[Download] Tải Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu
Nội dung Text: Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Download


(NB) Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” được biên soạn theo hình thức tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm giúp ích trong việc lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động của DN. Hiệu quả kinh doanh được phân tích dưới các góc độ khác nhau và được tổng hợp từ hiệu quả hoạt động của từng bộ phận trong DN nên sẽ là cơ sở để đánh giá và điều chỉnh các hoạt động , các bộ phận cụ thể trong DN và lập kế hoạch kinh doanh theo đúng mục tiêu chiến lược của DN.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu File Word, PDF về máy

Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BR – VT
  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ

  GIÁO TRÌNH
  MÔ ĐUN PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG 
  KINH DOANH
  NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
  Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ­CĐN, ngày 04 tháng 01 năm 2016  
  của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 2. Bà Rịa – Vũng Tàu, năm 2016
 3. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN
  Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được 
  phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về  đào tạo và tham  
  khảo.
  Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử  dụng với mục đích kinh 
  doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.
 4. LỜI GIỚI THIỆU
  Các nhà quản trị chịu trách nhiệm về hoạt động của DN, ra các quyết định  
  về  tài chính  , đầu tư  và kinh doanh, xây dựng và thực hiện các chiến lược 
  kinh doanh của doanh nghiệp. Sự  thành công hay thất bại trong việc điều 
  hành hoạt động của DN được thể hiện trực tiếp qua việc phân tích hiệu quả 
  kinh doanh.
  Giáo trình “Phân tích hoạt động kinh doanh” được biên soạn theo hình thức 
  tích hợp giữa lý thuyết và thực hành, nhằm giúp ích trong việc lập kế hoạch 
  và kiểm soát hoạt động của DN. Hiệu quả  kinh doanh được phân tích dưới  
  các góc độ  khác nhau và được tổng hợp từ  hiệu quả  hoạt động của từng bộ 
  phận trong DN nên sẽ là cơ sở để đánh giá và điều chỉnh các hoạt động , các  
  bộ  phận cụ  thể  trong DN và lập kế  hoạch kinh doanh theo đúng mục tiêu 
  chiến lược của DN.
  Nội dung giáo trình gồm:
  Bài 1: Xác định đối tượ ng, phươ ng pháp phân tích hoạt độ ng kinh 
  doanh
  Bài 2: Phân tích tính hình sử dụng lao động
  Bài 3: Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định, nguyên vật liệu
  Bài 4: Phân tích chung tình hình thực hi ện giá thành
  Bài 5: Phân tích chỉ  tiêu chi phí trên 1.000 đồng doanh thu và các 
  khoản mục giá thành
  Bài 6: Phân tích kết quả sản xuất v ề kh ối l ượng s ản xu ất
  Bài 7: Phân tích kết quả sản xuất v ề ch ất l ượng s ản ph ẩm
  Bài 8: Phân tích tình hình tài chính của doanh nghi ệp
  Mặc dù có nhiều cố  gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót, tác giả 
  rất mong nhận được sự  góp ý của các thầy, cô giáo và các học viên để  giáo  
  trình ngày càng hoàn thiện hơn.
  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 01 năm 2016
 5. Biên soạn

