[Download] Tải Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay

Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay
Nội dung Text: Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay

Download


Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay có nội dung trình bày về mục tiêu của một khoản vay, nguyên tắc thẩm định khách hàng vay, vận dụng 6 nguyên tắc vào việc thẩm định khách hàng vay, lập báo cáo thẩm định cho vay,… Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay File Word, PDF về máy

Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay

 1. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 1
  MỤC LỤC

  PHẦN VIII.THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  PHẦN VIII.THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY………………………………………………………………1
  NỘI DUNG CHI TIẾT…………………………………………………………………………………………………… 7
  I.MỤC TIÊU CỦA MỘT KHOẢN VAY………………………………………………………………………….7
  II.6 NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY………………………………………………..8
  1.Thẩm định tư cách khách hàng …………………………………………………………………………………… 9
  2.Thẩm định năng lực khách hàng ………………………………………………………………………………….9
  3.Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh ……………………………………………………9
  4.Thẩm định tài sản bảo đảm ………………………………………………………………………………………. 10
  5.Thẩm định phương án / dự án và các yếu tố tác động ………………………………………………… 10
  6.Các biện pháp kiểm soát …………………………………………………………………………………………… 10
  III.VẬN DUNG 6 NGUYÊN TẮC VÀO VIỆC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY……… 11
  1.KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ……………………………………………………………………………………….11
  a.Thẩm định tư cách khách hàng………………………………………………………………………………….. 11
  b.Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hành và quản lý sản
  xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động…………………………………………………….11
  c.Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh…………………………………………………… 13
  Tình hình sản xuất ……………………………………………………………………………………………… 15
  Tình hình bán hàng……………………………………………………………………………………………… 16
  (3) Đánh giá mức độ đáp ứng một số điều kiện về tài chính………………………………………. 19
  d.Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay……………………………………………………………….. 24
  (1)Kiểm tra tình trạng thực tế của tài sản bảo đảm tiền vay……………………………………………24
  e.Phân tích, thẩm định phương án vay vốn / dự án đầu tư và các yếu tố tác động…………… 25
  Đóng góp vào ngân sách………………………………………………………………………………………. 26
  Tạo ra nguồn ngoại tệ………………………………………………………………………………………….. 27
  Cách tính toán tỷ lệ sinh lời kinh tế hay xã hội của dự án…………………………………………. 28
  Thị trường nội địa ………………………………………………………………………………………………. 33

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 2. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 2
  MỤC LỤC

  Thị trường xuất khẩu…………………………………………………………………………………………… 33
  Công nghệ …………………………………………………………………………………………………………. 37
  Thiết bị………………………………………………………………………………………………………………. 39
  Xây dựng…………………………………………………………………………………………………………… 41
  Phân tích rủi ro dự án……………………………………………………………………………………………48
  Rủi ro về cơ chế chính sách………………………………………………………………………………….. 48
  Rủi ro về vận hành………………………………………………………………………………………………. 49
  Rủi ro về thị trường…………………………………………………………………………………………….. 49
  Rủi ro về môi trường và xã hội……………………………………………………………………………… 50
  Rủi ro từ yếu tố kinh tế vĩ mô……………………………………………………………………………….. 50
  Xác định mô hình dự án………………………………………………………………………………………..53
  Phân tích và ước lượng số liệu tính toán………………………………………………………………… 53
  Cơ sở xác định……………………………………………………………………………………………………. 53
  Tiến hành…………………………………………………………………………………………………………… 54
  Lập các bảng tính Thu nhập và Chi phí………………………………………………………………….. 55
  Sự cần thiết………………………………………………………………………………………………………… 55
  Nội dung……………………………………………………………………………………………………………. 55
  Các bảng tính thu nhập và chi phí (Bảng tính trung gian)…………………………………………. 56
  Bảng 1 : Bảng tính sản lượng và doanh thu……………………………………………………………. 56
  Bảng 2 : Bảng tính chi phí hoạt động……………………………………………………………………. 57
  Bảng 2.1 : Bảng tính chi phí nguyên vật liệu…………………………………………………………. 57
  Bảng 2.2 : Bảng tính các chi phí quản lý bán hàng…………………………………………………. 58
  Bảng 3 : Khấu hao……………………………………………………………………………………………… 59
  Bảng 4.1 : Tính toán lãi vay vốn trung, dài hạn……………………………………………………… 59
  Bảng 4.2 : Tính toán lãi vay vốn ngắn hạn…………………………………………………………….. 60
  Bảng 5 : Bảng tính nhu cầu vốn lưu động……………………………………………………………… 60
  Lập báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và tính toán khả năng trả nợ
  của DA…………………………………………………………………………………………………………. 62

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 3. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 3
  MỤC LỤC

  Lập Báo cáo kết quả kinh doanh…………………………………………………………………………….62
  Bảng 6 : Báo cáo kết quả kinh doanh……………………………………………………………………. 62
  Lập Bảng cân đối trả nợ……………………………………………………………………………………….. 66
  Bảng 7 : Bảng cân đối trả nợ………………………………………………………………………………… 66
  Lập bảng tính điểm hoà vốn…………………………………………………………………………………. 67
  Bảng 8 : Bảng tính điểm hoà vốn………………………………………………………………………….. 67
  Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ…………………………………………………………………………….. 70
  Bảng 9 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ………………………………………………………………………. 71
  Phân tích độ nhạy ……………………………………………………………………………………………….73
  Các hàm tính toán ………………………………………………………………………………………….. 75
  Lập báo cáo cân đối…………………………………………………………………………………………….. 75
  Mục đích……………………………………………………………………………………………………………. 75
  Nguyên tắc lập……………………………………………………………………………………………………. 76
  Bảng 10 : Bảng cân đối kế hoạch…………………………………………………………………………. 77
  f.Các biện pháp kiểm soát (Tái thẩm định)……………………………………………………………………. 79
  2.KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP…………………………………………………………………………….80
  a.Thẩm định tư cách khách hàng………………………………………………………………………………….. 80
  b.Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hành và quản lý sản
  xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động…………………………………………………….82
  c.Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh…………………………………………………… 84
  d.Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay …………………………………………………………….. 100
  e.Phân tích, thẩm định phương án vay vốn / dự án đầu tư và các yếu tố tác động…………. 101
  f.Các biện pháp kiểm soát (Tái thẩm định)………………………………………………………………….. 126
  3.SO SÁNH VIỆC THẨM ĐỊNH GIỮA KHÁCH HÀNG CÀ NHÂN VÀ KHÁCH HÀNG
  DOANH NGHIỆP………………………………………………………………………………………………….128
  1/ Thẩm định tư cách khách hàng vay………………………………………………………………………….128
  2/ Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hảnh và quản lý sản
  xuất, mô hình tổ chức, bố trí lao động……………………………………………………………………. 129
  3/ Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh…………………………………………………131

