[Download] Tải Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang) – Tải về File Word, PDF

Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang)

Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang)
Nội dung Text: Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang)

Download


Giáo trình môn kế toán quản trị gồm có những nội dung chính: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, xác định chi phí và định giá sản phẩm và dịch vụ, phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang) File Word, PDF về máy

Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang)

 1. 1

  CHƯƠNG I
  NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

  Giới thiệu:
  Trong quản lý, doanh nghiệp cần phải nắm bắt nhu cầu thông tin phục vụ
  cho việc ra quyết định, thông tin này do bộ phận nào cung cấp và bộ phận
  đó sẽ cung cấp thông tin nào? Chương 1: “Những vấn đề chung về kế toán
  quản trị” sẽ giải đáp cho chúng ta vấn đề này.
  Muïc tieâu:
  – Hieåu ñöôïc keá toaùn quaûn trò laø gì vaø nhu caàu thoâng tin cuûa nhaø quaûn trò
  kinh doanh trong caùc lónh vöïc khaùc nhau;
  – Phaân bieät ñöôïc söï khaùc nhau cô baûn giöõa keá toaùn taøi chính, keá toaùn
  quản trị và kế toán chi phí.
  Nội dung:
  1. Khái niệm, mục tiêu và nhiệm vụ của kế toán quản trị:
  1.1. Khái niệm kế toán quản trị:
  Kế toán quản trị (Managerial Accounting) là lĩnh vực của ngành kế toán
  nhằm nắm bắt các vấn đề về thực trạng, đặc biệt thực trạng tài chính của
  doanh nghiệp; qua đó phục vụ công tác quản trị nội bộ và ra quyết định
  quản trị. Thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong quá trình
  vận hành của doanh nghiệp, đồng thời phục vụ việc kiểm soát, đánh giá
  doanh nghiệp đó.
  1.2. Mục tiêu của kế toán quản trị:
  Vai trò trách nhiệm truyền thống của kế toán quản trị đang được mở rộng
  bao hàm cả các nhu cầu đối với quá trình ra quyết định chiến lược kinh
  doanh. Cán bộ kế toán quản trị ngày nay không còn đơn thuần làm công
  việc đo, đếm. Các kỹ năng tài chính của người làm kế toán quản trị có được
  từ kinh nghiệm và đào tạo đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều hoạt động
  của doanh nghiệp. Người làm kế toán quản trị ngày nay cần phải hiểu được
  các lĩnh vực chức năng khác như marketing, tài chính, quản trị hòa quyện
  với các quyết định của kế toán thể nào.
  Những tiến bộ trong hàng chục năm qua đã làm cho những nhà kế toán
  quản trị có thể trở thành một phần trong đội ngũ các nhà quản lý làm gia
  tăng giá trị của tổ chức.
  Kế toán quản trị đã chuyển chức năng từ người lưu giữ sổ sách, số liệu
  trong quá khứ để trở thành nhà thiết kế của những hệ thống thông tin quản
  trị trong tổ chức.

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 2. 2

  Những hệ thống lường hiệu quả hiện có, ngay cả những hệ thống dựa trên
  nền tảng quản lý trên cơ sở hoạt động (ABC hay ABM), cũng chỉ tập trung
  và cải thiện các quy trình hiện tại. Ngược lại, phương pháp bảng điểm cân
  bằng (balanced scorecard) tập trung vào những quy trình mới nào cần thiết
  để đạt những mục tiêu về hiệu quả có tính đột phá cho khách hàng và cổ
  đông.
  1.3. Nhiệm vụ của kế toán quản trị:
  Bất kỳ một nhà quản trị nào khi đại diện cho tổ chức để điều hành hoạt
  động đều gắn liền với những chức năng cơ bản sau:
  – Lập kế hoạch: Là việc thiết lập và thông báo những công việc cần thực
  hiện, những nguồn lực cần huy động, những con người phối hợp thực hiện,
  thời gian thực hiện, những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đạt được để tổ chức
  hướng về mục tiêu đã định. Kế hoạch có thể tồn tại dưới hình thức kế
  hoạch ngắn hạn, kế hoạch trung hạn hoặc kế hoạch dài hạn và cũng có thể
  xây dựng theo một mức độ nhất định hoặc xây dựng linh hoạt theo các
  mức độ hoạt động khác nhau.
  – Tổ chức điều hành: Là chức năng liên kết giữa con người với con người
  trong tổ chức, mối quan hệ giữa con người trong một tổ chức với các nguồn
  vật lực để thực hiện kế hoạch của tổ chức đạt được thành quả và hiệu quả
  cao nhất. Chức năng tổ chức điều hành thong qua hoạch định cụ thể:
  + Những công việc của từng thành viên.
  + Quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên.
  Trong điều hành, nhà quản trị giám sát hoạt động hang ngày và giữ cho tổ
  chức hoạt động liên tục. Đây cũng chính là sự giám sát công việc của từng
  thành viên, giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong sự liên kết giữa các
  thành viên theo quyền hạn và trách nhiệm.
  – Kiểm tra: Là chức năng đảm bảo cho công việc của tổ chức đi đúng mục
  tiêu. Biểu hiện chức năng kiểm tra của nhà quản trị chính là việc nghiên
  cứu báo cáo kế toán, các báo cáo khác; so sánh số liệu báo cáo với số liệu
  kế hoạch để kịp thời phát hiện những sai sót, khuyết điểm nhằm kịp thời
  điều chỉnh, giúp đỡ các thành viên hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình
  thực hiện chức năng kiểm tra, nhà quản trị luôn tiếp súc và ghi nhận thông
  tin phản hồi từ thực tiễn và kịp thời chuyển hoá chúng thành thông tin kế
  hoạch, tương lai.
  – Ra quyết định: Là chức năng lựa chọn hợp lý và tối ưu những giải pháp,
  phương án. Ra quyết định không phải là một chức năng độc lập mà nó luôn
  gắn liền với chức năng khác. Trong quá trình lập kế hoạch, tổ chức điều
  hành hoặc kiểm tra luôn tồn tại chức năng ra quyết định.

