[Download] Tải Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Hệ số an toàn vốn (CAR) là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại. Hệ số CAR là thước đo quan trọng để đo mức độ an toàn hoạt động của ngân hàng, được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngân hàng thuộc Ủy ban Basel dày công xây dựng và phát triển. Đến nay, hệ số CAR đã được công nhận rộng rãi và có mặt trên 100 nước, trong đó có Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam

TÀI CHÍNH – Tháng 9/2017<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
HỆ SỐ AN TOÀN VỐN<br />
CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM<br />
ThS. HOÀNG THỊ THU HƯỜNG – Học viện Tài chính<br />
<br />
Hệ số an toàn vốn (CAR) là một chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa vốn tự có với tài sản có<br />
điều chỉnh rủi ro của ngân hàng thương mại. Hệ số CAR là thước đo quan trọng để đo mức độ an<br />
toàn hoạt động của ngân hàng, được các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực ngân hàng thuộc Ủy<br />
ban Basel dày công xây dựng và phát triển. Đến nay, hệ số CAR đã được công nhận rộng rãi và có<br />
mặt trên 100 nước, trong đó có Việt Nam.<br />
Từ khóa: CAR, ngân hàng thương mại, Basel<br />
<br />
<br />
<br />
ban đã ban hành hiệp ước Basel III.<br />
Capital Adequacy Ratio (CAR) is an economic Hệ số CAR tính theo Basel II so với Basel I vẫn<br />
indicator that reflects the relationship between giữ nguyên tử số, thay đổi mẫu số. Trong Basel I, tài<br />
equity and risk adjusted assets of commercial sản có điều chỉnh rủi ro mới đề cập đến rủi ro hoạt<br />
banks. CAR is an important measure to tín dụng, còn trong Basel II đã tính thêm rủi ro hoạt<br />
measure the level of operational safety of banks, động và rủi ro thị trường.<br />
developed and supplemented over time by Hệ số CAR tính theo Basel III so với Basel II mặc dù<br />
leading industry experts in the banking sector vẫn yêu cầu ở mức độ 8%, tuy nhiên tỷ lệ của loại vốn<br />
of the Basel Committee. Currently, the CAR is có chất lượng cao được tăng lên: Tỷ lệ vốn cấp 1 tăng<br />
considered a widely recognized measure and từ 4% trong Basel II lên 6% trong Basel III, đồng thời<br />
more than 100 countries, including Vietnam, tỷ lệ vốn của cổ đông thường được tăng từ 2% lên 4%.<br />
pursue full implementation. Những tài sản “Có” vốn có vấn đề được loại trừ khỏi<br />
Keyword: CAR, comercial bank, Basel Vốn tự có như khoản đầu tư vượt quá giới hạn 15%<br />
vào các tổ chức tài chính. Ngoài ra, Basel III còn đưa<br />
ra tiêu chuẩn thanh khoản đối với các ngân hàng. Quy<br />
định này yêu cầu ngân hàng nắm giữ các tài sản có<br />
Ngày nhận bài: 01/8/2017 tính thanh khoản cao và có chất lượng cao để đáp ứng<br />
Ngày hoàn thiện biên tập: 29/8/2017 nhu cầu chi trả trong những trường hợp khó khăn.<br />
Ngày duyệt đăng: 31/8/2017<br />
Quy định pháp lý về hệ số CAR ở Việt Nam<br />
<br />
Hệ số an toàn vốn theo Basel Những chuẩn mực quốc tế về đảm bảo an toàn<br />
