[Download] Tải Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ – Tải về File Word, PDF

Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ

Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ
Nội dung Text: Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ

Download


Mục đích của nghiên cứu này là áp dụng cách tiện cận hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST) ngành để nhận dạng sơ bộ thực trạng phát triển của hệ thống ĐMST ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam về dịch vụ thanh toán.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ File Word, PDF về máy

Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ

 1. JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 39

  HỆ THỐNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NGÀNH VỀ DỊCH VỤ
  THANH TOÁN CỦA VIỆT NAM: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ

  Đinh Tuấn Minh1
  Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ
  Nguyễn Thùy Liên
  Trung tâm Nghiên cứu các giải pháp thị trường cho các vấn đề kinh tế xã hội

  Tóm tắt:
  Mục đích của nghiên cứu này là áp dụng cách tiện cận hệ thống đổi mới sáng tạo (ĐMST)
  ngành để nhận dạng sơ bộ thực trạng phát triển của hệ thống ĐMST ngành tài chính ngân
  hàng của Việt Nam về dịch vụ thanh toán. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phỏng vấn
  sâu dựa trên bảng hỏi bán cấu trúc với một số chuyên gia và đại diện các tổ chức tài
  chính-ngân hàng. Nghiên cứu chỉ ra rằng hệ thống thể chế, chính sách đóng một vai trò
  rất quan trọng, có thể nói là bậc nhất, trong việc thúc đẩy các hoạt động ĐMST liên quan
  đến dịch vụ thanh toán. Ngoài ra, khách hàng ngày càng nổi lên là một nhân tố chính yếu
  thúc đẩy các tổ chức này nỗ lực đầu tư cho các hoạt động ĐMST. Bên cạnh vai trò chủ
  đạo của các ngân hàng thương mại, các công ty công nghệ tài chính (Fintech) ngày càng
  thể hiện là một nhân tố mới thúc đẩy hoạt động ĐMST trong lĩnh vực này.
  Từ khóa: Đổi mới sáng tạo ngành; Tài chính-ngân hàng; Dịch vụ thanh toán.
  Mã số: 19121004

  1. Mở đầu
  Đổi mới sáng tạo trong hoạt động thanh toán đã nhận được sự quan tâm rất
  lớn của các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp trên thế
  giới trong những năm vừa qua. Như Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ,
  Jerome H. Powell đã chỉ ra, những thay đổi mang tính cách mạng trong lĩnh
  vực thanh toán đặt các nhà cung cấp dịch vụ tài chính-ngân hàng truyền
  thống phải thay đổi nếu không muốn bị bỏ lại phía sau (Powel, 2017).
  Các nghiên cứu về ĐMST trong lĩnh vực dịch vụ nói chung và hệ thống
  thanh toán nói riêng tại Việt Nam còn rất hạn chế. Các nghiên cứu gần đây
  về hoạt động ĐMST trong ngành tài chính-ngân hàng ở Việt Nam bắt đầu
  xuất hiện kể từ khi việc chuyển đổi sang ngân hàng số cũng như các công ty
  công nghệ tài chính (Fintech) xuất hiện. Một trong số đó là Kỷ yếu hội
  thảo: “Cách mạng công nghiệp 4.0 và những đổi mới trong lĩnh vực tài

  1
  Liên hệ tác giả: dinhtuanminh.maastricht@gmail.com

 2. 40 Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán…

  chính-ngân hàng” do Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức vào tháng 6/2018.
  Nhưng cũng giống như đa phần các nghiên cứu về các khía cạnh phát triển
  công nghệ trong ngành tài chính-ngân hàng, các nghiên cứu trong tập kỷ
  yếu này chủ yếu tập trung vào phân tích hiện trạng, xu hướng và tác động
  của các công nghệ mới mà hầu như không đề cập đến các nhân tố cũng như
  các tác nhân thúc đẩy hoạt động ĐMST trong ngành.
  Mục đích của nghiên cứu này là áp dụng cách tiệm cận hệ thống ĐMST
  ngành (Sectoral System of Innovation – SSI) để nhận dạng sơ bộ thực trạng
  phát triển của hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng, đặc biệt là hoạt
  động thanh toán của các ngân hàng thương mại (NHTM) của Việt Nam.
  Kết quả nghiên cứu đóng góp về cơ sở lý luận về hệ thống ĐMST ngành,
  đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ, các gợi ý cho nhà quản lý để đưa ra các
  giải pháp phát triển hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng nói chung
  và dịch vụ thanh toán nói riêng ở Việt Nam. Do giới hạn về thời gian cũng
  như nguồn lực, chúng tôi sẽ không đánh giá tất cả các cấu phần của hệ
  thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến hoạt động thanh toán
  cũng như mối quan hệ tương tác giữa chúng. Thay vì đó, chúng tôi tập
  trung vào phân tích cấu phần chính, đó là công nghệ lõi và nền tảng tri thức
  ngành tài chính-ngân hàng của các NHTM Việt Nam và các nhân tố thúc
  đẩy hoạt động ĐMST trong ngành này liên quan đến hoạt động thanh toán.

  2. Khung phân tích hệ thống đổi mới sáng tạo ngành tài chính-ngân
  hàng liên quan đến dịch vụ thanh toán
  Dịch vụ thanh toán là dịch vụ chuyển giao nghĩa vụ tài chính giữa hai hoặc
  nhiều bên (Humphrey, 1995). Để dịch vụ này thay thế cho việc chi trả tiền
  mặt giữa các bên, nó đòi hỏi phải diễn ra nhanh chóng, chắc chắn, thuận tiện
  và bảo mật. Yêu cầu này khiến cho dịch vụ thanh toán trở thành một quy
  trình có tính hệ thống, liên quan đến nhiều bên, bao gồm bên chuyển tiền,
  các tổ chức trung gian tài chính, ngân hàng trung ương và bên nhận tiền.
  Là một dịch vụ có tính hệ thống, giống như trong các ngành dịch vụ có tính hệ
  thống, các hoạt động ĐMST liên quan đến dịch vụ thanh toán thường tương
  tác chặt chẽ với khách hàng thay vì R&D nội bộ (Evangelista, 2000). Các
  doanh nghiệp trong lĩnh vực này thường phụ thuộc vào việc phát triển phần
  mềm hay sáng tạo bí quyết kinh doanh riêng. Đồng thời, sự phát triển của
  công nghệ thông tin đã tạo điều kiện cải tiến chất lượng dịch vụ cung cấp.
  Trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ áp dụng khung khổ hệ thống ĐMST
  ngành (SSI) để đánh giá sơ bộ hiện trạng của hệ thống ĐMST trong hoạt
  động thanh toán của hệ thống tài chính-ngân hàng Việt Nam. Khung khổ
  SSI là cách tiếp cận được phát triển bởi Malerba (2002, 2005) từ cách tiếp
  cận các hoạt động ĐMST của một quốc gia theo hệ thống (National System