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 3. 3

  + Tất cả các quyết định đều phải dựa vào nền tảng thông tin. Chất
  lượng của quyết định trong quản lý phản ánh chất lượng của thông tin kế
  toán và thông tin khác đã được tiếp nhận. Sự biến động của môi trường
  kinh doanh, sự phát triển quy mô sản xuất kinh doanh, hình thức quản lý
  của các tổ chức đã đặt ra nhu cầu thông tin mới mà kế toán cần phải thiết
  lập một phương thức mới để xử lý và cung cấp thông tin cho thích hợp.
  Thông tin kế toán cung cấp về bản chất thường là thông tin kinh tế- tài
  chính định lượng và thông tin này giúp cho các nhà quản trị hình thành các
  chức năng lập kế hoạch, tổ chức điều hành, kiểm tra và ra quyết định. Vai
  trò thông tin kế toán với nhà quản trị có thể biểu hiện qua những vấn đề cơ
  bản sau:
  Với chức năng lập kế hoạch, nhà quản trị phải thiết lập các loại dự toán, kế
  hoạch như chiến lược sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, dự toán ngân
  sách hoạt động hàng năm…đây chính là tài liệu xác lập các bước thực hiện
  mục tiêu của tổ chức. Các kế hoạch, dự toán được thực hiện dưới sự điều
  khiển của trưởng phòng kế toán và sự giúp đỡ của các nhân viên kế toán …
  Ví dụ: Thông qua dự án tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán nguyên vật liệu,
  dự toán chi phí nhân công, dự toán chi phí sản xuất chung giúp nhà quản trị
  tiên liệu, liên kết các nguồn lực, ngăn ngừa và hạn chế những rủi ro trong
  kinh doanh để đảm bảo lợi nhuận trong kỳ.
  + Với chức năng tổ chức và điều hành, để thực hiện chức năng này
  nhà quản trị cần một lượng rất lớn thông tin, đặc biệt là những thông tin
  phát sinh hang ngày để kịp thời điều chỉnh, tổ chức hoạt động như thông tin
  về giá thành ước tính, thông tin về giá bán, thông tin về lợi nhuận … từ các
  phương án sản xuất kinh doanh. Những thông tin này phải do kế toán đảm
  trách thu thập hằng ngày hoặc định kỳ.
  + Với chức năng kiểm tra, khi kế hoạch đã được lập để đảm bảo tính
  khả thi của kế hoạch đòi hỏi phải so sánh với thực tế. Kế toán sẽ cung cấp
  cho nhà quản trị những thông tin thực tế, thông tin chênh lệch giữa thực tế
  với kế hoạch, những thông tin kết hợp giữa thực tế với dự báo để nhà quản
  trị kịp thời điều chỉnh, đảm bảo tiến độ kế hoạch.
  + Với chức năng ra quyết định, thong tin kế toán thường là nhân tố
  chính trong việc ra quyết định của nhà quản trị. Thông tin này lý giải, phân
  tích và chứng minh cho các quyết định quản trị. Điều này được thể hiện rất
  rõ qua bản chất của thông tin kế toán. Nó là nguồn tin mang tính chính xác
  cao, kịp thời, hữu ích nhất so với thông tin từ những lĩnh vực chuyên ngành
  khác. Bởi lẽ, nó luôn phản ánh tình hình thực tế theo những tiêu chuẩn,
  phương pháp quy định mang tính thống nhất cao và đồng thời được thừa
  nhận khá rộng rãi mà khó có một chuyên ngành nào khác đảm bảo được.

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 4. 4

  + Trong môi trường kinh doanh hiện nay, nhu cầu về thông tin trong
  công tác quản trị đã có sự gia tăng rất lớn và đa dạng do áp lực của những
  thay đổi nhanh chóng về các vấn đề:
  • Toàn cầu hoá về kinh tế ngày càng phát triển và lan rộng;
  • Sự mở rộng đầu tư giao lưu kinh tế giữa các quốc gia;
  • Sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các công ty trong
  nước, giữa các công ty ở những quốc gia khác nhau;
  • Sự tiến bộ nhanh chóng về khoa học kỹ thuật thúc đẩy sự tự
  động hoá ngày càng toàn diện trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh;
  • Sự ra đời ngày càng nhiều các công cụ quản lý, các chuyên
  ngành khoa học hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, kế toán;
  • Sự phát triển về quy mô, danh giới hoạt động của các tổ chức.
  Chính điều này và kết hợp với sự tiến bộ trình độ giáo dục, trình độ chuyên
  môn kế toán đã làm cho kế toán phát triển sâu rộng hơn về tính chất và đặc
  điểm thông tin cần cung cấp. Kế toán không chỉ dừng lại ở việc cung cấp
  thong tin mang tính nguyên tắc mà đòi hỏi phải linh hoạt, kịp thời, hữu ích.
  Đồng thời, thông tin kế toán cũng phải đãm bảo tính đơn giản, nhanh chóng
  nhằm hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị trong môi trường kinh doanh mới.
  Như vậy, có thể nói chính môi trường kinh doanh trong giai đoạn hiện nay
  là cơ sở khách quan cho sự ra đời và phát triển của kế toán quản trị và
  những nhận thức chủ quan của nhà quản trị trong xu thế hội nhập, cạnh
  tranh và phát triển tạo lên kế toán quản trị. Kế toán quản trị tồn tại song
  hành với kế toán tài chính và trở thành một công cụ kinh tế tài chính giúp
  các nhà quản trị nâng cao khả năng điều hành, quản lý tổ chức một cách có
  hiệu quả.
  2. Kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí
  2.1. Khái niệm và nội dung của kế toán quản trị
  2.1.1. Khái niệm
  Sự phát triển kinh tế xã hội dẫn đến hình thành những nhận thức
  khác nhau về kế toán quản trị và chính nền kinh tế thị trường đã làm nổi bật
  nhu cầu về kế toán quản trị, thúc đẩy kế toán quản trị phát triển nhanh
  chóng. Ngày nay, kế toán quản trị có thể nhận thức khác nhau, tuy nhiên,
  về cơ bản kế toán quản trị là một quy trình định dạng, thu thập, kiểm tra,
  định lượng để trình bày giải thích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính về
  hoạt động của doanh nghiệp cho những nhà quản trị thực hiện toàn diện các
  chức năng quản trị.
  Kế toán quản trị ra đời hình thành và phát triển gắn liền với nghiên cứu đối
  tượng và nguồn lực kinh tế gắn liền với quy trình tạo giá trị của hoạt động

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 5. 5

  sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Kế toán quản trị có những đặc điểm
  mang tính chất quy chuẩn như kế toán tài chính và nó cũng có đặc điểm
  riêng khá linh hoạt trong việc phản ảnh, cung cấp thông tin quản trị. Kế
  toán quản trị luôn gắn liền chức năng phản ánh và cung cấp thông tin đáp
  ứng nhu cầu thông tin thực hiện chức năng quản trị của các nhà quản trị
  trong doanh nghiệp. Để đảm bảo nội dung thông tin cho nhà quản trị, kế
  toán quản trị cũng sử dụng khá linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật trong
  thu thập, định lượng, trình bày, giải thích thông tin quản trị. Quá khứ, hiện
  tại và tương lai, kế toán quản trị luôn đóng vai trò quan trọng trong cung
  cấp thông tin thực hiện các chức năng quản trị.
  2.1.2. Nội dung công việc của kế toán quản trị:
  – Hạch toán chi phí
  Nội dung chính là xác định chi phí chứ không phải là hạch toán thật chính
  xác vì các số liệu chỉ phục vụ mục tiêu nội bộ, không có tính pháp lý. Các
  thông tin chi phí này được phép sử dụng linh hoạt hơn thông thường.
  – Kiểm soát và lập kế hoạch
  Kết hợp nhịp nhàng quy trình lập kế hoạch, đánh giá với các mục tiêu chiến
  lược của doanh nghiệp.
  – Đánh giá hiệu quả
  Công việc này lại cần chú trọng tới các hiệu quả phi tài chính dựa trên các
  dữ liệu tài chính.
  2.2. Khái niệm và nội dung của kế toán tài chính
  2.2.1. Khái niệm:
  Kế toán là ngành khoa học xã hội, sự hình thành và phát triển của xã hội
  dẫn đến sự hình thành, phát triển và nâng cao tính chuyên môn hoá của kế
  toán theo những mục đích khác nhau, chuyên môn hoá phản ánh và cung
  cấp thong tin theo những mục đích khác nhau.
  Sự ra đời và phát triển kế toán luôn gắn liền với nghiên cứu với các đối
  tượng như tài sản, nguồn vốn, chi phí, thu nhập, lợi nhuận của doanh
  nghiệp trong hoạt động nhưng được nhận thức, thể hiện ở những phạm vi,
  mức độ khác nhau.
  Chức năng của kế toán là phản ánh và cung cấp thông tin kinh tế – tài chính
  định lượng về tình hình hoạt động của một tổ chức.
  2.2.2. Nội dung:
  Vai trò của kế toán được thể hiện ở tính hữu ích của thông tin kế toán cung
  cấp. Sự phát triển của chuyên ngành kế toán gắn liền với những phát triển
  về phương pháp thu thập, sử lý thông tin cung cấp cho các đối tượng sử
  dụng . Có thể chia lịch sử kế toán thành ba thời kỳ cơ bản:

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 6. 6

  – Thời kỳ thứ nhất: Là thời kỳ mà công việc kế toán gắn liền với những
  phương pháp, kỹ thuật thu thập thông tin giản đơn qua việc ghi đơn các
  nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh . Ở giai đoạn này, với quy mô của các
  tổ chức nhỏ, đơn giản và điều kiện thô sơ của các phương tiện sử lý thông
  tin kế toán, nhiệm vụ chủ yếu của kế toán là cung cấp thông tin về các tổ
  chức hoạt động một cách đơn giản. Vì vậy, thông tin ở giai đoạn này cũng
  chỉ là thống kê tài sản , nguồn vốn, chi phí, thu nhập, lợi nhuận ở phạm vi
  thu hẹp tình hình, kết quả hoạt động của các phường hội, các tổ chức kinh
  doanh nhỏ.
  – Thời kỳ thứ hai:Thời kỳ xuất hiện phương pháp ghi sổ kép, là thời kỳ mà
  quy mô, phạm vi của các tổ chức có sự thay đổi đáng kể, liên quan đến
  quyền lợi kinh tế của nhiều cá nhân, tổ chức không những trong phạm vi
  một quốc gia mà còn vượt ra khỏi quốc gia, đặc biệt là các tổ chức với các
  mục đích lợi nhuận. Vấn đề được đặt ra ở đây là kế toán cần phải cung cấp
  thông tin kinh tế tài chính định lượng thể hiện được trách nhiệm vật chất,
  quan hệ pháp lý về tình hình, kết quả hoạt động của tổ chức để đảm bảo
  cho việc quản lý, giám sát các tổ chức. Chính yêu cầu này các nguyên tắc,
  chuẩn mực kế toán lần lượt ra đời và phát triển, các luật lệ về kế toán được
  ban hành nhằm đảm bảo tốt hơn cho những thông tin kế toán ở các tổ chức,
  ở các quốc gia
  – Thời kỳ thứ ba: Thời kỳ này được xác định là giai đoạn cuối của những
  năm 1980 đến nay. Đây là thời kỳ phát triển vượt bậc của khoa học kỹ
  thuật, sự toàn cầu hóa kinh tế ngày càng nhanh chóng, sự cạnh tranh ngày
  càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp… Vì vậy kế toán không chỉ dừng lại
  ở việc cung cấp những thông tin thể hiện mối quan hệ vật chất – pháp lý về
  tình hình, kết quả hoạt động của các tổ chức mà còn đòi hỏi thông tin phải
  phục vụ tốt hơn cho các công việc dự báo, tổ chức điều hành, kiểm soát và
  ra quyết định. Chính nhu cầu thông tin này đã hình thành lên chuyên ngành
  kết toán quản trị. Từ đó, ngành kế toán bắt đầu hình thành lên hai thái cực
  cơ bản và phát triển nhanh chóng:
  + Một là phản ảnh, cung cấp những thông tin về trách nhiệm vật chất
  – pháp lý của tổ chức nhằm đảm bảo sự kiểm tra, giám sát của các cá nhân,
  tổ chức có quyền lợi kinh tế liên quan.
  + Hai là phản ảnh và cung cấp thông tin cho công việc quản tri hoạt
  động tổ chức của các nhà quản trị như lập kế hoạch, tổ chức điều hành,
  kiểm tra và ra quyết định.
  Đây chính là nền tảng hình thành nên sự tách rời kế toán thành kế toán tài
  chính và kế toán quản trị đồng thời với sự phát triển nhanh chóng và hữu
  ích của kế toán quản trị ở những nước phát triển, ở những doanh nghiệp có
  quy mô lớn có sự phân cấp, phân quyền trong quản lý. Kế toán quản trị tồn
  tại và phát triển chính trong môi trường này. Như vậy, bản chất của kế

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 7. 7

  toán là cung cấp thông tin kinh tế tài chính định lượng về định hình , kết
  quả hoạt động của một tổ chức cho những người sử dụng thông tin; kế toán
  tài chính là một chuyên ngành cung cấp thông tin tài chính định lượng gắn
  liền với trách nhiệm vật chất-Pháp lý của một tổ chức; chuyên ngành kế
  toán quản trị là chuyên ngành kế toán cung cấp thông tin kinh tế-tài chính
  định lượng gắn liền với nhu cầu dự báo, đánh giá, kiểm soát và trách nhiệm
  trong việc điều hành tổ chức hàng ngày của nhà quản trị ở các bộ phận.
  2.3. Khái niệm và nội dung của kế toán chi phí
  2.3.1. Khái niệm
  Chi phí là một nhân tố rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh
  của doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong kỳ.
  Như vây, kế toán chi phí có vai trò cung cấp thông tin về chi phí phục vụ
  cho việc hoạch định, kiểm soát và ra quyết định của nhà quản lý. Trong
  những năm gần đây, kế toán chi phí vẫn có vai trò quan trọng đối với mô
  hình doanh nghiệp sản xuất trong thực tế. Do đó, kế toán chi phí cần được
  tiếp tục nghiên cứu những ứng dụng hiệu quả trong kinh doanh.
  2.3.2. Nội dung của kế toán chi phí
  Là một phần của kế toán, kế toán chi phí có trách nhiệm ghi chép chi phí
  trực tiếp và gián tiếp liên quan đến việc sản xuất mỗi đơn vị sản phẩm và
  dịch vụ do đơn vị cung cấp.
  Các tin tức về kế toán chi phí giúp cho nhà quản lý:
  + Có thể triển khai giá bán hợp lý đối với hàng hóa và dịch vụ
  của doanh nghiệp.
  + Xác định chi phí vượt ngoài tầm kiểm soát
  + Hướng vào các chi phí đặc biệt để tiến hành giảm giá dần dần
  + Quyết định xem loại sản phẩm và dịch vụ nào đem lại lợi ích cho
  đơn vị, còn loại nào không mang đến lợi ích cho đơn vị.
  Một số chi phí được xem là trực tiếp, các chi phí khác là gián tiếp. Nhân
  viên kế toán chi phí và nhà quản lý nên quan tâm đến hai loại chi phí này.
  2.4. Mối quan hệ giữa kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi
  phí
  2.4.1. Bản chất của kế toán quản trị
  Sự phát triển kinh tế xã hội dẫn đến hình thành những nhận thức khác nhau
  về kế toán quản trị và chính nền kinh tế thị trường đã làm nổi bật nhu cầu
  về kế toán quản trị, thúc đẩy kế toán quản trị phát triển nhanh chóng. Ngày
  nay, kế toán quản trị có thể nhận thức khác nhau, tuy nhiên, về cơ bản kế
  toán quản trị là một quy trình định dạng, thu thập, kiểm tra, định lượng để
  trình bày giải thích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính về hoạt động của