hoạt động lần đầu tiên được nghiên cứu và áp dụng<br />
Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng là một trong tại Việt Nam sau 11 năm kể từ khi Basel I được ban<br />
5 ủy ban quan trọng của Ngân hàng thanh toán hành. Năm 1999, hệ số CAR đầu tiên được quy định<br />
quốc tế được thành lập như một Ủy ban về thông lệ tại Việt Nam theo Quyết định số 297/1999/QĐ -<br />
và thực hiện giám sát an toàn hoạt động ngân hàng NHNN ngày 25/8/1999 ban hành quy định về các tỷ<br />
bởi ngân hàng trung ương thuộc Chính phủ của 10 lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín<br />
nước thuộc nhóm G-10 vào cuối năm 1974. Những dụng chính thức. Theo đó, Quyết định nêu rõ tỷ lệ<br />
năm 80 của thế kỷ trước, trước sự sụt giảm về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8% nhưng phương pháp tính<br />
vốn của các ngân hàng quốc tế và sự gia tăng rủi ro đơn giản và chưa phản ánh đầy đủ nội dung Basel I.<br />
quốc tế liên quan đến các nước có tỷ lệ nợ lớn, được Quyết định số 457/2005/QĐ – NHNN ngày<br />
sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo 10 nước thành viên, 19/4/2005 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban<br />
Ủy ban đã đưa ra một hệ thống đo lường vốn được hành quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong<br />
gọi là: Hiệp ước Basel. Hiệp ước này được bổ sung, hoạt động của tổ chức tín dụng. Tại Quyết định này,<br />
hoàn thiện cho phù hợp với thực tế. Đến nay, Ủy các hệ số an toàn hoạt động được quy định cụ thể,<br />
<br />
43<br />
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI<br />
<br />
BẢNG 1: CÁC MỐC BAN HÀNH VÀ THỜI ĐIỂM HIỆU LỰC CÁC HIỆP ƯỚC BASEL<br />
Mốc ban Thời gian bắt<br />
Công thức tính CAR<br />
hành đầu áp dụng<br />
Vốn chủ sở hữu<br />
Basel I 1988 1992 CAR =<br />
Tài sản có rủi ro (RWA)<br />
<br />
(Vốn tự có)<br />
Basel II 2004 2006 CAR = ≥ 8%<br />
(RWA_ rủi ro tín dụng+RWA_ rủi ro hoạt động+RWA_ rủi ro thị trường)<br />
<br />
01/2013 – (Vốn tự Có)<br />
Basel III 2010<br />
01/2019<br />
CAR = ≥ 8%<br />
(RWA_ rủi ro tín dụng+RWA_ rủi ro hoạt động+RWA_ rủi ro thị trường)<br />
Nguồn: Tổng hợp thông tin từ trang www.bis.org<br />
<br />
chi tiết: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, giới hạn tín dụng động ngân hàng của NHNN Việt Nam chưa đề cập<br />
đối với khách hàng, tỷ lệ về khả năng chi trả, tỷ lệ tối đến rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp.<br />
đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng cho vay Ngày 20/11/2014, NHNN đã ban hành Thông<br />
trung và dài hạn, giới hạn góp vốn, mua cổ phần. tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ<br />
Trong đó, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu là 8%, thời gian đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức tín<br />
thực hiện được kéo dài trong 3 năm, trong đó mỗi dụng, chi nhánh ngân hàng hàng nước ngoài. Về hệ<br />
năm các ngân hàng phải tăng tối thiểu 1/3 số tỷ lệ số CAR, Thông tư 36/2014/TT-NHNN bổ sung quy<br />