 3. JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 41

  of Innovation – NSI). Đây là cách tiếp cận mang tính chủ toàn thay vì xem
  xét một số khía cạnh cụ thể của quá trình ĐMST. Cách tiếp cận hệ thống
  ĐMST nhấn mạnh vào sự tương tác giữa các tác nhân liên quan đến hoạt
  động ĐMST và phân tích những tương tác đó được định hình bởi các yếu tố
  chính trị, thể chế và xã hội như thế nào (Fagerberg và Verspagen, 2009).
  Với hệ thống ĐMST ngành, như Malerba (2005) mô tả, đó sẽ là tương tác
  giữa các cấu phần như cơ sở tri thức và quá trình học hỏi; các doanh
  nghiệp, tổ chức trung gian và mạng lưới; thể chế và nhu cầu. Ngoài ra, ranh
  giới địa lý cũng là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tương tác của các
  cấu phần trên (xem Hình 1). Trong nghiên cứu này, chúng tôi chỉ giới hạn
  xem xét các tương tác của cấu phần như là các nhân tố thúc đẩy hoạt động
  ĐMST và ứng dụng công nghệ mới trong ngành tài chính-ngân hàng liên
  quan đến lĩnh vực thanh toán như được trình bày trong Bảng 1 dưới đây.
  Các doanh nghiệp, tổ chức
  trung gian và mạng lưới Nhu cầu

  Cơ sở tri thức và quá trình học hỏi

  – Công nghệ cốt lõi
  + Cổng thông tin, hệ sinh thái, ứng dụng dữ liệu, block
  chain, an ninh (xác nhận và chứng thực), điện toán đám
  mây.
  + Mảng thanh toán: ví điện tử, tiền điện tử, thẻ thông
  minh, hệ thống thanh toán không tiếp xúc.
  – Quá trình học hỏi:
  + R&D
  + Nguồn công nghệ mở
  + Sự bắt chước, học hỏi giữa các tổ chức

  Thể chế

  Nguồn: Phát triển bởi nhóm tác giả dựa trên Newbury (2016), Malerba (2002, 2005) và
  Tether & Metcalfe (2004).
  Hình 1. Các cấu phần của hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng liên
  quan đến dịch vụ thanh toán

  Bảng 1. Các nhân tố chính thúc đẩy ĐMST và ứng dụng công nghệ mới
  trong ngành tài chính-ngân hàng liên quan đến lĩnh vực thanh toán
  Tương tác thúc đẩy hoạt động
  Cấu phần Mô tả
  ĐMST và ứng dụng công nghệ mới
  Cơ sở tri thức và quá trình học hỏi
  Công nghệ nền – Công nghệ thông tin và truyền Định hình sự tiến triển và ứng
  tảng thông là nhân tố nền tảng thúc đẩy dụng các dạng công nghệ trong
  ĐMST của ngành; tương lai.
  – Các xu hướng công nghệ chính
  liên quan đến dịch vụ thanh toán:

 4. 42 Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán…

  Tương tác thúc đẩy hoạt động
  Cấu phần Mô tả
  ĐMST và ứng dụng công nghệ mới
  chuyển đổi từ tiền giấy truyền
  thống sang thanh toán điện tử; Từ
  séc, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ dần
  thay thế bởi thẻ thông minh và
  công nghệ thanh toán không tiếp
  xúc (KPMG, 2007); ví tiền điện tử;
  tiền kỹ thuật số (NHTW Hà Lan,
  2016).
  Quá trình học Thông qua hoạt động R&D, đào Ảnh hướng tới tốc độ ĐMST và
  hỏi tạo nhân viên về nhân bản, cải tiến ứng dụng công nghệ mới của
  và phát triển công nghệ, sử dụng ngành.
  chéo các phát minh của ngân hàng
  khác hoặc sao chép và mua lại các
  công nghệ có bằng sáng chế.
  Các doanh nghiệp, tổ chức trung gian, và mạng lưới
  Doanh nghiệp Các ngân hàng thương mại vẫn – Sự tham gia của Fintech tạo sức
  đóng vai trò chính trong lĩnh vực ép buộc các NHTM phải đẩy mạnh
  cung cấp dịch vụ thanh toán. Gần ĐMST để duy trì vị thế cạnh tranh;
  đây, một số công ty Fintech đã – Sự hợp tác giữa các NHTM và
  tham gia vào việc cung ứng dịch Fintech tạo ra nhiều ứng dụng mới
  vụ này. Các dịch vụ mà các công cho khách hàng.
  ty Fintech tham gia trong dịch vụ
  thanh toán là xử lý thanh toán,
  chuyển khoản, thanh toán di động,
  ngoại hối, thẻ tín dụng, thẻ trả
  trước, chương trình ưu đãi, có
  thưởng.
  Các tổ chức – Các trường đại học, viện nghiên – Nghiên cứu khoa học cơ bản.
  trung gian cứu. – Tư vấn cho khu vực doanh nghiệp.
  – Các hiệp hội tài chính-ngân hàng. – Truyền tải, lan tỏa tri thức, các
  – Các định chế quốc tế như IMF, qui định pháp luật, các tiêu chuẩn,
  World Bank. qui chuẩn ngành.
  – Đào tạo nguồn nhân lực.
  Thể chế
  Thể chế chính – Quy định quốc tế (Quy tắc thực – Các ĐMST được đưa vào áp
  thức hành thống nhất về tín dụng chứng dụng trong thực tiễn phải thỏa mãn
  từ – UCP, quy tắc thống nhất về được các điều kiện do thể chế
  nhờ thu – URC, quy tắc thống nhất chính thức áp đặt.
  về hoàn trả tiền hàng – URR, điều – Việc xuất hiện các sản phẩm mới,
  kiện thương mại quốc tế – chẳng hạn Fintech, khiến cho các cơ
  Incoterms); quy định pháp luật về quan quản lý trong nước và quốc tế
  thanh toán trong nước. phải điều chỉnh lại các luật lệ.
  Thể chế không Các quy ước do doanh nghiệp lập – Các quy tắc tương tác giữa doanh
  chính thức ra để tương tác với khách hàng của nghiệp và khách hàng tạo ra sự