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 8. 8

  doanh nghiệp cho những nhà quản trị thực hiện toàn diện các chức năng
  quản trị.
  Kế toán quản trị ra đời hình thành và phát triển gắn liền với nghiên cứu đối
  tượng và nguồn lực kinh tế gắn liền với quy trình tạo giá trị của hoạt động
  sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Kế toán quản trị có những đặc điểm
  mang tính chất quy chuẩn như kế toán tài chính và nó cũng có đặc điểm
  riêng khá linh hoạt trong việc phản ảnh, cung cấp thông tin quản trị. Kế
  toán quản trị luôn gắn liền chức năng phản ánh và cung cấp thông tin đáp
  ứng nhu cầu thông tin thực hiện chức năng quản trị của các nhà quản trị
  trong doanh nghiệp. Để đảm bảo nội dung thông tin cho nhà quản trị, kế
  toán quản trị cũng sử dụng khá linh hoạt các phương pháp và kỹ thuật trong
  thu thập, định lượng, trình bày, giải thích thông tin quản trị. Quá khứ, hiện
  tại và tương lai, kế toán quản trị luôn đóng vai trò quan trọng trong cung
  cấp thông tin thực hiện các chức năng quản trị.
  2.4.2. So sánh giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính
  2.4.2.1. Giống nhau của kế toán quản trị và kế toán tài chính.
  Mặc dù đặc điểm thông tin của kế toán quản trị và kế toán khác nhau nhưng
  giữa hai chuyên ngành này có những đặc điểm giống nhau cơ bản sau:
  – Kế toán quản trị và kế toán tài chính cùng một đối tượng nghiên cứu là
  các sự kiện kinh tế tài chính diễn ra trong quá trình, kết quả hoạt động của
  doanh nghiệp, tổ chức.
  – Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều thể hiện cùng thông tin kinh tế
  tài chính trong mối quan hệ với trách nhiệm của nhà quản trị ở các phạm vi
  khác nhau;
  – Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều sử dụng cùng thông tin kế toán
  ban đầu nhưng thiết lập lên những mô hình, kết cấu thông tin đáp ứng cho
  những nhu cầu thông tin khác nhau.
  2.4.2.2. Khác nhau giữa kế toán quản trị với kế toán tài chính.
  Xuất phát từ nguồn gốc hình thành và nhu cầu sử dụng khác nhau nên kế
  toán quản trị với kế toán tài chính có những điểm khác nhau cơ bản sau:
  – Kế toán quản trị nhấn mạnh đến việc cung cấp thông tin cho những nhà
  quản trị bên trong doanh nghiệp, tổ chức nhưng kế toán tài chính đặt trọng
  ta6mcung cấp thông tin cho những cá nhân, tổ chức từ bên ngoài doanh
  nghiệp, tổ chức có những nguồn lợi kinh tế liên quan.
  – Kế toán quản trị đặt trọng tâm thông tin cho tương lai nhiều hơn nhưng kế
  toán tài chính đặt trong tâm thông tin quá khứ. Thật vậy, phần lớn công
  việc của kế toán tài chính là hướng đến cung cấp thông tinh về những gì đã
  sảy ra trong quá trình, kết quả hoạt động của doanh nghiệp,tổ chức để giám
  sát những hành vi, kết quả của tổ chức nhưng ngược lại phần lớn công việc,

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 9. 9

  nhiệm vụ của nhà quản trị phải làm thuộc về kế hoạch định hướng , do vậy,
  nhu cầu thông tin về kế toán quản trị cũng gắn liền với nhu cầu này.
  – Kế toán quản trị nhấn mạnh đến sự linh hoạt của thông tin nhưng kế toán
  tài chính chí trọng đến chuẩn mực của thông tin. Thật vậy, kế toán tài chính
  bắt buộc phải khách quan và thẩm tra được,do vậy thông tin kế toán tài
  chính đòi hỏi phải chuẩn hóa. Ngược lại, để thực hiện công việc quản lý
  doanh nghiệp, nhà quản trị cần những thông tin linh hoạt, đúng nghĩa hơn
  là nó giúp ích cho việc giải quyết tốt các vấn đề nội bộ, các tình huống
  khác nhau.
  – Kế toán quản trị ít chú trọng đến tính chính xác cao của thông tin mà chú
  trọng đến tính hữu ích thông tin nhưng ngược lại kế toán tài chính rất chú
  trọng đến tính chính xác của thông tin. Thông tin kế toán tài chính gắn liền
  với những trách nhiệm vật chất pháp lý của những nhà quản trị nên thông
  tin kế toán tài chính đòi hỏi tính chính xác cao để thể hiện tốt được quan
  hệ, trách nhiệm giữa những nhà quản trị với những cá nhân, tổ chức có liên
  quan. Trong khi đó, hoạt động quản trị nhu cầu về tính tốc độ , hữu ích của
  thông tin được nhấn mạnh hơn. Thông tin đến nhà quản trị càng nhanh ,
  tính hữu ích càng cao thì càng có ý nghĩa. Điều này có nghĩa nhà quản trị
  cần là thông tin để đánh giá và ước lượng tốt nhất các tình huống hoạt
  động.
  – Kế toán quản trị chú trọng đến thông tin kinh tế tài chính ở từng bộ phận
  trong tổ chức hơn là ở phạm vi toàn tổ chức nhưng kế toán tài chính rất chú
  trọng đến thông tin ở phạm vi toàn tổ chức , xem tổ chức là một thể thống
  nhất.
  – Thông tin kế toán quản trị không nhất thiết phải tuân thủ hay bị ràng buộc
  bởi những nguyên tắc, chuẩn mực kế toán chung trong khi đó thông tin kế
  toán tài chính với mục đích công bố cho các đối tượng ngoài tổ chức nên
  phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán chung để các đối tượng có
  thể đọc, hiểu một cách thống nhất về tình hình tài chính trong kiểm tra
  đánh giá.
  – Kế toán quản trị không bị ràng buộc bởi tính pháp lệnh mà chú trọng đến
  việc tăng cường thông tin về trách nhiệm quản lý nhưng ngược lại kế toán
  tài chính chịu sự ràng buộc rất lớn về luật lệ kế toán chung
  – Kế toán quản trị sử dụng rất đa dạng thông tin đo lường . Trong khi đó kế
  toán tài chính thường sử dụng chủ yếu thước đo tiền tệ.
  – Kế toán quản trị được mở rộng, liên hệ với nhiều ngành và được tạo
  thành, chọn lọc từ thành quả của nhiều ngành khoa học kinh tế khác nhau.
  – Kế toán quản trị trường thiết kế thông tin thành:
  + Dạng mô hình kinh tế;