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 4. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 4
  MỤC LỤC

  4/ Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay………………………………………………………………138
  5/ Phân tích, thẩm định phương án vay vốn / dự án đầu tư và các yếu tố tác động………… 138
  6/ Các biện pháp kiểm soát (Tái thẩm định)………………………………………………………………… 145
  IV.LẬP BÁO CÁO THẨM ĐỊNH CHO VAY………………………………………………………………147
  1.Thu thập thông tin…………………………………………………………………………………………………… 147
  a.Đối với khách hàng cá nhân………………………………………………………………………………………147
  (1)Ghi nhận thông tin trực tiếp……………………………………………………………………………… 147
  (2)Thu thập các thông tin tứ nguồn khác………………………………………………………………… 147
  b.Đối với khách hàng doanh nghiệp……………………………………………………………………………..147
  (1)Ghi nhận thông tin trực tiếp……………………………………………………………………………… 147
  (2)Thu thập các thông tin từ nguồn khác………………………………………………………………… 148
  2.Cách viết và chuẩn bị tờ trình …………………………………………………………………………………. 148
  a.Yêu cầu chung…………………………………………………………………………………………………………. 148
  (1)Viết theo mô hình phân tích……………………………………………………………………………… 148
  (2)Không viết theo cách mô tả……………………………………………………………………………….149
  (3)Phong cách viết………………………………………………………………………………………………. 149
  (4)Những điểm lưu ý cho tờ trình có hiệu quả để hỗ trợ quá trình ra quyết định…………..149
  (5)Tư tưởng của người viết tờ trình……………………………………………………………………….. 150
  b.Yêu cầu cụ thể…………………………………………………………………………………………………………. 150
  (1)Nguyên tắc ……………………………………………………………………………………………………..150
  (2)Nội dung tờ trình ……………………………………………………………………………………………. 151
  (a)Đối với khách hàng cá nhân……………………………………………………………………………… 151
  Giới thiệu khách hàng………………………………………………………………………………………….. 151
  Giới thiệu nhu cầu của khách hàng…………………………………………………………………………151
  Tình hình quan hệ với các tổ chức tín dụng……………………………………………………………..152
  Quá trình thành lập phát triển (đối với khách hàng là doanh nghiệp tư nhân)……………… 153
  Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại (nếu có – hoặc vay vốn để sản xuất, kinh
  doanh)………………………………………………………………………………………………………… 154
  Phương án / dự án vay vốn / bảo lãnh……………………………………………………………………..155

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 5. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 5
  MỤC LỤC

  Tài sản bảo đảm………………………………………………………………………………………………….. 156
  Thông tin ngành………………………………………………………………………………………………….. 156
  Nhận xét…………………………………………………………………………………………………………….. 156
  Kiến nghị…………………………………………………………………………………………………………….157
  (b)Đối với khách hàng doanh nghiệp………………………………………………………………………158
  Giới thiệu khách hàng………………………………………………………………………………………….. 158
  Giới thiệu nhu cầu của khách hàng…………………………………………………………………………159
  Tình hình quan hệ với các tổ chức tín dụng……………………………………………………………..160
  Quá trình thành lập, phát triển………………………………………………………………………………. 161
  Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hiện tại…………………………………………………… 162
  Phương án / dự án vay vốn / bảo lãnh……………………………………………………………………..162
  Tài sản bảo đảm………………………………………………………………………………………………….. 163
  Kết quả chấm điểm tín dụng ………………………………………………………………………………… 164
  Thông tin ngành………………………………………………………………………………………………….. 164
  Nhận xét…………………………………………………………………………………………………………….. 164
  Kiến nghị…………………………………………………………………………………………………………….164
  3.Mẫu tờ trình……………………………………………………………………………………………………………. 167
  a.Đối với khách hàng cá nhân ……………………………………………………………………………………..167
  (1)Tờ trình thẩm định khách hàng vay vốn ngắn hạn (V/v vay vốn sản xuất kinh doanh,
  khách hàng cá nhân) :…………………………………………………………………………………… 167
  (2)Tờ trình thẩm định khách hàng vay vốn ngắn hạn (V/v vay vốn mua nhà / xây dựng, sửa
  chữa nhà / mua xe / tiêu dùng / thanh toán chi phí du học …, khách hàng là cá nhân) :
  ……………………………………………………………………………………………………………………167
  (3)Tờ trình thẩm định kháh hàng vay vốn trung, dài hạn (V/v vay vốn sản xuất kinh doanh,
  khách hàng là cá nhân) : ………………………………………………………………………………..167
  (4)Tờ trình thẩm định khách hàng vay vốn trung, dài hạn (V/v vay vốn xây dựng nhà,
  khách hàng là cá nhân) : ………………………………………………………………………………..167
  (5)Tờ trình thẩm định khách hàng vay vốn trung, dài hạn (V/v chuyển đổi từ vay vàng vay
  VND, khách hàng là cá nhân) : ………………………………………………………………………167
  (6)Tờ trình thẩm định khách hàng (áp dụng cho khách hàng có nguồn thu nhập trả nợ
  chính từ lương) : …………………………………………………………………………………………..167