 5. JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 43

  Tương tác thúc đẩy hoạt động
  Cấu phần Mô tả
  ĐMST và ứng dụng công nghệ mới
  mình (như các quy ước về xếp khác biệt về chất lượng phục vụ,
  hạng, đánh giá, chấm điểm, tích dẫn đến lợi thế cạnh tranh khác
  điểm thưởng,…). nhau của mỗi doanh nghiệp.
  – Các doanh nghiệp cần liên tục
  cập nhật và điều chỉnh các quy ước
  để phản ánh được mong muốn của
  khách hàng.
  Nhu cầu
  Các loại nhu 5 nhu cầu quan trọng nhất: Dễ sử Việc đáp ứng những nhu cầu này
  cầu dụng sản phẩm; Thuận tiện trong của khách hàng thúc đẩy sự cạnh
  giao dịch; Phục vụ tận tâm; Thấu tranh giữa các doanh nghiệp trong
  hiểu nhu cầu riêng; và Mang lại giá việc ứng dụng công nghệ mới cũng
  trị thực sự (Microsoft financial như tạo ra các sản phẩm mới.
  service, 2017).
  Phân nhóm Khu vực doanh nghiệp; khách Mỗi một nhóm khách hàng đòi hỏi
  khách hàng hàng cá nhân; và khu vực công lập doanh nghiệp cần điều chỉnh các
  cung cấp các dịch vụ công ích. sản phẩm và quy trình phục vụ sao
  cho phù hợp nhất.
  Ranh giới địa lý
  Đầu tư nước Doanh nghiệp nước ngoài thiết lập – Cung cấp các sản phẩm mới, kinh
  ngoài chi nhánh hoặc góp vốn đầu tư với nghiệm quản trị, ứng dụng công
  các doanh nghiệp trong nước. nghệ mới tại các chi nhánh hoặc
  đơn vị liên kết trong nước.
  – Tạo áp lực cạnh tranh cho các
  doanh nghiệp trong nước phải
  ĐMST.
  Dịch vụ xuyên Doanh nghiệp nước ngoài cung Tạo áp lực cạnh tranh cho các
  biên giới cấp dịch vụ xuyên biên giới cho doanh nghiệp trong nước phải
  các khách hàng ở trong nước. ĐMST.

  Nguồn: Tổng hợp bởi nhóm tác giả

  3. Phương pháp nghiên cứu
  Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích minh họa, sử dụng khung
  lý thuyết hệ thống ĐMST ngành và hai nguồn thông tin sau để đưa ra các
  nhận định sơ bộ về hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng liên quan
  đến dịch vụ thanh toán. Nguồn thông tin thứ nhất là từ các nguồn thứ cấp
  như Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông. Nguồn thứ hai
  đến từ phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia thuộc khu vực doanh nghiệp
  và khu vực nghiên cứu. Cụ thể, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 6
  ngân hàng thương mại quy mô lớn (trong đó có một ngân hàng thương mại
  cổ phần nhà nước; 2 ngân hàng có trụ sở ở miền Bắc và 4 ngân hàng ở miền
  Nam), 2 công ty công nghệ hàng đầu của Việt Nam đang triển khai dịch vụ

 6. 44 Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán…

  thanh toán công nghệ, 2 công ty chứng khoán và 2 chuyên gia nghiên cứu
  thuộc Ngân hàng Nhà nước. Thời gian phỏng vấn diễn ra trong năm 2019.
  Để phỏng vấn chuyên sâu có hiệu quả, trước mỗi cuộc phỏng vấn, nhóm
  nghiên cứu thiết kế bảng hỏi bán cấu trúc nhằm đảm bảo cuộc phỏng vấn
  được định hướng và không đi chệch chủ đề của đề tài nghiên cứu. Cấu trúc
  bảng phỏng vấn gồm các phần chính như sau:
  – Thông tin chung về doanh nghiệp;
  – Tổng quan hoạt động ĐMST tại doanh nghiệp;
  – Các câu hỏi liên quan đến nền tảng công nghệ và quá trình học hỏi;
  – Các câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa các tác nhân;
  – Các câu hỏi liên quan đến vai trò của thể chế, chính sách của nhà nước;
  – Các câu hỏi liên quan đến nhu cầu của khách hàng.

  4. Kết quả nghiên cứu
  Kết quả nghiên cứu gồm hai nội dung: Nội dung thứ nhất, nhận dạng cấu
  phần công nghệ lõi của hệ thống thanh toán của Việt Nam. Nội dung này
  được thể hiện trong các mục 4.1, 4.2 và 4.3; Nội dung thứ 2, trình bày trong
  các mục còn lại, phân tích các nhân tố thúc đẩy hoạt động ĐMST, ứng dụng
  công nghệ mới, trong ngành tài chính-ngân hàng của Việt Nam liên quan đến
  dịch vụ thanh toán. Chúng tôi sẽ tập trung vào phân tích vai trò của các
  nguồn tri thức và các quá trình học hỏi; vai trò của các tác nhân doanh
  nghiệp, đặc biệt là các loại hình doanh nghiệp mới trong hệ thống; vai trò của
  hệ thống thể chế, chính sách; vai trò của cầu và vai trò của hội nhập quốc tế.

  4.1. Nền tảng hạ tầng hệ thống thanh toán của Việt Nam
  Trong những năm qua, Việt Nam đã đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng viễn
  thông cũng như nền tảng công nghệ hiện đại phục vụ hệ thống thanh toán.
  Cụ thể, Việt Nam đang vận hành: (1) Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân
  hàng (IBPS); (2) Hệ thống thanh toán bù trừ điện tử; (3) Hệ thống thanh
  toán ngoại tệ; (4) Hệ thống thanh toán chứng khoán; và (5) Hệ thống thanh
  toán bán lẻ. Các hệ thống thanh toán này kết nối với nhau, cho phép các
  giao dịch được thông suốt trong và ngoài nước.
  Theo số liệu của NHNN (2019), tính đến giữa năm 2018, có khoảng 70 tổ
  chức cung ứng dịch vụ thanh toán triển khai dịch vụ thanh toán bán lẻ qua
  Internet và trên 35 tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán bán lẻ qua điện
  thoại di động. NHNN đã cho phép 24 tổ chức không phải là ngân hàng thực
  hiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nhằm phục vụ các giao dịch
  thanh toán bán lẻ, giá trị thấp.

 7. JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 45

  Tuy nhiên, so với các quốc gia trong khu vực, độ phủ của hạ tầng cơ sở
  viễn thông vẫn còn thấp, ảnh hưởng đến khả năng triển khai thương mại
  điện tử cũng như mobile banking. Đa phần hệ thống viễn thông mới tập
  trung ở các thành phố lớn, chưa mở rộng được tới vùng nông thôn. Theo
  Báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm
  2018, Chỉ số ứng dụng ICT của Việt Nam mới chỉ đứng thứ 95/140, thấp
  hơn rất nhiều so với các quốc gia khác trong khu vực (WEF, 2018).