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 10. 10

  + Dạng so sánh;
  + Dạng phương trình toán học;
  + Dạng đồ thị;
  + Dạng dự báo ước lượng.
  Trong khi đó kế toán tài chính thường thiết lập thông tin dưới dạng báo
  cáo thống nhất theo khuôn khổ từng khoản mục, điều khoản nhất định.
  Có thể tóm tắt sự giống nhau và khác nhau giữa kế toán quản trị với kế toán
  tài chính theo bảng sau:
  Bảng 1.1: Sự giống nhau và khác nhau giữa kế toán quản trị với kế
  toán tài chính
  Căn cứ phân Kế toán quản trị Kế toán tài chính
  biệt
  1. Cùng nghiên cứu và cung cấp thông tin kinh tế tài
  chính định lượng gắn liền với các quan hệ kinh tế, pháp
  lý để quản lý, điều hành tổ chức.
  2.Cùng ghi nhận và thể hiện trách nhiệm, quyền lợi, vật
  a. Giống nhau: chất, pháp lý của tổ chức, nhà quản trị.
  3.Cùng sử dụng thông tin ban đầu trên hệ thống thông
  tin kế toán căn bản ( kế toán đại cương )
  b. Khác nhau: Kế toán quản trị Kế toán tài chính
  – Đối tượng Nhà quản trị bên trong của Các cá nhân, tổ chức bên
  phục vụ tổ chức (doanh nghiệp ) trong và bên ngoài của tổ
  chức nhưng chủ yếu là cá
  nhân, tổ chức bên ngoài
  tổ chức (doanh nghiệp)
  – Đặc điểm 1. Chú ý và hướng về tương 1. Phản ánh quá khứ.
  thông tin lai. 2. Tuân thủ và thống nhất
  2. Đặt nhu cầu tối ưu về về mặt định tính, định
  linh hoạt, kịp thời. lượng thông tin theo các
  3. Được đo lường bằng bất nguyên tắc, chuẩn mực
  kỳ các đơn vị hiện vật, thời của chính sách kế toán.
  gian lao động, giá trị. 3. Chủ yếu thể hiện bằng
  thước đo giá trị
  – Phạm vi báo Thông tin kinh tế tài chính Thông tin kinh tế tài
  cáo ở phạm vi từng bộ phận, chính ở phạm vi toàn tổ
  khâu công việc, toàn tổ chức.
  chức nhưng chủ yếu là khâu

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 11. 11

  công việc, từng bộ phận.
  – Kỳ báo cáo Thường xuyên, khi có nhu Định kỳ, theo quy định
  cầu chung
  -Quan hệ với Quan hệ nhiều với các lĩnh Ít quan hệ nhiều với các
  các lĩnh vực vực chuyên môn khác lĩnh vực chuyên môn
  chuyên môn khác
  khác
  – Tính pháp lệnh Không mang tính chất pháp Mang tính chất pháp lệnh
  lệnh

  3. Vai trò của kế toán quản trị trong việc thực hiện các chức năng quản

  3.1. Doanh nghiệp và tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp:
  3.1.1. Doanh nghiệp:
  Doanh nghiệp được hiểu đơn giản là một đơn vị kinh tế với mục tiêu tìm
  kiếm lợi nhuận thông qua thực hiện liên tục một, một số công việc từ đầu
  tư, sản xuất, tiêu thụ.
  Ngày nay, trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp luôn hướng đến
  xác lập quy trình hoạt động, nguyên lý vận hành quy trình hoạt động theo
  nhu cầu thị trượng. Từ đó, việc tổ chức quản trị cũng hướng đến tạo lên sự
  hòa hợp và hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp với thị trường.
  Cho đến nay, có thể quản lý về hoạt động sản xuất kinh doanh đã trải qua
  và chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi lý thuyết quản trị theo hướng chuyên môn
  hóa- quản lý theo từng công đoạn và lý thuyết quản trị theo hướng liên kết,
  hợp tác quản lý theo chuỗi giá trị. Chính nền tảng hoạt động và nền tảng
  quản trị này đã ảnh hưởng khá sâu sắc đến nội dung kế toán quản trị. Ở việt
  nam, cho đến nay, việc vận hành hoạt động và tổ chức quản trị doanh
  nghiệp vẫn phổ biến theo thuyết quản lý chuyên môn hóa- quản lý theo
  công đoạn.
  3.1.2 Tổ chức kế toán quản trị trong doanh nghiệp.
  Tổ chức kế toán quản trị có những đặc thù riêng của nó, mang tính chất
  thiện ý và linh hoạt. tùy theo quy mô của doanh nghiệp, kế toán quản trị sẽ
  được bố trí linh hoạt trong bộ máy kế toán và có thể khái quát qua sơ đồ
  sau:

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 12. 12

  Giám đốc

  Bộ phận Bộ phận Kinh Bộ phận Bộ phận
  thị trường tế -Tài chính Kỹ thuật Sản xuất
  Phòng kế toán

  Bộ phận Bộ phận
  Kế toán quản trị Kế toán Tài chính

  Báo cáo Quản trị Báo cáo Tài chính

  Chuyển đổi thông tin giữa hai bộ phận
  Hình 1.1: Sơ đồ bộ máy kế toán quản trị

  Trên cơ sở mô hình chung, tổ chức vận hành kế toán quản trị thường linh
  hoạt theo từng loại hình doanh nghiệp, có quy mô, trình độ khác nhau.
  Những doanh nghiệp có quy mô lớn thường có nền tảng hoạt động, nền
  tảng quản trị cùng những điều kiện cơ sở vật chất, con người tiên tiến nên
  nhu cầu thông tin cũng khá phong phú. Vì vậy, nhóm doanh nghiệp này
  nên tổ chức kế toán quản trị đầy đủ các nội dung thông tin như thông tin cơ
  sở về chi phí, thu nhập, lợi nhuận, thông tin về định hướng hoạt động,
  thông tin kết quả hoạt động , thông tin biến động và nguyên nhân ảnh
  hưởng đến hoạt động, thông tin chứng minh các quyết định quản trị và bộ
  máy kế toán quản trị chia làm hai cấp, cấp thuộc nhà quản trị cao cấp và
  cấp thuộc nhà quản trị cấp thấp hơn.
  Những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thường có nền tảng hoạt động,
  nền tảng quản trị cùng những điều kiện cơ sở vật chất, con người hạn chế
  nên nhu cầu thông tin cũng đòi hỏi cao hay tạo ra những tiêu chuẩn mới về
  chi phí, thu nhập và lợi nhuận. Vì vậy, nhóm doanh nghiệp này nên tổ chức
  kế toán quản trị trên cơ sở kết hợp với những tiêu chuẩn chi phí, thu nhập,
  lợi nhuận và phát triển cung cấp thông tin theo những nội dung như thông
  tin về định hướng hoạt động , thông tin kết quả hoạt động, thông tin biến
  động và nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động, thông tin chứng minh các
  quyết định quản trị và bộ máy kế toán quản trị chi một cấp và thiết kế thành
  hai hộ phận. bộ phận thứ nhất, cung cấp thông tin định hướng hoạt động,