còn thiếu, phương pháp tính đã tiếp cận tương đối định xác định giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được<br />
toàn diện Basel I. cấp; Các cấu phần vốn, phương pháp tính và cách<br />
Trước tình hình thế giới trải qua cuộc khủng hoảng tính, duy trì tỷ lệ này được quy định cụ thể, chi tiết<br />
và suy thoái kéo dài cùng với sự sụp đổ của một loạt thành phục lục để dễ thực hiện, giám sát, kiểm tra.<br />
các ngân hàng lớn như: Northern Rock, Lehman Tiếp đó, tháng 12/2016, NHNN đã ban hành<br />
Brothes, Fiannie Mae, Freddie Mac, Washington Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn<br />
Mutual, Bear Stearns; cũng như tình hình thực tế các vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước<br />
ngân hàng Việt Nam cấp tín dụng quá lớn vào bất ngoài. Thông tư này có nội dung hướng theo chuẩn<br />
động sản và chứng khoán, NHNN đã nâng tỷ lệ an Basel II với nhiều điểm thay đổi so với các thông tư<br />
toàn vốn lên 9% qua Thông tư số 13/2010/TT-NHNN trước, như: Điều chỉnh hệ số CAR từ 9% xuống 8%<br />
ngày 20/5/2010 (có hiệu lực từ ngày 01/10/2010), nâng nhưng bổ sung yêu cầu vốn cho rủi ro thị trường và<br />
cao hơn so với quy định tại Quyết định 457/2005/QĐ rủi ro hoạt động bên cạnh yêu cầu vốn đối với rủi ro<br />
– NHNN là 1% và nâng trọng số rủi ro đối với các tín dụng. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày<br />
khoản cấp tín dụng kinh doanh bất động sản và liên 01/01/2020.<br />
quan đến chứng khoán. Thực trạng hệ số CAR<br />
Theo Thông tư 13/2010/TT-NHNN, tỷ lệ an toàn của các ngân hàng thương mại Việt Nam<br />
vốn chi tiết theo 2 nhóm:<br />
Vốn tự có Trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM)<br />
Tỷ lệ an toàn vốn riêng lẻ = Việt Nam, các NHTM cổ phần (CP) niêm yết là các<br />
Tổng tài sản “Có” rủi ro<br />
NHTM có vị thế, có quy trình quản lý rủi ro và tuân<br />
Vốn tự có hợp nhất thủ quy định của NHNN tốt nhất. Tác giả chọn<br />
Tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất = các NHTMCP niêm yết để đánh giá thực trạng hệ<br />
Tổng tài sản “Có” rủi ro hợp nhất<br />
số CAR của các NHTM Việt Nam, phân tích định<br />
Trong đó: lượng các nhân tố ảnh hưởng.<br />
Vốn tự có bao gồm vốn cấp 1 và vốn cấp 2. Số liệu ở Bảng 2 cho thấy, giai đoạn 2012-2016, hệ<br />
Tài sản “Có” rủi ro là tổng giá trị tài sản “Có” xác số CAR trung bình của hệ thống NHTM Việt Nam<br />
định theo mức độ rủi ro và giá trị tài sản “Có” tương và các NHTMCP niêm yết đều đảm bảo quy định,<br />
ứng của cam kết ngoài bảng theo hệ số chuyển đổi. lớn hơn 9%. Đồng thời, hệ số CAR của các NHTM<br />
Quy định về tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu có xu hướng tăng lên. Hệ số CAR tại của các NHTM<br />
Việt Nam có sự phân hóa rõ nét tại các NHTM lớn<br />
Thông tư 13/2010/TT-NHNN mới chỉ đề cập đến và các NHTM nhỏ. Các NHTM lớn có hệ số CAR<br />
tài sản có điều chỉnh theo rủi ro tín dụng. So với quy thấp hơn, các NHTM nhỏ có hệ số CAR cao hơn, có<br />