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 6. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 6
  MỤC LỤC

  (7)Tờ trình thẩm định khách hàng (áp dụng cho khách hàng có nguồn thu nhập trả nợ
  chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh) : ………………………………………………………. 167
  b.Đối với khách hàng doanh nghiệp……………………………………………………………………………..167
  (1)Tờ trình thẩm định khách hàng (V/v xét duyệt cho vay món ngắn hạn) : ………………..167
  (2)Tờ trình thẩm định khách hàng (V/v xét duyệt cho vay ngắn hạn trong hạn mức tín
  dụng) : ……………………………………………………………………………………………………….. 167
  (3)Tờ trình thẩm định khách hàng (V/v tài trợ trung, dài hạn cho dự án) : …………………. 167
  V.CÁC PHỤ LỤC………………………………………………………………………………………………………. 168
  PHỤ LỤC 8A. GIAO TIẾP VÀ LƯỢNG ĐỊNH KHÁCH HÀNG QUA GIAO TIẾP……. 169
  PHỤ LỤC 8B. NỘI DUNG KIỂM TRA TÌNH TRẠNG THỰC TẾ CỦA TÀI SẢN BẢO
  ĐẢM……………………………………………………………………………………………………………………..179
  PHỤ LỤC 8C. CÁC PHƯƠNG PHÁP DỰ TRÙ SỐ CẦU…………………………………………….182
  1/ Phương pháp đường thẳng số học ……………………………………………………………………………182
  2/ Phương pháp đường cong hình học…………………………………………………………………………. 182
  3/ Phương pháp đường thẳng thống kê……………………………………………………………………….. 183
  4/ Phương pháp đường bình phương bé nhất (Least Square)……………………………………….. 184
  5/ Phương pháp semi-log thống kê………………………………………………………………………………. 184
  6/ Phương pháp parabol thống kê……………………………………………………………………………….. 185

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 7. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 7
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  NỘI DUNG CHI TIẾT

  I.MỤC TIÊU CỦA MỘT KHOẢN VAY
  Quản lý hoạt động tín dụng hay còn được nêu lên theo một góc độ chứa đựng mục tiêu của
  hoạt động tín dụng, đó là Quản lý rủi ro tín dụng. Quản lý rủi ro tín dụng là một quá trình
  toàn diện, khởi sự từ việc tìm kiếm thị trường để cho vay và tiếp theo sau là một loạt các
  quy trình cho đến khi khoản tín dụng được thanh toán hoàn toàn.
  Trong quá trình đó, nhân viên tín dụng phải đưa ra được các phân tích và đánh giá đối với
  các khoản vay. Nội dung đánh giá và phân tích phải nhắm đến sự thoả đáng 3 mục tiêu
  chính :
  1.Người vay vốn có đáng tin cậy không ? và, Làm sao biết được ?
  Câu hỏi này cần được xem xét trước tiên là khách hàng có thể thanh toán được khoản vay
  đúng hạn không ? Và để trả lời được câu hỏi này, cần phải được tiến hành nghiên cứu 6 chi
  tiết của một hồ sơ vay vốn – đó là : Tính cách (Character), Năng lực (Capacity), sự Tín
  nhiệm (Credibility), việc Thế chấp (Collateral), các Điều kiện (Condition), và sự Kiểm
  soát (Control) – (6 C’s credit analysis).
  2.Sự an toàn cho ngân hàng và người gửi tiền, cũng như điều kiện thuận lợi cho người sử dụng
  tiền vay được bảo vệ và cấu trúc như thế nào trong hợp đồng tín dụng ?
  6 chữ C trên được quan tâm và phân tích, đó là nhắm đến việc trả lời câu hỏi quan trọng
  “Khách hàng có đáng tin cậy không ? ”. Khi nội dung câu hỏi đã được giải đáp, vấn đề tiếp
  theo đó là : Hợp đồng tín dụng có được cấu trúc hoàn chỉnh nhằm thoả mãn được yêu cầu
  của khách hàng ngân hàng không ?
  Một hợp đồng tín dụng hợp lý phải bảo vệ được ngân hàng và những người mà ngân hàng
  đại diện (người gửi tiền và các cổ đông), hạn chế những mối đe doạ tới khả năng thu hồi
  vốn của ngân hàng. Nhân viên tín dụng phải tìm được câu trả lời chính xác để thoả mãn yêu
  cầu của tất cả các bên. Đầu tiên, đối với khách hàng nhân viên tín dụng phải phác thảo
  được một hợp đồng tín dụng đáp ứng được nhu cầu của người vay với một kế hoạch hoàn
  trả thích hợp, xuất phát từ sự thành công của ngân hàng về cơ bản phụ thuộc vào sự thành
  công của khách hàng.
  3.Thẩm quyền của ngân hàng đối với tài sản và thu nhập của khách hàng như thế nào ? và,
  Khả năng thu hồi vốn của ngân hàng có được thực hiện nhanh chóng với ít rủi ro và chi phí
  thấp không ?
  Vấn đề cần phải được giải đáp tiếp theo đó là : ”Ngân hàng có thể hoàn thiện quyền của
  mình đối với tài sản bảo đảm và thu nhập của người vay không ?“.