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 13. 13

  thông tin kết quả hoạt động, thông tin biến động và nguyên nhân ảnh hưởng
  đến hoạt động và bộ phận thứ hai cung cấp thông tin chứng minh các quyết
  định quản trị. Bộ máy kế toán những doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
  có thể khái quát qua sơ đồ sau:

  Phòng
  kế toán

  Bộ phận Bộ phận Báo cáo tài
  kế toán quản trị kế toán tài chính chính


  Nhóm xây dựng Nhóm xây dựng thông tin định
  thông tin chứng hướng, thông tin kết quả, thông
  minh quyết định tin biến động và nguyên nhân
  quản trị
  Hình 1.2: Sơ đồ bộ máy kế toán quản trị tại DN vừa và nhỏ

  Câu hỏi thảo luận:
  1.Hãy trình bày mục tiêu và nhiệm vụ của kê toán quản trị?
  2.Phân biệt kế toán quản trị, kế toán tài chính và kế toán chi phí?
  3.Kế toán nào cung cấp thông tin tham mưu cho nhà Quản lý ra quyết định?

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 14. 14

  CHƯƠNG II
  PHÂN LOẠI CHI PHÍ

  Giới thiệu
  Nhiệm vụ của kế toán quản trị là cung cấp thông tin của các hoạt động
  kinh doanh trong doanh nghiệp nhằm mục đích tham mưu cho nhà Quản lý
  ra quyết định. Để có được những thông tin này, kế toán quản trị phải nắm
  bắt các thông tin, trong đó thông tin về chi phí đóng vai trò quan trọng.
  Muïc tieâu
  – Khái niệm được chi phí;
  – Phân loại được chi phí;
  – Biết được các mô hình xử ký chi phí.
  Nội dung
  1. Khái niệm và đặc điểm
  1.1. Khái niệm : Chi phí là biểu hiện bằng tiền của tất cả các hao phí về
  lao động sống và lao động vật hóa phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh
  doanh của doanh nghiệp.
  1.2. Đặc điểm:
  1.2.1. Chi phí trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp:
  – Đối với kế toán tài chính thì thông tin về chi phí thường được để tính giá
  nhập, xuất, tồn kho của các loại sản phẩm hàng hóa nhằm lập các báo cáo
  kế toán theo những chuẩn mực nguyên tắc và chế độ kế toán hiện hành.
  Như vậy chi phí trong kế toán tài chính được nhận diện là những chi phí đã
  phát sinh trong quá khứ và được chứng minh bằng những chứng từ cụ thể.
  – Đối với kế toán quản trị thông tin về chi phí được thường cho việc ra
  quyết định của các nhà quản trị trongđó có các nghiệp vụ về hoạch định và
  kiểm soát chi phí, do đó chi phí trong kế toán quản trị được biểu hiện đa
  dạng hơn như các chi phí ước tính, chi phí thực tế, chi phí chênh lệch, chi
  phí cơ hội, chi phí chìm
  1.2.2. Bản chất kinh tế của chi phí.
  Chi phí được định nghĩa theo nhiều phương diện khác nhau. Chi phí có thể
  hiểu một cách trừu tượng là biểu hiện bằng tiền những hao phí lao động
  sống và lao động vật hoá phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh;
  hoặc chi phí là những phí tổn về nguồn lực kinh tế, tài sản cụ thể sử dụng
  trong hoạt động sản xuất kinh doanh Những nhận thức về chi phí có thể
  khác nhau về quan điểm, hình thức thể hiện chi phí nhưng tất cả đều thừa

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 15. 15

  nhận một vấn đề chung : Chi phí là phí tổn tài nguyên, vật chất, lao động và
  phải phát sinh gắn liền với mục đích sản xuất kinh doanh. Đây chính là bản
  chất kinh tế của chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp. Bản chất kinh tế này giúp nhà quản trị phân biệt được chi phí với
  chi tiêu, chi phí với vốn. Thật vậy chi phí gắn liền với hoạt động sản xuất
  kinh doanh, được tài trợ từ vốn kinh doanh và được bù đắp từ thu nhập
  hoạt động sản xuất kinh doanh; chi tiêu không gắn liền với mục đích sản
  xuất kinh doanh, được tài trợ từ những nguồn khác vốn kinh doanh như quỹ
  phúc lợi, trợ cấp của nhà nước…và không được bù đắp từ thu nhập sản
  xuất kinh doanh; vốn là biểu hiện bằng tiền những tài sản của doanh
  nghiệp, bản than chúng luôn được đảm bảo chắc chắn bằng lợi ích kinh tế
  và chưa tạo lên phí tổn. Trong khi đó chi phí đã là phí tổn, không thể hiện
  lợi ích kinh tế một cách chắc chắn và đáng tin cậy
  1.2.3. Chi phí trong kế toán chính tài
  Trong lĩnh vực kế toán tài chính, chi phí được nhận thức như những khoản
  phí tổn thực tế phát sinh gắn liền với hoạt động của doanh nghiệp để đạt
  được một loại sản phẩm, dịch vụ nhất định, mục đích cụ thể trong kinh
  doanh. Nó được định lượng bằng một lượng tiền chi ra, một mức giảm sút
  giá trị tài sản, một khoản nợ dịch vụ, thuế… những khoản phí tổn góp phần
  làm giảm vốn sở hữu của doanh nghiệp nhưng không phải là phân chia vốn
  hoặc hoàn trả vốn cho cổ đông. Như vậy, trong lĩnh vực kế toán tài chính
  chi phí được đặt trong mối quan hệ cụ thể với tài sản, vốn chủ sở hữu của
  doanh nghiệp và thường phải được đảm bảo bởi những chứng cứ nhất định
  (chứng từ) chứng minh là phí tổn thực tế trong hoạt động sản xuất kinh
  doanh
  1.2.4. Chi phí trong kế toán quản trị
  Mục đích của kế toán quản trị là cung cấp thông tin thích hợp, hữu ích kịp
  thời cho việc ra quyết định của nhà quản trị. Vì vậy, với kế toán quản trị
  không chỉ đơn thuần nhận thức chi phí như trong kế toán tài chính, chi phí
  còn được nhận thức theo phương pháp nhận diện thông tin ra quyết định.
  Lý do này, chi phí có thể là những phí tổn thực tế phát sinh trong hoạt động
  sản xuất kinh doanh, chi phí cũng có thể là những phí tổn ước tính để thực
  hiện một hoạt động sản xuất kinh doanh, những phí tổn mất đi do chọn lựa
  phương án, hy sinh cơ hội kinh doanh…Như vậy, trong kế toán quản trị khi
  nhận thức chi phí cần chú ý đến sự lựa chọn, so sánh theo mục đích sử
  dụng, ra quyết định kinh doanh hơn là chú trọng vào chứng cứ.
  2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
  2.1 Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế ban đầu: Theo tiêu thức này,
  chi phí trong kỳ kế toán của doanh nghiệp tồn tại dưới các yếu tố sau:
  2.1.1. Chi phí nhân công ( chi phí lao động – Labour costs)