  4.2. Các công nghệ thanh toán phổ biến tại các NHTM hiện nay
  Trong những năm qua, nhờ đầu tư mạnh vào hệ thống thanh toán nội bộ,
  các NHTM đã có sự phát triển vượt bậc về cơ sở hạ tầng công nghệ tiên
  tiến trên nền tảng hệ thống ngân hàng lõi, cho phép các NHTM xử lý nhanh
  chóng, chính xác các giao dịch thanh toán giữa các chi nhánh của cùng
  NHTM, đồng thời, có thể cung ứng các dịch vụ, phương tiện thanh toán
  hiện đại, mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng.
  Thẻ ngân hàng
  Thẻ ngân hàng tiếp tục phát triển, số thẻ phát hành, số lượng và giá trị giao
  dịch thẻ tăng khá nhanh. Theo số liệu của NHNN (2019), tính đến hết quí I
  năm 2019, Việt Nam có 48 ngân hàng phát hành thẻ nội địa với số lượng
  khoảng 76 triệu thẻ, hơn 261.000 máy POS và 18.600 máy ATM. Các
  NHTM đã tích hợp thêm nhiều tính năng vào thẻ ngân hàng để sử dụng
  thanh toán tiền điện, nước, cước viễn thông, bảo hiểm, phí giao thông,
  thanh toán trực tuyến; đồng thời, các ngân hàng thương mại cũng quan tâm
  hơn đến việc cải thiện chất lượng dịch vụ thẻ, chú trọng tăng độ an toàn của
  thẻ ngân hàng.
  Dưới sự chỉ đạo của NHNN, Công ty Cổ phần Chuyển mạch Tài chính
  Quốc gia Việt Nam (Banknetvn) và Công ty Dịch vụ Thẻ Smartlink đã
  hoàn thành sáp nhập vào năm 2014 để hình thành Trung tâm Chuyển mạch
  Thẻ thống nhất, nhằm đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng tăng của nền
  kinh tế. Ngân hàng Nhà nước còn chỉ đạo phát triển thanh toán POS trên
  thiết bị di động (mPOS) để phát triển nhanh các điểm chấp nhận thẻ quy mô
  nhỏ, tăng cường khả năng cung ứng dịch vụ cho khu vực nông thôn.
  Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến của các chuyên gia, do áp lực tăng số lượng thẻ
  nên các NHTM phát hành thẻ miễn phí, dẫn đến nhiều thẻ “chết”, hoặc giá
  trị, số lượng giao dịch thấp, tỷ lệ thẻ hoạt động của các ngân hàng chỉ rơi vào
  60-70%,… Đây là lãng phí rất lớn của hệ thống ngân hàng và toàn xã hội.
  Internet banking và mobile banking
  Dịch vụ thanh toán qua internet banking, tuy mới phát triển từ năm 2009
  đến nay, nhưng đã khẳng định được vị thế quan trọng trên thị trường. Hiện

 8. 46 Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán…

  đang thịnh hành xu hướng dịch chuyển dần từ máy tính sang điện thoại di
  động (ĐTDĐ), giúp người sử dụng có thể thao tác nhanh gọn khi thanh
  toán. Đến nay, theo NHNN, tại Việt Nam tất cả các NHTM đã triển khai
  cung ứng dịch vụ thanh toán qua ĐTDĐ với số lượng, giá trị giao dịch tăng
  trưởng nhanh. Một số NHTM bước đầu triển khai có hiệu quả các dịch vụ
  thanh toán qua ĐTDĐ để thanh toán tiền điện, tiền nước, cước phí điện
  thoại, viễn thông, truyền hình cáp, phí bảo hiểm và một số khoản thu khác.
  Theo Khảo sát Tiêu dùng Toàn cầu 2019 của công ty kiểm toán (PwC), tại
  khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là nước có tốc độ tăng trưởng về thanh
  toán qua thiết bị di động nhanh nhất trong quí I năm 2019. Số lượng người
  sử dụng phương thức thanh toán qua thiết bị di động tại Việt Nam đã tăng
  từ 37% trong năm 2018 lên 61% năm 2019 (PwC, 2019).

  4.3. Các xu hướng thanh toán mới tại Việt Nam
  Ví điện tử
  Tại Việt Nam, thanh toán bằng ví điện tử ra đời lần đầu tiên năm 2008.
  Theo Báo cáo thường niên 2019 của NHNN, tính đến 31/12/2018, trên thị
  trường Việt Nam có 27 loại ví điện tử, với 4,24 triệu ví điện tử đã được xác
  thực, liên kết với tài khoản ngân hàng; tuy nhiên, có sự phân hóa mạnh, thị
  phần 90% (cả số lượng giao dịch, giá trị giao dịch) chỉ nằm trong tay của 5
  công ty trung gian thanh toán. Đáng lưu ý là, những công ty này đều có sở
  hữu của nước ngoài, mức sở hữu từ 30%, thậm chí đến hơn 90%.
  Các ví điện tử do các Fintech tại Việt Nam phát triển đều tìm cách kết nối
  với các ngân hàng để mở rộng người dùng. Bên cạnh việc phối hợp với các
  ngân hàng, một chiến lược phát triển khác của các Fintech phát triển ví điện
  tử là tìm đối tác liên kết trong một hệ sinh thái ứng dụng. Điển hình, ví điện
  tử AirPay tích hợp vào Foody, trở thành kênh đặt hàng và thanh toán chính
  thức của Foody cùng dịch vụ giao đồ ăn Now, Moca hợp tác với Grab,…
  Không chỉ các Fintech tham gia vào thị trường phát triển ví điện tử, một số
  ngân hàng trực tiếp phát triển công nghệ này. Tiêu biểu là Thẻ phi vật lý Ví
  Việt (gọi tắt là Ví Việt) của LienVietPostBank; Ví điện tử Bank Plus của
  MB Bank hợp tác với Viettel; Timo của VPBank; MEED của Maritime
  Bank; Sacombank Pay của Sacombank.
  Tiền kỹ thuật số
  Mặc dù được nhắc đến nhiều như là một loại công nghệ làm thay đổi căn
  bản các hoạt động thanh toán trong tương lai nhưng tiền kỹ thuật số mới chỉ
  dừng ở mức độ tìm hiểu bởi các tổ chức tài chính-ngân hàng Việt Nam.
  Tại các NHTM mà chúng tôi phỏng vấn, đại diện các ngân hàng đều cho
  rằng tiền kỹ thuật số chưa phải là chủ đề mà ngân hàng quan tâm hiện nay.

