầy đủ và đúng thời hạn.
   
  Điều 5: CAM KẾT CHUNG
  Sau khi Bên B được các cơ quan chức năng cho phép đặt xưởng sản xuất tại địa điểm như ghi  
  tại Điều 1 trên đây, Bên B cam kết vẫn tiếp tục thực hiện các điều khoản đã ký với HỢP  
  ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ  GIA CÔNG ĐẶT HÀNG được lập tại Phòng Công chứng Nhà  
  nước tỉnh.
              Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu có xảy ra  
  tranh chấp hoặc có một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên sẽ  giải quyết thông qua thương  
  lượng. Trong trường hợp không tự giải quyết được, sẽ đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân  
 3. Thành Phố …………………………………….. Quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng 
  mà hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn sẽ do bên có lỗi chịu.
  Hợp đồng này có giá trị  ngay sau khi Hai bên ký kết và được Phòng Công chứng Nhà nước 
  tỉnh   chứng nhận và được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị  pháp lý như  nhau, mỗi bên  
  giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Phòng công chứng theo quy định.
                                                              ………………………………. , ngày…… tháng……. năm……
   
                 ĐẠI DIỆN BÊN A                                                            ĐẠI DIỆN BÊN B
   
   
   

   
   
  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
              Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.………………………………………………)
               (Trường hợp công chứng ngoài giờ  làm việc hoặc theo đề  nghị  của người yêu cầu 
  công chứng được thực hiện ngoài giờ  làm việc, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ 
  trong dấu ngoặc đơn)
              Tại Phòng Công chứng số .….  thành phố Hồ Chí Minh.
              (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện  
  công chứng và Phòng Công chứng)
              Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số … thành phố Hồ 
  Chí Minh
   
  Chứng nhận:
              ­ Hợp đồng ……………………………………………. được giao kết giữa Bên A là .
  ……………… và Bên B là ………..……….. ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp 
  đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;
              ­ Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự 
  phù hợp theo quy định của pháp luật;
              ­ Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã  
  hội;
              ­ Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ  nội dung ghi trong Hợp  
  đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  ­             Hợp đồng này được lập thành .……….. bản chính (mỗi bản chính gồm .…. tờ, .
  ….trang), cấp cho:
  + Bên A .….. bản chính;
              + Bên B .….. bản chính;
              + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.
              Số công chứng .…………….. , quyển số .………… TP/CC­ .………….
                                                                                                       
                                                                                         Công chứng viên
                                                                               (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Hợp đồng cho thuê nhà xưởng và kho bãi File Word, PDF về máy