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 16. 16

  Yếu tố chi phí nhân công trực tiếp bao gồm các khoản tiền lương phải trả
  cho người lao động và các khoản trích theo lương như kinh phí công đoàn,
  BHXH, BHYT của người lao động.
  Tổng chi phí nhân công là tổng quỹ lương và bảo hiểm xã hội của doanh
  nghiệp. Sự nhận thức yếu tố chi phí nhân công giúp nhà quản trị xác định
  được tổng quỹ lương của doanh nghiệp. Ở góc độ khác, sự nhận thức này
  cũng chính là cơ sở để nhà quản trị hoạch định mức tiền lương bình quân
  cho người lao động, tiền đề điều chỉnh chính sách lương đạt được sự cạnh
  tranh lành mạnh về nguồn lực lao động.
  2.1.2. Chi phí nguyên vật liệu (materials costs):
  Yếu tố chi phí nguyên vật liệu bao gồm giá mua, chi phí mua của nguyên
  vật liệu dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Yếu tố này bao gồm
  những thành phần sau:
  – Chi phí nguyên vật liệu chính: Bao gồm giá mua và chi phí mua của
  những nguyên vật liệu chính được sử dụng trực tiếp trong từng quy trình
  sản xuất. Loại nguyên vật liệu này thường cấu thành nên cơ sở vật chất của
  sản phẩm và chi9 phí của nó thường chiếm một tỷ lệ trọng yếu trong giá
  thành sản phẩm ở các doanh nghiệp sản xuất.
  – Chi phí nguyên vật liệu phụ: Bao gồm giá mua và chi phí mua của
  những loại nguyên vật liệu dung để kết hợp với nguyên vật liệu chính, làm
  tăng chất lượng, độ bền, vẻ thẩm mỹ của sản phẩm hoặc những loại nguyên
  vật liệu dung trong công việc hành chính, văn phòng, máy móc thiết bị, chi
  phí nguyên vật liệu phụ thường phát sinh trong tất cả các hoạt động sản
  xuất, tiêu thụ, quản lý…
  – Chi phí nhiên liệu: bao gồm giá mua và chi phí mua của nhiên liệu .
  Thực chất nhiên liệu cũng là nguyên vật liệu phụ nhưng nó giữ vai trò quan
  trọng trong việc cung cấp năng lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh,
  vì vậy, được xếp vào một thành phần riêng để quản lý và đôi khi để kiểm
  soát khi có sự biến động nhiên liệu, năng lượng trên thị trường Chi phí
  nhiên liệu cũng thường phát sinh trong tất cả các hoạt động sản xuất, tiêu
  thụ, quản lý…
  – Chi phí phụ tùng thay thế: Bao gồm giá mua và chi phí mua của các loại
  phụ tùng thay thế. Thực chất phụ tùng thay thế cũng là nguyên vật liệu, tuy
  nhiên, chúng bao gồm những bộ phận, chi tiết dùng thay thế trong máy móc
  thiết bị khi sửa chữa. Vì vậy, chi phí phụ tùng thay thế chỉ phát sinh khi có
  hoạt động sửa chữa máy móc thiết bị.
  – Chi phí nguyên vật liệu khác : Bao gồm giá mua và chi phí mua của
  những loại nguyên vật liệu không thuộc các yếu tố trên như chi phí nguyên
  vật liệu đặc thù, chi phí về phế phẩm, phế liệu tận dụng.

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 17. 17

  Nhận thức được yếu tố chi phí nguyên vật liệu giúp cho nhà quản trị xác
  định được tổng vốn nguyên liệu, vật liệu cần thiết cho nhu cầu sản xuất
  kinh doanh trong kỳ. Trên cơ sở đó, nhà quản trị sẽ hoạch định được tổng
  mức luân chuyển, tổng mức dự trữ cần thiết của nguyên vật liệu để tránh
  tình trạng ứ đọng vốn hoặc thiếu nguyên vật liệu gây cản trở cho quá trình
  sản xuất kinh doanh. Xa hơn nữa, đây cũng là cơ sở hoạch định các mặt
  hang nguyên vật liệu thiết yếu để doanh nghiệp chủ động trong công tác
  cung ứng vật tư, nhân lực đầu vào.
  2.1.3. Chi phí công cụ dụng cụ (Tools and supplies costs)
  Yếu tố này bao gồm giá mua và chi phí mua của các công cụ dùng vào hoạt
  động sản xuất kinh doanh. Tổng chi phí công cụ dụng cụ là tiền đề để nhà
  quản trị hoạch định mức luân chuyển qua kho, định mức dự trữ, nhu cầu
  thu mua công cụ, dụng cụ hợp lý.
  2.1.4. Chi phí khấu hao tài sản cố định (depreciation costs)
  Yếu tố này bao gồm khấu hao tất cả tài sản cố định, tài sản dài hạn dung
  vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng mức chi phí khấu hao giúp nhà
  quản trị nhận biết được mức chuyển dịch, hao mòn của tài sản cố định, tài
  sản dài hạn. Từ đây, nhà quản trị hoạch định tốt hơn chiến lược tái đầu tư,
  đầu tư mở rộng để đảm bảo cơ sở vật chất, thiết bị thích hợp cho quá trình
  sản xuất kinh doanh.
  2.1.5. Chi phí dịch vụ thuê ngoài (services rendered costs)
  Yếu tố này bao gồm giá dịch vụ mua từ bên ngoài cung cấp cho hoạt động
  sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp như giá dịch vụ điện nước, giá bảo
  hiểm tài sản, giá thuê nhà cửa phương tiện, giá phí quảng cáo… Tổng chi
  phí dịch vụ giúp nhà quản trị sẽ hiểu rõ hơn tổng mức dịch vụ liên quan đến
  hoạt động của doanh nghiệp để thiết lập quan hệ trao đổi, cung ứng với các
  đơn vị dịch vụ tốt hơn.
  2.1.6. Chi phí khác bằng tiền (sundry costs paid in cash).
  Yếu tố này bao gồm tất cả các chi phí sản xuất kinh doanh bằng tiền tại
  doanh nghiệp. Sự nhận thức tốt yếu tố chi phí khác bằng tiền giúp nhà quản
  trị hoạch định được ngân sách tiền mặt chi tiêu, hạn chế những tồn đọng
  tiền mặt, tránh bớt những tổn thất, thiệt hại trong quản lý vốn bằng tiền.
  Ví dụ 1: Công ty ABC trong năm X có tài liệu như sau:
  1 – Nguyên vật liệu chính xuất kho dùng sản xuất sản phẩm :
  10,000,000đ
  2 -Nguyên vật liệu phụ xuát kho trong kỳ :
  – Dùng sản xuất sản phẩm 1,000,000đ
  – Phục vụ quản lý sản xuất : 200,000đ

