[Download] Tải HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ – Tải về File Word, PDF

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
Nội dung Text: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Download


ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Bạn đang xem: [Download] Tải HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ – Tải về File Word, PDF

Kính gửi

1. Tên cơ sở đăng ký
Tên giao dịch quốc tế:
2. Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: .Fax: .Email
3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: ngày tháng năm
4. Nội dung đăng ký bổ sung:

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ File Word, PDF về máy

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

 1. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
  SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG
  HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

  TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ (Viết chữ in hoa) : . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

  ĐỊA CHỈ : . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  ĐIỆN THOẠI : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2. Mẫu số
  6

  TÊN CƠ QUAN CHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  QUẢN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ
  ……….., ngày…….tháng……. năm 20…….

  ĐƠN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ

  Kính gửi:………………………………………………………………………………………

  1. Tên cơ sở đăng ký:……………………………………………………………………………..
  Tên giao dịch quốc tế:………………………………………………………….
  2. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………
  Điện thoại: ………………….Fax: …………………..Email:………………………………….,
  3. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề số: ……………..ngày ……..
  tháng …………. năm………………
  4. Nội dung đăng ký bổ sung:
  – …………………………………………………………………………………………………………..
  – Tên nghề, trình độ đào tạo, quy mô tuyển sinh:

  Quy mô tuyển sinh
  Số Trình độ
  Tên nghề Mã nghề
  đào tạo
  TT
  Năm Năm Năm
  1

  5. Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng những quy định về dạy ngh ề và
  các quy định có liên quan của pháp luật./.

  HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 3. Mẫu số
  7

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  (nếu có) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  TÊN CƠ SỞ ĐĂNG KÝ

  ………………., ngày…….tháng……. năm 20…….

  BÁO CÁO ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ
  1. Lý do đăng ký bổ sung
  2. Điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạy nghề
  Nghề: ….. …; trình độ đào tạo: ……
  1. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề
  1.1. Cơ sở vật chất
  – Số phòng học lý thuyết chuyên nghề
  – Số phòng/xưởng thực hành nghề
  1.2 Thiết bị dạy nghề
  Năm sản
  Tên thiết bị dạy nghề, đặc tính kỹ thuật Số lượng
  TT
  xuất
  1
  2

  2. Giáo viên dạy nghề
  – Tổng số giáo viên của nghề
  – Tỷ lệ học sinh, sinh viên quy đổi/giáo viên quy đổi:
  – Giáo viên cơ hữu (nếu là cán bộ quản lý tham gia giảng dạy thì ghi rõ số
  giờ giảng dạy/năm):
  Trình độ,
  Trình độ Trình độ
  ngành, nghề Môn học
  T
  Họ và tên kỹ năng nghiệp vụ
  được đào giảng dạy
  T
  nghề sư phạm
  tạo
  1

  – Giáo viên thỉnh giảng
  Họ và tên Trình độ, Trình độ Trình độ Môn học Tổng số
  T
  kỹ năng nghiệp giảng giờ giảng
  T ngành,
  nghề nghề vụ sư dạy dạy/năm
  được đào phạm

 4. tạo
  1

  3. Chương trình, giáo trình
  3.1. Thông tin chung về chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy
  – Tên chương trình, trình độ đào tạo, thời gian đào tạo, đối tượng tuyển
  sinh, số lượng môn học, mô đun.
  – Các loại giáo trình, tài liệu giảng dạy của nghề
  3.2. Chương trình dạy nghề (có chương trình dạy nghề chi tiết kèm theo)

  HIỆU TRƯỞNG/GIÁM ĐỐC/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Download tài liệu HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG DẠY NGHỀ File Word, PDF về máy