định Basel II, quy định về vốn tối thiểu trong hoạt một số trường hợp cá biệt có giá trị CAR quá cao<br />
<br />
44<br />
TÀI CHÍNH – Tháng 9/2017<br />
BẢNG 2: HỆ SỐ CAR HỢP NHẤT CỦA CÁC NHTMCP NIÊM YẾT Ở VIỆT NAM<br />
2012 2013 2014 2015 2016<br />
NHTMCP Á châu (ACB) 13,50% 14,7% 14,10% 12,8% 13,19%<br />
NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 9,65% 10,23% 9,27% 9,81% 9,5%<br />
NHTMCP Công thương (CTG) 10,33% 13,2% 10,40% 10,6% 10,4%<br />
NHTMCP Xuất nhập khẩu (EIB) 12,94% 14,47% 13,62% 16,52% 17,12%<br />
NHTMCP Quân đội (MB) 11,15% 12,91% 12,11% 12,85% 12,5%<br />
NHTMCP Quốc dân (NCB) 19,09% 16,03% 10,83% 11,08% 11,3%<br />
NHTMCP Sài gòn – Hà Nội (SHB) 14,18% 12,38% 11,33% 11,4% 13%<br />
NHTMCP Sài gòn Thương tín (STB) 9,53% 10,22% 10,4% 10,96% 9,61%<br />
NHTMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) 14,63% 13,13% 11,61% 11,04% 11,13%<br />
Hệ thống NHTM Việt Nam 13,75% 13,25% 12,75% 13% 11,1%<br />
Nguồn: Tác giả tổng hợp<br />
<br />
<br />
như: NCB và EIB có hệ số CAR gần 20%; Dong A tăng trưởng kinh tế cao đã làm cho ROA của các<br />
Bank, Oceanbank và Saigonbank… có hệ số CAR NHTMCP niêm yết đều tăng cao, chi phí dự phòng<br />
trên 20%. Trong khi đó, các NHTM lớn như BIDV, rủi ro thấp trong khi hoạt động tín dụng ngân hàng<br />
CTG có hệ số CAR chỉ quanh mức yêu cầu 9%. lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro. Tăng trưởng tín<br />
Các nhân tố ảnh hưởng dụng nóng, chất lượng tín dụng giảm là nguyên<br />
đến hệ số CAR của ngân hàng thương mại nhân khiến tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng tăng lên<br />
chất lượng tài sản Có giảm.<br />
Tác giả sử dụng phương pháp bình phương nhỏ Đòn bẩy tài chính – hệ số vốn chủ sở hữu trên tài<br />
nhất OLS để hồi quy biến phụ thuộc hệ số CAR theo sản (LEV) có tác động lớn thứ hai đến hệ số CAR. Với<br />
các biến độc lập (Bảng 3), với mẫu nghiên cứu là các mức ý nghĩa 1% (độ tin cậy 99%) thì khi LEV tăng 1%<br />
NHTMCP niêm yết giai đoạn 2010-2014, bằng phần làm cho hệ số CAR tăng 0,6109%. LEV có mối tương<br />
mềm Eview. quan cùng chiều đến hệ số CAR của ngân hàng. LEV<br />
Phương trình hồi quy: tăng tức là mức độ sử dụng vốn chủ sở hữu của ngân<br />
CAR^ = 0,163- 0,031DEP+ 0,6109LEV–0,1863LIQ + hàng tăng, điều này làm cho VTC tăng, qua đó tăng<br />
1,1349LLR – 0,0458LOA – 0,6655ROA – 0,0083 SIZE hệ số CAR. Để đảm bảo an toàn vốn trong hoạt động<br />
Với mức ý nghĩa 5% thì 2 biến số: Hệ số dự phòng cũng như tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho các<br />
(LLR) và hệ số thanh khoản (LIQ) không ảnh hưởng NHTM trong nước, NHNN ban hành những quy định<br />
đến hệ số CAR; còn lại, biến số “đòn bẩy tài chính” về an toàn vốn, dưới áp lực tăng vốn điều lệ, các ngân<br />
(LEV) tác động cùng chiều đến hệ số CAR, các biến hàng đồng loạt tăng vốn chủ sở hữu với nhiều biện<br />
“quy mô ngân hàng” (SIZE), “hệ số tiền gửi” (DEP), pháp khác nhau.<br />
