[Download] Tải Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam
Nội dung Text: Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam

Download


Bài viết trả lời câu hỏi làm thế nào để cải thiện khuôn khổ pháp lý để khuyến khích các ngân hàng xanh phát triển, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam File Word, PDF về máy

Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam

 1. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  HOAÂN THIÏÅN KHUNG
  YÁ VÏÌ
  KHÖÍ
  NGÊN
  PHAÁP
  HAÂNG
  TAÅI L
  VIÏÅT
  XANH
  NA
  TRÊÌN THÕ KIM LIÏN – ÀINH TRÊÌN DUÄNG*
  Ngaây nhêån:4/3/2019
  Ngaây phaãn biïån:
  15/4/2019
  Ngaây duyïåt àùng:
  24/5/2019

  Toám tùæt: 
  Biïën àöíi khñ hêåu, öi nhiïîm möi trûúâng, khan hiïëm nguöìn nûúác, gia tùng dên söë àaä vaâ àang
  cuãa caác quöëc gia trïn thïë giúái. Àiïìu àoá khiïën cho Viïåt Nam cuäng nhû nhiïìu quöëc gia hûúáng túái möå
  lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh thúâi kyâ 2011 – 2020 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2050 àaä chó ra rùçng t
  cuãa toaân Àaãng, toaân dên, caác cêëp chñnh quyïìn, caác Böå caác ngaânh…Àïí thûåc hiïån thaânh cöng chiï
  töë quan troång laâ caác ngên haâng xanh. Tuy nhiïn, khung phaáp lyá cho hoaåt àöång ngên haâng xanh taåi V
  mang tñnh cûúäng chïë cao. Vêën àïì àùåt ra laâ laâm thïë naâo àïí hoaân thiïån khung khöí phaáp lyá khuyïën
  goáp phêìn thûåc hiïån muåc tiïu phaát triïín bïìn vûäng cuãa quöëc gia?
  Tûâ khoáa: 
  Ngên haâng xanh, tñn duång xanh, khung phaáp lyá ngên haâng xanh
  IMPROVING THE LEGAL FRAMEWORK FOR GREEN BANKS IN VIETNAM
  Abstract: 
  Climate change, environmental pollution, water scarcity, population growth have been a constant t
  around the world. That makes VietNam as well as many countries towards a sustainable development model.
  on green growth in the period of 2011-2020 and vision until 2050 has shown that green growth is the cause o
  the whole people, all levels of government, ministries and sectors … This strategy is indispensable to an imp
  banks. However, the legal framework for green banking operations in Vietnam is still quite sketchy and not
  question is how to improve the legal framework to encourage green banks to grow, contributing to the imp
  country’s sustainable development goals?
  Keywords: Green bank, green credit, green banking legal framework

  1. Ngên haâng xanh haån vaâ thûåc hiïån chiïën lûúåc phaát triïín bïìn vûäng trong
  1.1. Khaái niïåm Ngên haâng xanh daâi haån.
  Trïn thïë giúái, Ngên haâng xanh àûúåc phaát triïín Möåt ngên haâng xanh seä coá nhûäng àiïím khaác biïåt
  àêìu tiïn tûâ nùm 2003 taåi caác nûúác phûúng Têy vúái so  vúái  möåt  ngên  haâng  truyïìn  thöëng  nhû  trong
  muåc àñch baão vïå möi trûúâng. Hiïån nay, vêîn chûa baãng 1.
  coá möt khaái niïåm chung vïì ngên haâng xanh, tuy Baãng 1: Sûå khaác biïåt giûäa NHX vaâ NH truyïìn thöëng
  nhiïn theo Lalon (2015) cho rùçng ngên haâng xanh
  àûúåc hiïíu theo nghôa röång laâ bêët kyâ hònh thûác ngên Tiïu thûác Ngên haâng truyïìn thöëng Ngên haâng xanh
  haâng naâo tûâ àoá seä coá lúåi cho möi trûúâng cuãa möåt Muåc àñch  Töëi àa hoáa lúåi nhuêån cho cöí 
  Cêëp tñn duång cho caác dûå aán höî trúå 
  quöëc gia. Möåt ngên haâng thöng thûúâng trúã thaânh àöng  nùng  lûúång  vaâ  thõ  trûúâng  carbon 
  thêëp
   
  ngên haâng xanh bùçng caách thay àöíi caác hoaåt àöång
  Nguöìn vöën  Vöën tûâ cöí àöng vaâ vöën tiïìn 
  Nguöìn vöën cuãa Chñnh phuã, caác 
  cuãa ngên haâng thên thiïån vúái möi trûúâng, àöìng thúâi
  gûãi
    quyä 
  coá chiïën lûúåc phaát triïín ngên haâng vûâa àaãm baão
  Thïí chïë
    Súã hûäu cuãa tû nhên hoùåc Àûúåc  thiïët  lêåp  nhû  möåt  cöng  cuå 
  lúåi ñch kinh tïë vaâ möi trûúâng. Hiïíu theo nghôa heåp
  Nhaâ nûúác
    chñnh  trõ  àïí  thuác  àêíy  nùng  lûúång 
  hún cuãa UN ESCAP (2012), ngên haâng xanh chó
  saåch 
  caác hoaåt àöång, nghiïåp vuå cuãa ngên haâng khuyïën
  khñch caác hoaåt àöång vò möi trûúâng vaâ giaãm phaát Nhû vêåy, thûá nhêët, muåc àñch cuãa möåt ngên haâng
  thaãi Cacbon. xanh laâ töëi àa hoáa viïåc triïín khai nùng lûúång saåch,
  Toám laåi, ngên haâng xanh àûúåc hiïíu laâ möåt ngên
  haâng cung cêëp dõch vuå ngên haâng xanh trong ngùæn * Trûúâng Àaåi hoåc Cöng àoaân

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  79 cöng àoaâ
  Söë 15 thaáng 5/2019

 2. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 – 28/7/2019)

