[Download] Tải HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC – Tải về File Word, PDF

HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC
Nội dung Text: HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

Download


Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị; 4 ảnh 2×3 (không cắt dời để làm thẻ đảng viên)
2. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với Đảng viên dự bị
– Nếu là đoàn viên công đoàn, Tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, BCH công đoàn bộ phận họp nhận xét Đảng viên dự bị (có biên bản kèm theo). Chi bộ tập hợp ý kiến đóng góp vào mẫu
– Nếu là đoàn viên thanh niên, Chi đoàn, Liên chi đoàn họp nhận xét (có biên bản kèm theo), gửi lên Ban chấp hành Đoàn Thanh…

Bạn đang xem: [Download] Tải HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC File Word, PDF về máy

HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

 1. HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

  1. Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị; 4 ảnh 2×3 (không cắt dời để
  làm thẻ đảng viên)
  2. Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể đối với Đảng viên dự bị
  – Nếu là đoàn viên công đoàn, Tổ công đoàn, công đoàn bộ phận,
  BCH công đoàn bộ phận họp nhận xét Đảng viên dự bị (có
  biên bản kèm theo). Chi bộ tập hợp ý kiến đóng góp vào mẫu
  – Nếu là đoàn viên thanh niên, Chi đoàn, Liên chi đoàn h ọp nh ận
  xét (có biên bản kèm theo), gửi lên Ban chấp hành Đoàn Thanh
  niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Kinh tế quốc dân
  để ra Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức.
  3. Bản nhận xét Đảng viên dự bị
  – Nếu là đoàn viên công đoàn, 2 Đảng viên giúp đỡ nhận xét
  – Nếu là đoàn viên thanh niên, 1 Đảng viên giúp đỡ nhận xét
  4. Chi uỷ phân công đảng viên, xin giấy giới thiệu về nơi c ư trú c ủa
  đảng viên dự bị để lấy ý kiến nhận xét của nơi cư trú đối với đảng viên
  dự bị
  5. Biên bản họp chi bộ xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  6. Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  7. Bí thư chi bộ hoàn thiện, kiểm tra, chuyển toàn bộ Hồ sơ xét, đề ngh ị
  công nhận đảng viên chính thức về Văn phòng Đảng uỷ.

 2. Mẫu 10 – KĐN

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Hà Nội, ngày………tháng………năm 20

  BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM
  của đảng viên dự bị

  Kính gửi: Chi ủy:………………………………………………………………………..
  Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  Tôi tên là: ………………………………………………. Sinh ngày…..…tháng……..năm……………
  Quê quán:…………………………………………………………………………………………………………….
  Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………………………………………
  Vào Đảng ngày……..tháng………năm, tại chi bộ………………………………………………….
  Hiện công tác và sinh hoạt tại chi bộ:
  …………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu
  thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

  Ưu điểm:…………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Khuyết điểm:…………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Biện pháp khắc phục khuyết điểm:……………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đ ề nghị
  chi bộ xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đ ảng viên chính
  thức.
  Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là
  đảng viên tốt của Đảng.

  NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM
  (ký, ghi rõ họ, tên)

 3. Mẫu 11 – KĐN

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Hà Nội, ngày………tháng………năm 20

  BẢN NHẬN XÉT
  Đảng viên dự bị

  Kính gửi: Chi ủy:…………………………………………………………………………………….

  Tôi tên là: ………………………………………………. Sinh ngày……..tháng..……năm………….
  Vào Đảng ngày……tháng..….năm……, chính thức ngày……tháng……năm…………..
  Đang sinh hoạt tại chi bộ:…………………………………………………………………………………….
  Được chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị …………………………………
  phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo chi bộ những vấn đ ề
  chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

  Ưu điểm:
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luy ện của
  đảng viên dự bị, tôi đề nghị chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí:
  …………………………………………………..….trở thành đảng viên chính chức.
  Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

  ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
  (ký, ghi rõ họ, tên)

 4. Mẫu 12A – KNĐ

  BAN CHẤP HÀNH LCĐ ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
  …………………………………………… Hà Nội, ngày….tháng……năm 20…..
  CHI ĐOÀN ………………………….