  Lê Thị Lan Anh

 6. MỤC LỤC
 7. MÔ ĐUN:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
  Mã mô đun:MĐ 27
  Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của mô đun:
  ­ Vị trí: Phân tích hoạt động kinh doanh thuộc nhóm các mô đun chuyên nghành 
  của nghề kế toán doanh nghiệp, được bố  trí giảng dạy sau khi đã học xong các  
  mô đun chuyên nghành của nghề
  ­ Tính chất: Phân tích hoạt động kinh doanh là mô đun chuyên môn bắt buộc có 
  tính chất tổng hợp, vận dụng các công cụ phân tích kinh tế để phân tích và đánh  
  giá hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho nhà 
  quản lý các thông tin cần thiết trong việc ra các quyết định tổ chức và điều hành  
  hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Mục tiêu của mô đun: 
  ­ Trình bày được các đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh 
  trong doanh nghiệp;
  ­ Xác định được những nội dung cần phân tích, các phương pháp phân tích và  
  tiến trình tổ chức phân tích;
  ­ Vận dụng được các kiến thức cơ  sở  và chuyên môn của kinh tế, kế  toán, tài  
  chính thống kê để phân tích mức độ  ảnh hưởng của các nhân tố  đến đối tượng 
  cần phân tích;
  ­ Xây dựng được các phương trình kinh tế khoa học phù hợp với từng đối tượng 
  cần phân tích;
  ­ Lựa chọn đúng các phương pháp để  phân tích, đánh giá và xác định chính xác  
  mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến đối tượng phân tích;
  ­ Tổ  chức được việc phân tích tình hình kinh doanh của doanh nghiệp  ở  từng  
  khâu, từng giai đoạn. Từ đó, tìm các nguyên nhân và đề xuất giải pháp phù hợp;
  ­ Say mê, năng động, sáng tạo trong học tập;
  Trang 7
 8. ­ Có tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tinh thần làm việc  
  nhóm tích cực;
  ­ Có khả  năng tìm kiếm việc làm và học lên trình độ  cao hơn hoặc tự  tổ  chức  
  kinh doanh.
  Nội dung của mô đun:
  Số  Thời  Hình   thức 
  Tên các bài trong mô đun
  TT gian giảng dạy
  1 Xác   định   đối   tượ ng,   phươ ng   pháp   phân   tích   hoạt  6 Tích hợp
  động kinh doanh
  2 Phân tích tính hình sử dụng lao động 5 Tích hợp
  3 Phân tích tình hình sử  dụng tài sản cố  định, nguyên  5 Tích hợp
  vật liệu
  Kiểm tra bài 1 ,2 1 Tích hợp
  4 Phân tích chung tình hình thực hi ện giá thành 3 Tích hợp
  5 Phân tích chỉ  tiêu chi phí trên 1.000 đồng doanh thu   6 Tích hợp
  và các khoản mục giá thành
  6 Phân tích kết quả sản xuất v ề kh ối l ượng s ản xu ất 4 Tích hợp
  7 Phân tích kết quả sản xuất v ề ch ất l ượng s ản ph ẩm 6 Tích hợp
  8 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghi ệp 6 Tích hợp
  Kiểm tra bài 5, 6, 7, 8 2 Tích hợp
  Tổng 45

  Trang 8

 9. BÀI 1
  XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 
  HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

  Giới thiệu:
  Hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp chịu nhiều tác động bởi các nhân tố 
  bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Các nhân tố bên trong là các quyết định của 
  nhà quản trị trong quá trình sử dụng các nguồn lực, các yếu tố của quá trình sản 
  xuất..Các nhân tố bên ngoài là sự tác động của các chính sách, định chế tài chính 
  của nhà nước. Do đó, nếu chỉ dừng lại ở các chỉ tiêu kinh tế hoặc các báo cáo kế 
  toán thì sẽ  không thấy được bản chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.  
  Vì vậy, chúng ta cần phải đi vào phân tích hoạt động kinh doanh để  thấy được 
  những  ưu nhược điểm của quá trình tổ  chức quản lý sản xuất kinh doanh của  
  doanh nghiệp.Phân tích hoạt động kinh doanh là gì?Đối tượng, phương pháp 
  phân tích như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu trong nội dung bài học sau đây. 
  Mục tiêu:
  ­ Trình bày được khái niệm, ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh trong hệ 
  thống quản lý doanh nghiệp;
  ­ Nêu được đối tượng nghiên cứu của phân tích hoạt động kinh doanh;
  ­Vận dụng được 4 phương pháp phân tích chủ yếu nhất của phân tích hoạt động 
  kinh doanh vào phân tích hoạt động kinh doanh cụ thể của doanh nghiệp;
  ­ Phân loại được các hình thức phân tích hoạt động kinh doanh để vận dụng vào 
  tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh ở doanh nghiệp;
  ­ Trung thực, nhanh nhẹn nắm bắt hoạt động của doanh nghiệp.
  Nội dung chính:

  Trang 9

 10. 1.Khái niệm. đối tượng, ý nghĩa và mục tiêu của phân tích hoạt động kinh 
  doanh:

  1.1.Khái niệm.

  Hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp chịu nhiều tác động bởi các  
  nhân tố bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Các nhân tố bên trong là các quyết  
  định của nhà quản trị trong quá trình sử dụng các nguồn lực, các yếu tố của quá 
  trình sản xuất..Các nhân tố bên ngoài là sự tác động của các chính sách, định chế 
  tài chính của nhà nước. Do đó, nếu chỉ dừng lại  ở các chỉ  tiêu kinh tế  hoặc các  
  báo cáo kế  toán thì sẽ  không thấy được bản chất hoạt động kinh doanh của  
  doanh nghiệp , không thấy được những  ưu nhược điểm của quá trình tổ  chức 
  quản lý sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
  Như  vậy, phân tích hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp là đi sâu 
  nghiên cứu quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh dựa trên các tài liệu hạch 
  toán, báo cáo và các thông tin kinh tế  khác…để  đánh giá đúng hoạt động kinh  
  doanh của doanh nghiệp. Trên cơ  sở  đó, đề  ra những biện pháp cụ  thể  khắc 
  phục các nhược điểm, phát huy ưu điểm, khai thác khả  năng tiềm tàng để  nâng 
  cao hiểu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
  1.2. Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh.

  Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình và kết quả hoạt  
  động kinh doanh cùng với sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình 
  và kết quả đó, được biểu hiện thông qua các chỉ tiêu kinh tế. Ta có thể khái quát  
  đối tượng của phân tích qua sơ đồ sau:

  Trang 10

 11. 1.2.1. Quá trình và kết quả hoạt động kinh doanh
  Phân tích nhằm nghiên cứu quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 
  Các kết quả  do quá trình hoạt động kinh doanh mang lại có thể  là kết quả  quá  
  khứ  hoặc các kết quả  dự  kiến có thể  đạt được trong tương lai và là kết quả 
  tổng hợp từ nhiều quá trình hoạt động. 
  Các kết quả này được biểu hiện dưới dạng các chỉ tiêu kinh tế.Các chỉ tiêu kinh  
  tế  có thể  là chỉ  tiêu đạt được trong thực tế  hoặc là các chỉ  tiêu mang tính định  
  hướng từ các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.
  1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp:
  Phân tích HĐKD không chỉ  dừng lại  ở  đánh giá biến động của kết quả 
  HĐKD thông qua các chỉ tiêu kinh tế, mà phân tích còn đi sâu xem xét các nhân tố 
  ảnh hưởng tác động đến sự  biến động của chỉ  tiêu.Nhân tố  là các yếu tố  cấu  
  thành nên chỉ  tiêu kinh tế.Vì vậy, các nhân tố  tác động đến các chỉ  tiêu kinh tế 
  cũng là đối tượng nghiên cứu của phân tích HĐKD.
  VD: Để nghiên cứu tăng trưởng quy mô trong kinh doanh của doanh nghiệp
  ­ Chỉ tiêu kinh tế được sử dụng là: doanh thu tiêu thụ sản phẩm
  ­ Các nhân tố tác động đến doanh thu: Sản lượng tiêu thụ và đơn giá bán
  Doanh thu      =          Sản lượng tiêu thụ          x             Giá bán
  Tùy theo mức độ  tác động và mối quan hệ  với chỉ  tiêu, mà nhân tố  tác động 
  thuận hoặc nghịch đến chỉ tiêu kinh tế. 
  Ở  VD này, cả  hai nhân tố  Sản lượng tiêu thụ  và Giá bán cùng tác động cùng 
  chiều với Doanh thu. Có nghĩa là hai nhân tố  này tăng sẽ  làm chỉ  tiêu tăng và 
  ngược lại.
  1.3. Ý nghĩa của phân tích hoạt động kinh doanh

  Trang 11

 12. Phân tích hoạt động kinh doanh là đi sâu nghiên cứu quá trình và kết quả 
  hoạt động kinh doanh theo yêu cẩu của quản lý kinh doanh, căn cứ  vào các tài 
  liệu hạch toán và các thông tin kinh tế  khác, bằng những phương pháp nghiên 
  cứu thích hợp, phân giải mối quan hệ giữa các hiện tượng kinh tế nhằm làm rõ 
  bản chất của hoạt động kinh doanh, nguồn tiềm năng cần được khai thác, trên 
  cơ sở đó đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho doanh 
  nghiệp.
  Phân tích hoạt động kinh doanh không những là công cụ  để  phát hiện 
  những khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ để cải 
  tiến quản lý trong kinh doanh.
  Phân tích hoạt động kinh doanh là cơ  sở  quan trọng để  đề  ra các quyết  
  định kinh doanh. Thông qua tài liệu phân tích cho phép các nhà quản trị  doanh  
  nghiệp nhận thức đúng đắn về  khả  năng, những hạn chế   cũng như  thế  mạnh  
  của doanh nghiệp mình.
  Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi  
  ro trong kinh doanh.Để  hoạt động kinh doanh đạt được kết quả  mong muốn, 
  doanh nghiệp phải thường xuyên phân tích hoạt động kinh doanh. Ngoài việc 
  phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp như tài chính, lao động, vật tư…
  Doanh nghiệp còn phải quan tâm phân tích các điều kiện tác động bên ngoài như 
  khách hàng, thị trường, đối thủ cạnh tranh….trên cơ sở đó doanh nghiệp dự đoán 
  các rủi ro trong kinh doanh có thể xảy ra và có phương án phòng ngừa trước khi  
  chúng xảy ra.
  => Tóm lại, với các ý nghĩa trên, phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ  cần  
  thiết cho các cấp độ  quản lý khác nhau trong nội bộ  doanh nghiệp mà còn cần  
  thiết cho các đối tượng bên ngoài khi họ có mối quan hệ về quyền lợi với doanh 
  nghiệp. 