  àöìng thúâi giaãm chi phñ taâi trúå cho caác doanh nghiïåp. trònh xanh cuãa ngên haâng BIDV, theo àoá ngên haâng
  Muåc àñch naây àûúåc thûåc hiïån thöng qua caác khoaãn naây àaä tham gia laâm ngên haâng baán buön cho 4 dûå
  àêìu tû xanh nhùçm taåo ra vaâ höî trúå nùng lûúång saåch aán taâi chñnh nöng thön do World Bank (WB) taâi trúå
  vaâ thõ trûúâng carbon thêëp. vúái töíng giaá trõ khoaãng 620 triïåu USD tûâ nùm 1999
  Thûá hai, nguöìn vöën cuãa caác ngên haâng truyïìn àïën nay. Vietinbank cuäng laâ möåt ngên haâng àaä ban
  thöëng tûâ caác cöí àöng, ngûúâi gûãi tiïìn. Ngên haâng haânh chñnh saách möi trûúâng xaä höåi trong hoaåt àöång
  naây sûã duång vöën cho vay caác dûå aán mang laåi lúåicêëp tñn duång, töí chûác àaâo taåo nghiïåp vuå thêím àõnh
  nhuêån cao. Coân vúái caác ngên haâng xanh sûã duång cho vay dûå aán tiïët kiïåm nùng lûúång vaâ tiïëp cêån nguöìn
  nguöìn vöën tûâ Nhaâ nûúác, caác töí chûác phi chñnh phuã,vöën àïí cêëp tñn duång xanh thöng qua caác töí chûác
  caác quyä taâi trúå biïën àöíi khñ hêåu, traái phiïëu xanh…àïíquöëc tïë nhû WB, ADB… Caác ngên haâng khaác nhû
  taâi trúå cho caác dûå aán höî trúå nùng lûúång saåch hoùåcTechcombank, Maritime Bank… àïìu coá caác dõch vuå
  caác dûå aán àêìu tû giaãm phaát thaãi carbon. ngên  haâng  àiïån  tûã  nhû  internet  banking,  mobile
  Thûá ba, Ngên haâng truyïìn thöëng coá thïí thuöåc súã banking… hoaåt àöång song song vúái caác nghiïåp vuå
  hûäu Nhaâ nûúác hoùåc tû nhên coân caác Ngên haâng xanh ngên haâng truyïìn thöëng, caác dõch vuå naây laâ möåt böå
  noái chung thuöåc súã hûäu Nhaâ nûúác vaâ sûã duång nguöìnphêån lúán trong viïåc xêy dûång ngên haâng xanh.
  vöën tûâ Ngên saách Nhaâ nûúác àïí thu huát nguöìn taâi Theo kïët quaã àiïìu tra khaão saát cuãa caác nhaâ kinh
  chñnh tû nhên. Tuy nhiïn, caác ngên haâng xanh vêîn tïë àöëi vúái 32 ngên haâng thûúng maåi (trong àoá coá 2
  coá thïí thïí taåo ra sûå àöåc lêåp vúái Chñnh phuã àïí traánhngên haâng lúán laâ BIDV vaâ Agribank) thöng qua caác
  caác can thiïåp chñnh trõ vaâ thu huát caác doâng vöën àêìu cêu hoãi sûã duång thang ào likert tûâ 1 àïën 5 (1: hoaân
  tû daâi haån tûâ caác nhaâ àêìu tû töí chûác. toaân  khöng  àöìng  yá;  2:  khöng  àöìng  yá  möåt  phêìn;
  1.2. Mö hònh ngên haâng xanh 3: àöìng yá; 4: àöìng yá úã mûác àöå cao; 5: hoaân toaân
  Kaeufer (2010) àaä àûa ra mö hònh ngên haâng àöìng yá) cho thêëy caác ngên haâng vêîn chûa coá nhiïìu
  xanh 5 cêëp àöå nhû sau: hoaåt àöång gùæn vúái ngên haâng xanh, chuã yïëu vêîn laâ
  Cêëp àöå 1: Úàcêëp àöå naây caác ngên haâng taâi trúå caác khoaãn cêëp tñn duång cho caác doanh nghiïåp liïn
  cho caác sûå kiïån xanh vaâ thûåc hiïån caác hoaåt àöång quan àïën cöng nghïå tiïët kiïåm nùng lûúång hoùåc sûã
  cöång àöìng khöng liïn quan àïën hoaåt àöång kinh doanh duång cöng nghïå xanh saåch (3,492/5 phiïëu àöìng yá),
  cöët loäi cuãa ngên haâng. tiïëp àïën laâ caác hoaåt àöång ngên haâng xanh trong nöåi
  Cêëp àöå 2: Ngên haâng phaát triïín thïm caác saãn böå ngên haâng vúái 3,479/5 phiïëu àöìng yá ( baãng 2).
  phêím vaâ dõch vuå xanh riïng biïåt, chiïëm tyã troång Baãng 2: Caác hoaåt àöång ngên haâng xanh do NHTM
  nhoã bïn caånh danh muåc caác saãn phêím ngên haâng Viïåt Nam cung cêëp
  truyïìn thöëng. Thang
  Cêëp àöå 3: Úàcêëp àöå naây, caác saãn phêím, quy trònh STT Hoaåt àöång
  àiïím 5
  cuãa ngên haâng àïìu tuên thuã theo nguyïn tùæc xanh. Cêëp tñn duång cho caác doanh nghiïåp liïn quan àïën cöng 
  Hoaåt àöång cuãa ngên haâng coá hïå thöëng vaâ cú cêëu töí 1. nghïå tiïët kiïåm nùng lûúång vaâ/hoùåc sûã duång cöng nghïå  3,492 
  chûác ngên haâng àûúåc thiïët kïë àïí höî trúå nguyïn tùæc xanh saåch 
  xanh trïn 4 giaác àöå: con ngûúâi, quy trònh, nguyïn 2. Nöåi böå ngên haâng thûåc hiïån caác hoaåt àöång möi trûúâng
    3,479 
  tùæc vaâ muåc àñch. Yïu cêìu caác DN àûúåc höî trúå vöën thûåc hiïån caác cam kïët 
  3. 3,438 
  Cêëp àöå 4: Cên bùçng hïå sinh thaái mang têìm chiïën vïì baão vïå möi trûúâng
   
  lûúåc, sûå bïìn vûäng cuãa xaä höåi, möi trûúâng vaâ taâi chñnh 4. Cêëp tñn duång cho dûå aán sûã duång nùng lûúång taái taåo
    3,413 
  khöng chó giúái haån úã phaåm vi caác nghiïåp vuå àún leã Höî trúå caác ngaânh/lônh vûåc khaác thuác àêíy tùng trûúãng 
  maâ àûúåc múã röång thaânh maång lûúái, liïn minh, àöëi 5. nhanh  3,378 
  thoaåi cöång àöìng.
  6. Internet banking   3,254 
  Cêëp àöå 5: Saáng kiïën cên bùçng hïå sinh thaái chuã
  Cung cêëp caác àiïìu kiïån vay vöën ûu àaäi vúái caác dûå aán, 
  àöång. Úàcêëp àöå naây, hoaåt àöång ngên haâng xanh giöëng 7. 3,207 
  khoaãn àêìu tû xanh
   
  nhû úã cêëp àöå 4 nhûng àûúåc thûåc hiïån möåt caách chuã
  àöång coá muåc àñch chûá khöng phaãi ûáng phoá vúái sûå Nguöìn:  Baáo  caáo  höåi  thaão  “Vai  troâ  cuãa  ngên  haâng
  thay àöíi bïn ngoaâi. xanh  trong  xanh  hoáa  nïìn  kinh  tïë”
  2. Phaát triïín ngên haâng xanh taåi Viïåt Nam Nhòn chung, hiïån nay úã Viïåt Nam chûa coá möåt
  Trong thúâi gian gêìn àêy, möåt söë ngên haâng àaä ngên haâng xanh àuáng nghôa, têët caã chó dûâng laåi úã
  triïín khai caác goái tñn duång  xanh nhû cho vay tiïët cêëp àöå 1 trong mö hònh ngên haâng xanh 5 cêëp àöå.
  kiïåm nùng lûúång, sûã duång cöng nghïå saåch, sûã duång Vêåy àêu laâ raâo caãn àïí phaát triïín mö hònh ngên haâng
  nùng lûúång taái taåo… Àiïín hònh nhû möåt söë chûúng xanh taåi Viïåt Nam?