  BIÊN BẢN HỌP CHI ĐOÀN
  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  Ngày……… tháng…….. năm…….., chi đoàn …………………………………….. đã họp để
  xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………. trở thành
  đảng viên chính thức.
  Thành phần tham dự: Đoàn viên chi đoàn
  Tổng số ………. đoàn viên
  Có mặt:…………………….. đoàn viên
  Vắng mặt…….đoàn viên
  Lý do : ………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  Đại biểu tham dự:
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức
  vụ……………………………..
  Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………
  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi đoàn có những ý ki ến đóng góp nh ư sau
  (ghi rõ ý kiến của từng người)
  ……………………………………………………………………………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đ ề ngh ị chi
  bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ………………………
  ……………………………………..
  trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành c ủa……. đoàn viên (đ ạt ……%) so v ới
  tổng số; số không tán thành…….. đoàn viên, với lý do …….
  ……………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Chủ trì Thư ký

  Đại biểu tham dự

 5. MMẫu6-KNĐ
  ẫu 12B-KNĐ

  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày….tháng……năm
  20…..
  BCH LCĐ ………………………….

  BIÊN BẢN HỌP BCH LIÊN CHI ĐOÀN
  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  Ngày……… tháng…….. năm…….., BCH Liên chi đoàn …………………………… đã họp
  để xét, công nhận đảng viên dự bị ……………………………………………………. trở thành đảng
  viên chính thức.
  Thành phần tham dự: BCH Liên chi đoàn
  Tổng số ………. Uỷ viên BCH
  Có mặt:…………………….. Uỷ viên BCH
  Vắng mặt…….Uỷ viên BCH
  Lý do : …………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  Đại biểu tham dự:
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………..
  Chủ trì hội nghị: đồng chí………………………………………………….., chức
  vụ……………….
  Thư ký hội nghị: đồng
  chí ……………………………………………………………………………….
  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, BCH Liên chi đoàn có nh ững ý ki ến đóng góp
  như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đ ề ngh ị chi
  bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ………………………
  ……………………………………..
  trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành c ủa……. Uỷ viên BCH (đạt ……%) so
  với tổng số; số không tán thành…….. Uỷ viên BCH, với lý do …….
  ………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  Chủ trì Thư ký

  Đại biểu tham dự

 6. Mẫu 12C-KNĐ

  BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH
  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày….tháng……năm 20
  Số:…………..-NQ/ĐTN

  NGHỊ QUYẾT
  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

  Kính gửi: Chi uỷ:………………………………………………………………….
  Đảng uỷ Trường Đại học Kinh tế quốc dân

  – Căn cứ Điều 5, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Vi ệt Nam về quyền hạn
  của Ban chấp hành đoàn cơ sở đề nghị xét, công nhận đảng viên chính thức.
  – Xét nghị quyết của chi đoàn …………………………………………………………..
  – Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Kinh tế quốc dân
  họp ngày………….tháng ……………năm ……………. nhận thấy:
  Đảng viên dự bị ……………………………………………………………………………có:

  Những ưu, khuyết điểm chính:
  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần
  chúng)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………..
  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đ ề ngh ị chi
  bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ………………………
  ……………………………………..
  trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành c ủa……. đoàn viên (đ ạt ……%) so v ới
  tổng số; số không tán thành…….. đoàn viên, với lý do …….…………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………
  Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Kinh tế quốc dân báo cáo chi b ộ, đ ảng u ỷ
  xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị
  ………………………………………………………. trở thành đảng viên chính thức của
  Đảng cộng sản Việt Nam..

  T/M……………………………………….
  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 7. M ẫu 12E-KN Đ

  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày….tháng……năm 20
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

  BIÊN BẢN HỌP TỔ CÔNG ĐOÀN
  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  Ngày……… tháng…….. năm…….., Tổ công đoàn ……………………………….. đã họp
  để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………………………………………. trở thành đ ảng
  viên chính thức.
  Thành phần tham dự: Đoàn viên công đoàn
  Tổng số ………. công đoàn viên
  Có mặt:…………………….. công đoàn viên
  Vắng mặt…….công đoàn viên
  Lý do : ……………………………………………………………………………………………..
  Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức vụ……………….
  Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………
  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, tổ công đoàn có nh ững ý ki ến đóng góp nh ư
  sau (ghi rõ ý kiến của từng người)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đ ề ngh ị chi
  bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ………………………
  ……………………………………..
  trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành c ủa……. công đoàn viên (đ ạt ……%) so
  với tổng số; số không tán thành…….. công đoàn viên, v ới lý do …….
  ……………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

 8. Chủ trì Thư ký
 9. Mẫu 12G-KNĐ

  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày….tháng……năm 20
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

  BIÊN BẢN HỌP CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  Ngày……… tháng…….. năm…….., Công đoàn bộ phận …………………………… đã họp
  để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………………………………………. trở thành đ ảng
  viên chính thức.
  Thành phần tham dự: Đoàn viên công đoàn
  Tổng số ………. công đoàn viên
  Có mặt:…………………….. công đoàn viên
  Vắng mặt…….công đoàn viên
  Lý do : ……………………………………………………………………………………………..
  Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức vụ……………….
  Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………
  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, công đoàn bộ phận có nh ững ý ki ến đóng góp
  như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đ ề ngh ị chi
  bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ………………………
  ……………………………………..
  trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành c ủa……. công đoàn viên (đ ạt ……%) so
  với tổng số; số không tán thành…….. công đoàn viên, v ới lý do …….
  ……………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  Chủ trì Thư ký

 10. Mẫu 12H-KNĐ

  CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
  KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày….tháng……năm 20
  CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN :

  BIÊN BẢN HỌP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN
  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  Ngày……… tháng…….. năm…….., BCH Công đoàn bộ phận …………………… đã họp
  để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ………………………………………. trở thành đảng
  viên chính thức.
  Thành phần tham dự: BCH công đoàn bộ phận
  Tổng số ………. Uỷ viên BCH
  Có mặt:…………………….. Uỷ viên BCH
  Vắng mặt…….Uỷ viên BCH
  Lý do : ……………………………………………………………………………………………..
  Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức vụ……………….
  Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………
  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, BCH công đoàn b ộ phận có nh ững ý ki ến
  đóng góp như sau (ghi rõ ý kiến của từng người)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, đ ề ngh ị chi
  bộ, đảng ủy xét, công nhận đảng viên dự bị ………………………
  ……………………………………..
  trở thành đảng viên chính thức, với sự tán thành c ủa……. Uỷ viên BCH (đạt ……%) so
  với tổng số; số không tán thành…….. Uỷ viên BCH, với lý do …….
  ………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………

  Chủ trì Thư ký

 11. Đảng uỷ …………………………………….. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  Chi bộ……………………………………….
  .……….., ngày…….tháng……năm 20

  TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
  Của chi uỷ chi bộ nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

  Chi bộ:……………………………..thuộc đảng bộ …………………………………………
  Góp ý cho đảng viên dự bị …………………………………………………………….. là cán bộ
  của Trường Đại học Kinh tế quốc dân, thực hiện nhi ệm vụ đảng viên n ơi c ư trú nh ư
  sau:

  NỘI DUNG
  1. Việc chấp hành chủ trương chính sách của Đ ảng, Pháp luật c ủa Nhà
  nước và quy định của địa phương:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………….…………………………………
  2. Việc tham gia sinh hoạt nhân dân nơi cư trú:
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  3. Mối quan hệ với quần chúng nhân dân nơi cư trú:
  ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………..
  …………………………………………………………………………………………………………….. ………………..
  4. Tham gia các phong trào do địa phương phát động:
  …………………………………………………………………………………………………………….. ………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  5. Xây dựng gia đình văn hoá:
  ………………………………………………………………………………………………………………. ………………
  ………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  Nhận xét khác (nếu có):
  …………………………………………………………………………………………………………… …………………
  ………………………………………………………………………………………………………….. ………………….
  Số đồng chí trong chi uỷ nơi cư trú tán thành là..…….. đồng chí, trong tổng số ……….
  …. đồng chí được hỏi ý kiến (đạt………..%).
  Số không tán thành……….. đồng chí (………..%) với lý
  do………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  T/M. CẤP ỦY

 12. Mẫu 12 – KĐN

  ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20
  CHI UỶ:

  TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
  Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú
  đối với đảng viên dự bị

  Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư
  trú đối với đảng viên dự bị…………………………………………………………………………………..
  Tên tổ chức đoàn thể nơi công tác:……………………………………………………………………….
  …………………………………………………………….., tổng số…………………đồng chí.
  Tên chi ủy nơi cư trú:……………………………………….., có………..đồng chí.
  Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

  Những ưu, khuyết điểm chính:
  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần
  chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) …………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Số đồng chí đại trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ n ơi c ư
  trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị……….….…………….
  …… trở thành đảng viên chính thức là……….đồng chí, trong tổng
  số…………..đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…………..%).
  Số không tán thành . . . . . . đồng chí (chiếm . …. . .%) với lý do:……………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  T/M CHI UỶ
  BÍ THƯ
  (ký, ghi rõ họ, tên)