 9. JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 47

  Các ngân hàng mới chỉ dừng ở mức độ quan tâm nghiên cứu chủ yếu đến
  công nghệ blockchain, vốn là nền tảng công nghệ chủ đạo của tiền kỹ thuật
  số mã hóa như bitcoin hoặc Ethereum, để khai thác tiềm năng ứng dụng của
  nó trong các hoạt động kinh doanh của mình.
  Thẻ thông minh
  Chuyển đổi thẻ thanh toán nội địa từ thẻ từ sang thẻ thông minh sử dụng
  chip là một trong những giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng được
  Thủ tướng phê duyệt tại Đề án Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
  giai đoạn 2016-2020. Đây được coi như là một giải pháp quan trọng để giúp
  Việt Nam tránh gian lận, giả mạo thẻ.
  Tuy nhiên, đến hết quí 2 năm 2019, mới có 7 ngân hàng gồm Vietcombank,
  VietinBank, BIDV, Agribank, Sacombank, TPBank, và ABBank chính thức
  ra mắt sản phẩm thẻ chip nội địa với công nghệ thanh toán không tiếp xúc,
  tốc độ xử lý giao dịch thanh toán nhanh, an toàn. Tuy nhiên, việc chuyển
  đổi từ thẻ từ sang thẻ thông minh tương đối tốn kém nên đa số các ngân
  hàng chưa triển khai.
  Công nghệ thanh toán không tiếp xúc
  Thẻ không tiếp xúc có mặt lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2013, khi
  Eximbank phối hợp với MasterCard giới thiệu MasterCard PayPass. Cho
  đến năm 2017-2018, các ngân hàng như Vietcombank, Sacombank, SCB,
  Techcombank, Vietcapital Bank,… đồng loạt phát hành các loại thẻ không
  tiếp xúc. Tuy nhiên, tại Việt Nam, công nghệ trên vẫn đang ở giai đoạn đầu
  thâm nhập vào các hình thức thanh toán hiện đại, sau ví điện tử và thanh
  toán qua mã QR. Điều này cho thấy, vẫn còn nhiều dư địa để thanh toán
  không tiếp xúc bùng nổ trong tương lai, đặc biệt khi sự đón nhận của người
  dùng đối với thẻ không tiếp xúc đang rất tích cực.

  4.4. Vai trò của nền tảng tri thức và quá trình học hỏi
  Hoạt động R&D
  Hoạt động R&D tại các tổ chức tài chính-ngân hàng của Việt Nam có thể
  được phân thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các hoạt động nghiên cứu
  nhằm phát triển các sản phẩm mới, phát triển thị trường và cải tiến các cách
  thức tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh. Nhóm thứ hai là các hoạt động
  R&D liên quan đến hệ thống thông tin.
  Với nhóm thứ nhất, trong thời gian gần đây, hoạt động nghiên cứu trong
  nhà của các ngân hàng được đẩy mạnh. Chẳng hạn ACB đã có nhóm lập
  trình API của riêng mình; HD Bank phát triển các sản phẩm đặc thù riêng
  cho các khách hàng lớn, chẳng hạn cho VinaMilk; Sacombank tự phát triển
  QR trong thanh toán, cho phép rút tiền trên ATM,…

 10. 48 Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán…

  Đối với hoạt động R&D liên quan đến công nghệ thông tin, trước hết phải
  lưu ý rằng, các ngân hàng đều có trung tâm công nghệ thông tin nội bộ để
  vận hành hệ thống. Phần lõi (core banking) của hệ thống công nghệ thông
  tin của các ngân hàng đều thuê ngoài phát triển. Trung tâm tin học thường
  phối hợp quản lý hoạt động thuê ngoài và tiến hành phát triển một số cấu
  phần, tính năng để tương thích với thực tế của doanh nghiệp và Việt Nam.
  Học hỏi giữa các tác nhân
  Học hỏi giữa các tác nhân được xem như là một kênh tiếp nhận kiến thức
  quan trọng của các tổ chức tài chính-ngân hàng Việt Nam. Các ý tưởng về
  sản phẩm mới thường đến từ bên ngoài, đã được triển khai bởi các tổ chức
  tài chính lớn trên thế giới, các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam, hoặc các
  ngân hàng lớn trong nước. Lãnh đạo HD Bank, trong cuộc phỏng vấn của
  chúng tôi, cho biết “các chuyến đi thực nghiệm tại các định chế tài chính
  lớn như JP Morgan cũng như các doanh nghiệp áp dụng thành công các giải
  pháp công nghệ vào hoạt động như Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản,… giúp
  cho lãnh đạo ngân hàng mạnh dạn triển khai đầu tư mua công nghệ mới”.
  Hoạt động giới thiệu công nghệ mới từ các công ty công nghệ giúp cho
  ngân hàng nắm bắt được các xu thế công nghệ. Các công ty cung cấp công
  nghệ nước ngoài sẽ cung cấp các công nghệ nguồn. Họ có các đối tác ở
  trong nước như FPT hoặc CMC để địa phương hóa nhằm hỗ trợ theo yêu
  cầu chi tiết, cụ thể của từng ngân hàng.
  Một kênh học hỏi được một số ngân hàng phản ánh là từ khách hàng.
  Chẳng hạn, quá trình tương tác và làm việc chặt chẽ với VietjetAir,
  Coopmart đã giúp HD Bank hoàn thiện hệ thống thanh toán để đáp ứng các
  đòi hỏi rất cao từ các đối tác này.
  Các ngân hàng cũng phản ánh các chương trình hội thảo định kỳ với Cục
  Công nghệ thông tin của NHNN cũng cung cấp và cập nhật những nội dung
  hữu ích về công nghệ cho các ngân hàng như chia sẻ cho các chuyên viên
  tin học của các ngân hàng về công nghệ blockchain, chia sẻ về những kiến
  thức mới liên quan đến kỹ thuật vận hành chung của ngân hàng, các khóa
  để phòng chống tấn công, diễn tập phòng chống tấn công,…
  Nguồn công nghệ mở (mua bán, sáp nhập, nhượng quyền, liên doanh, liên kết)
  Theo phản ánh của các NHTM mà chúng tôi phỏng vấn, việc nhập khẩu
  công nghệ chủ yếu là do sự quyết đoán của lãnh đạo ngân hàng, vai trò của
  các đối tác nước ngoài không nhiều. Các cổ đông chiến lược bản thân họ
  cũng là ngân hàng, nhiều khi còn cồng kềnh chậm đổi mới, nên cũng không
  có vai trò nhiều trong phát triển công nghệ mới. Hơn nữa, bản thân họ
  không trực tiếp cung cấp công nghệ mới, nên họ chỉ có thể tham gia vào
  việc tham vấn, giới thiệu các công ty công nghệ.

