[Download] Tải Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc – Tải về File Word, PDF

Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc

Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc
Nội dung Text: Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc

Download


Bài viết nghiên cứu hiệu quả tài chính của 28 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2008 – 2018 bằng phương pháp đồ thị và kiểm định t-test. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại tự tái cấu trúc, mua bán và sáp nhập giảm nhưng từ năm 2017 có tăng trở lại.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc File Word, PDF về máy

Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc

 1. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
  VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC
  DƯƠNG NGUYỄN THANH TÂM

  Bài báo nghiên cứu hiệu quả tài chính của 28 ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn từ
  năm 2008 – 2018 bằng phương pháp đồ thị và kiểm định t-test. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu
  quả tài chính của các ngân hàng thương mại tự tái cấu trúc, mua bán và sáp nhập giảm nhưng từ
  năm 2017 có tăng trở lại. Tuy mức tăng chưa nhiều nhưng cũng cho thấy, tái cấu trúc giúp cải thiện
  hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại trong 2 năm cuối của giai đoạn nghiên cứu.
  Từ khóa: Hiệu quả tài chính, tái cấu trúc, ngân hàng thương mại

  xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020” tại Quyết định số
  FINANCIAL EFFICIENCY OF VIETNAMESE COMMERCIAL 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017. Thông qua quá trình tái
  BANKS IN RESTRUCTURING PROCESS cấu trúc, hiệu quả tài chính (HQTC) của các ngân hàng
  Duong Nguyen Thanh Tam thương mại (NHTM) Việt Nam có được cải thiện hay
  The paper examines the financial performance of không là mối quan tâm của dư luận.
  28 Vietnamese commercial banks in the period Cơ sở lý thuyết
  of 2008-2018 by graphing and ttest method.
  The research results show that the financial Rose (2012) cho rằng, phương pháp đo lường
  efficiency of commercial banks selfrestructuring, HQTC phổ biến nhất của các tổ chức là lợi nhuận trên
  mergers and acquisitions decreased, but from tài sản (ROA), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE),
  2017 increased again. Although the increase is tỷ lệ thu nhập lãi biên (NIM). Các hệ số ROA và ROE
  not strong, it shows that restructuring helps là những chỉ số báo hiệu cho kết quả sản xuất kinh
  improve the performance of commercial banks doanh hiện tại và phản ánh khả năng lợi nhuận mà
  in the last 2 years of the research period. ngân hàng đạt được trong các kỳ kế toán đã qua.
  Cornett và cộng sự (2010a) nghiên cứu HQTC của
  Keywords: Financial efficiency, commercial bank restructuring
  NHTM tại 16 nước khu vực châu Á trong giai đoạn
  1989 – 2004. Các tác giả dùng kiểm định t-test để phân
  tích chỉ số ROA của nhóm ngân hàng thương mại nhà
  nước (NHTMNN) cho thấy, nhóm này có ROA thấp
  Ngày nhận bài: 11/3/2020 hơn NHTM tư nhân nhưng khoảng cách này dần
  Ngày hoàn thiện biên tập: 24/3/2020
  bị thu hẹp theo thời gian. Kết quả nghiên cứu cũng
  Ngày duyệt đăng: 7/4/2020
  thể hiện khoảng cách ROA của NHTMNN giai đoạn

  C
  khủng hoảng thấp hơn nhiều so với NHTM tư nhân.
  uộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 Nghiên cứu hiệu quả ngân hàng thương mại
  gây ra suy thoái kinh tế toàn cầu. Hệ thống trong quá trình tái cấu trúc
  ngân hàng của nhiều nền kinh tế đang phát
  triển tỏ ra kém hiệu quả. Để giải quyết vấn đề này, các Can và Ariff (2008) nghiên cứu hiệu quả của các
  chương trình tái cấu trúc tài chính đã được thực hiện NHTM khu vực Đông Á bao gồm 04 nước: Hàn Quốc,
  nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Indonesia, Thái Lan và Phillipines trong thời gian từ
  Đối với Việt Nam, Chính phủ đã thực hiện 2 đề án: năm 1991 đến năm 2005. Các tác giả sử dụng phương
  Đề án cấu trúc lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) pháp bao dữ liệu (DEA), kết quả cho thấy, hiệu quả của
  giai đoạn 2011 – 2015 ban hành kèm theo Quyết định NHTM không cải thiện đáng kể trước và sau tái cấu trúc.
  số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính Trong nghiên cứu khác tại Ấn Độ của 2 tác giả
  phủ và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với Bhattacharyya và Pal (2011), thời gian nghiên cứu