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 8. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 8
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  Việc thể hiện thẩm quyền của ngân hàng đối với tài sản của khách hàng nhằm đáp ứng hai
  mục tiêu : Thứ nhất, nếu khách hàng không có khả năng hoàn trả từ nguồn thu nhập của họ,
  thì ngân hàng phải có được quyền thu giữ và bán tài sản để thu hồi lại khoản tiền đã cho
  vay. Thứ hai, việc khoản cho vay được bảo đảm bằng tài sản sẽ tạo ra lợi thế tâm lý cho
  người cho vay và áp lực tâm lý cho người vay, người vay sẽ cảm thấy cần phải có nhiều
  tích cực hơn để thanh toán khoản nợ và tránh khả năng mất đi những tài sản có giá trị hoặc
  chính giá trị mà những tài sản đó tạo ra.
  Yêu cầu của việc hoàn thiện quyền của ngân hàng đối với tài sản thế chấp là nhằm xác định
  rõ những tài sản mà ngân hàng có thể phong toả và bán, đồng thời nhằm thông báo cho các
  tổ chức khác biết rằng ngân hàng có quyền hợp pháp trong việc phát mại tài sản nếu khách
  hàng không có khả năng hoàn trả khoản vay. Ngân hàng có được quyền ưu tiên đối với tài
  sản so với các chủ nợ khác và so với chủ nhân của tài sản. Khi đó sự đòi hỏi của ngân hàng
  đối với tài sản thế chấp đã được hoàn thiện.
  Bên cạnh biện pháp thế chấp tài sản để bảo vệ sự an toàn số tiền cho vay, để hạn chế rủi ro
  đối với khoản vay còn phải : Xem xét thu nhập hay dòng tiền của khách hàng để trả nợ món
  vay, Xem xét sự lành mạnh trên bảng cân đối kế toán của khách hàng nhằm xác định tính
  thanh khoản của các tài sản bảo đảm tăng lượng tiền bù lại những thiếu hụt trong luồng tiền
  của khách hàng, và cuối cùng là Sự bảo đảm an toàn từ bên ngoài. Mục tiêu của sự hoàn
  thiện quyền của ngân hàng đối với các khoản thu nhập đó là sự ràng buộc đối với khách
  hàng phải thực hiện một số yêu cầu nhất định, như là : phải định kỳ nộp các báo cáo tài
  chính cho ngân hàng, phải mua bảo hiểm cho khoản tiền vay, phải bảo đảm tính thanh
  khoản và sự hợp pháp của nó; Đồng thời khách hàng sẽ không được tiến hành một số hoạt
  động nào đó khi không có sự chấp thuận của ngân hàng, như là : tiến hành vay mới, vay nơi
  khác, mua thên tài sản cố định, tham gia hoạt động sáp nhập, bán tài sản, trả cổ tức quá
  mức cho các cổ đông …
  Các mục tiêu của một khoản vay đã được xác định, trong đó mục tiêu đánh giá ”Sự tin cậy
  của khách hàng“ là mục tiêu quan trọng và thiết yếu cần được quan tâm :
  II.6 NGUYÊN TẮC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY
  Khi đánh giá khách hàng cần phải được thực hiện theo 2 góc độ :
  – Theo định tính : đó là nhằm hiểu được ý muốn hoàn trả của người vay.

  – Còn mục đích của việc phân tích tài chính của khách hàng là xem xét khả năng của
  khách hàng về nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn chiếm dụng và vốn vay, hàng hoá tồn
  kho, cơ cấu tài sản lưu động và cố định đến thời điểm hiện tại, đó là phân tích theo định
  lượng,

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 9. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 9
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  Từ đó có được kết luận về thực trạng khả năng của khách hàng trong việc hoàn trả nợ vay
  cho Ngân hàng.
  Bên cạnh việc đánh giá đó, quá trình tiếp tục theo dõi và tác động theo hướng hiện thực hóa
  các giá trị được phân tích và thẩm định sẽ góp phần làm cho mục tiêu của một khoản vay
  đạt kết quả. Việc tiến hành chi tiết đánh giá theo Nguyên tắc 6 C sẽ làm thoả mãn các yêu
  cầu đối với một khoản vay tốt theo quan điểm của người cho vay.
  1.Thẩm định tư cách khách hàng
  Nhân viên tín dụng phải có được bằng chứng cho thấy khách hàng có mục tiêu rõ ràng khi
  đến ngân hàng đề nghị vay vốn, và đồng thời phải có kế hoạch trả nợ nghiêm túc :
  – Nếu không biết chắc chắn mục tiêu, lý do khách hàng vay vốn, thì nhân viên tín dụng
  cần phải tiến hành điều tra, xác minh cho đến khi có câu trả lời xác đáng. Sau khi mục
  tiêu vay vốn đã được làm rõ, nhân viên tín dụng phải xem xét đến sự phù hợp với chính
  sách cho vay hiện tại của ngân hàng để có được sự quyết định tương thích thỏa đáng.
  – Mặc dù đã xác định được mục tiêu vay vốn của khác hàng tốt, nhưng nhân viên tín dụng
  cũng cần phải xác định trách nhiệm của khách hàng trong việc sử dụng tiền vay.
  Trách nhiệm, tính trung thực, mục đích vay vốn nghiêm túc, kế hoạch trả nợ rõ ràng là
  những tiêu chuẩn tạo nên tính cách của khách hàng trong đánh giá của nhân viên tín dụng.
  Nếu khách hàng không trung thực trong cam kết sử dụng vốn vay hay kế hoạch trả nợ thì
  không thực hiện cho vay hơn là để nó trở thành một khoản nợ khó đòi đối với ngân hàng.
  2.Thẩm định năng lực khách hàng
  Nhân viên tín dụng phải chắc chắn rằng khách hàng có đủ năng lực hành vi dân sự, năng
  lực pháp lý trong việc ký kết hợp đồng vay vốn và sự am hiểu về điều hành và sắp xếp
  công việc (định tính).
  Hợp đồng tín dụng do một người không có đủ năng lực và không có đủ tư cách pháp lý ký
  kết sẽ dẫn đến sự không thu hồi được khoản cho vay và sẽ tạo ra một tổn thất lớn đối với
  ngân hàng.
  3.Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh
  Đây là nội dung quan trọng đối với một đề nghị vay vốn mà vấn đề cần đánh giá và phân
  tích đó là : “Khả năng của khách hàng đáp ứng yêu cầu hoàn trả cho ngân hàng món vay”
  được xác định căn cứ trên các nguồn lực thực sự trong chính hoạt động của họ như thế nào
  (định lượng) ? Câu trả lời chính là cơ sở xác nhận cho Sự Tín Nhiệm mà ngân hàng có
  được quyết định cho việc thực hiện khoản vay.
  Nhìn chung, khách hàng vay vốn chỉ có ba nguồn có thể hoàn trả khoản vay :
  – Dòng tiền từ doanh thu bán hàng hoặc thu nhập;

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 10. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 10
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  – Dòng tiền từ việc bán tài sản;

  – Các nguồn vốn huy động bằng cách phát hành nợ hay chứng khoán vốn.