“hệ số cho vay” (LOA) và “khả năng sinh lời của tài Nhân tố thứ 3 tác động đến hệ số CAR tỷ lệ tiền<br />
sản” (ROA) tác động ngược chiều đến hệ số CAR. cho vay so với tổng tài sản (LOA). Trái ngược với kỳ<br />
Ngoài hệ số đòn bẩy tài chính, thì tác động của các vọng ban đầu LOA tác động dương đến hệ số CAR.<br />
biến còn lại khác biệt so với kết quả hồi quy đối với Với mức ý nghĩa 5%, khi LOA tăng 1% lại làm hệ số<br />
các NHTM ở các nước trên thế giới. CAR giảm 0,0458%. Ở Việt Nam, sự trái ngược này<br />
Tác động lớn nhất lên hệ số CAR là ROA. Với do NHNN đã sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ,<br />
mức ý nghĩa 5%, khi ROA tăng lên 1% thì làm hệ làm cho các ngân hàng thiếu hụt nguồn vốn nhưng<br />
số hệ số CAR giảm 0,6655%. Kết quả này trái ngược nhu cầu cho vay vẫn không ngừng tăng cao, các<br />
với kết quả nghiên cứu của Büyüksalvarcı and ngân hàng vì muốn chạy theo lợi nhuận nên đã duy<br />
Abdioğlu (2011) ở các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ hay trì và đẩy mạnh hoạt động cho vay, từ đó làm thiếu<br />
nghiên cứu của Gropp và Heider (2007) khi nghiên hụt nguồn vốn dự trữ dẫn đến hệ số CAR giảm.<br />
cứu các ngân hàng ở châu Âu. Trong khi nghiên Nhân tố tiếp theo tác động đến hệ số CAR là tỷ<br />
cứu ở châu Âu cho thấy, lợi nhuận ngân hàng có lệ tiền gửi khách hàng so với tổng tài sản (DEP).<br />
xu hướng giữ lại để tăng vốn và đầu tư vào tài sản, Với mức ý nghĩa 5%, khi DEP tăng 1% làm cho<br />
vì vậy, khi ROA tăng sẽ làm tăng hệ số CAR. Kết CAR giảm 0,0779%. Điều này hàm ý rằng, những<br />
quả nghiên cứu đã phản ánh đúng thực trạng hoạt NHTMCP niêm yết thu hút được lượng tiền gửi<br />
động của NHTMCP niêm yết ở Việt Nam: Tốc độ nhiều hơn sẽ có hệ số CAR thấp hơn. Kết quả này<br />
<br />
45<br />
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI<br />
<br />
BẢNG 3: CÁC BIẾN SỬ DỤNG TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU<br />
Biến Mô tả Ký hiệu Dấu kỳ vọng<br />
Hệ số an toàn vốn Hệ số an toàn vốn của ngân hàng tại thời điểm t. CAR<br />
Quy mô ngân hàng Logarit tự nhiên của tổng tài sản LNSIZE +/-<br />
Hệ số đòn bẩy tài chính Vốn chủ sở hữu/ Tổng tài sản LEV +/-<br />
Dự phòng các khoản cho vay khó đòi Dự phòng tổn thất rủi ro tín dụng/ Tổng dư nợ tín dụng LLR -<br />
Tiền gửi của khách hàng Tổng tiền gửi của khách hàng/ Tổng tài sản DEP +<br />
Tiền cho vay của NHTMCP Tổng số tiền cho vay/ Tổng tài sản LOA +<br />
Hệ số thanh khoản Tiền mặt và các khoản tương đương tiền/ Tổng tài sản LIQ +<br />
Khả năng sinh lợi Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản ROA +/-<br />
Nguồn: Tác giả tổng hợp<br />
<br />
BẢNG 4: KẾT QUẢ HỒI QUY<br />
CAR của các NHTMCP niêm<br />
Method: Least Squares yết đã được giải thích trên<br />
Date: 08/28/17 Time: 10:23 60% bởi các yếu tố cơ bản<br />
Sample: 1 45<br />
của ngân hàng. Quy mô ngân<br />
Included observations: 45<br />
hàng được đại điện bằng biến<br />
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.<br />
tổng tài sản có tương quan<br />