  Trang 12

 13. 1.4. Mục tiêu phân tích hoạt động kinh doanh

  Kiểm tra và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ tiêu 
  kinh tế đã xây dựng
  Xác định các nhân tố   ảnh hưởng của các chỉ  tiêu và tìm nguyên nhân gây  
  nên các mức độ ảnh hưởng đó.
  Đề xuất các giải pháp nhằm khai thác tiềm năng và khắc phục những tồn 
  tại yếu kém
  Xây dựng phương án kinh doanh và các biện pháp phòng ngừa các rủi ro 
  trong kinh doanh.
  2. Phương pháp phân tích

  Có nhiều phương pháp được sử  dụng trong phân tích hoạt động kinh tế,  
  tuỳ  theo mục  đích của việc phân tích mà sử  dụng biện pháp cho thích hợp. 
  Thông thường người ta sử dụng các phương pháp sau:
  2.1. Phương pháp so sánh

  So sánh cũng là phương pháp được sử  dụng phổ  biến trong phân tích để 
  xác định xu hướng, mức độ  biến động của chỉ  tiêu phân tích.Vì vậy, để  tiến  
  hành so sánh, phải giải quyết những vấn đề  cơ  bản như  xác định số  gốc để  so  
  sánh, xác định điều kiện so sánh và xác định mục tiêu so sánh.
  Xác định số  gốc để  so sánh  phụ  thuộc các mục đích cụ  thể  của phân 
  tích. Chỉ  tiêu số  gốc để  so sánh bao gồm: số  kế  hoạch, định mức, dự  toán kỳ 
  trước. Tùy theo mục đích (tiêu chuẩn) so sánh mà lựa chọn số gốc so sánh:
  ­ Nếu số  gốc là số  kỳ  trước: tiêu chuẩn so sánh này có tác dụng đánh giá mức 
  biến động, khuynh hướng hoạt động của chỉ tiêu phân tích qua hai hay nhiều kỳ.
  ­ Nếu số gốc là số  kế  hoạch: Tiêu chuẩn so sánh này có tác dụng đánh giá tình 
  hình thực hiện mục tiêu đặt ra.