  Bất cứ nguồn nào trong ba nguồn trên đều có thể được sử dụng để đáp ứng nhu cầu bằng
  tiền trong việc thanh toán nợ cho ngân hàng. Nhưng điều ngân hàng đặc trọng tâm là dòng
  tiền từ doanh thu bán hàng và xem đây là nguồn chính để thanh toán nợ vay, vì nếu có
  nguồn thu từ việc bán các tài sản có thể sẽ làm suy yếu đi năng lực kinh doanh của khách
  hàng và làm cho ngân hàng sẽ trở nên các chủ nợ không có được sự bảo đảm chắc chắn.
  Hầu hết các ngân hàng đều do dự trong việc tài trợ cho các khách hàng không có triển
  vọng tốt trong kinh doanh.
  4.Thẩm định tài sản bảo đảm
  Khi đánh giá về tài sản thế chấp, câu hỏi đặt ra cho nhân viên tín dụng cần được giải đáp
  đó là : “Người vay có sở hữu một tài sản nào đó với trị giá tương xứng với khoản vay
  không ?”
  Sự nhạy cảm trong nhận thức đối với nhân viên tín dụng đối với các vấn đề như sau là cần
  thiết khi đánh giá tài sản thế chấp :
  – Thời gian sử dụng.

  – Tính khả mại của tài sản được thế chấp.

  5.Thẩm định phương án / dự án và các yếu tố tác động
  Việc phân tích nội dung Điều Kiện, đó là phải nhận biết được những xu hướng tiến triển
  cận kề của khách hàng cũng như của lĩnh vực mà khách hàng đang hoạt động, thấy được
  mức độ tác động của những thay đổi trong nền kinh tế đối với khoản cho vay.
  Một khoản cho vay có thể rất tốt trên giấy tờ, có thể như bài giải cho một đáp án hơn là sự
  suy xét và đánh giá kinh tế, nhưng có thể giá trị của nó sẽ bị sút giảm khi doanh thu hay
  thu nhập dễ dàng bị nhiều tác động từ sự biến động kinh tế hoặc sức ép của biến động giá
  cả, lạm phát…
  6.Các biện pháp kiểm soát
  Kiểm soát đó là quá trình đánh giá lại tính khách quan và hợp lý của tất cả các giá trị tính
  toán và cơ sở kinh tế khi xem xét cho vay, đồng thời đánh giá sự tác động của thời gian và
  thay đổi các cơ chế, chính sách của các cơ quan quản lý có gây ra những bất lợi nào cho
  người vay và khả năng đáp ứng của khách hàng trong những trường hợp đó.

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 11. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 11
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  III.VẬN DUNG 6 NGUYÊN TẮC VÀO VIỆC THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY
  1.KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

  a. Thẩm định tư cách khách hàng
  Mục tiêu thẩm định về tư cách khách hàng để hạn chế đến mức thấp nhất các rủi ro chủ
  quan của khách hàng gây nên như : rủi ro về đạo đức, thiếu năng lực trình độ, thiếu
  kinh nghiệm kinh doanh, khả năng thích ứng với thị trường chưa nhạy bén. Đề phòng
  phát hiện ngay từ ban đầu những khách hàng xấu lợi dụng và cần chú ý những khách
  hàng vay vốn chưa được đào tạo qua các trường lớp. Khi quan hệ vay vốn, khách hàng
  có những lời bóng gió về lợi ích, giúp đỡ cá nhân, thận trọng với những chủ doanh
  nghiệp sắp nghỉ hưu, những người hay rượu chè, cờ bạc…
  – Nắm các thông tin cơ bản về khách hàng như : họ, tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, số điện
  thoại, việc làm …
  – Khách hàng vay vốn có cư trú tại địa bàn quận (huyện), thị xã, thành phố nơi ngân
  hàng cho vay (NHCV) đóng trụ sở ? Nếu không, phải trình bày rõ nguyên nhân.
  – Đã có vay vốn từ các ngân hàng khác không ? Và việc vay vốn và trả nợ đối với
  các ngân hàng đó có sòng phẳng, không có nợ quá hạn ?
  – Quan sát thái độ, phương pháp và nội dung trả lời của khách hàng, phát hiện những
  mâu thuẫn và các vấn đề không nhất quán, hoặc không trung thực giữa hồ sơ vay
  vốn và nội dung trả lời phỏng vấn.
  – Yêu cầu cần phải giải đáp được các điểm chưa rõ trong hồ sơ pháp lý, phương án
  KD, nguồn trả nợ ngân hàng.
  Tham khảo Phụ Lục số 8A. : GIAO TIẾP VÀ LƯỢNG ĐỊNH KHÁCH HÀNG QUA
  GIAO TIẾP. (Xem Phụ Lục 8A)
  b. Đánh giá năng lực pháp lý, năng lực hành vi dân sự, năng lực điều hành và quản lý
  sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, bố trí lao động
  Nội dung tìm hiểu và phân tích về khách hàng được xác định trên 3 mục tiêu cơ bản
  như sau :
  (1) Xác định năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự :
  Những nội dung như sau cần phải làm rõ :
  – Khách hàng vay vốn nếu là hộ gia đình, có phải là chủ hộ hoặc là người đại diện
  hợp pháp của hộ và đã đủ 18 tuổi không ? (Điều 106 và Điều 107 Bộ Luật Dân Sự).