 11. JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 49

  4.5. Vai trò của các tác nhân trong hệ thống đổi mới sáng tạo của hệ
  thống tài chính-ngân hàng Việt Nam
  Vai trò của các tác nhân truyền thống
  Liên quan đến dịch vụ thanh toán, các ngân hàng thương mại là những tác
  nhân truyền thống cung cấp dịch vụ. Các tổ chức này vẫn liên tục phải
  ĐMST, đầu tư phát triển công nghệ để cạnh tranh lẫn nhau trong việc đáp
  ứng nhu cầu ngày càng tăng của một nền kinh tế đang phát triển. Bởi đây là
  những tổ chức chính cung cấp các dịch vụ tài chính-ngân hàng hiện nay nên
  những tổ chức này đóng vai trò quan trọng nhất trong việc thúc đẩy ĐMST
  của toàn hệ thống.
  Bên cạnh tác nhân chính này là các tổ chức trung gian (trường đại học, viện
  nghiên cứu, hiệp hội), các định chế quốc tế (IMF, World Bank, ADB,…) và
  các cơ quan nhà nước (Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ủy
  ban Giám sát Tài chính Quốc gia). Tuy nhiên, theo khảo sát của chúng tôi,
  vai trò của các tổ chức trung gian trong việc thúc đẩy ĐMST trong hệ thống
  ĐMST ngành tài chính-ngân hàng ở thời điểm hiện tại là không nhiều.
  Vai trò của các tác nhân mới: công ty Fintech
  Trong giai đoạn từ 2015 trở lại đây, các công ty Fintech bắt đầu thâm nhập
  vào hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng của Việt Nam, đặc biệt là
  dịch vụ trung gian thanh toán, với 28 đơn vị được NHNN cấp phép.
  Theo phỏng vấn của chúng tôi với các tổ chức tài chính-ngân hàng và các
  công ty Fintech, sự phát triển của công nghệ trong lĩnh vực Fintech thời
  gian vừa qua diễn ra rất nhanh. Như nhận định của một lãnh đạo NHTM mà
  chúng tôi phỏng vấn: “Trên một số khía cạnh nào đó, các ngân hàng ngày
  nay đang đối diện với thách thức mới đến từ các công ty Fintech, trên hầu
  hết các sản phẩm dịch vụ vốn thuộc về lĩnh vực ngân hàng-tài chính như
  thanh toán, chuyển tiền nội địa, chuyển tiền quốc tế, kiều hối, cho vay, tài
  chính cá nhân, đầu tư, bảo hiểm,… Về sản phẩm, các công ty Fintech có khả
  năng ra mắt sản phẩm trong thời gian rất ngắn, tính ứng dụng cao, gần gũi
  với khách hàng; về tính năng sáng tạo, các công ty Fintech có tính sáng tạo
  vượt trội do không bị chi phối từ những rào cản pháp lý như ngân hàng, liên
  tục ứng dụng các công nghệ mới nhất, đặc biệt các công nghệ tự động hóa,
  trí tuệ nhân tạo, phân tích dữ liệu mạng xã hội,… để mang đến trải nghiệm
  tốt hơn, suất xắc hơn so với các sản phẩm của ngân hàng; Về tính rủi ro,
  Fintech chấp nhận rủi ro ở dải rộng, mức độ cao hơn và thậm chí chấp nhận
  mạo hiểm, do đó, họ dễ dàng tiếp cận với các đối tượng chưa từng là khách
  hàng của ngân hàng và khách hàng dưới chuẩn của ngân hàng. Những thách
  thức này từ các công ty Fintech vừa có tính cạnh tranh thúc đẩy cùng phát
  triển, vừa có tính gợi ý cho sự cộng tác WIN-WIN giữa các công ty Fintech

 12. 50 Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán…

  và các tổ chức tài chính-ngân hàng để mang lại trải nghiệm mới mẻ, độc
  đáo và suất xắc hơn đối với các sản phẩm tài chính vốn khô khan”.

  4.6. Vai trò của hệ thống thể chế, chính sách
  Thể chế, chính sách đóng vai trò quan trọng có thể nói là bậc nhất trong
  việc tạo ra hành lang thúc đẩy hoạt động ĐMST của các tổ chức tài chính-
  ngân hàng. Khác với các hoạt động kinh tế khác, hoạt động kinh doanh của
  các tổ chức tài chính-ngân hàng, dù của bất kỳ nước nào, luôn chịu sự kiểm
  kiểm soát chặt sẽ của các định chế nhà nước thông qua các bộ luật chuyên
  ngành. Chính vì vậy, mọi động thái điều chỉnh chính sách của các định chế
  nhà nước có liên quan đều ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động
  ĐMST trong lĩnh vực này. Theo ý kiến của những NHTM và công ty chứng
  khoán mà chúng tôi phỏng vấn, nếu công nghệ mới chưa được Nhà nước
  chấp thuận một cách rõ ràng thì các tổ chức tài chính-ngân hàng không dám
  áp dụng triển khai, ngay cả khi ý tưởng và giải pháp công nghệ đã có.
  Chẳng hạn, ứng dụng công nghệ thanh toán điện tử chỉ có thể đẩy mạnh khi
  NHNN ban hành một loạt thông tin gỡ các vướng mắc cho các tổ chức tài
  chính-ngân hàng trong năm 2014-2016. Với các loại hình công nghệ không
  có hướng dẫn của NHNN thì các ngân hàng mới chỉ dừng ở mức độ tìm
  hiểu hoặc phát triển chậm. Ví dụ, việc phát hành các loại thẻ không tiếp xúc
  chỉ bắt đầu được một số NHTM giới thiệu vào giữa 2019 sau khi NHNN
  ban hành Bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa và Bộ tiêu chuẩn cơ sở đặc
  tả kỹ thuật QR Code.
  Việc thiếu vắng một văn bản pháp lý riêng quy định đầy đủ về quy trình
  cung ứng các dịch vụ ngân hàng điện tử, tiền điện tử để tạo dựng khuôn khổ
  pháp lý chặt chẽ, thống nhất cho việc ứng dụng công nghệ thanh toán điện
  tử trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, đã khiến cho việc ứng dụng một
  số công nghệ mới trong nước gặp khó khăn. Cụ thể như chưa có quy định
  rõ ràng về loại phương tiện thanh toán nào thì không được phép sử dụng
  nhưng cũng không có quy định giới hạn chỉ được phép sử dụng một số loại
  phương tiện thanh toán nhất định, khiến cho các ngân hàng không dám phát
  triển các loại tiền điện tử.
  Ngoài ra, do chưa có lộ trình chính sách rõ ràng về việc áp dụng các loại
  công nghệ mới như dữ liệu lớn, điện toán đám mây, eKYC nên cho đến nay
  các tổ chức tài chính-ngân hàng mới chỉ có thể dừng ở mức độ tìm hiểu
  thay vì mạnh dạn đưa các loại công nghệ này vào triển khai trong thực tế.
  Việc e sợ thanh toán xuyên biên giới có thể dẫn đến rửa tiền, thanh toán cho
  các hoạt động phi pháp, thất thu thuế,… đang khiến cho NHNN đưa ra các
  quy định trói buộc các ngân hàng phát triển những hình thức thanh toán
  xuyên biên giới được thuận tiện.
  Với lĩnh vực Fintech, từ tháng 3/2017, Ban Chỉ đạo về lĩnh vực Fintech của
  NHNN được thành lập, chỉ đạo nghiên cứu năm (05) lĩnh vực trong Fintech

 13. JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 51

  (gồm: công nghệ chuỗi khối – Blockchain; cho vay ngang hàng – P2P
  Lending; định danh khách hàng điện tử – e-KYC; giao diện chương trình
  ứng dụng mở – Open API; thanh toán kỹ thuật số – Digital Payment) làm cơ
  sở xây dựng khuôn khổ pháp lý theo hướng thử nghiệm cho Fintech
  (regulatory sandbox). Nhờ những chỉ đạo này, nên các hoạt động của
  Fintech diễn ra sôi động như trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, với các tổ
  chức tài chính-ngân hàng, tâm lý e sợ làm sai vẫn đè nặng, khiến họ không
  dám tiên phong ứng dụng các loại hình Fintech mới.