  Trang 13

 14. ­ Số  gốc là số  trung bình ngành: Tiêu chuẩn so sánh này thường sử  dụng khi 
  đánh giá kết quả của doanh nghiệp so với mức trung bình tiên tiến của các doanh 
  nghiệp có cùng quy mô trong cùng ngành.
  Xác định điều kiện so sánh: 
  Để kết quả so sánh có ý nghĩa thì các chỉ tiêu được sử  dụng so sánh phải  
  thống nhất về các mặt sau:
  ­ Phải cùng phản ánh nội dung kinh tế.
  ­ Phải cùng một phương pháp tính toán.
  ­ Phải có cùng một đơn vị đo lường.
  ­ Phải cùng một khoảng thời gian hoạch toán.
  Xác định kỹ thuật so sánh:
  So sánh bằng số tuyệt đối: Là hiệu số giữa trị số kỳ phân tích và trị số kỳ 
  gốc của chỉ tiêu kinh tế. Việc so sánh này cho thấy sự biến động về khối lượng, 
  quy mô của chỉ tiêu phân tích.
  So sánh bằng số tương đối: Là thương số giữa trị số kỳ phân tích và trị số 
  kỳ  gốc của chỉ  tiêu kinh tế. Việc so sánh này biểu hiện kết cấu, mối quan hệ, 
  tốc độ phát triển… của chỉ tiêu phân tích .
  So sánh bằng số  bình quân: Số  bình quân có thể  biểu thị  dưới dạng số 
  tuyệt   đối(năng   suất   lao  động   bình  quân,   tiền  lương  bình  quân….)hoặc   dưới 
  dạng số tương đối(tỷ suất lợi nhuận bình quân, tỷ suất chi phí bình quân…) So 
  sánh bằng số bình quân nhằm phản ánh đặc điểm chung của một đơn vị, một bộ 
  phận hay một tổng thể chung có cùng một tính chất.
  Vídụ: Doanh thu năm nay: 5.000.0000.0000 đồng. Doanh thu năm trước: 
  4.000.000.000 đồng.
  Phân tích ví dụ:
  ­ Tiêu chuẩn so sánh: Số kỳ gốc(số kỳ trước): 4.000.000.000 đồng.
  Trang 14
 15. ­ Điều kiện so sánh:
  +  Cùng nội dung kinh tế : Doanh thu
  + Cùng phương pháp tính: Tính doanh thu theo phương pháp
  Doanh thu = sản lượng tiêu thụ  x giá bán
  + Cùng đơn vị đo lường : đồng.
  + Cùng một khoảng thời gian hoạch toán: doanh thu trong 1 năm
  ­ Kỷ thuật so sánh: 
  + So sánh bằng số tuyệt đối: 
  5.000.000.000 – 4.000.000.000 = 1.000.000.000 đ.
  Như vậy, doanh thu năm nay cao hơn doanh thu năm trước 1 tỷ đồng
  + So sánh bằng số tương đối: * 100 % = 125%
  Như  vậy, doanh thu năm nay đạt 125% doanh thu năm trước, hay có thể  nói 
  doanh thu năm nay vượt mức 25% so với doanh thu năm trước. 
  2.2 Phương pháp liên hệ cân đối

  Là phương pháp dùng để  xác định mức độ   ảnh hưởng của từng nhân tố 
  khi các nhân tố có quan hệ tổng số, hiệu số.
  Khi xác định mức độ ảnh hưởng của một nhân tố nào đó chỉ cần tính phần  
  chênh lệch của nhân tố đó mà không cần quan tâm đến nhân tố khác.
  Q       =    a0  +  b0  ­  c0
  Qa    =    a1 ­  a0
  Qb    =    b1­ b0
  Qc    =    c1­ c0
  Q   = Qa+  Qb  +  Qc
  2.3. Phương pháp phân chia kết quả  kinh tế  (phương pháp phân tích chi 
  tiết)

  Trang 15

 16.  Phân chia kết quả kinh tế là việc phân loại kết quả kinh tế thành từng bộ 
  phận theo một tiêu thức nào đó; việc phân chia   kết quả  kinh tế  giúp ta nắm 
  được một cách sâu sắc bản chất của sự  vật, hiện tượng; nắm được mối quan 
  hệ cấu thành, mối quan hệ nhân quả và quy luật phát triển của các sự vật, hiện  
  tượng đó.
  Ta có thể phân chia kết quả kinh tế theo những cách sau:
  ­ Phân chia theo bộ phận cấu thành chỉ tiêu: 
  Các chỉ tiêu kinh tế thường được chi tiết thành các yếu tố cấu thành. Nghiên cứu  
  chi tiết này giúp ta có thể đánh giá chính xác sự biến động bên trong của các kế 
  quả kinh tế (chỉ tiêu phân tích) 
  Ví dụ: chỉ tiêu giá thành đơn vị  sản phẩm được chi tiết theo các khoản mục chi  
  phí, chỉ tiêu doanh thu chi tiết theo mặt hàng hoặc chi tiết theo từng phương thức  
  tiêu thụ …
  ­ Phân chia theo thời gian: 
  Các kết quả  của hoạt động sản xuất kinh doanh bao giờ  cũng là một quá trình 
  tổng hợp của từng khoảng thời gian nhất định.Mỗi khoảng thời gian khác nhau, 
  có những nguyên nhân tác động sẽ không giống nhau.Việc phân tích chi tiết này  
  giúp ta đánh giá chính xác và đúng đắn kết quả  hoạt động kinh doanh, từ  đó sẽ 
  có những biện pháp cho từng khoảng thời gian đó.
  Ví dụ: phân tích doanh thu theo tháng, quý để  xác định được thời điểm kinh 
  doanh thuận lợi của doanh nghiệp
  ­ Phân chia theo bộ phận và phạm vi kinh doanh:  Kết quả kinh doanh thường là 
  đóng góp của nhiều bộ phận hoạt động trên những địa điểm khác nhau. Chi tiết  
  theo từng bộ  phận, từng địa điểm kinh doanh sẽ  làm rõ hơn sự  đóng góp của 
  từng bộ phận đến kết quả chung của toàn doanh nghiệp. 