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 12. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 12
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  – Khách hàng vay vốn là Tổ hợp tác có hoạt động theo điều 111 Bộ Luật Dân Sự
  không?
  – Khách hàng vay vốn có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự
  không? (Điều 14 đến Điều 23 Bộ Luật Dân Sự).
  – Giấy phép hành nghề có còn hiệu lực trong thời hạn cho vay, có thể kéo dài hoặc
  gia hạn trong trường hợp nợ vay bị gia hạn không ?
  – Khách hàng vay vốn là doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp có đủ hành vi
  năng lực dân sự, năng lực pháp luật dân sự và hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp ?
  (2) Mô hình tổ chức, bố trí lao động của khách hàng vay (đối với khách hàng vay
  vốn phục vụ sản xuất kinh doanh) :
  Đánh giá trên cơ sở làm rõ các nội dung như sau :
  – Quy mô hoạt động ?
  – Cơ cấu tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh ?
  – Số lượng, trình độ lao động ?
  – Cơ cấu lao động trực tiếp, gián tiếp ?
  – Tuổi trung bình của người lao động ?
  – Thời gian làm việc ?
  – Mức thu nhập bình quân, mức thu nhập khởi điểm của người lao động ?
  – Những thay đổi của mức thu nhập bình quân, các chính sách thưởng ?
  – Hiệu quả sản xuất : Doanh số bình quân trên đầu người, mức tăng trưởng ?
  – Trình độ kỹ thuật của thợ chuyên môn ?
  (3) Khả năng quản trị :
  Những vấn đề sau cần được làm rõ :
  – Thông tin về cá nhân, chủ hộ, ban quản lý Tổ hợp tác;
  – Trình độ chuyên môn;
  – Khả năng, kinh nghiệm, cách thức quản lý, đạo đức cá nhân, chủ hộ, ban quản lý
  Tổ hợp tác.
  – Những kết quả đạt được :

  + Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu;

  + Tỷ lệ tăng lợi nhuận;
  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 13. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 13
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  + Tỷ lệ giảm chi phí;

  + Tốc độ tăng thu nhập.
  – Khả năng quản lý các khoản nợ của khách hàng;
  – Uy tín của cá nhân, chủ hộ, ban quản lý Tổ hợp tác;
  – Khả năng tìm hiểu và thích ứng với thị trường, biến động về tình hình kinh tế và
  các xu hướng của lĩnh vực hoạt động ?
  – Các quan hệ và sự hợp tác giữa các cá nhân trong ban quản lý;
  – Người thực sự ra quyết định trong Tổ hợp tác ? và sự tập trung quyền quyết định ?
  – Có sự thay đổi về người quản lý và cách thức quản lý ?
  – Khả năng quyết định của ban quản lý trong lĩnh vực tài chính, kế toán ?
  c. Thẩm định năng lực tài chính / sản xuất kinh doanh
  Việc phân tích đánh giá khả năng tài chính của khách hàng nhắm đến 3 mục tiêu chính
  như sau :
  – Kiểm tra tính chính xác của các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả sản xuất-kinh
  doanh;
  – Phân tích, đánh giá tình hình hoạt động và khả năng tài chính;
  – Kiểm tra mức độ đáp ứng một số điều kiện về tài chính.
  Đi vào chi tiết thẩm định :
  (1) Kiểm tra tính chính xác của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh :
  (Áp dụng đối với khách hàng vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh)
  Bản mẫu kiểm tra tính chính xác của báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh như sau, cần
  lưu ý : Đối với những câu hỏi không trả lời được ”CÓ“ hay ”KHÔNG“, thì đánh dấu
  vào cột ”THÔNG TIN BỔ SUNG“, sau đó ghi chi tiết vào phần dưới của bản này và
  tổng hợp vào báo cáo thẩm định khách hàng :
  Kiểm tra báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
  Trả lời Trả lời THÔNG TIN
  CÓ KHÔNG BỔ SUNG
  Trong các khoản phải thu có / không khoản cho vay
  không thể thu hồi ?
  Hàng tồn kho được định giá chính xác ?
  Trong hàng tồn kho có bao gồm hàng hư hỏng, kém

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 14. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 14
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  phẩm chất, không sử dụng ?
  Kiểm tra chi tiết các khoản vay / trách nhiệm nợ ?
  Kiểm tra các khoản thanh toán, khoản thu chờ xử lý có
  giá trị lớn ?
  Kiểm tra chi tiết tài sản cố định, chú ý những tài sản
  cố định có giá trị lớn ?
  Việc mua máy móc, thiết bị có được thanh toán ?
  Trong khoản ứng trước có những khoản đã được nhận
  hay khoản đặt cọc đã được thu ?
  Những khoản ứng trước nêu trên có bao gồm những
  khoản vay ngân hàng ?
  Các chi phí trả trước, chi phí trích trước có được hạch
  toán ?
  Có phân loại chi tiết và chính xác các khoản thu bán
  hàng, chi phí mua hàng, chi phí bán hàng, chi phí hành
  chính, các khoản thu nhập và chi phí khác ngoài hoạt
  động kinh doanh chính ?
  Kiểm tra chi tiết các khoản thu nhập, chi phí ngoài
  hoạt động kinh doanh chính ?
  Kiểm tra chi tiết những khoản thu nhập, khoản lỗ bất
  thường, lưu ý những khoản phát sinh lớn ?
  Có trường hợp lỗ do bán tài sản cố định ?
  Lỗ do bán tài sản cố định có được phép không ?