  4.7. Vai trò của cầu
  Khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn, khách hàng tổ chức đóng một
  vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy ĐMST trong lĩnh vực tài chính-
  ngân hàng. Những yêu cầu sử dụng dễ dàng, thuận tiện giao dịch, chất
  lượng giao dịch, thấu hiểu nhu cầu, và an toàn từ phía khách hàng đã khiến
  cho các tổ chức tài chính-ngân hàng cũng như các công ty Fintech liên tục
  ĐMST trong thời gian vừa qua.
  Phỏng vấn của chúng tôi cho thấy các ngân hàng, các công ty chứng khoán
  đều ghi nhận vai trò của khách hàng lớn, các đối tác quan trọng của những
  tổ chức này, đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các yêu cầu và sức ép
  phải ĐMST. Chẳng hạn, lãnh đạo của HD Bank chia sẻ các đối tác chiến
  lược của công ty này như Vinamilk, VietjetAir, Petrolimex, HD SAISON,
  hay các công ty bán lẻ như Coopmart, BigC, Lotte đều đưa ra những yêu
  cầu giúp Ngân hàng hoàn thiện hệ sinh thái: Vinamilk đưa ra yêu cầu quản
  lí tiền mặt, internet banking cho các điểm bán hàng của Vinamilk, khấu chi
  cho các giao dịch của họ; VietjetAir đưa ra các yêu cầu về đặt vé, chi trả
  qua internet banking; Công ty tài chính HD SAISON kết nối các khoản vay
  với tài khoản của HD Bank; Petrolimex đưa ra yêu cầu về giải pháp thanh
  toán liên quan đến hỗ trợ POS tại các cây xăng; các công ty bán lẻ đưa ra
  yêu cầu về thanh toán qua POS, quản lý dòng tiền,…
  Các ngân hàng cũng chia sẻ rằng, những khách hàng trong lĩnh vực công
  ích như EVN, công ty cấp nước, các bệnh viện, trường học,… đã đặt ra các
  bài toán về thanh toán hóa đơn điện tử, buộc các ngân hàng phải đầu tư phát
  triển công nghệ để hỗ trợ khách hàng thanh toán các hóa đơn nhanh chóng,
  thuận tiện.
  Có thể thấy, nhu cầu của khách hàng Việt Nam còn rất lớn, đặt ra thách thức
  cho các tổ chức tài chính-ngân hàng khai phá. Như trình bày ở trên, thói quen
  sử dụng tiền mặt của người dân vẫn còn rất phổ biến. Theo Sách trắng
  thương mại điện tử Việt Nam 2019, phần lớn người mua hàng trực tuyến vẫn
  lựa chọn hình thức thanh toán tiền mặt khi nhận hàng với 88% đối tượng
  khảo sát cho biết có sử dụng phương thức này, tiếp theo là 42% sử dụng
  phương thức chuyển khoản qua ngân hàng, 31% người tham gia khảo sát cho
  biết từng sử dụng các loại thẻ thanh toán (Cục TMĐT và Kinh tế số, 2019).

 14. 52 Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán…

  4.8. Vai trò của hội nhập kinh tế
  Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2007,
  Việt Nam đã chủ động đàm phán, ký kết hoặc hoàn thiện thủ tục phê chuẩn
  và triển khai nhiều nhất Hiệp định Thương mại Tự do. Việt Nam đã mở cửa
  lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, tài chính tương đối cao so với các nước có
  trình độ phát triển chung trong khu vực và thế giới. Tới nay, các ngân hàng
  nước ngoài được phép hiện diện tại Việt Nam dưới nhiều hình thức khác
  nhau, bao gồm: văn phòng đại diện, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân
  hàng liên doanh với số vốn góp nước ngoài không vượt quá 50% vốn điều
  lệ, công ty cho thuê tài chính liên doanh, công ty cho thuê tài chính 100%
  vốn nước ngoài, công ty tài chính liên doanh, công ty tài chính 100% vốn
  nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
  Sự hiện diện của các ngân hàng nước ngoài hàng đầu trên thế giới tại Việt
  Nam như HSBC (cấp phép 2009), Standard Chartered, ANZ-bank, Shinhan
  Bank (cấp phép 2008), Hong Leong (cấp phép 2009),… đã giúp thúc đẩy
  quá trình chuyển giao công nghệ, kiến thức, năng lực điều hành và quản lý
  cấp cao cho các ngân hàng trong nước thông qua hiệu ứng tràn kiến thức
  dưới nhiều hình thức khác nhau (học hỏi từ đối thủ cạnh tranh, dịch chuyển
  lao động,…).
  Như phỏng vấn của chúng tôi với các NHTM, việc quan sát các đối thủ
  cạnh tranh áp dụng công nghệ là một trong những nguồn quan trọng để các
  ngân hàng đầu tư phát triển công nghệ. Điều này càng đúng với thực tế là
  các ngân hàng nước ngoài thường là những đơn vị đầu tiên đưa công nghệ
  mới vào Việt Nam, từ thẻ tín dụng cho đến phát triển ngân hàng bán lẻ, từ
  ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nội bộ cho đến vận dụng công
  nghệ thông tin vào các kênh phân phối của ngân hàng như internet banking,
  mobile banking, tablet banking, social network/media. Hiện nay, các ngân
  hàng thương mại Việt Nam vẫn đang sử dụng các kênh phân phối truyền
  thống như qua chi nhánh/phòng giao dịch, ATM, POS, phone banking,
  home banking, call center, và bắt đầu chuyển sang internet banking, mobile
  banking thì các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam đã áp dụng mô hình
  ngân hàng bán lẻ kiểu mới (City Bank với Smart Banking, HSBC với First
  Direct,…). Đây chính là những hình mẫu mà một số ngân hàng trong nước
  như BIDV, MB Bank, SHB, VIB,… đang học hỏi.