  Trang 16

 17. Ví dụ: Doanh thu của Công ty Cổ  phần siêu thị  Coopmart có thể  chi tiết theo  
  từng chuỗi Siêu thị, theo từng tỉnh.
  2.4. Phương pháp loại trừ (phương pháp thay thế liên hoàn)

  Là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố  đến chỉ  tiêu 
  phân tích khi các chỉ tiêu này có quan hệ tích, thương, hoặc vừa tích vừa thương.
   Các nguyên tắc cần tuân thủ của phương pháp này:
  ­ Phải xác định được số lượng nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích.
  ­ Sắp xếp các nhân tố  theo thứ  tự  : nhân tố  số  lượng đến nhân tố  chất lượng. 
  Trường hợp chỉ  tiêu có nhân tố  kết cấu thì sắp xếp nhân tố  số  lượng, kết cấu, 
  rồi đến nhân tố  chất lượng. Trường hợp có nhiều nhân tố  số  lượng, nhân tố 
  chất lượng thì nhân tố  chủ  yếu xếp trước, nhân tố  thứ  yếu xếp sau.(Nhân tố 
  chủ yếu là nhân tố ảnh hưởng mạnh đến chỉ tiêu phân tích. Để biết nhân tố thứ 
  yếu hay nhân tố chủ yếu: cố định các nhân tố định mức, thay đổi 1 đơn vị xem , 
  nhân tố nào ảnh hưởng lớn đến đối tượng, nhân tố đó là nhân tố chủ yếu.)
  ­ Lần lượt thay thế các nhân tố theo trình tự đã sắp xếp để xác định ảnh hưởng 
  của chúng. Khi thay thế nhân tố số lượng thì phải cố định nhân tố chất lượng ở 
  kỳ  gốc, ngược lại khi thay thế nhân tố  chất lượng thì phải cố  định nhân tố  số 
  lượng ở kỳ phân tích.
  ­ Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng phải đúng bằng đối tượng phân tích.
  Bước 1: Giả sử có 4 nhân tố a, b,c, d đểu có quan hệ tích số với chỉ tiêu Q.
  Q1: chỉ tiêu kỳ phân tích
  Q0: chỉ tiêu kỳ gốc
  Mối quan hệ các nhân tố với chỉ tiêu Q được thiết lập như sau:
  Kỳ phân tích:  Q1  =  a1   x  b1  x  c1  x  d1
  Kỳ gốc: Q0   =  a0  x  b0  x  c0  x  d0
  Ta có đối tượng phân tích: Q = Q1  ­  Q0
  Trang 17

 18. Bước 2: Xác định ảnh hưởng của các nhân tố:

  Xác định ảnh hưởng của nhân tố a:
  Thay thế lần 1:  Qa  =  a1  x  b0  x  c0  x  d0
  Mức ảnh hưởng của nhân tố a:     Qa = Qa  ­  Q0
  Xác định ảnh hưởng của nhân tố b:
  Thay thế lần 2:  Qb  =  a1  x  b1  x  c0  x  d0
  Mức ảnh hưởng của nhân tố b:     Qb = Qb  ­  Qa
  Xác định ảnh hưởng của nhân tố c:
  Thay thế lần 3:  Qc  =  a1  x  b1  x  c1  x  d0
  Mức ảnh hưởng của nhân tố c:     Qc = Qc  ­  Qb
  Xác định ảnh hưởng của nhân tố d:
  Thay thế lần 4:  Qd  =  a1  x  b1  x  c1  x  d1
  Mức ảnh hưởng của nhân tố d:     Qd = Qd  ­  Qc
  Bước 3: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng:
  Q  =Qa  + Qb  +  Qc  +Qd
   Ưu và nhược điểm của phương pháp liên hoàn:
  Ưu điểm:
  Là phương pháp đơn giản, dễ hiểu, dễ tính toán
  Phương pháp thay thế  liên hoàn có thể  chỉ  rõ mức độ   ảnh hưởng của các nhân 
  tố, qua đó phản ánh được nội dung bên trong của hiện tượng kinh tế
  Nhược điểm:
  Khi xác định ảnh hưởng của nhân tố nào, phải giả định các nhân tố  khác không  
  đổi, nhưng trong thực tế có trường hợp các nhân tố đểu cùng thay đổi.
  Khi sắp xếp trình tự  các nhân tố, trong nhiều trường hợp để  phân biệt được 
  nhân tố nào là số lượng và chất lượng là vấn đề không đơn giản.Nếu phân biệt  