  80 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 15 thaáng 5/2019

 3. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  Thûá nhêët, vïì nhêån thûác cuãa baãn thên caác töí nguyïn thiïn nhiïn, giaãm cûúâng àöå phaát thaãi khñ
  chûác tñn duång cuäng nhû khaách haâng vïì ngên haâng nhaâ kñnh, goáp phêìn ûáng phoá hiïåu quaã vúái biïën àöíi
  xanh coân khaá haån chïë. Theo kïët quaã khaão saát cuãa khñ hêåu; (3) Nêng cao àúâi söëng, xêy dûång löëi söëng
  Ngên haâng Nhaâ nûúác (NHNN) thaáng 6 nùm 2014 thên thiïån vúái möi trûúâng thöng qua taåo nhiïìu viïåc
  àöëi vúái 54 Ngên haâng thûúng maåi (NHTM) cho thêëy: laâm tûâ caác ngaânh cöng nghiïåp, nöng nghiïåp, dõch vuå
  91% thûâa nhêån chûa coá chñnh saách phaát triïín xanh, xanh, àêìu tû vaâo vöën tûå nhiïn, phaát triïín haå têìng
  35% chûa tûâng biïët àïën caác khaái niïåm vïì caác vêën xanh. Àïí àaåt àûúåc caác muåc tiïu trïn, Chiïën lûúåc àaä
  àïì möi trûúâng xaä höåi. Trïn thûåc tïë, caác ngên haâng àûa ra 17 nhoám giaãi phaáp àïí thûåc hiïån nhû: Tuyïn
  coá tòm hiïíu nhûäng àõnh hûúáng cuãa Chñnh phuã vïì truyïìn, nêng cao nhêån thûác ngûúâi dên, khuyïën khñch
  phaát triïín kinh tïë xanh, tùng trûúãng xanh song caác höî trúå thûåc hiïån; nêng cao hiïåu suêët vaâ hiïåu quaã sûã
  quy àõnh hiïån haânh chûa àêìy àuã, àöìng böå vaâ chûa duång nùng lûúång, giaãm mûác tiïu hao nùng lûúång
  coá tñnh cûúäng chïë cao àïí triïín khai hoaåt àöång ngên trong hoaåt àöång saãn xuêët, vêån taãi, thûúng maåi…;
  haâng xanh taåi Viïåt Nam. Àöëi vúái caác khaách haâng,huy àöång nguöìn lûåc thûåc hiïån chiïën lûúåc tùng trûúãng
  hêìu nhû hoå khöng biïët caác thöng tin, chñnh saách xanh… Nhû vêåy, trong söë 17 nhoám giaãi phaáp phaãi kïí
  liïn quan àïën ngên haâng xanh, tñn duång xanh vaâ àïën giaãi phaáp thûá 14 àaä àïì cêåp àïën viïåc huy àöång
  nïëu coá biïët thò nhu cêìu sûã duång caác saãn phêím dõch nguöìn lûåc thûåc hiïån chiïën lûúåc. Hiïån nay, bïn caånh
  vuå xanh coân thêëp. nguöìn taâi chñnh àïí thûåc hiïån chiïën lûúåc tùng trûúãng
  Thûá hai, vïì cú chïë, chñnh saách cho phaát triïín taâi xanh tûâ nguöìn ngên saách Nhaâ nûúác, caác töí chûác
  chñnh xanh, ngên haâng xanh coân thiïëu caác quy àõnh quöëc tïë thò Chñnh phuã àaä àïì cêåp túái viïåc ban haânh cú
  roä raâng, khung phaáp lyá vaâ quy trònh thêím àõnh tñn chïë, chñnh saách sûã duång nguöìn taâi chñnh khaác thöng
  duång xanh cuãa NHNN hiïån vêîn chûa coá. Do vêåy, caác qua caác cöng cuå taâi chñnh nhû: taâi chñnh xanh, ngên
  ngên haâng rêët khoá khùn trong viïåc cêëp tñn duång cho haâng xanh, traái phiïëu xanh… Nhû vêåy, coá thïí noái
  caác dûå aán xanh. Àöìng thúâi, chûa coá sûå phöëi húåpchiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh laâ nïìn taãng
  giûäa caác böå, ngaânh àïí xêy dûång möåt hïå thöëng phên cú súã phaáp lyá àïì cêåp àïën taâi chñnh xanh, tuy nhiïn
  loaåi,  àaánh  giaá caác ngaânh nghïì gêy  ö nhiïîm  möi caác nöåi dung liïn quan àïën ngên haâng xanh chûa
  trûúâng vaâ xêy dûång caác tiïu chñ lûåa choån ngaânh nghïì, àûúåc àïì cêåp àïën trong vùn baãn naây.
  lônh vûåc saãn xuêët kinh doanh àaáp ûáng àuã tiïu chuêín b)  Chiïën  lûúåc  phaát  triïín  bïìn  vûäng  Viïåt  Nam
  kinh tïë xanh, theo àoá caác ngên haâng coá cú súã àaánh giai àoaån 2011 – 2020
  giaá khi thêím àõnh cêëp tñn duång cho caác dûå aán naây. Chiïën lûúåc phaát triïín bïìn vûäng giai àoaån 2011 –
  Thûá ba, Nhûäng dûå aán vïì möi trûúâng thûúâng coá 2020 àûúåc Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt ngaây
  sûå phûác taåp trong àaánh giaá kô thuêåt, cöng nghïå. Àiïìu 12/4/2012 theo quyïët àõnh 432/QÀ-TTg. Muåc tiïu
  àoá àoâi hoãi caác ngên haâng phaãi coá àöåi nguä caán böå coácuãa Chiïën lûúåc laâ tùng trûúãng bïìn vûäng, coá hiïåu
  àuã trònh àöå, nùng lûåc thêím àõnh caác dûå aán, phûúng quaã, ài àöi vúái tiïën böå, cöng bùçng xaä höåi, baão vïå taâi
  aán vay vöën gùæn vúái yïu cêìu baão vïå möi trûúâng, trïn nguyïn vaâ möi trûúâng, giûä vûäng öín àõnh chñnh trõ xaä
  thûåc tïë, àöåi nguä naây cuãa ngên haâng coân rêët thiïëu. höåi… Theo àoá, caác chó tiïu giaám saát vaâ àaánh giaá
  3. Thûåc traång khung khöí phaáp lyá vïì ngên haâng phaát triïín bïìn vûäng Viïåt Nam giai àoaån 2011 – 2020
  xanh taåi Viïåt Nam lêìn àêìu tiïn àûúåc cöng böë bao göìm: caác chó tiïu
  3.1. Cú súã phaáp lyá àõnh hûúáng phaát triïín kinh töíng húåp: GDP xanh, chó söë phaát triïín con ngûúâi
  tïë xanh taåo nïìn taãng cho ngên haâng xanh úã Viïåt (HDI), chó söë bïìn vûäng möi trûúâng (ESI); Chó tiïu vïì
  Nam hiïån nay kinh tïë: hiïåu quaã sûã duång vöën àêìu tû, nùng suêët lao
  a) Chiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh àöång xaä höåi…; Caác chó tiïu vïì xaä höi: tyã lïå ngheâo, tyã
  Ngaây 25/9/2012, Thuã tûúáng Chñnh phuã phï duyïåt lïå  thêët  nghiïåp…; Caác  chó  tiïu vïì taâi  nguyïn  möi
  “Chiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh thúâi kyâ trûúâng: tyã lïå che phuã rûâng, tyã lïå àêët àûúåc baão vïå…
  2011 – 2020 vaâ têìm nhòn àïën nùm 2050” theo quyïët Dûåa vaâo caác chó tiïu noái trïn, Chiïën lûúåc àaä àûa ra
  àõnh söë 1393/QÀ-TTg. Chiïën lûúåc àaä àûa ra ba muåc caác giaãi phaáp nhùçm phaát triïín bïìn vûäng giai àoaån
  tiïu cuå thïí: (1) Taái cêëu truác vaâ hoaân thiïån thïí chïë 2011 – 2020, trong àoá nhoám giaãi phaáp thûá hai vïì
  kinh tïë theo hûúáng xanh hoáa caác ngaânh hiïån coá vaâ tùng cûúâng caác nguöìn taâi chñnh àïí thûåc hiïån phaát
  khuyïën khñch phaát triïín caác ngaânh kinh tïë sûã duång triïín bïìn vûäng vaâ nhoám giaãi phaáp thûá 5 nêng cao vai
  hiïåu quaã nùng lûúång vaâ taâi nguyïn coá giaá trõ gia tùng troâ, traách nhiïåm vaâ tùng cûúâng sûå tham gia cuãa cöång
  cao; (2) Nghiïn cûáu, ûáng duång ngaây caâng röång raäi àöìng doanh nghiïåp, caác töí chûác chñnh trõ – xaä höåi, töí
  cöng nghïå tiïn tiïën nhùçm sûã duång hiïåu quaã hún taâi chûác xaä höåi – nghïì nghiïåp, töí chûác phi chñnh phuã vaâ

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  81 cöng àoaâ
  Söë 15 thaáng 5/2019

 4. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 – 28/7/2019)

  cöång àöìng dên cû trong thûåc hiïån phaát triïín bïìn – Xêy dûång vaâ phaát triïín caác dõch vuå taâi chñnh
  vûäng àaä àïì cêëp àïën viïåc xêy dûång cú chïë chñnh saách ngên haâng höî trúå caác doanh nghiïåp thûåc hiïån tùng
  khuyïën khñch caác töí chûác taâi chñnh, caác doanh nghiïåp, trûúãng xanh.
  caá nhên cung cêëp taâi chñnh, àêìu tû cho muåc tiïu Nhû vêåy, kïë hoaåch naây àûúåc coi laâ vùn baãn phaáp
  phaát triïín bïìn vûäng.Vùn baãn naây cuäng chûa coá nöåi lyá cao nhêët cho viïåc thûåc hiïån ngên haâng xanh taåi
  dung àïì cêåp àïën ngên haâng xanh. Viïåt Nam hiïån nay.
  c) Luêåt baão vïå möi trûúâng Toám laåi, Chiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh,
  Ngaây 23/6/2014, Luêåt Baão vïå möi trûúâng söë 55/ Chiïën lûúåc phaát triïín bïìn vûäng Viïåt Nam giai àoaån
  2014/QH13 àaä àûúåc Quöëc höåi thöng qua vaâ coá hiïåu 2011 – 2020 vaâ Luêåt baão vïå möi trûúâng àaä taåo àõnh
  lûåc tûâ ngaây 1/1/2015. Luêåt naây bao göìm 20 chûúng hûúáng phaát triïín kinh tïë theo hûúáng bïìn vûäng, tûâ àoá
  vaâ 170 àiïìu laâ khuön khöí phaáp lyá vïì baão vïå möi taåo nïìn taãng cho viïåc triïín khai ngên haâng xanh taåi
  trûúâng noái cuäng nhû àïì cêåp àïën vêën àïì baão vïå, caãi Viïåt Nam. Àùåc biïåt kïë hoaåch haânh àöång quöëc gia vïì
  thiïån möi trûúâng sinh thaái,  sûã duång hiïåu quaã tiïët tùng trûúãng xanh giai àoaån 2014 – 2020 àaä phêìn naâo
  kiïåm nguöìn taâi nguyïn thiïn nhiïn vaâ khuyïën khñch àïì cêåp trûåc tiïëp àïën ngên haâng xanh.
  caác hoaåt àöång saãn xuêët kinh doanh hûúáng túái baão vïå 3.2. Cú súã àõnh hûúáng phaát triïín ngên haâng
  möi trûúâng. Àùåc biïåt, trong khoaãn 7 àiïìu 6 cuãa Luêåt xanh trong lônh vûåc taâi chñnh – ngên haâng
  àaä àïì cêåp àïën thuêåt ngûä tñn duång xanh, àêìu tû xanh. a) Quyïët àõnh söë 1552/QÀ – NHNN ban haânh ngaây
  Nhû vêåy luêåt naây quy àõnh traách nhiïåm cuãa caác nhaâ 6/8/2015 vïì kïë hoaåch haânh àöång cuãa ngaânh ngên
  àêìu tû khi thûåc hiïån caác dûå aán coá liïn quan àïën möi haâng thûåc hiïån chiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng
  trûúâng. Àêy àûúåc coi laâ vùn baãn phaáp lyá àïì cêëp àïën xanh àïën nùm 2020.
  möåt trong caác khña caånh cuãa ngên haâng xanh dûúái Chiïën lûúåc àaä àûa ra caác muåc tiïu cuäng nhû nhiïåm
  giaác àöå àaánh giaá caác ruãi ro möi trûúâng xaä höåi cuãa vuå chuã yïëu cho ngaânh ngên haâng thûåc hiïån chiïën
  ngên haâng trong hoaåt àöång cêëp tñn duång àöëi vúái caác lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh. Caác nhiïåm vuå
  dûå aán liïn quan àïën vêën àïì möi trûúâng xaä höåi. chuã yïëu sau:
  d) Kïë hoaåch haânh àöång quöëc gia vïì tùng trûúãng – Raâ soaát, àiïìu chónh vaâ hoaân thiïån thïí chïë vïì
  xanh giai àoaån 2014 – 2020 ngên haâng vaâ tñn duång phuâ húåp vúái nhûäng muåc tiïu
  Nùm 2014 taåi quyïët àõnh söë 403/QÀ – TTg ban tùng trûúãng xanh.
  haânh ngaây 20/3/2014, Thuã tûúáng Chñnh phuã àaä phï – Tùng cûúâng nùng lûåc cho hïå thöëng ngên haâng
  duyïåt Kïë hoaåch haânh àöång quöëc gia vïì tùng trûúãng trong thûåc hiïån ngên haâng – tñn duång xanh.
  xanh giai àoaån 2014 – 2020. Kïë hoaåch nïu roä quan – Xêy dûång caác giaãi phaáp nhùçm thuác àêíy caác saãn
  àiïím, muåc tiïu cuäng nhû giaãi phaáp laâm cú súã cho phêím ngên haâng – tñn duång xanh, höî trúå caác doanh
  caác Böå, ngaânh, àõa phûúng triïín khai thûåc hiïån. Nöåi nghiïåp thûåc hiïån tùng trûúãng xanh.
  dung cuãa kïë hoaåch göìm 4 chuã àïí chñnh bao göìm: – Töí chûác tuyïn truyïìn phöí biïën vïì hoaåt àöång
  Xêy dûång thïí chïë vaâ kïë hoaåch tùng trûúãng xanh taåi ngên haâng – tñn duång xanh.
  àõa phûúng; Giaãm cûúâng àöå phaát thaãi khñ nhaâ kñnh Nhû vêåy, kïë hoaåch haânh àöång cuãa ngaânh ngên
  vaâ thuác àêíy sûã duång nùng lûúång saåch, nùng lûúång haâng thûåc hiïån chiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng
  taái taåo; Thûåc hiïån xanh hoáa saãn xuêët; Thûåc hiïånxanh àaä taåo cú súã phaáp lyá trûåc tiïëp cho viïåc triïín
  xanh hoáa löëi söëng vaâ tiïu duâng bïìn vûäng. Theo àoá, khai caác hoaåt àöång ngên haâng xanh taåi Viïåt Nam.
  caác Böå, ngaânh, àõa phûúng vaâ caác cú quan coá liïn Kïë hoaåch àaä àïì cêåp àïën viïåc phaát triïín caác saãn phêím,
  quan àûa ra caác giaãi phaáp triïín khai, thûåc hiïån theo dõch vuå ngên haâng xanh, trong àoá nhêën maånh àïën
  kïë hoaåch cho giai àoaån 2014 – 2020. Trong àoá, Ngên saãn phêím tñn duång xanh. Àöìng thúâi, nhêån thûác àûúåc
  haâng Nhaâ nûúác Viïåt Nam àûúåc giao hoaân thiïån thïí têìm quan troång cuãa vêën àïì naây, Ngên haâng Nhaâ
  chïë vïì taâi chñnh vaâ tñn duång cho phuâ húåp vúái nhûängnûúác àaä tiïëp tuåc ban haânh Chó thõ söë 03/CT-NHNN
  muåc tiïu tùng trûúãng xanh, cuå thïí: ngaây 24/3/2015 vïì thuác àêíy tùng trûúãng xanh vaâ quaãn
  – Raâ soaát, àiïìu chónh vaâ hoaân thiïån thïí chïë vïì taâi lyá ruãi ro möi trûúâng vaâ xaä höåi trong hoaåt àöång cêëp tñn
  chñnh vaâ tñn duång cho phuâ húåp vúái nhûäng muåc tiïu duång cuãa ngên haâng. Chó thõ àaä chó roä hoaåt àöång
  tùng trûúãng xanh. cêëp tñn duång cuãa ngaânh ngên haâng cêìn chuá troång
  – Töí chûác àaâo taåo, têåp huêën nhùçm tùng cûúâng àïën vêën àïì baão vïå möi trûúâng, nêng cao hiïåu quaã
  nùng lûåc cho caác ngên haâng thûúng maåi vaâ caác sûã duång taâi nguyïn nùng lûúång, caãi thiïån chêët lûúång
  töí chûác taâi chñnh trong hoaåt àöång taâi chñnh – tñn möi trûúâng vaâ baão vïå sûác khoãe con ngûúâi àaãm baão
  duång xanh. phaát triïín bïìn vûäng. Vò vêåy, caác töí chûác tñn duång