 13. Mẫu 12 – KĐN

  ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20
  CHI BỘ:

  BIÊN BẢN HỌP CHI BỘ
  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  Ngày……… tháng…….. năm…….., chi bộ…………………………………….. đã họp để xét,
  đề nghị công nhận đảng viên dự bị …………………………………………….………….. trở thành
  đảng viên chính thức.
  Tổng số đảng viên của chi bộ………. đảng viên, trong đó chính thức……… đồng
  chí, dự bị ……… đồng chí.
  Có mặt:……………………..đ/c, đ/v chính thức…………đ/c, dự bị ……………..đ/c
  Vắng mặt…….đảng viên, trong đó chính thức….. đồng chí, dự bị…… đồng chí.
  Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………………, chức vụ……………….
  Thư ký hội nghị: đồng chí ……………………………………
  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ có những ý ki ến đóng góp nh ư sau
  (ghi rõ ý kiến của từng người)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..
  ………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số
  đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị…………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  thành đảng viên chính thức . . . . . . . . đ/c (đạt……. %) so với tổng số đảng viên
  chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: . . . . . . . đ/c (chiếm……. %)
  với lý do………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Đề nghị Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế quốc dân xét, công nhận đảng viên dự
  bị …………………………………………………trở thành đảng viên chính thức
  của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 14. Mẫu 12 – KĐN
  Chủ trì Thư ký

  ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20
  CHI BỘ:
  Số……………….-NQ/CB

  NGHỊ QUYẾT
  Đề nghị công nhận đảng viên chính thức
  Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
  Ngày ……..tháng …….năm……., chi bộ………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị………………………………………………..
  trở thành đảng viên chính thức.
  Tổng số đảng viên của chi bộ: đ/v chính thức: …………đồng chí, dự bị: …..….
  đ/c
  Có mặt: đ/v chính thức: …………đồng chí, dự bị: …..…. đ/c
  Vắng mặt: đ/v chính thức: …………đồng chí, dự bị: …..…. đ/c
  Lý do vắng mặt:…………………………………………………………………………………………………..
  Chủ trì hội nghị đồng chí………………………………………..Chức vụ: …………….
  Thư ký hội nghị đồng chí……………………………………………………………………………………..
  Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị
  …………………………………………………….như sau:

  Những ưu, khuyết điểm chính:
  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần
  chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên) ………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số
  đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị…………………………………….
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  thành đảng viên chính thức . . . . . . . . đ/c (đạt……. %) so với tổng số đảng viên
  chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành: . . . . . . . đ/c (chiếm……. %)
  với lý do………………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………..

 15. Chi bộ báo cáo Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế quốc dân xét, công nhận đ ảng
  viên dự bị …………………………………………………trở thành đảng viên chính
  thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  Nơi nhận: T/M CHI BỘ
  – Đảng ủy ĐHKTQD BÍ THƯ
  (để báo cáo) (ký, ghi rõ họ tên)
  – Lưu chi bộ
 16. Mẫu 12 – KĐN

  ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
  KINH TẾ QUỐC DÂN Hà Nội, ngày ……tháng……năm 20
  CHI BỘ:

  TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT
  Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú
  đối với đảng viên dự bị

  Căn cứ ý kiến nhận xét của Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi ủy nơi cư
  trú đối với đảng viên dự bị…………………………………………………………………………………..
  Tên tổ chức đoàn thể nơi công tác:……………………………………………………………………….
  …………………………………………………………….., tổng số…………………đồng chí.
  Tên chi ủy nơi cư trú:……………………………………….., có………..đồng chí.
  Chi ủy Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

  Những ưu, khuyết điểm chính:
  (Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần
  chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên) …………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  Số đồng chí đại trong Ban chấp hành đoàn thể nơi công tác và chi uỷ n ơi c ư
  trú tán thành đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị……….….…………….
  …… trở thành đảng viên chính thức là……….đồng chí, trong tổng
  số…………..đồng chí được hỏi ý kiến (đạt…………..%).
  Số không tán thành . . . . . . đồng chí (chiếm . …. . .%) với lý do:……………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………………………………

  T/M CHI UỶ
  BÍ THƯ
  (ký, ghi rõ họ, tên)

Download tài liệu HỒ SƠ XÉT, ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC File Word, PDF về máy