  Trang 18

 19. sai thì việc sắp xếp và kết quả tính toán các nhân tố cho ta kết quả không chính  
  xác.
  Ví dụ : Có tài liệu về giá trị sản xuất tại một doanh nghiệp trong kỳ như sau:

  Năm trước  Năm nay Chênh lệch
  Chỉ tiêu
  Mức %
  Số  công nhân sản xuất bình quân 
  100 120 +20 +20
  (người)
  Số  ngày làm việc bình quân/năm 
  280 276 ­4 ­1,4
  của một công nhân (ngày)
  Năng   suất   lao   động   bình   quân 
  20 18 ­2 ­10
  ngày (1.000 đồng)

  Yêu cầu: Phân tích các nhân tố   ảnh hưởng đến sự  biến động của giá trị  sản 
  xuất giữa năm nay so với năm trước, theo phương pháp thay thế liên hoàn.
  Xây dựng phương trình kinh tế, các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị sản xuất

  Giá trị sản xuất của năm trước = 100 x 280 x 20 = 560.000
  Giá trị sản xuất của năm nay   = 120 x 276 x 18 = 596.160
  Bước 1: Xác định đối tượng phân tích:
  Tổng biến động của giá trị sản xuất = 596.160 – 560.000 = 36.160
  Giá trị sản xuất của năm nay tăng 36.160 so với năm trước
  Bước 2: Xác định nhân tố ảnh hưởng: 

  Ảnh hưởng của nhân tố số công nhân sản xuất:

  Trang 19

 20. Giá trị sản xuất          = 120 x 280 x 20 = 672.000
  Mức độ ảnh hưởng     = 672.000 ­ 560.000 = 112.000
  Số công nhân năm nay tăng so với năm trước là 20 công nhân làm cho giá trị sản  
  xuất tăng thêm 112.000
  Ảnh hưởng của nhân tố số ngày làm việc bình quân 1 công nhân:
  Giá trị sản xuất          = 120 x 276 x 20 = 662.400
  Mức độ ảnh hưởng     = 662.400 ­ 672.000 = ­ 9.600
  Số  ngày làm việc bình quân/năm một công nhân của năm nay giảm so với năm 
  trước 4 ngày làm cho giá trị sản xuất của năm nay giảm 9.600
  Ảnh hưởng của nhân tố năng suất lao động bình quân ngày:
  Giá trị sản xuất          = 120 x 276 x 18 = 596.160
  Mức độ ảnh hưởng     = 596.160 – 662.400 = ­ 66.240
  Năng suất lao động bình quân ngày của năm nay giảm so với kế  hoạch 2.000 
  đồng làm cho giá trị sản xuất giám 66.240
  Bước 3: Tổng hợp các nhân tố ảnh hưởng:
  112.000 – 9.600 – 66.240 = 36.160
  Như vậy, giá trị sản xuất của năm nay tăng chủ yếu do doanh nghiệp đã tăng số 
  công nhân sản xuất bình quân, còn số ngày làm việc bình quân năm và năng suất  
  lao động giảm làm giá trị sản xuất giảm.
  3. Tổ chức và phân loại phân tích HĐKD:

  3.1. Các loại hình phân tích kinh doanh

  Căn cứ theo thời điểm lập báo cáo, thời điểm kinh doanh, doanh nghiệp có 
  thể  tiến hành phân tích theo định kỳ  như: tháng, quý, năm, nhằm đánh giá mức  
  độ thực hiện so với kế hoạch đề ra. Nhưng có thể khái quát hoạt động phân tích 
  căn cứ vào thời điểm kinh doanh thành ba loại sau:

  Trang 20

Download tài liệu Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh – Nghề: Kế toán doanh nghiệp – CĐ Kỹ Thuật Công Nghệ Bà Rịa-Vũng Tàu File Word, PDF về máy