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 15. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 15
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  (2) Phân tích đánh giá tình hình hoạt động và khả năng tài chính :
  (a) Đối với các khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh :
  Những thông tin cần thu thập :

  + Sản phẩm chủ yếu;

  + Thị phần của từng loại sản phẩm;

  + Mạng lưới phân phối sản phẩm;

  + Khả năng cạnh tranh;

  + Các đối thủ cạnh tranh chủ yếu;

  + Sự tín nhiệm của các bạn hàng;

  + Chiến lược kinh doanh trong tương lai;

  + Chính sách khách hàng;

  + Khách hàng có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
  – Tình hình sản xuất

  + Các điều kiện về sản xuất :

  ˚ Những thay đổi về khả năng sản xuất và tỷ lệ sử dụng thiết bị;
  ˚ Các loại sản phẩm;
  ˚ Nhưng thay đổi đơn đặt hàng;
  ˚ Số lượng và phần trăm giá trị sản phẩm chưa thực hiện được;
  ˚ Tỷ lệ phế phẩm và sự thay đổi (+/-);
  ˚ Nguyên vật liệu chính : Các loại, tình hình cung cấp, sử dụng, sự thay đổi giá
  mua, tình hình các nhà cung cấp, chất lượng;

  + Kết quả sản xuất :

  ˚ Thành phẩm : thay đổi nội dung, thành phần, tỷ lệ các loại thành phẩm;
  ˚ Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thay đổi nêu trên : tăng / giảm cầu, tồn kho, thay
  đổi giá cả, năng suất, …;

  + Phương pháp sản xuất hiện thời :

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 16. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 16
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  ˚ Phương pháp sản xuất hiện thời : mô tả và xác định tính hiện đại;
  ˚ Khả năng và điều kiện cải tiến phương pháp sản xuất hiện thời.
  + Công suất :

  ˚ Công suất thực tế;
  ˚ Công suất thiết kế;
  ˚ Các yếu tố làm ảnh hưởng đến công suất thực tế so với công suất thiết kế.
  + Hiệu quả : Các kết quả và tác động làm thay đổi về chi phí sản xuất, thời gian lao
  động và kết quả đạt được.

  + Chất lượng sản phẩm :

  ˚ Đạt được tiêu chuẩn nào theo yêu cầu của người mua;
  ˚ Khả năng nào phát sinh làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, lý do ?
  + Chi phí : Các thay đổi về chi phí sản xuất và so sánh với các đối thủ cạnh tranh.
  – Tình hình bán hàng

  + Những thay đổi về doanh thu :

  ˚ Số lượng và giá trị doanh thu theo từng loại sản phẩm;
  ˚ Doanh thu (số lượng và giá trị) theo từng loại khách hàng và loại sản phẩm;
  ˚ Xác định các tác động đến sự thay đổi : tăng/giảm nhu cầu, trỉnh độ sản xuất,
  chất lượng sản phẩm, sự cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh, … .

  + Phương pháp tổ chức bán hàng và mạng lưới bán hàng :

  ˚ Phương thức tổ chức bán hàng;
  ˚ Doanh thu bán hàng từ phương thức tổ chức bán hàng (nêu trên), tạo ra doanh
  thu trực tiếp hay gián tiếp;
  ˚ Các hình thức đại lý : tại các địa phương, bán lẻ, bán sỉ, … ;
  ˚ Sơ đồ và tổ chức mạng lưới bán hàng.
  + Khách hàng :

  ˚ Tình hình và khả năng thanh toán tiền mua hàng của các khách hàng chính;

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 17. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 17
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  ˚ Số lượng các giao dịch về sản phẩm của doanh nghiệp với các khách hàng
  chính;
  ˚ Đánh giá của khách hàng về sản phẩm của doanh nghiệp;
  ˚ Chính sách khuếch trương, quảng bá sản phẩm để tăng doanh số bán, hoặc khi
  có sản phẩm mới.

  + Giá bán:

  ˚ Những thay đổi giá bán và phương pháp tính giá;
  ˚ Quan hệ với khách hàng và các nhân tố làm ảnh hưởng đến quan hệ khách
  hàng;
  ˚ Tình hình giảm giá (kể cả đối với các yếu tố : hoa hồng, phí vận chuyển, chiết
  khấu, lãi suất,…, các chi phí lưu thông).

  + Quản lý chi phí :

  ˚ Các biến động về tổng chi phí và các yếu tố ảnh hưởng đến sản phẩm.
  + Phương thức thanh toán :

  ˚ Đối với người bán, đối với người mua thực hiện phương thức thanh toán trả
  ngay hay trả chậm, các cách thức chiết khấu.

  + Số lượng đơn đặt hàng :
  ˚ Những thay đổi về đơn đặt hàng, về số lượng đơn đặt hàng theo từng loại sản
  phẩm và của từng khách hàng chính. Các nhân tố tác động đến sự thay đổi đơn
  đặt hàng;
  ˚ Các điều kiện của đơn đặt hàng : đơn giá, thời gian giao hàng, phương thức
  giao nhận.

  + Quản lý tồn kho :

  ˚ Những thay đổi về số lượng và chủng loại hàng tồn kho;
  ˚ Phương thức quản lý hàng tồn kho.
  + Tình hình xuất khẩu :

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 18. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 18
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  ˚ Những thay đổi và nguyên nhân của sự thay đổi số lượng hàng xuất khẩu theo
  từng loại sản phẩm, đối với từng quốc gia, khu vực.
  ˚ Tỷ lệ xuất khẩu trên tổng doanh thu;
  ˚ Phương thức xuất khẩu : trực tiếp hay uỷ thác, quan hệ của xuất uỷ thác;
  ˚ Thay đổi về giá hàng xuất và so sánh với giá sản phẩm cùng loại trong nước;
  ˚ Phương pháp, điều kiện thanh toán, các sự hỗ trợ từ chính phủ, cạnh tranh quốc
  tế, chi phí thuế quan của các nước nhập, chính sách xuất khẩu và các dự báo.