  58

 2. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  trong giai đoạn 1989 – 2009, phương pháp nghiên cứu HÌNH 1: ROA, ROE TRUNG BÌNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG
  được sử dụng là DEA và SFA. Kết quả nghiên cứu đã THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2008 – 2018
  chỉ ra hiệu quả của các ngân hàng Ấn Độ giảm sau tái
  cấu trúc. Các NHTMNN có hiệu quả cao hơn so với
  các NHTM tư nhân.
  Nghiên cứu HQTC của Việt Nam cũng khá phổ biến,
  các tác giả có nhiều phương pháp phân tích khác nhau
  với các hướng tiếp cận khác nhau. Nguyễn Việt Hùng
  (2008) đã kết hợp phương pháp nghiên cứu DEA và SFA
  để phân tích HQTC của các NHTM Việt Nam giai đoạn
  từ năm 2001- 2005. Phương pháp nghiên cứu này sử dụng
  thang điểm từ 0 đến 1 để đo lường hiệu quả của ngân Nguồn: Tính toán của tác giả
  hàng. Ngân hàng có điểm số càng gần 1 thì có hiệu quả trước tái cấu trúc đang ở mức cao sau đó sụt giảm do
  càng cao. Kết quả ước lượng cho thấy, nhìn chung nhóm ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế năm 2007
  NHTMNN có hiệu quả tốt hơn các NHTM cổ phần. – 2008 và suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2009. Khi
  Nghiên cứu của Trần Hoàng Ngân và cộng sự NHTM tái cấu trúc thì HQTC của NHTM chưa được
  (2015) đánh giá ảnh hưởng của tái cấu trúc đến hiệu cải thiện ngay. Giai đoạn tái cấu trúc thứ nhất từ 2012
  quả hoạt động của 17 NHTM Việt Nam giai đoạn 2007 – 2015, HQTC giảm; Giai đoạn tái cấu trúc thứ hai từ
  – 2013. Ba biện pháp tái cấu trúc được các tác giả đề 2016 – 2018, HQTC được phục hồi trở lại nhưng chưa
  cập là sáp nhập, sự can thiệp của Chính phủ và cổ bằng mức trước khi tái cấu trúc.
  phần hóa. Mô hình nghiên cứu DEA/SFA 3 giai đoạn Kết quả nghiên cứu cho giai đoạn tái cấu trúc thứ I
  được sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, do các từ năm 2012-2015 tương đồng với kết quả nghiên cứu
  NHTM vẫn đang trong tiến trình tái cấu trúc nên hiệu của Arrif và Luc (2008), Bilal, M., & Amin, H. (2015)
  quả hoạt động của các NHTM tăng giảm không theo Bhattacharyya và Pal (2011). Nghiên cứu này củng cố
  quy luật. Các NHTM thực hiện hợp nhất, sáp nhập có thêm kết quả của Trần Hoàng Ngân và cộng sự (2014)
  hiệu quả giảm do phải gánh các NHTM nhỏ, yếu kém. khi các tác giả cho rằng, giai đoạn từ 2007 – 2013 các
  Các NHTMNN hoạt động kém hiệu quả khi có sự can NHTM mới tái cấu trúc nên chưa thấy hiệu quả tăng
  thiệp của chính phủ. Các NHTMNN được cổ phần giảm rõ rệt.
  hóa hoạt động kém hiệu quả hơn khi chưa cổ phần. So sánh hiệu quả tài chính của các nhóm ngân hàng
  Phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
  Trong mẫu nghiên cứu chỉ có Ngân hàng Nông
  Các nghiên cứu tại Việt Nam về HQTC của các nghiệp và Phát triển nông thôn là ngân hàng Nhà
  NHTM có hạn chế là dữ liệu sử dụng để phân tích nước sở hữu 100%. Nghiên cứu gọi nhóm NHTMNN
  khá ngắn và không cập nhật; Kết quả nghiên cứu còn bao gồm Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
  chưa thống nhất do phương pháp nghiên cứu và cách thôn và các NHTM có tỷ lệ sở hữu nhà nước chi phối
  tiếp cận khác nhau. Tại nghiên cứu này, nhóm tác giả (chiếm trên 50%) như NHTMCP Ngoại thương, Công
  phân tích dựa trên số liệu trong 11 năm (từ năm 2008 thương và Đầu tư phát triển. 24 NHTM còn lại trong
  – 2018) của 28 NHTM. mẫu nghiên cứu thuộc nhóm NHTMCP.
  Phương pháp nghiên cứu định lượng được tác Các số liệu thống kế cho thấy, trước tái cấu trúc,
  giả sử dụng trên cơ sở số liệu thứ cấp thu thập được NHTMCP có ROA tốt hơn nhưng lại có ROE thấp hơn
  để thống kê, phân tích, so sánh đánh giá HQTC của NHTMNN. Giai đoạn tái cấu trúc thứ nhất, từ năm
  NHTM. Tác giả cũng sử dụng thống kê t-test để so 2012 đến 2015, HQTC của cả NHTMCP và NHTMNN
  sánh HQTC của 2 nhóm: NHTM quốc doanh và đều sụt giảm, ROA và ROE của NHTMCP thấp hơn
  NHTM tư nhân trong quá trình tái cấu trúc. NHTMNN. Đến giai đoạn tái cấu trúc thứ hai từ 2016
  Kết quả nghiên cứu và thảo luận – 2018, NHTMCP có sự cải thiện HQTC đáng kể so
  với NHTMNN khi chỉ số ROA của NHTMCP vượt
  Sự thay đổi của hiệu quả tài chính cao hơn NHTMNN.
  trong giai đoạn 2008 – 2018
  Các nghiên cứu trên thế giới chỉ cho kết quả một
  chiều là NHTMNN hiệu quả hơn NHTM tư nhân
  HQTC của các NHTM Việt Nam trong giai đoạn (Bhattacharyya và Pal (2011), Bhattacharyya và cộng

  59

 3. TÀI CHÍNH – KINH DOANH

  sự (1997); Das & Ghosh (2006), Sapienza (2004) hay sâu, mức giảm nhiều nhất trong 11 năm, tái cấu trúc chưa
  NHTMNN có hiệu quả thấp hơn các NHTM tư nhân làm gia tăng HQTC ngay. Từ năm 2017, HQTC tăng trở
  (Cornett và cộng sự (2010a), Bhaumik và Dimova lại, tuy mức tăng chưa nhiều nhưng cũng cho thấy, hiệu
  (2004) Lin và Zhang (2009). Nghiên cứu này bằng quả của tái cấu trúc NHTM giúp cải thiện hiệu quả hoạt
  phân tích đồ thị có thể thấy rõ, xu hướng tăng giảm động trong 2 năm cuối của giai đoạn nghiên cứu.
  của HQTC của 2 nhóm NHTMNN và NHTMCP trước Kết luận và khuyến nghị
  và trong quá trình tái cấu trúc (2008 – 2018), HQTC của
  các NHTMNN tại Việt Nam có khi cao hơn, có khi thấp Kết quả nghiên cứu cho thấy, HQTC của NHTM Việt
  hơn các NHTMCP. Nam dần tăng từ năm 2017. NHTMNN có HQTC cao
  Để tìm hiểu sự chênh lệch thật sự về giá trị trung hơn NHTMCP, thông qua quá trình tái cấu trúc. NHTM
  bình HQTC (ROA, ROE, NIM) của 2 nhóm NHTMCP tự tái cấu trúc chưa cải thiện được hiệu quả sau sáp nhập
  và NHTMNN, nghiên cứu sử dụng kiểm định t (t – test) và HQTC ở mức thấp hơn trung bình mẫu nghiên cứu.
  với mức ý nghĩa thống kê là 10%. Trên stata, kết quả Kết quả nghiên cứu nêu trên cho thấy, các
  cho thấy, không có sự khác biệt đáng kể về ROA giữa NHTMNN này cần tiếp tục tăng vốn điều lệ để cải
  NHTMCP và NHTMNN (giá trị Pr(|T| > |t|) = 0.3188 là thiện hiệu quả hoạt động, nâng cao năng lực tài chính,
  lớn hơn 10%), lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của nhóm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel II
  NHTMCP và NHTMNN có sự khác biệt ở mức ý nghĩa thông qua việc phát hành cổ phiếu; cần có lộ trình
  thống kê 1% (giá trị Pr(|T| > |t|) = 0.0000 nhỏ hơn 10%). giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước, cổ phần hóa Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  Các số liệu thống kế cho thấy, trước tái cấu trúc Các NHTMCP cần có giải pháp tự kiện toàn hoạt
  ngân hàng thương mại cổ phần có ROA tốt hơn động, gia tăng năng lực cạnh tranh và mức độ an toàn
  nhưng lại có ROE thấp hơn ngân hàng thương hoạt động. Các NHTMCP yếu kém xây dựng phương
  mại nhà nước. Giai đoạn tái cấu trúc thứ nhất,
  án cơ cẩu lại toàn diện các mặt tài chính, quản trị, hoạt
  từ năm 2012 đến 2015, hiệu quả tài chính của cả
  động. Nếu không có khả năng tự hoàn thiện thì sáp
  2 loại hình đều sụt giảm. Đến giai đoạn tái cấu
  trúc thứ hai từ 2016 – 2018, ngân hàng thương nhập, hợp nhất, mua lại trên cơ sở tự nguyện hoặc
  mại cổ phần có ROA cải thiện đáng kể so với thậm chí là giải thể, phá sản ngân hàng.
  ngân hàng thương mại nhà nước. Bên cạnh đó, các nội dung khác cần quan tâm thực
  hiện gồm: Xử lý và kiểm soát nợ xấu; Khuyến khích
  các NHTM niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng
  Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại
  khoán tập trung để minh bạch thông tin, tăng năng
  thuộc nhóm tự tái cấu trúc, mua bán và sáp nhập
  lực cạnh tranh, kiểm soát tỷ lệ sở hữu và hiệu quả
  Trong 2 giai đoạn tái cấu trúc từ 2012 đến 2018, có hoạt động.
  08 NHTM thực hiện tái cấu trúc tự nguyện hoặc bắt
  Tài liệu tham khảo:
  buộc. NHTM Tiên Phong (TPB) và NHTMCP quốc
  dân (NCB) là 02 NHTM tự tái cấu trúc. Các NHTM 1. Trần Hoàng Ngân, Trần Phương Thảo và Nguyễn Hữu Huân (2014), Ảnh
  thực hiện hợp nhất, sáp nhập bao gồm NHTMCP: Sài hưởng của tái cấu trúc đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương
  Gòn (SCB), An Bình (ABB), Sài Gòn Hà Nội (SHB), mại Việt Nam. Tạp chí phát triển kinh tế, 26(2), 26-47;
  Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDB), Hàng hải (MSB), 2. Nguyễn Việt Hùng (2008), Hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam giai
  Sài Gòn Thương Tín (STB). đoạn 2000 – 2005. Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện ngân hàng
  HQTC của các NHTM tự tái cấu trúc, mua bán và sáp 3. Bhattacharyya, A., & Pal, S. (2013), Financial reforms and technical efficiency
  nhập tăng vào năm 2009 ở mức rất cao sau đó giảm do in Indian commercial banking: A generalized stochastic frontier analysis.
  suy thoái. Đến năm 2012, 2013 một số NHTM tự tái cấu Review of Financial Economics, 22(3), 109-117.
  trúc như TPB, NCB, sáp nhập như SCB (với Tín Nghĩa 4. Bilal, M., & Amin, H. (2015), Financial performance of Islamic and conventional
  và Đệ Nhất), SHB (với Habubank), HDB (với Đại Á), banks during and after US sub-prime crisis in Pakistan: A comparative study.
  ABB (với tập đoàn Doji) có ROA tiếp tục giảm. Đến năm Global Journal Al-Thaqafah, 5(2), 73-87.
  2015, các NHTM có tham gia hoạt động sáp nhập như
  Thông tin tác giả:
  MSB (sáp nhập với NHTM Mekong), STB (sáp nhập với
  ThS. Dương Nguyễn Thanh Tâm
  NHTM Phương Nam), CTG (sáp nhập với NHTM Xăng
  Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh
  dầu Petrolimex), BIDV (sáp nhập với NHTM phát triển
  Email: tamdnt@buh.edu.vn
  nhà Đồng bằng sông Cửu Long) có ROA năm 2016 giảm

  60

Download tài liệu Hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc File Word, PDF về máy