[Download] Tải HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH – Tải về File Word, PDF

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
Nội dung Text: HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

Download


Tài liệu tham khảo về một số hợp đồng mẫu – HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

Bạn đang xem: [Download] Tải HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH File Word, PDF về máy

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH

 1. Mẫu số 24-CC/VTS

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  —————————

  HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH
  ( bằng động sản)

  Tại Phòng Công chứng số…………thành phố Hồ Chí Minh (Trường hợp việc công
  chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện Công chứng và Phòng Công
  chứng), chúng tôi gồm có:

  Bên bảo lãnh (sau đây gọi là bên A):
  Ông(Bà):……………………………………………… …………………………………….
  Sinhngày…………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số:………………..cấp ngày……./……./……..tại …………..….
  Hộ khẩu thường trú (truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi Đăng ký tạm trú)
  : ………………………………………………………………………………………………………..
  Có thể chọn một trong các chủ thể sau:

  1. Chủ thể là vợ chồng:
  ông : …………………………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:……………………cấp ngày…………………………………………..
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Cựng vợ là bà: …………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:……………………cấp ngày…………………………………………..
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  (Trường hợp vợ chồng có hộ khẩu thường trú khác nhau, thì ghi hộ khẩu thường trú của
  từng người).

  2. Chủ thể là hộ gia đình:
  Họ và tên chủ hộ: ………………………………………………………………………………………
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:……………………cấp ngày…………………………………………..
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Các thành viên của hộ gia đình:
  1
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 2. Mẫu số 24-CC/VTS

  Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:……………………cấp ngày…………………………………………..
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  * Trong trường hợp các chủ thể nêu trên có đại diện thì ghi:
  Họ và tên người đại diện:……………………………………………………………………………
  Sinh ngày:………………………………………………………………………………………………….
  Chứng minh nhân dân số:……………………cấp ngày…………………………………………..
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………………
  ngày ……………….do …………………………………………………….lập.

  3.. Chủ thể là tổ chức:
  Tên tổ chức: ………………………………………………………………………………………………
  Trụ sở: ……………………………………………………………………………………………………..
  Quyết định thành lập số:………………..ngày…………..tháng …………..năm……………
  do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.
  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:……….ngày……….thỏng ……..năm………
  do ……………………………………………………………………………………………………..cấp.
  Số Fax: ………………………………………..Số điện thoại:………………………………………
  Họ và tên người đại diện: …………………………………………………………………………..
  Chức vụ: …………………………………………………………………………………………………..
  Sinh ngày:…………………………………………………………………………………………………
  Chứng minh nhân dân số:……………………cấp ngày………………………………………….
  tại…………………………………………………………………………………………………………….
  Theo giấy ủy quyền (trường hợp đại diện theo ủy quyền) số: …………………………
  ngày ……………….do ………………………………………………………..lập.

  Bên nhận bảo lãnh (sau đây gọi là bên B):
  ( Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  :……………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………

  2
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 3. Mẫu số 24-CC/VTS

  Bên được bảo lãnh (sau đây gọi là bên C):
  ( Chọn một trong các chủ thể nêu trên)
  :……………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………
  Bên C đó ký Hợp đồng vay ( Hợp đồng tín dụng)…………………………..
  ………………………………………………………………………………………….
  (hoặc thoả thuận khác làm phát sinh nghĩa vụ cần bảo đảm).

  Để bảo đảm việc thực hiện các nghĩa vụ của bên C phát sinh từ Hợp
  đồng………..………………………………………………………………….nêu trên,
  bằng Hợp đồng này, bên A cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C
  với những thoả thuận sau đây:

  ĐIỀU 1
  NGHĨA VỤ ĐƯỢC BẢO ĐẢM

  1. Bên A đồng ý sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu của mình để bảo đảm
  thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C (bao gồm: nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn và
  phí), trong trường hợp hết thời hạn mà bên C không trả hoặc trả không hết nợ cho
  bên B .

  2. Số tiền mà bên B cho bên C vay là: …………………………………………….đ (bằng
  chữ:…………………………………..…………………………………………đồng). Các điều
  kiện chi tiết về việc cho vay số tiền nêu trên đã được ghi cụ thể trong Hợp đồng
  tín dụng.

  ĐIỀU 2
  TÀI SẢN BẢO LÃNH

  1. Tài sản bảo lãnh là ………………………………………… , có đặc điểm như sau:
  – ……………………………………………………………………..

  2. Theo ………………………………….……………………………………………., :
  ……………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………
  thì bên A là chủ sở hữu của tài sản bảo lãnh nêu trên.