  + Quan hệ đối tác kinh doanh : Các quan hệ trong việc mua và bán sản phẩm, các
  quan hệ đối tác vốn, khả năng tạo lập và mục đích của các quan hệ.
  (b) Tìm hiểu và phân tích về tài chính khách hàng :
  (Áp dụng đối với các khách hàng vay vốn cho nhu cầu sinh hoạt và các khách hàng
  vay vốn phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh)
  Mục tiêu chính yếu của việc tìm hiểu và phân tích về tài chính khách hàng là đánh
  giá khả năng bảo đảm trả nợ của khách hàng trong thời hạn cam kết. Những thông tin
  sau đây cần được xác minh để đạt được mục tiêu trên :
  – Nguồn thu nhập chủ yếu của khách hàng ? Cơ sở, chứng từ chứng minh nguồn gốc
  của các thu nhập ? – Thí dụ như :
  + Nguồn thu nhập từ lương : Cần xác nhận của cơ quan nơi khách hàng làm việc;
  + Tiền cho thuê nhà, phương tiện, thiết bị : Hợp đồng cho thuê;
  + Tiền gửi và lãi tiền ngân hàng : Sổ tiết kiệm, báo cáo số dư tiền gửi, … ;
  + Cổ tức từ cổ phiếu chứng khoán đầu tư : chứng từ chứng minh;
  + V.v…
  Cần xem xét tính ổn định và tính thời gian của các khoản thu nhập đó.
  – Khách hàng sinh sống bằng nghề gì ? Chính, phụ ? Nghề đó có mang lại nguồn thu
  nhập ổn định không ?
  – Khách hàng sử dụng các nguồn thu nhập như thế nào ? Cần phải kiểm tra và ước
  định việc sử dụng thu nhập của khách hàng, đặc biệt khi có những biến động lớn
  làm ảnh hưởng đến thu nhập và chi tiêu sẽ chi phối đến khoản tiền để dành dự định
  để trả nợ ngân hàng khi được vay vốn.

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 19. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 19
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  – Số thành viên trong gia đình, trong hộ khẩu ? các thành viên có thực sự quan tâm
  đến khoản vay này không ? Lý do ? Các thành viên đã có nguồn thu nhập ổn định
  hay phụ thuộc vào người vay tiền ?
  – Đến thời điểm đặt quan hệ với ACB, họ có vay hoặc còn nợ vay với ngân hàng
  khác không ? Nếu có thì lý do không tiếp tục vay vốn hoặc quan hệ với ngân hàng
  đó ? Nếu không thì lý do nào lại xin vay vốn với ACB ?
  – Khách hàng có thể dùng bao nhiêu thu nhập cố định để trả nợ nếu được vay vốn ?

  – Trong trường hợp đầu tư vào một phương án sản xuất hoặc dự án đầu tư, thì khách
  hàng có bao nhiêu vốn góp ? Cần đối chiếu với quy định về tỷ trọng vốn tự có tham
  gia vào phương án sản xuất, dự án đầu tư của ACB;
  (3) Đánh giá mức độ đáp ứng một số điều kiện về tài chính
  Bảng đánh giá chi tiết như sau :
  1. Sự phù hợp của kế hoạch kinh doanh đối với khách hàng vay vốn ?
  Trả lời Trả lời THÔNG TIN
  CÓ KHÔNG BỔ SUNG
  a. Khách hàng có phải là những người phù hợp với
  công việc kinh doanh ?
  + Có thể tự riêng mình bắt đầu và vận hành công việc
  kinh doanh ?
  + Tiến hành kinh doanh vì những lý do hợp lý ?
  + Có những dự tính sẵn trong công việc kinh doanh ?
  + Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh này ?
  + Có kinh nghiệm quản lý ?
  + Có kỹ năng, kỹ thuật cần thiết ?
  b. Khách hàng có đủ khả năng để bắt đầu công việc
  kinh doanh ?
  + Khả năng tài chính có đủ để bắt đầu ?
  + Đã chuẩn bị báo cáo về tình hình tài sản và các
  khoản nợ ?
  + Có đủ tài chính để trang trải các chi phí phát sinh
  cho đến khi có lãi ?
  + Có đưa vốn vào kinh doanh ?
  + Có những bảo đảm gì cho khoản vay ?

  2. Kế hoạch kinh doanh của khách hàng vay vốn ?
  + Bán sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ gì ?
  + Ngành kinh doanh dự định thực hiện ?

  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

 20. GIÁO TRÌNH TÍN DỤNG 20
  PHẦN VIII . THẨM ĐỊNH KHÁCH HÀNG VAY

  + Có thong tin gì về ngành kinh doanh dự kiến ?
  ˚ Những xu hướng hiện nay của ngành này ?
  ˚ Tương lai lâu dài của ngành này ?
  ˚ Doanh số bán ra bình quân ?
  ˚ Mức lãi gộp ?
  ˚ Nhà cung cấp có điều kiện gì để bán chịu ?
  ˚ Khách hàng mua cần có các điều kiện gì ?
  ˚ Tên và địa chỉ các nhà cung cấp ?
  ˚ Những dịch vụ mời chào từ các hiệp hội kinh
  doanh?
  ˚ Tình hình cạnh tranh trên thị trường ?
  ˚ Ước định giá trị thực của cơ sở SXKD của
  khách hàng ?
  + Quy mô của công việc kinh doanh ?
  + Phạm vi thị trường (nội địa/xuất khẩu) khi bắt đầu
  kinh doanh ?

  3. Nghiên cứu và xúc tiến thị trường ?
  + Thi trường được xác định theo :
  ˚ Quy mô ?
  ˚ Vị trí địa lý ?
  ˚ Vòng đời sản phẩm ?
  ˚ Định tính của thị trường : Tuổi tác, giới tính, thu
  nhập và thói quen của thị trường ?
  + Cơ sở để hình thành giá bán ?
  ˚ Giá của đối thủ cạnh tranh ?
  ˚ Cơ sở gía phí thực tế ?
  + Sản phẩm được đóng gói theo phương thức và loại
  gì ?
  + Nhận diện được khách hàng tiềm năng theo tiêu
  thức :
  ˚ Mua gì ?
  ˚ Mua ở đâu ?
  ˚ Khách hàng mong chờ loại dịch vụ nào : trước
  hay sau khi bán hàng ?
  ˚ Lý do mua hàng ?
  ˚ Có mua hàng thường xuyên không ?
  Người soạn thảo : Ngày soạn thảo : …/…/…..
  Người duyệt : Ngày tu chỉnh : …/…/…..
  Tu chỉnh lần :

Download tài liệu Giáo trình Tín dụng – Phần VIII: Thẩm định khách hàng vay File Word, PDF về máy