  5. Kết luận
  Nghiên cứu này áp dụng cách tiếp cận hệ thống ĐMST ngành để đánh giá
  sơ bộ về hệ thống ĐMST trong lĩnh vực thanh toán của hệ thống tài chính-
  ngân hàng Việt Nam. Dưới đây là một số nhận định bước đầu về hệ thống
  này dựa trên những thông tin mà chúng tôi thu thập và phỏng vấn trong quá
  trình nghiên cứu.

 15. JSTPM Tập 8, Số 4, 2019 53

  Hệ thống ĐMST ngành tài chính-ngân hàng của Việt Nam trong thập kỷ
  vừa qua đã có sự chuyển mình đáng ghi nhận, đặc biệt là dịch vụ thanh
  toán. Tuy nhiên, thanh toán bằng tiền mặt tại Việt Nam vẫn còn chiếm tỉ
  trọng lớn. Dịch vụ thẻ mới chỉ gia tăng về số lượng mà chưa có sự chuyển
  biến về chất lượng. Các hình thức thanh toán mới như internet banking và
  mobile banking đã phát triển nhanh trong thời gian vừa qua và được nhiều
  ngân hàng đi sau tập trung đầu tư, xem đó như là giải pháp để tránh phải
  đầu tư hệ thống ATM và POS. Bên cạnh đó, các phương thức thanh toán
  mới như ví điện tử, thẻ thông minh, công nghệ thanh toán không tiếp xúc
  bắt đầu được các ngân hàng hợp tác với các công ty Fintech đưa vào ứng
  dụng trong thực tế.
  Trong các nhân tố thúc đẩy hoạt động ĐMST ngành tài chính-ngân hàng
  Việt Nam, thể chế, chính sách đóng vai trò rất quan trọng. Nếu công nghệ
  mới chưa được nhà nước chấp thuận một cách rõ ràng thì các tổ chức tài
  chính-ngân hàng không dám áp dụng triển khai ngay cả khi ý tưởng và giải
  pháp công nghệ đã có. Tiếp đến là yếu tố học hỏi, đặc biệt là học hỏi từ các
  đối thủ cạnh tranh và khách hàng.
  Sự xuất hiện của các công ty Fintech đã tạo ra một nhân tố mới cho hoạt
  động ĐMST trong lĩnh vực thanh toán. Một mặt, các công ty này đã tạo ra
  những phương thức thanh toán mới cạnh tranh với các tổ chức truyền
  thống, nhưng mặt khác chúng cũng tạo ra những cơ hội hợp tác cũng như
  dịch vụ mới hỗ trợ cho các tổ chức truyền thống.
  Cũng như hầu hết các lĩnh vực dịch vụ khác, khách hàng đóng một vai trò
  quan trọng trong việc cung cấp các ý tưởng và động lực cho các tổ chức tài
  chính-ngân hàng. Những ngân hàng có các đối tác chiến lược là những
  khách hàng lớn, với yêu cầu cao về dịch vụ chính là những đơn vị đầu tư
  mạnh mẽ cho hoạt động ĐMST. Ngoài ra, khu vực công nổi lên là một
  phân khúc các tổ chức tài chính-ngân hàng cạnh tranh với nhau để cung cấp
  các giải pháp thanh toán hiện đại gắn với cung ứng dịch vụ công trực tuyến.
  Cuối cùng, hội nhập quốc tế đã tạo ra một môi trường để cho các tổ chức tài
  chính-ngân hàng trong nước học hỏi kinh nghiệm từ các tổ chức tài chính-
  ngân hàng nước ngoài. Bên cạnh đó, những cam kết quốc tế giúp cho hệ
  thống pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này không ngừng hoàn thiện theo
  chuẩn mực quốc tế, qua đó, tạo điều kiện cho các tổ chức tài chính-ngân
  hàng trong nước phát triển các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới. Tuy
  nhiên, việc Việt Nam cam kết mở cửa mạnh mẽ lĩnh vực tài chính-ngân
  hàng trong các hiệp định thương mại quốc tế, các tổ chức tài chính-ngân
  hàng trong nước ngày càng phải chịu áp lực đổi mới mạnh mẽ để duy trì thị
  phần cũng như vươn ra bên ngoài./.

 16. 54 Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán…

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  Tiếng Việt
  1. Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (2019). Sách trắng TMĐT Việt Nam từ 2019.
  2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2019). Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước
  Việt Nam 2019.
  3. Hưng, N. V. (2013). Vai trò của nhà nước trong việc hình thành và phát triển hệ
  thống đổi mới quốc gia ở Việt Nam. Báo cáo đề tài nghiên cứu cấp Bộ. NISTPASS.
  Tiếng Anh
  4. KPMG (2007). Banking on Innovation? The challenge for retail banks.
  5. De Nederlandsche Bank (2016). Technological innovation and the Dutch financial
  sector. De Nederlandsche Bank.
  6. Microsoft financial service (2017). “The top five things a customer needs from their
  bank”. Được truy lục từ Microsoft Industry Blogs.
  7. WEF (2018). The Global Competitiveness Report 2018.
  8. PwC (2019). Global consumer insights survey 2019.
  9. Humphrey, D. B. (1995). Payment Systems: Principles, Practices, and Improvements.
  Washington, D.C., The World Bank.
  10. Evangelista, R. (2000). “Sectoral Patterns Of Technological Change In Services”.
  Economics of Innovation and New Technology , 183-222.
  11. Malerba, F. (2002). “Sectoral systems of innovation and production”. Research
  policy, 31(2), 247-264.
  12. Tether, B. S. and J. S. Metcalfe (2004). Services and ‘Systems of Innovation’.
  Malerba, F. (ed.). Sectoral Systems of Innovation: Concepts, Issues, and Analyses of
  Six Major Countries in Europe. Cambridge Univeristy Press, Cambridge, UK.
  13. Malerba, F. (2005). “Sectoral systems: how and why innovation differs across
  sectors”. The Oxford handbook of innovation (pp 181-208). Oxford: Oxford
  University Press.
  14. Fagerberg, J. and Verspagen (2009). “Innovation studies – The emerging structure of
  a new scientific field”. Research policy, 38, 218-233.
  15. Newbury, P. M. (2016). Technological Change and the Evolution of Sectoral Systems
  of Innovation in Highly Regulated Industries: A Study of the Australian Electricity
  Industry. A thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy at The University
  of Queensland in 2016.
  16. Powell, H. J. (2017), “Innovation, Technology, and the Payments System”. Remarks
  of the Member of the Board of Governors of the Federal Reserve System at the
  Conference Blockchain: The Future of Finance and Capital Markets? The Yale Law
  School Center for the Study of Corporate Law, Weil, Gotshal & Manges Roundtable,
  Yale University, New Haven, Conn. March 3, 2017.

Download tài liệu Hệ thống đổi mới sáng tạo ngành về dịch vụ thanh toán của Việt Nam: Một số đánh giá sơ bộ File Word, PDF về máy