C 0.163804 0.048824 3.354973 0.0018<br />
ngược chiều với CAR, các<br />
DEP -0.031025 0.013383 -2.318147 0.0196 NHTMCP niêm yết càng mở<br />
LEV 0.610912 0.131403 4.649160 0.0000 rộng quy mô thì hệ số CAR<br />
LIQ -0.186318 0.154597 -1.205182 0.2358 càng giảm. Các ngân hàng<br />
LLR 1.134902 0.565647 2.006378 0.0522 lớn nắm giữ nhiều tài sản rủi<br />
ro hơn các ngân hàng nhỏ. Số<br />
LOA 0.045883 0.022284 2.058987 0.0466<br />
tiền cho vay của ngân hàng<br />
ROA -0.665475 0.296894 -2.241455 0.0304<br />
tương quan ngược chiều<br />
SIZE -0.008300 0.003921 -2.116931 0.0411<br />
với hệ số CAR nên cần xem<br />
R-squared 0.645258 Mean dependent var 0.122389 lại chất lượng tín dụng và<br />
Adjusted R-squared 0.578144 S.D. dependent var 0.022232 lãi suất cho vay. Số tiền gửi<br />
S.E. of regression 0.014440 Akaike info criterion -5.477820 của khách hàng và hiệu quả<br />
Nguồn: Tác giả tổng hợp hoạt động của ngân hàng có<br />
tương quan ngược chiều với<br />
trái ngược với kết quả nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ hệ số CAR nên các NHTMCP niêm yết cần xem xét<br />
(2011). Nguyên nhân là do trong thời gian qua, vấn đề tăng trưởng bền vững. Trong khi đó, hệ số<br />
các ngân hàng nhỏ gặp khó khăn trong việc huy đòn bẩy tài chính có tác động dương lên hệ số CAR.<br />
động vốn, nguồn vốn huy động được lại chủ yếu Tóm lại, quy định cách tính hệ số CAR của các<br />
từ dân cư là các khách hàng nhỏ lẻ. Để huy động NHTM ở Việt Nam đang dần tiếp cận với chuẩn<br />
được vốn, các ngân hàng nhỏ đã buộc phải tham mực quốc tế nhưng vẫn còn khoảng cách. Vì vậy,<br />
gia các cuộc chạy đua lãi suất, ngân hàng càng giá trị của hệ số CAR chưa phản ánh đúng thực tế<br />
nhỏ lãi suất càng cao. về mức độ rủi ro của các ngân hàng. Trong thời gian<br />
Nhân tố cuối cùng tác động đến hệ số CAR tới, NHNN cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy<br />
là quy mô ngân hàng – logarit tự nhiên của tổng định, chuẩn hóa tiêu chuẩn an toàn theo chuẩn mực<br />
tài sản (SIZE). Với mức ý nghĩa 5%, khi SIZE quốc tế làm cơ sở cho các NHTM phấn đấu, giúp<br />
tăng 1% làm cho CAR giảm 0,0083. Mối tương tăng khả năng cạnh tranh cho toàn hệ thống. <br />
quan âm chỉ ra rằng các NHTMCP niêm yết ở<br />
Tài liệu tham khảo:<br />
Việt Nam có quy mô càng lớn thì CAR càng nhỏ.<br />
Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu tại 1. Hiệp ước Basel I, II, III;<br />
các ngân hàng ở Hồng Kông hay châu Âu. Ngân 2. Quyết định 457/2005/QĐ – NHNN ngày 19/4/2005; Thông tư 13/2010/<br />
hàng càng lớn càng nắm giữ nhiều tài sản rủi ro TT-NHNN ngày 20/5/2010; Thông tư 36/ 2014/TT- NHNN ngày 20/11/2014;<br />
hơn so với ngân hàng nhỏ. Thông tư 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016;<br />
Theo kết quả nghiên cứu, sự biến động của hệ số 3. Báo cáo thường niên của các NHTMCP niêm yết và NHNN.<br />
<br />
46<br />

Download tài liệu Hệ số an toàn vốn của các Ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy