[Download] Tải Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk – Tải về File Word, PDF

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk
Nội dung Text: Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk

Download


Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu; Kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, hàng hóa; Kế toán tài sản cố định; Kế toán các khoản đầu tư; Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk File Word, PDF về máy

Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk

 1. 1

  Lời nói đầu

  Môn học Kế toán doanh nghiệp 1 là một mô đun chuyên ngành quan trọng trong
  chương trình đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp. Với mục tiêu trang bị cho học sinh –
  sinh viên những kiến thức về nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, kế
  toán vật liệu dụng cụ, hàng hoá, kế toán tài sản cố định và kế toán các khản đầu tư, kế
  toán tiền lương. Nhằm đáp ứng yêu cầu về giáo trình giảng dạy, học tập, nghiên cứu
  của học sinh sinh viên, đồng thời đáp ứng chương trình khung của nhà trường. Tác giả
  biên soạn giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 (Dùng cho trình độ trung cấp nghề)
  Cuốn giáo trình gồm 4 bài:
  Bài 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp
  Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu
  Bài 3: Kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, hàng hóa
  Bài 4: Kế toán tài sản cố định
  Bài 5: Kế toán các khoản đầu tư
  Bài 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
  Trong quá trình biên soạn mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi
  những thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các thầy, cô giáo
  và các bạn học sinh – sinh viên để giáo trình ngày càng hoàn thiện hơn.
  Xin trân trọng cảm ơn!

 2. 2

  MỤC LỤC

  Bài 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp ……………………………………………………… 7
  1.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong doanh nghiệp ……….. 7
  1.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………….. 7
  1.1.2. Vai trò ……………………………………………………………………………………………. 7
  1.1.3. Nhiệm vụ………………………………………………………………………………………… 7
  1.1.4. Yêu cầu ………………………………………………………………………………………….. 8
  1.2. Nội dung của công tác kế toán doanh nghiệp …………………………………………. 8
  1.3. Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp …………………………………………………. 9
  1.3.1. Tổ chức công tác hạch toán ban đầu ở đơn vị cơ sở ………………………………. 9
  1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán ………………………………………. 9
  1.3.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán ………………………………………………….. 12
  1.3.4. Tổ chức công tác lập báo cáo kế toán ………………………………………………… 17
  1.3.5. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính ……………… 18
  1.3.6. Tổ chức bộ máy kế toán ………………………………………………………………….. 18
  Bài 2: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu ………………………………………. 22
  A. Kế toán vốn bằng tiền …………………………………………………………………………… 22
  2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán …………………………………………………………. 22
  2.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 22
  2.1.2. Nguyên tắc kế toán vốn bằng tiền …………………………………………………….. 22
  2.2. Kế toán tiền mặt …………………………………………………………………………………. 23
  2.2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………… 23
  2.2.2. Chứng từ sổ sách kế toán ………………………………………………………………… 23
  2.2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 24
  2.2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ………………………. 24
  2.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng …………………………………………………………………. 29
  2.3.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………… 29
  2.3.2 Chứng từ sổ sách kế toán …………………………………………………………………. 30
  2.3.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 30
  2.3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ………………………. 30
  2.4. Kế toán tiền đang chuyển ……………………………………………………………………. 32
  2.4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………… 32
  2.4.2. Chứng từ sổ sách kế toán ………………………………………………………………… 32
  2.4.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 32
  2.4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ………………………. 33
  B. Kế toán các khoản phải thu …………………………………………………………………… 36
  2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán …………………………………………………………. 36
  2.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 36
  2.1.2. Nguyên tắc kế toán …………………………………………………………………………. 36
  2.2. Kế toán phải thu của khách hàng ………………………………………………………… 36
  2.2.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………… 36
  2.2.2. Chứng từ sổ sách kế toán ………………………………………………………………… 36
  2.2.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 37
  2.2.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ………………………. 37
  2.3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ …………………………………………………….. 41
  2.3.1. Khái niệm và phương pháp tính thuế ………………………………………………… 41
  2.3.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 43

 3. 3

  2.3.3. Chứng từ và sổ sách kế toán …………………………………………………………….. 43
  2.3.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……………………….. 44
  2.4. Kế toán phải thu nội bộ ………………………………………………………………………. 46
  2.4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ………………………………………………………. 46
  2.4.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 47
  2.4.3. Chứng từ và sổ sách kế toán …………………………………………………………….. 48
  2.4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……………………….. 48
  2.5. Kế toán các khoản phải thu khác …………………………………………………………. 50
  2.5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ………………………………………………………. 50
  2.5.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 50
  2.5.3. Chứng từ và sổ sách kế toán …………………………………………………………….. 51
  2.5.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……………………….. 51
  2.6. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi ……………………………………………………… 53
  2.6.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ………………………………………………………. 53
  2.6.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 54
  2.6.3. Chứng từ và sổ sách kế toán …………………………………………………………….. 54
  2.6.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……………………….. 54
  2.7. Kế toán tạm ứng …………………………………………………………………………………. 55
  2.7.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ………………………………………………………. 55
  2.7.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 56
  2.7.3. Chứng từ và sổ sách kế toán …………………………………………………………….. 56
  2.7.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……………………….. 56
  2.8. Kế toán các khoản cầm cố, ký quỹ, ký cược ………………………………………….. 57
  2.8.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ………………………………………………………. 57
  2.8.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 57
  2.8.3. Chứng từ và sổ sách kế toán …………………………………………………………….. 58
  2.8.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……………………….. 58
  2.9. Kế toán chi phí trả trước …………………………………………………………………….. 59
  2.9.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ………………………………………………………. 59
  2.9.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 61
  2.9.3. Chứng từ và sổ sách kế toán …………………………………………………………….. 61
  2.9.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……………………….. 62
  Bài tập ……………………………………………………………………………………………………… 64
  Bài 3: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa…………………………………………. 70
  3.1. Khái niệm, nhiệm vụ của kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ và hàng hóa ……. 70
  3.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………… 70
  3.1.2. Nhiệm vụ ………………………………………………………………………………………. 70
  3.2. Phân loại, nguyên tắc và phương pháp tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ,
  hàng hóa …………………………………………………………………………………………………… 71
  3.2.1. Phân loại vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa …………………………………….. 71
  3.2.2. Nguyên tắc tính giá và phương pháp tính giá vật liệu, công cụ dụng cụ,
  hàng hóa ………………………………………………………………………………………………… 72
  3.3. Kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa ……………………………… 73
  3.3.1. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng …………………………………………………….. 73
  3.3.2. Phương pháp hạch toán kế toán chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ………….. 74
  3.4. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa theo phương
  pháp kê khai thường xuyên ……………………………………………………………………….. 80
  3.4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ………………………………………………………. 80

 4. 4

  3.4.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 81
  3.4.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu………………………………………. 82
  3.5. Phương pháp hạch toán nguyên vật liệu, CCDC theo phương pháp kiểm kê
  định kỳ …………………………………………………………………………………………………….. 87
  3.5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………… 87
  3.5.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 87
  3.5.3. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ chủ yếu………………………………………. 88
  3.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho …………………………………………….. 88
  3.6.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………… 88
  3.6.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………….. 89
  3.6.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu …………………………………. 89
  Bài tập……………………………………………………………………………………………………… 90
  Bài 4: Kế toán tài sản cố định ……………………………………………………………………….. 98
  4.1. Tổng quan về TSCĐ …………………………………………………………………………… 98
  4.1.1. Khái niệm, tiêu chuẩn và đặc điểm của TSCĐ ……………………………………. 98
  4.1.2. Nhiệm vụ kế toán TSCĐ …………………………………………………………………. 98
  4.1.3. Phân loại và đánh giá TSCĐ ……………………………………………………………. 98
  4.2. Kế toán tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp ……………. 102
  4.2.1. Kế toán chi tiết tài sản cố định ……………………………………………………….. 102
  4.2.2. Kế toán tổng hợp tài sản cố định …………………………………………………….. 105
  4.3. Kế toán TSCĐ đi thuê và cho thuê …………………………………………………….. 113
  4.3.1. Kế toán TSCĐ đi thuê …………………………………………………………………… 114
  4.3.2. Kế toán TSCĐ cho thuê ………………………………………………………………… 116
  4.4. Kế toán khấu hao TSCĐ …………………………………………………………………… 117
  4.4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………. 117
  4.4.2. Cách tính khấu hao ……………………………………………………………………….. 119
  4.4.3. Phương pháp kế toán khấu hao ………………………………………………………. 120
  4.5. Kế toán sửa chữa, nâng cấp TSCĐ …………………………………………………….. 121
  4.5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………. 121
  4.5.2. Kế toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ ……………………………………………. 121
  4.5.3. Kế toán sửa chữa lớn TSCĐ …………………………………………………………… 122
  Bài tập……………………………………………………………………………………………………. 123
  Bài 5: Kế toán các khoản đầu tư …………………………………………………………………. 128
  5.1. Khái niệm và phân loại các hoạt động đầu tư …………………………………….. 128
  5.1.1. Khái niệm hoạt động đầu tư …………………………………………………………… 128
  5.1.2. Phân loại các hoạt động đầu tư ……………………………………………………….. 128
  5.2. Kế toán đầu tư tài chính ngắn hạn …………………………………………………….. 128
  5.2.1. Kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn …………………………………………….. 128
  5.2.2. Kế toán đầu tư ngắn hạn khác ………………………………………………………… 131
  5.3. Kế toán đầu tư tài chính dài hạn ……………………………………………………….. 132
  5.3.1. Kế toán đầu tư vào công ty con ………………………………………………………. 132
  5.3.2. Kế toán đầu tư vào công ty liên kết …………………………………………………. 134
  5.3.3. Kế toán đầu tư liên doanh dài hạn …………………………………………………… 138
  5.3.4. Kế toán đầu tư dài hạn khác …………………………………………………………… 149
  5.4. Kế toán dự phòng các khoản đầu tư tài chính …………………………………….. 152
  5.4.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán ……………………………………………………. 152
  5.4.2. Chứng từ sổ sách kế toán ………………………………………………………………. 152
  5.4.3. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………… 152

 5. 5

  5.4.4. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu ……………………… 153
  5.5. Kế toán bất động sản đầu tư………………………………………………………………. 153
  5.5.1. Khái niệm và nguyên tắc kế toán …………………………………………………….. 153
  5.5.2. Tài khoản sử dụng, nội dung và kết cấu …………………………………………… 155
  5.5.3. Phương pháp kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu………………………………… 155
  Bài tập ……………………………………………………………………………………………………. 158
  Bài 6: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ………………………………. 166
  6.1. Ý nghĩa, nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương ……. 166
  6.1.1. Ý nghĩa ……………………………………………………………………………………….. 166
  6.1.2. Nhiệm vụ …………………………………………………………………………………….. 166
  6.2. Hình thức tiền lương, quỹ lương và các khoản trích theo lương …………… 167
  6.2.1. Các hình thức tiền lương ……………………………………………………………….. 167
  6.2.2. Quỹ tiền lương, quỹ BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN ………………………….. 168
  6.2.3. Trích trước tiền lương nghỉ phép theo kế hoạch của công nhân trực tiếp sản xuất
  …………………………………………………………………………………………………………… 169
  6.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương …………………. 169
  6.3.1. Nguyên tắc kế toán ……………………………………………………………………….. 169
  6.3.2. Tài khoản sử dụng ………………………………………………………………………… 170
  6.3.3. Chứng từ sổ sách kế toán sử dụng …………………………………………………… 170
  6.3.4. Phương pháp kế toán …………………………………………………………………….. 171
  Bài tập ……………………………………………………………………………………………………. 175
  TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………… 178

 6. 6

  CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 1

  Mã số mô đun: MĐ 17
  Thời gian mô đun: 120 giờ (Lý thuyết: 50 giờ; Thực hành: 70 giờ)

  I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
  – Vị trí: Mô đun kế toán doanh nghiệp 1 là một mô đun chuyên ngành quan trọng
  trong chương trình đào tạo nghề kế toán doanh nghiệp, được học sau các môn tài chính
  doanh nghiệp, thuế; là cơ sở để học mô đun kế toán 02, mô đun thực hành kế toán doanh
  nghiệp thương mại, doanh nghiệp sản xuất và mô đun kế toán quản trị, thực tập tốt nghiệp
  – Tính chất: Mô đun kế toán doanh nghiệp là mô đun bắt buộc nhằm cung cấp
  những kiến thức về nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, kế toán vật
  liệu dụng cụ, hàng hoá, kế toán tài sản cố định và kế toán các khản đầu tư, kế toán tiền
  lương. Mô đun này có vai trò tích cực trong việc quản lý điều hành và kiểm soát các
  hoạt động kinh tế theo từng phần hành kế toán cụ thể

  II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:
  + Vận dụng được các kiến thức đã học về kế toán vốn bằng tiền, kế toán các
  khoản phải thu, kế toán vật tư hàng hoá, kế toán tài sản cố định, kế toán các khoản đầu
  tư trong việc thực hiện thực hiện nghiệp vụ kế toán theo từng nội dung của phần hành
  + Vận dụng được các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế
  toán.
  + Giải quyết được những vấn đề về chuyên môn kế toán và tổ chức được công
  tác kế toán – tài chính theo từng phần hành kế toán trong doanh nghiệp;
  + Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý chứng từ kế toán;
  + Sử dụng được chứng từ kế toán trong ghi sổ kế toán chi tiết và tổng hợp;
  + Kiểm tra đánh giá được công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp
  + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

  III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
  1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
  Thời gian (giờ)
  Số
  Tên các bài trong mô đun Tổng Lý Thực Kiểm
  TT
  số thuyết hành tra
  1 Tổng quan về kế toán doanh nghiệp 3 3
  2 Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu 29 10 17 2
  3 Kế toán vật liệu và công cụ, dụng cụ, hàng hoá 24 10 12 2
  4 Kế toán tài sản cố định 25 10 13 2
  5 Kế toán các khoản đầu tư 23 12 10 1
  6 Kế toán tiền lương và các khoản trích theo 16 5 10 1
  lương
  Cộng 120 50 62 8

 7. 7

  Bài 1: Tổng quan về kế toán doanh nghiệp

  Mục tiêu của bài:
  – Trình bày được yêu cầu nhiệm vụ và nội dung của công tác kế toán DN
  – Vận dụng được hệ thống tài khoản kế toán phù hợp
  – Phân biệt được các hình thức ghi sổ kế toán trong doanh nghiệp
  – Trình bày được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp
  – Vẽ được sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo 4 hình thức theo quy định
  – Lựa chọn được các hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với từng loại
  hình doanh nghiệp
  – Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nước ban hành

  1.1. Khái niệm, vai trò, nhiệm vụ, yêu cầu của kế toán trong doanh nghiệp
  1.1.1. Khái niệm
  Khi định nghĩa về kế toán, Liên đoàn kế toán quốc tế cho rằng: “Kế toán là
  nghệ thuật ghi chép, phân loại, tổng hợp theo một cách riêng có bằng những khoản
  tiền, các nghiệp vụ và các sự kiện mà chúng có ít nhất một phần tính chất tài chính và
  trình bày kết quả của nó”.
  Trong điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước ban hành theo Nghị định số 25-HĐBT
  ngày 18/03/1989 của Hội đồng Bộ trưởng cũng khẳng định: “Kế toán là công cụ quan
  trọng để tính toán xây dựng và kiểm tra việc chấp hành ngân sách Nhà nước, để điều
  hành và quản lý nền kinh tế quốc dân. Đối với các tổ chức xí nghiệp, kế toán là công
  cụ quan trọng để điều hành, quản lý các hoạt động, tính toán kinh tế và kiểm tra việc
  bảo vệ, sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn nhằm bảo đảm quyền chủ động trong sản xuất
  kinh doanh và tự chủ tài chính của tổ chức xí nghiệp,…”.
  Theo Luật kế toán năm 2003: “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích
  và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao
  động”.
  Từ các khái niệm về kế toán nêu trên cho ta thấy được những nhận thức quan
  niệm về kế toán ở những phạm vi, góc độ khác nhau nhưng đều gắn kế toán với việc
  phục vụ cho công tác quản lý.
  1.1.2. Vai trò
  – Đối với các nhà quản lý: giúp cho các nhà quản lý đề ra các đường lối, các
  quyết định đúng đắn để đi vào hoạt động doanh nghiệp.
  – Đối với cơ quan: giúp cho việc nắm bắt các chế độ chính sách kinh tế tài chính
  của doanh nghiệp.
  – Đối với các nhà đầu tư: giúp cho họ nắm bắt được tình hình tài chính, kết quả
  hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp từ đó họ có định hướng cho mình có nên hay
  không nên đầu tư.
  1.1.3. Nhiệm vụ
  Luật kế toán quy định cụ thể nhiệm vụ kế toán như sau:
  – Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc
  kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
  – Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh
  toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện
  và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về tài chính kế toán.

 8. 8

  – Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ
  yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
  – Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
  1.1.4. Yêu cầu
  Với vai trò của kế toán và để thực hiện những nhiệm vụ kế toán theo quy định
  của chuẩn mực chung ban hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC
  ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ tài chính, kế toán cần phải đáp ứng được những
  yêu cầu cơ bản sau:
  – Tính trung thực: các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo
  cáo trên cơ sở các bằng chứng đầy đủ, khách quan và đúng với thực tế về hiện trạng,
  bản chất, nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  – Tính khách quan: các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo
  cáo đúng với thực tế, không bị xuyên tạc, không bị bóp méo.
  – Tính đầy đủ: mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến kỳ kế toán phải
  được ghi chép và báo cáo đầy đủ, không bị bỏ sót.
  – Tính kịp thời: các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo
  kịp thời, không được chậm trễ.
  – Tính dể hiểu: các thông tin và số liệu kế toán trình bày trong báo cáo tài chính
  phải rõ ràng, dể hiểu đối với người sử dụng.
  – Có thể so sánh được: các thông tin và số liệu kế toán giữa các kỳ kế toán trong
  một doanh nghiệp và giữa các DN chỉ có thể so sánh được khi tính toán và trình bày nhất
  quán. Trường hợp không nhất quán thì phải giải trình trong phần thuyết minh báo cáo tài
  chính để người sử dụng báo cáo tài chính có thể so sánh thông tin dự toán, kế hoạch.
  1.2. Nội dung của công tác kế toán doanh nghiệp
  Đối tượng của kế toán trong mọi loại hình doanh nghiệp với các lĩnh vực hoạt
  động và hình thức sở hữu khác nhau đều là tài sản, sự vận động của tài sản và những
  quan hệ có tính pháp lý trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.
  Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, sự vận động của tài sản hình
  thành nên các nghiệp vụ kinh tế tài chính rất phong phú, đa dạng với nội dung, mức
  độ, tính chất phức tạp khác nhau. Điều này đòi hỏi kế toán phản ánh, ghi chép, xử lý,
  phân loại và tổng hợp một cách kịp thời đầy đủ, toàn diện và có hệ thống theo các
  nguyên tắc, chuẩn mực và những phương pháp khoa học của kế toán tài chính.
  Tuy các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đa dạng khác nhau, song căn cứ
  vào đặc điểm hình thành, vào sự vận động của tài sản cũng như nội dung, tính chất
  cùng loại của các nghiệp vụ kinh tế tài chính, toàn bộ công tác kế toán trong doanh
  nghiệp bao gồm những nội dung cơ bản sau:
  – Kế toán vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn và các khoản phải thu.
  – Kế toán vật tư hàng hóa.
  – Kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn.
  – Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  – Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  – Kế toán bán hàng, xác định kết quả và phân phối kết quả.
  – Kế toán các khoản nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu.
  – Lập hệ thống báo cáo tài chính.
  Những nội dung trên của kế toán tài chính được Nhà nước quy định thống nhất
  từ việc lập chứng từ các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh, cũng như nội dung ghi
  chép trên các tài khoản kế toán, sổ sách kế toán tổng hợp và việc lập hệ thống báo cáo

 9. 9

  tài chính phục vụ cho công tác điều hành, quản lý thống nhất trong phạm vi toàn bộ
  nền kinh tế quốc dân.
  Các nội dung kế toán nêu trên được nhìn nhận trong mối quan hệ chặt chẽ với
  quá trình ghi sổ kế toán theo quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tái sản xuất ở
  các doanh nghiệp. Chương II của Luật kế toán quy định nội dung công tác kế toán bao
  gồm:
  – Chứng từ kế toán.
  – Tài khoản kế toán và sổ kế toán.
  – Báo cáo tài chính.
  – Kiểm tra kế toán.
  – Kiểm kê tài sản, bảo quản, lưu trữ tài liệu kế toán.
  – Công việc kế toán trong trường hợp đơn vị kế toán chia, tách, hợp nhất, sát
  nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.
  1.3. Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp
  1.3.1. Tổ chức công tác hạch toán ban đầu ở đơn vị cơ sở
  Căn cứ vào hệ thống chứng từ Nhà nước ban hành và nội dung kinh tế của hoạt
  động sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp để lựa chọn các mẫu chứng từ ban đầu
  phù hợp với từng loại nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh.
  Hệ thống chứng từ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp do Nhà nước ban
  hành gồm: chứng từ lao động tiền lương, chứng từ hàng tồn kho, chứng từ bán hàng,
  chứng từ tiền tệ và chứng từ tài sản cố định.
  – Loại 1: Lao động – tiền lương gồm các biểu mẫu: bảng chấm công, bảng thanh
  toán tiền lương, phiếu nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, bảng thanh toán bảo hiểm xã hội,
  bảng thanh toán tiền thưởng, phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành,
  phiếu báo làm thêm giờ, hợp đồng giao khoán, biên bản điều tra tai nạn lao động.
  – Loại 2: Hàng tồn kho bao gồm các biểu mẫu: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho,
  phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất vật tư theo hạn mức, biên bản kiểm
  nghiệm, thẻ kho, phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ, biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm,
  hàng hóa.
  – Loại 3: Bán hàng bao gồm các biểu mẫu: hóa đơn bán hàng, hóa đơn kiêm
  phiếu xuất kho, hóa đơn cước vận chuyển, hóa đơn dịch vụ, hóa đơn giám định hàng
  xuất nhập khẩu, hóa đơn cảng phí, hóa đơn tiền điện,…
  – Loại 4: Tiền tệ bao gồm các biểu mẫu: phiếu thu, phiếu chi, giấy đề nghị tạm
  ứng, giấy thanh toán tiền tạm ứng, biên lai thu tiền, bảng kê vàng bạc, đá quý, bảng
  kiểm kê quỹ.
  – Loại 5: Tài sản cố định bao gồm các biểu mẫu: biên bản giao nhận tài sản cố
  định, thẻ tài sản cố định, biên bản thanh lý tài sản cố định, biên bản giao nhận tài sản
  cố định sửa chữa lớn hoàn thành, biên bản đánh giá lại tài sản cố định.
  1.3.2. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
  * Khái niệm: Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng trong doanh
  nghiệp là một mô hình phân loại đối tượng kế toán được Nhà nước quy định để thực
  hiện việc xử lý thông tin gắn liền với từng đối tượng kế toán nhằm phục vụ cho việc
  tổng hợp và kiểm tra, kiểm soát.
  * Quy định chung
  Các nội dung cơ bản được quy định trong hệ thống tài khoản bao gồm: loại tài
  khoản, tên gọi tài khoản, số lượng tài khoản, số hiệu tài khoản, công dụng và nội dung
  phản ánh vào từng tài khoản, một số quan hệ đối ứng chủ yếu giữa các tài khoản có
  liên quan.

 10. 10

  Hệ thống tài khoản đang được áp dụng hiện nay do Bộ Tài chính ban hành theo
  Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.
  Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp bao gồm 10 loại tài
  khoản trong đó các tài khoản từ loại 1 đến loại 9 thực hiện theo phương pháp ghi kép,
  còn tài khoản loại 0 thực hiện theo phương pháp ghi đơn.
  * Hệ thống tài khoản quy định
  – Từ loại 1 đến loại 4: Những tài khoản tài sản, tài khoản nguồn vốn, tài khoản
  tài sản – nguồn vốn được sắp xếp theo thứ tự về tính linh hoạt của nhóm tài khoản từ
  loại 1 đến loại 4 giảm dần, từ tài sản đến nguồn vốn, các tài khoản này có số dư cuối
  kỳ để lập bảng Cân đối kế toán.
  – Từ loại 5 đến loại 9: Những tài khoản trung gian, không có số dư cuối kỳ
  không thể hiện trên bảng cân đối kế toán được phản ánh trên báo cáo Kết quả hoạt
  động kinh doanh.
  – Loại 0: có số dư cuối kỳ ghi ngoài bảng cân đối kế toán.
  DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP
  Số hiệu tài
  khoản Tên tài khoản Ghi chú
  Cấp I Cấp II
  1 2 3 4
  Loại 1: TÀI SẢN NGẮN HẠN
  111 Tiền mặt
  112 Tiền gửi ngân hàng
  113 Tiền đang chuyển
  121 Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  128 Đầu tư ngắn hạn khác
  129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  131 Phải thu của khách hàng
  133 Thuế GTGT được khấu trừ
  136 Phải thu nội bộ
  138 Phải thu khác
  139 Dự phòng phải thu khó đòi
  141 Tạm ứng
  142 Chi phí trả trước ngắn hạn
  144 Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  151 Hàng mua đang đi trên đường
  152 Nguyên liệu, vật liệu
  153 Công cụ, dụng cụ
  154 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
  155 Thành phẩm
  156 Hàng hóa
  157 Hàng gửi bán
  158 Hàng hóa kho bảo thuế
  159 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  161 Chi sự nghiệp
  Loại 2: TÀI SẢN DÀI HẠN
  211 Tài sản cố định hữu hình

 11. 11

  212 Tài sản cố định thuê tài chính
  213 Tài sản cố định vô hình
  214 Hao mòn tài sản cố định
  217 Bất động sản đầu tư
  221 Đầu tư vào công ty con
  222 Vốn góp liên doanh
  223 Đầu tư vào công ty liên kết
  228 Đầu tư dài hạn khác
  229 Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  241 Xây dựng cơ bản dở dang
  242 Chi phí trả trước dài hạn
  243 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  244 Ký cược, ký quỹ dài hạn
  Loại 3: NỢ PHẢI TRẢ
  311 Vay ngắn hạn
  315 Nợ dài hạn đến hạn trả
  331 Phải trả cho người bán
  333 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  334 Phải trả người lao động
  335 Chi phí phải trả
  336 Phải trả nội bộ
  337 Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  338 Phải trả khác
  341 Vay dài hạn
  342 Nợ dài hạn
  343 Trái phiếu phát hành
  344 Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  347 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  351 Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  352 Dự phòng phải trả
  353 Quỹ khen thưởng phúc lợi
  356 Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
  Loại 4: VỐN CHỦ SỞ HỮU
  411 Nguồn vốn kinh doanh
  412 Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  414 Quỹ đầu tư phát triển
  415 Quỹ dự phòng tài chính
  417 Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp
  418 Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
  419 Cổ phiếu quỹ
  421 Lợi nhuận chưa phân phối
  441 Nguồn vốn đầu tư XDCB
  461 Nguồn kinh phí sự nghiệp
  466 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
  Loại 5: DOANH THU

 12. 12

  511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  512 Doanh thu nội bộ
  515 Doanh thu hoạt động tài chính
  521 Chiết khấu thương mại
  531 Hàng bán bị trả lại
  532 Giảm giá hàng bán
  Loại 6: CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
  611 Mua hàng
  621 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  622 Chi phí nhân công trực tiếp
  623 Chi phí sử dụng máy thi công
  627 Chi phí sản xuất chung
  631 Giá thành sản xuất
  632 Giá vốn hàng bán
  635 Chi phí hoạt động tài chính
  641 Chi phí bán hàng
  642 Chi phí quản lý doanh nghiệp
  Loại 7: THU NHẬP KHÁC
  711 Thu nhập khác
  Loại 8: CHI PHÍ KHÁC
  811 Chi phí khác
  821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  Loại 9: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
  911 Xác định kết quả kinh doanh
  Loại 0: TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG
  001 Tài sản thuê ngoài
  002 Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
  003 Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
  004 Nợ khó đòi đã xử lý
  007 Ngoại tệ các loại
  008 Dự toán chi sự nghiệp, dự án
  1.3.3. Tổ chức lựa chọn hình thức kế toán
  Tổ chức hệ thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết để xử lý thông tin từ các chứng
  từ kế toán nhằm phục vụ cho việc xác lập các báo cáo tài chính và quản trị cũng như
  phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn cũng như
  từng quá trình hoạt động của doanh nghiệp, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện
  các chức năng của kế toán.
  * Quy định chung
  Sổ sách kế toán là loại sổ chuyên môn dùng để ghi chép, thoe dõi các nghiệp vụ
  kinh tế phát sinh bằng các phương pháp riêng của kế toán. Hay nói cách khác, sổ kế
  toán dùng để ghi chép, hệ thống hóa và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính
  đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh
  nghiệp.
  Mỗi doanh nghiệp chỉ có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. Sổ
  kế toán gồm: sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết
  + Sổ kế toán tổng hợp gồm: Sổ nhật ký, Sổ cái.

 13. 13

  + Sổ kế toán chi tiết gồm: Sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  Nhà nước quy định bắt buộc về mẫu sổ, nội dung và phương pháp ghi chép đối
  với các loại Sổ Cái, Sổ Nhật ký; quy định mang tính hướng dẫn đối với các loại sổ, thẻ
  kế toán chi tiết.
  * Sổ kế toán tổng hợp:
  – Sổ nhật ký: dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong
  từng kỳ kế toán và trong một niên độ kế toán theo trình tự thời gian và quan hệ đối ứng
  các tài khoản của các nghiệp vụ đó. Số liệu trên sổ nhật ký phản ánh tổng số phát sinh
  bên Nợ và bên Có của tất cả các tài khoản kế toán sử dụng ở doanh nghiệp.

  Đơn vị:…………. SỔ NHẬT KÝ
  Địa chỉ:………… Năm:

  Chứng từ Số hiệu TK Số tiền
  Ngày Ghi
  Số Ngày Nội dung
  ghi sổ Nợ Có Nợ Có chú
  hiệu tháng

  Cộng
  – Sổ cái: dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh trong từng
  kỳ và trong niên độ kế toán theo các tài khoản kế toán sử dụng ở đơn vị. Số liệu kế
  toán trên Sổ cái phản ánh tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn, tình hình và kết quả
  hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

  Đơn vị:………….. SỔ CÁI
  Địa chỉ:…………. Tài khoản:………. Số hiệu:……..

  Ngày Chứng từ Số tiền
  TK
  tháng Ghi
  Số Ngày Diễn giải đối
  ghi Nợ Có chú
  hiệu tháng ứng
  sổ
  Số dư đầu kỳ
  Số phát sinh trong kỳ

  Cộng số phát sinh
  Số dư cuối kỳ

  * Sổ, thẻ kế toán chi tiết: dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát
  sinh liên quan đến các đối tượng kế toán cần thiết phải theo dõi chi tiết theo yêu cầu
  quản lý. Số liệu trên sổ kế toán chi tiết cung cấp các thông tin phục vụ cho việc quản

 14. 14

  lý từng loại tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí chưa được phản ánh trên sổ Nhật ký
  và Sổ Cái.
  Đơn vị:………….. SỔ CHI TIẾT VẬT LIỆU
  Địa chỉ:…………. Năm:…………………
  Tài khoản:……………
  Đơn vị tính:………….
  Chứng từ TK Nhập trong kỳ Xuất trong kỳ Tồn trong kỳ
  Đơn
  Số Ngày Diễn giải đối
  ứng
  giá Lượng Tiền Lượng Tiền Lượng Tiền
  hiệu tháng
  Tồn đầu kỳ

  Cộng

  a. Hình thức kế toán Nhật ký chung
  – Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký chung: tất cả các nghiệp vụ kinh tế,
  tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký chung và các loại sổ Nhật ký đặc
  biệt theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của
  nghiệp vụ đó. Sau đó số liệu trên sổ Nhật ký để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ
  phát sinh.
  -Sổ kế toán sử dụng:
  + Sổ Nhật ký chung, sổ Nhật ký đặc biệt
  + Sổ cái
  + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  – Trình tự ghi sổ kế toán:

  Chứng từ kế toán

  Sổ nhật ký đặc biệt Sổ Nhật ký chung Sổ, thẻ kế toán
  chi tiết

  Sổ cái Bảng tổng hợp
  chi tiết

  Bảng cân đối số
  phát sinh

  Báo cáo tài chính

 15. 15

  Ghi chú:
  Ghi hằng ngày
  Ghi cuối tháng
  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
  b. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
  – Đặc trưng cơ bản của hình thức chứng từ ghi sổ: Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế
  toán tổng hợp là “Chứng từ ghi sổ”. Việc ghi sổ kế toán tổn hợp bao gồm:
  + Ghi theo trình tự thời gian trên Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ.
  + Ghi theo nội dung kinh tế trên Sổ cái.
  Chứng từ ghi sổ do kế toán lập trên cơ sở chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp
  chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ được đánh số
  hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo số thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ
  ghi sổ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi
  sổ kế toán.
  – Sổ kế toán sử dụng:
  + Chứng từ ghi sổ
  + Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
  + Sổ cái
  + Các sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  – Trình tự ghi sổ kế toán:

  Chứng từ kế toán

  Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng Sổ, thẻ kế toán
  từ kế toán cùng loại chi tiết

  Sổ đăng ký chứng Bảng tổng hợp
  Chứng từ ghi sổ
  từ ghi sổ chi tiết

  Sổ cái

  Bảng cân đối số
  phát sinh

  Báo cáo tài chính

 16. 16

  Ghi chú:
  Ghi hằng ngày
  Ghi cuối tháng
  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra

  c. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ
  – Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký chứng từ:
  + Các hoạt động kinh tế – tài chính được phản ánh ở chứng từ gốc đều được
  phân loại hệ thống hoá để ghi vào bên Có của các tài khoản trên các Sổ Nhật ký –
  Chứng từ, cuối kỳ tổng hợp số liệu từ Nhật ký – Chứng từ để ghi vào Sổ cái các tài
  khoản.
  + Kết hợp ghi sổ theo thời gian với ghi sổ theo hệ thống để ghi vào Sổ kế toán
  tổng hợp Sổ Nhật ký – Chứng từ.
  – Sổ kế toán sử dụng:
  + Nhật ký chứng từ
  + Bảng kê
  + Sổ cái
  + Sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  – Trình tự ghi sổ kế toán:

  Chứng từ kế toán và
  Bảng phân bổ
  Sổ, thẻ kế toán chi tiết

  Bảng tổng hợp chi tiết
  Bảng kê Nhật ký chứng từ

  Sổ cái

  Báo cáo tài chính

  Ghi chú:
  Ghi hằng ngày
  Ghi cuối tháng
  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
  d. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái
  – Đặc trưng cơ bản của hình thức Nhật ký – Sổ cái: Các nghiệp vụ kinh tế tài
  chính phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung kinh tế
  (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là Nhật ký

 17. 17

  – Sổ cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký – Sổ cái là các chứng từ kế toán hoặc Bảng
  tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.
  – Sổ kế toán sử dụng:
  + Sổ Nhật ký – Sổ cái
  + Các Sổ, thẻ kế toán chi tiết.
  – Trình tự ghi sổ kế toán:

  Chứng từ kế toán

  Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng Sổ, thẻ kế toán
  từ kế toán cùng loại chi tiết

  Bảng tổng hợp
  Nhật ký – Sổ cái chi tiết

  Báo cáo tài chính

  Ghi chú:
  Ghi hằng ngày
  Ghi cuối tháng
  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra
  1.3.4. Tổ chức công tác lập báo cáo kế toán
  Báo cáo tài chính là hệ thống báo cáo tổng hợp từ các số liệu kế toán của công
  ty theo những mẫu biểu đã được quy định, nó phản ánh tình hình sử dụng vốn, nguồn
  vốn, kết quả kinh doanh của công ty trong kỳ báo cáo.
  * Quy định chung
  Báo cáo kế toán bao gồm 2 phân hệ: hệ thống báo cáo tài chính và hệ thống báo
  cáo kế toán quản trị.
  – Theo quy định hiện nay thì hệ thống báo cáo tài chính gồm:
  + Bảng Cân đối kế toán.
  + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
  + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
  + Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.
  – Báo cáo kế toán quản trị bao gồm các báo cáo được lập ra để phục vụ cho yêu
  cầu quản trị của doanh nghiệp ở các cấp độ khác nhau. Báo cáo kế toán quản trị không
  bắt buộc phải công khai.
  Hệ thống báo cáo tài chính năm được áp dụng cho tất cả các loại hình doanh
  nghiệp thuộc các ngành và các thành phần kinh tế.
  Hệ thống báo cáo tài chính giữa niên độ được áp dụng cho các doanh nghiệp
  nhà nước, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp
  khác khi tự nguyện lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

 18. 18

  1.3.5. Tổ chức công tác kế toán trong điều kiện sử dụng máy vi tính
  Hiện đại hóa công tác kế toán và bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế toán là một công
  việc cần thiết, lâu dài. Trong điều kiện kỹ thuật tin học phát triển cao và được ứng
  dụng rộng, kế toán trưởng doanh nghiệp phải có kế hoạch dần dần áp dụng các phương
  tiện kỹ thuật tính toán thông tin hiện đại vào công tác kế toán, thực hiện áp dụng kế
  toán trên máy vi tính, đồng hời có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ kế toán về trình độ
  nghiệp vụ cũng như sử dụng thành thạo phương tiện kỹ thuật tính toán hiện đại, từ đó
  cung cấp kịp thời thông tin cần thiết cho lãnh đạo doanh nghiệp trong quản lý kinh tế,
  quản lý doanh nghiệp.
  – Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán trên máy vi tính: là công việc kế toán
  được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm
  được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các
  hình thức kế toán trên. Phần mềm kế toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế
  toán nhưng phải in được đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định.
  – Sổ kế toán sử dụng: Phần mềm kế toán được thiết kế theo hình thức kế toán nào
  sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế
  toán ghi bằng tay.
  – Trình tự ghi sổ kế toán:

  Chứng từ kế toán Sổ kế toán

  PHẦN MỀM
  KẾ TOÁN

  Bảng tổng hợp
  chứng từ kế toán Báo cáo tài chính
  cùng loại

  Ghi chú:
  Nhập số liệu hằng ngày
  In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm
  Quan hệ đối chiếu, kiểm tra

  1.3.6. Tổ chức bộ máy kế toán
  Tổ chức bộ máy kế toán có 3 hình thức:
  – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung.
  – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán phân tán.
  – Hình thức tổ chức bộ máy kế toán hỗn hợp (vừa tập trung, vừa phân tán).
  a. Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức tập trung
  Doanh nghiệp có 1 bộ máy kế toán tập trung các công việc kế toán của doanh
  nghiệp: từ tập hợp, phân loại, kiểm tra, lập chứng từ, ghi sổ kế toán chi tiết – tổng hợp, lập
  Báo cáo kế toán.
  Ở đơn vị phụ thuộc không có bộ máy kế toán riêng, chỉ có nhân viên kế toán
  thực hiện ghi chép ban đầu như thu thập, tổng hợp, kiểm tra xử lý sơ bộ chứng từ, số
  liệu kế toán gửi lên phòng kế toán.

 19. 19

  – Ưu điểm: lãnh đạo tập trung thống nhất đối với công tác kế toán, cung cấp
  thông tin kịp thời, thuận tiện cho việc phân công, chuyên môn hoá cán bộ kế toán, cơ
  hoá công tác kế toán.
  – Nhược điểm: Hạn chế việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động SX – KD ở đơn
  vị phụ thuộc, luân chuyển chứng từ và ghi sổ kế toán thường chậm.
  – Trường hợp áp dụng: áp dụng đối với DN vừa và nhỏ, SX – KD tập trung.
  Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:

  Kế toán trưởng

  Kế Kế toán Kế toán Kế toán Kế Kế Kế Bộ
  toán tiền tập hợp thành toán toán toán phận
  tài sản lương và chi phí phẩm vốn tổng xây tài
  cố các sản xuất và tiêu bằng hợp và dựng chính
  định, khoản và tính thụ tiền và kiểm cơ bản
  vật tư trích theo giá thành thành thanh tra kế
  lương sản phẩm phẩm toán toán

  Nhân viên kế toán ở các đơn vị phụ thuộc

  b. Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức phân tán
  DN có 1 bộ máy kế toán tập trung, các đơn vị phụ thuộc cũng tổ chức bộ máy
  kế toán riêng.
  – Bộ máy kế toán đơn vị phụ thuộc: Lập chứng từ ban đầu, ghi sổ sách kế toán,
  lập Báo cáo kế toán của đơn vị phụ thuộc gửi Báo cáo và các tài liệu liên quan đến
  phòng kế toán tập trung của DN theo quy định.
  – Bộ máy kế toán tập trung: Bộ máy kế toán tập trung của DN thực hiện hạch
  toán kế toán chung toàn DN, tổng hợp số liệu kế toán của các đơn vị phụ thuộc gởi lên,
  lập Báo cáo kế toán toàn DN, đồng thời hướng dẫn, kiểm tra về mặt chuyên môn –
  kiểm tra thực hiện các chính sách chế độ kinh tế – tài chính, chế độ kế toán bộ máy kế
  toán ở đơn vị phụ thuộc.
  – Ưu điểm: Công tác kế toán gắn liền với hoạt động SX – KD ở đơn vị phụ
  thuộc, vì vậy kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả, cung cấp kịp thời thông tin phục vụ cho
  quản lý, điều hành hoạt động SX – KD
  – Nhược điểm: Số lương nhân viên kế toán nhiều, khó cho việc phân công,
  chuyên môn hoá cán bộ kế toán, cơ giới hoá công tác kế toán
  – Trường hợp áp dụng: đối với DN lớn, địa bàn hoạt động rộng, phân tán có
  nhiều đơn vị phụ thuộc ở xa và hoạt động tương đối độc lập.
  Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:

 20. 20

  Kế toán trưởng

  Bộ phận kế toán Bộ phận kế Bộ phận Bộ phận
  hoạt động chung toán tổng kiểm tra kế tài chính
  toàn DN hợp toán DN

  Các phòng kế toán đơn vị phụ thuộc

  Bộ phận Bộ phận kế Bộ phận kế Bộ phận Bộ phận
  kế toán toán tiền toán tập hợp kế toán kế toán
  tài sản lương và chi phí sản vốn bằng tổng
  cố định, các khoản xuất và tính tiền, thanh hợp
  vật tư trích theo giá thành sản toán
  lương phẩm

  c. Tổ chức bộ máy kế toán theo hình thức hỗn hợp
  Tổ chức bộ máy kế toán kết hợp đặc điểm của 2 hình thức tổ chức bộ máy kế
  toán trên DN có tổ chức bộ máy kế toán tập trung.
  + Đối với 1 số đơn vị phụ thuộc ở xa văn phòng DN được giao phân cấp quản
  lý bộ máy kế toán, thực hiện hạch toán kế toán các hoạt động SX – KD, định kỳ tổng
  hợp số liệu về phòng kế toán DN (hình thức phân tán).
  + Đối với 1 số đơn vị phụ thuộc ở gần văn phòng DN, mặt bằng kinh doanh tập
  trung chưa có điều kiện nhận vốn, kinh doanh tự chủ trong quản lý. Nên không có bộ
  sổ kế toán không có bộ máy kế toán mà toàn bộ công tác kế toán được thực hiện tại
  phòng kế toán đơn vị cấp trên (hình thức tập trung).
  Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán:

Download tài liệu Giáo trình Kế toán doanh nghiệp 1 – CĐ Nghề Đắk Lắk File Word, PDF về máy