  3
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 4. Mẫu số 24-CC/VTS

  ĐIỀU 3
  GIÁ TRỊ TÀI SẢN BẢO LÃNH

  1. Giá trị của tài sản bảo lãnh nêu trên là: ……………………………………………… đ
  (bằng chữ: ………………………………………………………………………………………….. đồng)
  2. Việc xác định giá trị của tài sản bảo lãnh nêu trên chỉ để làm cơ sở xác định
  mức cho vay của bên B, không áp dụng khi xử lý tài sản để thu hồi nợ.

  ĐIỀU 4
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

  1. Nghĩa vụ của bên A:
  – Giao tài sản bảo lãnh và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh nêu trên cho bên B;
  – Báo cho bên B về quyền của người thứ ba đối với tài sản bảo lãnh, nếu có;
  – Thực hiện việc đăng ký bảo lãnh tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định
  của pháp luật;
  – Thanh toán cho bên B chi phí cần thiết để bảo quản tài sản bảo lãnh;
  – Thực hiện việc xoá đăng ký bảo lãnh khi bên C hoàn thành nghĩa vụ trả nợ
  hoặc bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C, tại cơ quan có thẩm quyền
  theo quy định của pháp luật.

  2. Quyền của bên A
  – Yêu cầu bên B đình chỉ việc sử dụng tài sản bảo lãnh, nếu do sử dụng mà
  tài sản bảo lãnh có nguy cơ bị mất giá trị hoặc giảm giá trị;
  – Nhận lại tài sản bảo lãnh và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh sau khi bên C
  hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hoặc bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C;
  – Yêu cầu bên B bồi thường thiệt hại xảy ra đối với tài sản bảo lãnh hoặc các
  giấy tờ về tài sản bảo lãnh.
  – Sau khi hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay, bên A có quyền yêu cầu bên C thực
  hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi đã bảo lãnh, nếu không có thoả thuận
  khác.

  ĐIỀU 5
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

  1. Nghĩa vụ của bên B :
  – Giữ, bảo quản tài sản bảo lãnh và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh, trong
  trường hợp làm mất, hư hỏng, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên A;
  – Không được bán, trao đổi, tặng cho, cho thuê, cho mượn hoặc dùng tài sản
  bảo lãnh để bảo đảm cho nghĩa vụ khác;

  4
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 5. Mẫu số 24-CC/VTS

  – Giao lại tài sản bảo lãnh và các giấy tờ về tài sản bảo lãnh nêu trên cho bên
  A khi bên C hoàn thành nghĩa vụ trả nợ hoặc bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay
  cho bên C.

  2. Quyền của bên B
  – Yêu cầu bên A thực hiện đăng ký việc bảo lãnh theo quy định của pháp luật;
  – Được thanh toán chi phí hợp lý bảo quản tài sản bảo lãnh khi trả lại tài sản
  cho bên A;
  – Yêu cầu xử lý tài sản bảo lãnh để thu hồi nợ theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 6
  NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN C

  Bên C có nghĩa vụ và quyền sau đây:
  – Thực hiện các nghĩa vụ đối với bên A trong phạm vi đã được bảo lãnh sau
  khi bên A hoàn thành nghĩa vụ trả nợ thay cho bên C, nếu không có thoả thuận
  khác;
  – Được nhận được tiền vay theo phương thức đã thoả thuận trong Hợp đồng
  tín dụng.

  ĐIỀU 7
  XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO LÃNH

  1. Trong trường hợp hết thời hạn thực hiện nghĩa vụ trả nợ mà bên C không
  trả hoặc trả không hết nợ, thì bên B yêu cầu bên A thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay
  cho bên C; nếu bên A không trả hoặc trả không hết nợ, thì bên B có quyền yêu cầu
  xử lý tài sản bảo lãnh nêu trên theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ với
  phương thức:
  Chọn một hoặc một số phương thức sau đây:
  – Bán đấu giá tài sản bảo lãnh;
  – Bên B nhận chính tài sản bảo lãnh để thay thế cho việc thực hiện nghĩa vụ
  được bảo đảm;
  – Bên B được nhận trực tiếp các khoản tiền hoặc tài sản từ bên thứ ba trong
  trường hợp bên thứ ba có nghĩa vụ trả tiền hoặc tài sản cho bên A

  2. Việc xử lý tài sản bảo lãnh nêu trên được thực hiện để thanh toán cho bên
  B theo thứ tự nợ gốc, lãi vay, lãi quá hạn, các khoản phí khác (nếu có), sau khi đã
  trừ đi các chi phí bảo quản, chi phí bán đấu giá và các chi phí khác có liên quan đến
  việc xử lý tài sản bảo lãnh.

  5
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 6. Mẫu số 24-CC/VTS

  ĐIỀU 8
  VIỆC NỘP LỆ PHÍ CÔNG CHỨNG

  Bên ……………… chịu trách nhiệm nộp lệ phí công chứng Hợp đồng này.

  ĐIỀU 9
  PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

  Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng
  nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong
  trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để
  yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

  ĐIỀU 10
  CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

  Các bên chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
  1. Bên A cam đoan:
  a. Những thông tin về nhân thân và về tài sản đã ghi trong hợp đồng này là
  đúng sự thật;
  b. Tài sản bảo lãnh nêu trên không có tranh chấp;
  c. Tài sản bảo lãnh nêu trên không bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý
  theo quy định pháp luật
  d. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép
  buộc;
  e. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng
  này.
  g. Các cam đoan khác…

  2. Bên B cam đoan:
  a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
  b. Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản bảo lãnh nêu trên và các giấy tờ về tài sản
  bảo lãnh, đồng ý cho bên A vay số tiền nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này;
  c. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép
  buộc;
  d. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng
  này.
  e. Các cam đoan khác…

  3. Bên C cam đoan:
  a. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;

  6
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 7. Mẫu số 24-CC/VTS

  b. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép
  buộc;
  c. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng
  này.
  d. Các cam đoan khác…

  ĐIỀU 11
  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Các bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của
  mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này.

  2. Các bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi
  trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.

  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:
  – Các bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong
  Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
  – Các bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong
  Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
  – Các bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của
  công chứng viên.
  – Các bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có
  mặt của công chứng viên.
  – Các bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của công chứng viên.
  – Các bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của
  Công chứng viên;
  – Các bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có
  mặt của Công chứng viên;
  – Các bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả
  các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của Công chứng viên;

  3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ……………………………..
  Bên A Bên B Bên C
  (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên) (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
  7
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 8. Mẫu số 24-CC/VTS

  LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

  Ngày………tháng………..năm………….. (bằng chữ …………………………………….)
  (Trường hợp công chứng ngoài giờ làm việc hoặc theo đề nghị của người yêu cầu công
  chứng, thì ghi thêm giờ, phút và cũng ghi bằng chữ trong dấu ngoặc đơn)
  tại Phòng Công chứng số……… thành phố Hồ Chí Minh
  (Trường hợp việc công chứng được thực hiện ngoài trụ sở, thì ghi địa điểm thực hiện
  công chứng và Phòng Công chứng)
  Tôi………………………..…………….., Công chứng viên Phòng Công chứng
  số………thành phố Hồ Chí Minh

  Chứng nhận:

  – Hợp đồng bảo lãnh bằng động sản này được giao kết giữa bên A là .
  ……………………………………………………………………………….., bên B
  là ……………………………………………………………………………và bên C
  là …………………………………; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao kết hợp
  đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung hợp đồng;
  – Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành vi
  dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
  – Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo
  đức xã hội;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong
  hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  Hoặc chọn một trong các trường hợp sau:

  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi
  trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi
  trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý
  toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý
  toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước
  sự có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng này, đã đồng ý
  toàn bộ nội dung ghi trong hợp đồng và đã điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có
  mặt của tôi;

  8
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 9. Mẫu số 24-CC/VTS

  – Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý
  toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng đó ký và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự
  có mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý
  toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có
  mặt của tôi;
  – Các bên giao kết đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng này, đó đồng ý
  toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đó ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt
  của tôi;

  – Hợp đồng này được lập thành ………. bản chính (mỗi bản chính gồm ………
  tờ, ……..trang), cấp cho:
  + Bên A …………… bản chính;
  + Bên B …………… bản chính;
  + Bên C ………… bản chính;
  + Lưu tại Phòng Công chứng một bản chính.

  Số công chứng ……………….., quyển số ……….TP/CC-SCC/HĐGD.

  Công chứng viên
  (ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  9
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số 123/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2005
  của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Download tài liệu HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH File Word, PDF về máy