  82 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 15 thaáng 5/2019

 5. KINH NGHIÏÅM – THÛÅC TIÏÎN

  (TCTD) cêìn thûåc hiïån raâ soaát, àiïìu chónh vaâ hoaân xaä höåi; Mö hònh töí chûác àïí triïín khai caác hoaåt àöång
  thiïån thïí chïë tñn duång cho phuâ húåp vúái muåc tiïu tùng quaãn lyá ruãi ro möi trûúâng vaâ xaä höåi trong quy trònh
  trûúãng xanh; têåp trung nguöìn lûåc àïí cêëp tñn duång cêëp tñn duång; Tyã troång vöën tñn duång cho caác ngaânh,
  cho caác dûå aán, phûúng aán saãn xuêët kinh doanh thên lônh vûåc xanh cêìn ûu tiïn höî trúå trong danh muåc dûå
  thiïåt vúái möi trûúâng vaâ xaä höåi. Àùåc biïåt chó thõ àaä àïì
  aán xanh do NHNN ban haânh; Chêët lûúång àaâo taåo,
  cêåp àïën viïåc xêy dûång hïå thöëng quaãn lyá ruãi ro möituyïn truyïìn, phöí biïën nhùçm nêng cao nhêån thûác vaâ
  trûúâng vaâ xaä höåi trong hoaåt àöång cêëp tñn duång thöngnùng lûåc cuãa caán böå ngên haâng noái chung vaâ caán böå
  qua viïåc caãi thiïån caác chñnh saách, nguöìn lûåc, quy tñn duång noái riïng trong phaát triïín bïìn vûäng, tñn duång
  trònh vaâ thuã tuåc cêëp tñn duång. Toám laåi, Chó thõ múái xanh, ngên haâng xanh.
  chó dûâng laåi úã tñnh chêët khuyïën khñch, àõnh hûúáng Àöìng thúâi, NHNN ban haânh hûúáng dêîn xêy dûång
  caác TCTD, thiïëu caác hûúáng dêîn phaáp lyá vaâ kyä thuêåt baáo caáo vïì ngên haâng xanh/ tñn duång xanh trong àoá
  cêìn thiïët àïí ngên haâng tuên thuã vaâ aáp duång trong chi tiïët caác chó tiïu vaâ yïu cêìu baáo caáo baão àaãm
  khi viïåc phaát triïín tñn duång xanh laâ möåt saáng kiïën nhûäng nöåi dung sau: Quaãn trõ vaâ cú cêëu töí chûác, hïå
  múái mang tñnh chuêín mûåc quöëc tïë maâ hïå thöëng ngên thöëng chñnh saách vaâ nùng lûåc taâi chñnh, quaãn lyá quy
  haâng Viïåt Nam chûa coá nhiïìu kinh nghiïåm. trònh, kiïím soaát nöåi böå vaâ cöng böë thöng tin; Tiïëp
  b) Quyïët àõnh söë 1604/QÀ-NHNN ban haânh ngaây tuåc nghiïn cûáu, hoaân thiïån Söí tay hûúáng dêîn àaánh
  7/8/2018 vïì viïåc phï duyïåt Àïì aán phaát triïín ngên giaá ruãi ro möi trûúâng vaâ xaä höåi cho 11 caác ngaânh kinh
  haâng xanh taåi Viïåt Nam. tïë coân laåi trong töíng söë 21 nhoám ngaânh chûa coá
  Àïì aán àaä àûa ra caác muåc tiïu vaâ chó tiïu cuå thïí hûúáng dêîn trong hoaåt àöång cêëp tñn duång cuãa TCTD;
  hûúáng àïën tûâng bûúác tùng tyã troång vöën tñn duång cho Àõnh kyâ cêåp nhêåt Danh muåc dûå aán xanh.
  caác ngaânh, lônh vûåc xanh cêìn ûu tiïn höî trúå trong Nhû vêåy, hiïån nay úã Viïåt Nam thiïëu khung phaáp
  Danh muåc dûå aán xanh do NHNN ban haânh. Àöìng lyá thûåc hiïån höî trúå ngên haâng xanh, tñn duång xanh
  thúâi, Àïì aán àêíy maånh ûáng duång cöng nghïå ài cuâng cuãa Chñnh phuã vaâ Ngên haâng Nhaâ nûúác (NHNN).
  vúái xêy dûång thoái quen thên thiïån vúái möi trûúâng cho Àöìng thúâi tûâ phña baãn thên caác ngên haâng cuäng thiïëu
  khaách haâng trong khuön khöí caác hoaåt àöång ngên caác quy àõnh nöåi böå vïì thêím àõnh vaâ àaánh giaá ruãi ro
  haâng; phaát triïín maånh caác kïnh giao dõch àiïån tûã, möi trûúâng xaä höåi cuãa caác dûå aán àïí quyïët àõnh cêëp
  caác dõch vuå, phûúng thûác thanh toaán múái trïn nïìn tñn duång.
  taãng cöng nghïå hiïån àaåi. 4. Möåt söë khuyïën nghõ hoaân thiïån khung phaáp
  Theo àoá, phêën àêëu àïën nùm 2025, 100% ngên lyá àöëi vúái hoaåt àöång ngên haâng xanh taåi Viïåt Nam
  haâng xêy dûång àûúåc quy àõnh nöåi böå vïì quaãn lyá ruãi 4.1. Hònh thaânh àêìy àuã caác quy àõnh phaáp
  ro möi trûúâng vaâ xaä höåi trong hoaåt àöång cêëp tñnluêåt liïn quan àïën ngên haâng xanh
  duång; 100% caác ngên haâng thûåc hiïån àaánh giaá ruãi Bïn caånh viïåc hoaân thiïån caác chñnh saách, luêåt
  ro möi trûúâng xaä höåi trong hoaåt àöång cêëp tñn duång; nhû luêåt baão vïå möi trûúâng, luêåt taâi nguyïn nûúác,
  AÁp duång caác tiïu chuêín vïì möi trûúâng cho caác dûå luêåt àêët àai… àïí höî trúå cho hoaåt àöång ngên haâng
  aán àûúåc ngên haâng cêëp vöën vay; Kïët húåp àaánh giaá xanh, cêìn hoaân thiïån caác luêåt chuyïn ngaânh liïn quan
  ruãi ro möi trûúâng nhû möåt phêìn trong àaánh giaá ruãi trûåc tiïëp àïën hoaåt àöång ngên haâng xanh nhû luêåt
  ro tñn duång cuãa ngên haâng. Ñt nhêët 10-12 ngên haâng Ngên haâng Nhaâ nûúác, luêåt caác TCTD búãi thûåc tïë
  coá àún võ/ böå phêån chuyïn traách vïì quaãn lyá ruãi ro trong caác luêåt naây chûa àïì cêåp àïën hoaåt àöång cuãa
  möi trûúâng vaâ xaä höåi; 60% ngên haâng tiïëp cêån àûúåc ngên haâng xanh. Àöìng thúâi vïì phña cú quan thanh
  nguöìn vöën xanh vaâ triïín khai cho vay caác dûå aán tñn tra giaám saát ngên haâng cêìn böí sung xem xeát caác nöåi
  duång xanh. dung liïn quan àïën taác àöång cuãa dûå aán àûúåc cêëp tñn
  Àïì aán cuäng àûa ra giaãi phaáp phaát triïín ngên haâng duång àöëi vúái möi trûúâng trong Nghõ àõnh söë 26/2014/
  xanh úã Viïåt Nam. Trong àoá, nhoám giaãi phaáp àöëi vúáiNÀ-CP ngaây 7/4/2014 vïì töí chûác vaâ hoaåt àöång cuãa
  NHNN trûúác hïët laâ xêy dûång vaâ ban haânh hûúáng dêîn Thanh tra, giaám saát ngaânh Ngên haâng. Tûâ àoá coá caác
  àïí àõnh hûúáng phaát triïín ngên haâng xanh cho caác giaãi phaáp ngùn ngûâa vaâ chïë taâi xûã phaåt àöëi vúái caác
  TCTD. Ban haânh hûúáng dêîn vïì hoaåt àöång ngên haâng ngên haâng “cöë tònh” cêëp tñn duång cho caác dûå aán khöng
  xanh, tñn duång xanh trong àoá nïu roä àõnh nghôa cuãa àaåt yïu cêìu.
  hoaåt àöång tñn duång xanh, ngên haâng xanh; caác tiïu Mùåt khaác, tûâ phña NHNN cêìn xêy dûång nhûäng
  chñ àaánh giaá ngên haâng xanh trong àoá bao göìm: Hïå chó söë ào lûúâng vaâ àõnh lûúång tùng trûúãng tñn duång
  thöëng caác quy àõnh nöåi böå vïì quaãn lyá ruãi ro möi trûúângxanh nhû caác giúái haån, tyã lïå àaãm baão an toaân trong

  Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc
  83 cöng àoaâ
  Söë 15 thaáng 5/2019

 6. KÓ NIÏÅM 90 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP CÖNG ÀOAÂN VIÏÅT NAM (28/7/1929 – 28/7/2019)

  hoaåt àöång cêëp tñn duång àöëi vúái caác dûå aán liïn quan lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh ban  haânh theo Quyïët àõnh
  àïën möi trûúâng xaä höåi cuãa ngên haâng. Cuå thïí cêìn böí söë 1552/QÀ-NHNN ngaây 6 thaáng 8 nùm 2015 cuãa Thöëng àöëc
  Ngên  haâng  Nhaâ  nûúác.
  sung thïm vaâo Thöng tû 36/2014/TT-NHNN ngaây
  6. Luêåt Baão vïå möi trûúâng söë 55 ban haânh ngaây 23 thaáng 6 nùm
  20/11/2014 vïì caác àiïìu khoaãn quy àõnh traách nhiïåm 2014  cuãa  Quöëc  höåi.
  cuãa TCTD trong viïåc quaãn lyá ruãi ro möi trûúâng xaä höåi7. Quyïët àõnh vïì viïåc phï duyïåt àïì aán phaát triïín ngên haâng xanh
  trong hoaåt àöång cêëp tñn duång, böí sung quy àõnh giúái taåi Viïåt Nam söë 1604/QÀ-NHNN cuãa NHNN ngaây 7/8/2018.
  haån cêëp tñn duång cho caác dûå aán saãn xuêët kinh doanh 8.  Trêìn  Thõ  Thanh  Tuá  (chuã  biïn).  Taâi  chñnh  ngên  haâng  kïë  toaán
  gêy taác àöång xêëu àïën möi trûúâng xaä höåi. xanh kinh nghiïåm quöëc tïë vaâ haâm yá cho Viïåt Nam, NXB Khoa
  4.2. Ban haânh cú chïë, chñnh saách cho hoaåt hoåc vaâ kyä thuêåt, Haâ Nöåi, 2017.
  9. Cêën Vùn Lûåc (2016), “Vai troâ cuãa ngên haâng xanh trong phaát
  àöång tñn duång xanh cuãa ngên haâng
  triïín  kinh  tïë  bïìn vûäng  – thûåc  traång  vaâ  giaãi phaáp  àöëi  vúái  Viïåt
  – NHNN cêìn súám ban haânh chûúng trònh phaát Nam”, kyã yïëu höåi thaão vai troâ ngên haâng xanh trong xanh hoáa
  triïín ngên haâng xanh vúái muåc tiïu, giaãi phaáp, löå trònh nïìn kinh  tïë,  thaáng  9/2016.
  cuå thïí, vñ duå quy àõnh 5% dû núå cho vay àöëi vúái caác 10. Lalon,  R.  M.  (2015).  Green  banking:  Going  green.  Interna-
  dûå aán liïn quan àïën möi trûúâng, tûâ àoá tùng cûúâng tional Journal of Economics, Finance and Management Sci-
  vai troâ cuãa ngên haâng xanh àöëi vúái sûå phaát triïín bïìn ences, 3(1), 34-42.  doi: 10.11648/j.ijefm.20150301.15
  11. Kaeufer, K. (2010).  Banking as a vehicle for socio-economic
  vûäng. Àöìng thúâi coá cú chïë khuyïën khñch caác ngên
  development and change: Case studies of socially responsible
  haâng khi cêëp tñn duång cho caác dûå aán thên thiïån möi and green banks. Presencing Institute, Cambridge, MA.
  trûúâng cuå thïí: NHNN böí sung thïm nguöìn vöën cho 12.  UN  Escap  (2012),  Green  Finance,  Available  from
  phaát triïín tñn duång xanh thöng qua chñnh saách taái www.unescap.org/esd/environment/lcgg/…fact…FS-Green-
  cêëp vöën, taái chiïët khêëu, giaãm tyã lïå dûå trûä bùæt buöåc Finance.pgf
  13. Thöng tû 36/2014/TT-NHNN quy àõnh caác giúái haån, tyã lïå baão
  àöëi vúái caác ngên haâng coá tyã lïå tûâ 10% töíng dû núå trúã
  lïn àûúåc àaánh giaá laâ dû núå tñn duång xanh. Ngoaâi ra, àaãm an toaân trong hoaåt àöång cuãa töí chûác tñn duång, chi nhaánh
  ngên  haâng  nûúác  ngoaâi ngaây  20/11/2014.
  NHNN cêìn phöëi húåp vúái caác böå, ngaânh liïn quan nhû 14. Nghõ  àõnh vïì töí chûác vaâ hoaåt àöång  cuãa thanh tra, giaám saát
  Böå Taâi chñnh, Böå Cöng thûúng, Böå Taâi nguyïn Möi ngaânh  ngên  haâng  söë  26/2014/NÀ-CP  ngaây  7/4/2014.
  trûúâng xêy dûång cú chïë àöång lûåc thuác àêìy taâi chñnh
  xanh nhû ûu àaäi vïì thuïë, laäi suêët, öín àõnh giaá àêìu ra
  cho caác dûå aán xanh cho doanh nghiïåp tûâ àoá höî trúå
  caác NHTM thêím àõnh vïì hiïåu quaã, khaã nùng traã núå MÖÅ
  T SÖË ÀIÏÍM KHAÁC NHAU
  cuãa khaách haâng.
  – NHNN cêìn ban haânh caác hûúáng dêîn vaâ böå cöng (Tiïëp theo trang 78)
  cuå àaánh giaá ruãi ro möi trûúâng, xaä höåi àïí caác ngênAnh  Myä, tûâ àoá coá thïí so saánh, àöëi chiïëu àïí  sûã
  haâng aáp duång khi thêím àõnh cêëp tñn duång. Àöìng thúâi,duång linh hoaåt vaâ hiïåu quaã trong moåi tònh huöëng
  NHNN cêìn phöëi kïët húåp vúái caác Böå, ban ngaânh khaácgiao tiïëp vúái ngûúâi  nûúác ngoaâi. 
  trong viïåc xêy dûång caác tiïu chñ vïì möi trûúâng cuå
  thïí cho caác ngaânh nghïì, lônh vûåc àïí hïå thöëng ngên Taâi liïåu tham khaão
  haâng coá àuã cùn cûá thêím àõnh. Ngoaâi ra, cêìn nghiïn 1. American Heritage Dictionary (https://www.ahdictionary.com).
  cûáu xêy dûång danh saách ngaânh nghïì nïn haån chïë 2. Crytal, D (1995). The Cambridge Encyclopedia of the English
  àêìu tû vaâ cêëp tñn duång.  Language. Cambridge University Press. ISBN 9780521401791
  3. Davies, CH. (2005). Divided by a Comm=]-091‘‘1234n Lan-
  Taâi liïåu tham khaão guage. Mayflower Press. ISBN-13 978- 0-618-00275-7
  4. Dillard, J.L.  (1992). A  History of  American  English.  London:
  1. Quyïët àõnh phï duyïåt chiïën lûúåc quöëc gia vïì tùng trûúãng xanh
  söë 1393/QÀ-TTg  cuãa  Thuã  tûúáng  Chñnh phuã  ngaây  25/9/2012. Longman.
  2.  Chó thõ  03/CT-NHNN  2015  vïì thuác  àêíy  tùng  trûúãng  tñn 5. Finegan, E. – Rickford, J. R. (2004). Language in the USA. New
  duång
  York: Cambridge University Press. ISBN-13 978-0-511-21054-
  xanh vaâ quaãn lyá ruãi ro möi trûúâng vaâ xaä höåi trong hoaåt àöång cêëp
  tñn  duång. 9
  6. Online Etymology Dictionary: Basket case. March 25, 2019 [online] 3. Chiïën lûúåc phaát triïín bïìn vûäng Viïåt Nam giai àoaån 2011 – 2020
  theo Quyïët  àõnh  söë 432/QÀ-TTg  ngaây 12 thaáng  4  nùm  2012 Available:  http://www.etymonline.com/index.php?  allowed_in_
  cuãa  Thuã  tûúáng  Chñnh  phuã. frame=0&search=basket+case&sear chmode=none
  7. Swan,  M.  (2005). Practical English Usage. Oxford University
  4. Kïë hoaåch haânh àöång quöëc gia  vïì tùng trûúãng xanh giai àoaån
  2014 – 2020  ban haânh theo Quyïët àõnh söë 403/QÀ-TTg ngaây Press. ISBN-13 978 0 19 442099 0
  20  thaáng  3 nùm  2014 cuãa  Thuã  tûúáng  Chñnh  phuã. 8.  Weinreich, Uriel. (1953). [1968]. Languages  in  Contact. The
  Hague: Mouton.
  5. Kïë hoaåch haânh àöång  cuãa ngaânh  Ngên  haâng  thûåc hiïån  Chiïën

  84 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân
  Söë 15 thaáng 5/2019

Download tài liệu Hoàn thiện khung khổ pháp lý về ngân hành xanh tại Việt Nam File Word, PDF về máy