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 18. 18

  – Dùng đóng gói, bao bì sản phẩm tiêu thụ : 100,000đ
  – Dùng văn phòng quản lý : 50,000đ
  1,350,000đ
  3- Nhiên liệu xuất kho trong kỳ:
  – Dùng chạy máy móc thiết bị : 250,000đ
  – Dùng cho phương tiện vận chuyển hàng hóa tiêu thụ : 100,000đ
  350,000đ
  4-Phụ tùng thay thế xuất kho trong kỳ:
  – Dùng sửa chữa máy móc thiết bị sản xuất : 50,000đ
  – Dùng sửa chữa văn phòng công ty : 30,000đ
  80,000đ
  5- Tổng hợp tiền lương phải trả trong kỳ của:
  – Công nhân sản xuất sản phẩm : 4,000,000đ
  – Công nhân bảo trì máy móc thiết bị : 500,000đ
  – Nhân viên bán hàng : 400,000đ
  – Nhân viên phục vụ quản lý công ty : 700,000đ
  5,600,000đ
  6 – Công cụ xuất kho trong kỳ:
  – Dùng sản xuất sản phẩm : 120,000đ
  – Chứa đựng hàng hóa : 80,000đ
  – Dùng ở văn phòng công ty : 70,000đ
  270,000đ
  7 – Khấu hao tài sản cố định trong kỳ của:
  – Máy móc thiết bị sản xuất : 2,200,000đ
  – Phương tiện vận chuyển hàng hóa : 1,600,000đ
  – Văn phòng công ty : 1,000,000đ
  4,800,000đ
  8 – Dịch vụ thuê ngoài:
  – Điện nước phục vụ sản xuất : 400,000đ
  – Điện nước phục vụ bán hàng : 250,000đ
  – Bảo hiểm tài sản công ty : 140,000đ

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 19. 19

  790,000đ
  9 – Các chi phí khác tại công ty :
  – Chi tiền mặt quảng cáo : 100,000đ
  – Chi tiền mặt thu mua văn phòng phẩm : 96,000đ
  – Chi tiền mặt tiếp khách giao tiếp : 300,000đ
  – Chi bồi thường hợp đồng kinh tế : 200,000đ
  696,000đ
  Căn cứ vào tài liệu trên, chi phí được sắp xếp theo các yếu tố sau:
  Bảng 2.1: BÁO CÁO CHI PHÍ THEO YẾU TỐ
  Năm XX
  Yếu tố chi phí Số tiền ( đồng ) Tỷ trọng ( %)
  1-Chi phí nguyên vật liệu. 11.780.000 47,12
  – Chi phí nguyên vật liệu chính. 10.000.000 40,00
  – Chi phí nguyên vật liệu phụ 1.350.000 05,40
  – Chi phí nhiên liệu 350.000 01,40
  – Chi phí phụ tùng thay thế 80.000 00,32
  2- Chi phí công cụ, dụng cụ. 270.000 01,08
  3- Chi phí nhân công 6.664.000 26,66
  4- Chi phí khấu hao. 4.800.000 19,20
  5- Chi phí dịch vụ thuê ngoài. 790.000 03,16
  6- chi phí khác bằng tiền 696.000 02,78
  Tổng cộng 25.000.000 100%
  2.2. Phân loại chi phí theo công dụng kinh tế.
  Theo tiêu thức này, chi phí trong kỳ kế toán của doanh nghiệp gồm các
  khoản mục sau:
  2.2.1. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (direct materrial costs)
  Khoản mục chi phí này bao gồm toàn bộ chi phí nguyên vật liệu sử dụng
  trực tiếp trong từng quy trình sản xuất sản phẩm như chi phí nguyên vật
  liệu chính, chi phí nguyên vật liệu phụ…chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  tuy thường chiếm tỷ lệ lớn trên tổng chi phí và đóng một vai trò quyết định
  chi phí, giá thành sản phẩm dịch vụ nhưng dễ nhận diện, định lượng chính
  xác, kịp thời khi phát sinh. Trong quản lý chi phí, chi phí nguyên vật liệu
  trực tiếp thường được định mức theo từng loại sản phẩm và có thể nhận
  diện trên hồ sơ kỹ thuật sản xuất, định mức vật tư trực tiếp.

  Giáo trình môn kế toán quản trị

 20. 20

  2.2.2. Chi phí nhân công trực tiếp (directs labour costs)
  Khoản mục chi phí này bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương
  tính vào chi phí sản xuất như kinh phí công đoàn, BHXH, BHYT của công
  nhân trực tiếp thực hiện từng quá trình sản xuất.
  -Với những quy trình công nghệ sản xuất thủ công, chi phí nhân công trực
  tiếp là chi phí lương, BHXH,… của công nhân trực tiếp thực hiện quy trình
  sản xuất. Đối với những quy trình công nghệ sản xuất tự động hóa, chi phí
  nhân công trực tiếp là chi phí lương, BHXH,…của công nhân trực tiếp vận
  hành, điều khiển quy trình công nghệ sản xuất.
  – Chi phí nhân công trực tiếp rễ nhận diện, định lượng chính xác, kịp thời
  khi phát sinh. Trong quản lý, chi phí nhân công trực tiếp được định mức
  theo từng loại sản phẩm, dịch vụ.
  2.2.3. Chi phí sản xuất chung (factory overhead costs).
  Chi phí sản xuất chung bao gồm tất cả các chi phí sản xuất ngoài hai khoản
  mục chi phí sản xuất trên. Như vậy, chi phí sản xuất chung thường bao
  gồm:
  – Chi phí lao động gián tiếp, phục vụ, tổ chức quản lý sản xuất tại phân
  xưởng ;
  – Chi phí nguyên vật liệu dùng trong máy móc thiết bị;
  – Chi phí công cụ dụng cụ dùng trong sản xuất;
  – Chi phí khấu hao máy móc thiết bị , tài sản cố định khác dùng trong hoạt
  động sản xuất;
  – Chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ sản xuất như điện, nước, sửa chữa,
  bảo hiểm tài sản tại xưởng sản xuất;
  Chi phí sản xuất chung gồm hiều thành phần có nguồn gốc phát sinh đặc
  điểm khác nhau, chúng liên quan đến nhiều quy trình sản xuất sản phẩm ít
  biểu hiện một cách cụ thể qua mối liên hệ nhân quả. Vì vậy, việc thu thập
  thông tin chi phí sản xuất thường chậm trễ; mặt khác đây cũng là bộ phận
  chi phí mà việc tập hợp, phân bổ dễ làm sai lệch chi phí trong từng quy
  trình sản xuất dẫn đến các quyết định sai sót, đặc biệt là đối với những quy
  trình sản xuất, bộ phận sản xuất mà chi phí này chiếm tỷ lệ lớn. Ngày nay,
  khi quy trình sản xuất ngày càng tự động hóa cao, tỷ trọng nguyên vật liệu
  sản xuất giảm dần trong sử dụng, hạn chế lao động thì thông tin chi phí sản
  xuất chung càng ảnh hưởng trọng yếu đến các quyết định liên quan đến chi
  phí.
  2.2.4. Chi phí bán hàng ( selling expenses).

  Giáo trình môn kế toán quản trị

Download tài liệu Giáo trình môn Kế toán quản trị (196 trang) File Word, PDF về máy