[Download] Tải Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) – Tải về File Word, PDF

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)
Nội dung Text: Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Download


Tên thủ tục hành chính: Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế),số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193410-TT.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) File Word, PDF về máy

Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)

 1. Tên thủ tục hành chính: G iám đ ịnh để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy
  đ ịnh (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5
  Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế).
  Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: T-THA-193410 -TT

  Lĩnh vực: Giám đ ịnh y khoa

  NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  1 . Trình tự thực hiện:
  B ước 1. Chuẩn bị hồ sơ:
  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
  B ước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức:
  1 . Địa điểm tiếp nhận:
  Tại Phòng khám giám đ ịnh Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181,
  Đ ường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
  2 . Thời gian tiếp nhận:
  V ào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày
  nghỉ).
  3 . Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:
  a ) Đối với cá nhân, tổ chức:
  – Đ ối với trường hợp giám định để thực hiện chế độ hưu trí, khoảng cách giữa hai
  lần giám định tối thiểu là 06 (sáu) tháng.
  – N gười sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm lập, ho àn chỉnh hồ
  sơ giám đ ịnh và chuyển đến Trung tâm Giám định Y khoa.
  – K hi đến khám giám định, người lao động phải mang theo chứng minh thư nhân
  d ân (sau khi kiểm tra xong trả lại ngay).
  (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 5;
  K hoản 1, Điều 11; Điều 13 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của
  Bộ Y tế).
  b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ
  chức.
  B ước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

 2. – N ếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 15 ngày làm việc, Trung tâm
  G iám định Y khoa trả lời bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức yêu cầu giám định
  b iết.
  – N ếu hồ sơ giám đ ịnh hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Trung tâm Giám định Y
  khoa tiến hành khám giám định cho người lao động.
  (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Điều 10 Thông tư số
  07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế).
  B ước 4. Trả kết quả:
  1 .Địa điểm trả:
  Tại phòng lưu trữ hồ sơ Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh Hóa (số 181,
  Đ ường Hải Thượng Lãn Ông, Phường Đông Vệ, Thành phố Thanh Hóa).
  2 . Thời gian kết quả:
  V ào giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết, ngày
  nghỉ).
  2 . Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp.

  3 . Hồ sơ:
  a ) Thành phần hồ sơ:
  – G iấy giới thiệu của người sử dụng lao động (có mẫu): 01 bản chính (được thay
  thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số
  07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế);
  – G iấy đề nghị giám định khả năng lao động (có mẫu): 01 bản chính (được thay
  thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số
  07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế);
  – Tóm tắt hồ sơ của người lao động (có mẫu): 01 bản chính (được thay thế so với
  lần công bố trước theo quy định tại Khoản 3, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-
  BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế).
  b) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ.

  4 . Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (được thay thế so với lần công bố
  trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày
  05/4/2010 của Bộ Y tế).

  5 . Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
  a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Thanh

 3. Hóa.
  b ) Cơ quan, người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
  có): Không.
  c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm giám định y khoa tỉnh Thanh
  Hóa.
  d ) Cơ quan phối hợp (nếu có): Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa.

  6 . Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, Tổ chức

  7 . Yêu cầu hoàn thành mẫu đơn, mẫu tờ khai:
  – G iấy giới thiệu của người sử dụng lao động( Phụ lục số 1);
  – G iấy đề nghị giám định khả năng lao động (Phụ lục số 2 );
  – Tóm tắt hồ sơ của người lao động (Phụ lục số 3).

  8 . Phí, lệ phí:
  – Giám định khả năng lao động để thực hiện chế độ hưu trước tuổi quy định:
  30.000đồng/1người;
  – Đo chức năng hô hấp: 15.000đồng/1người;
  – Đ iện tâm đồ:12.000đồng/1người;
  – Siêu âm ổ bụng tổng quát: 80.000đồng/1người (được bổ sung theo quy định tại
  Mục C4.1, Phần C :‘‘ Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm”, ban hành
  kèm theo Thông tư liên bộ số 14/1995/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH -BVGCP
  ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và X ã hội –
  Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí);
  – Xét nghiệm tế b ào máu ngoại vi (thực hiện trên máy huyết học 18 thông số):
  30.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm tốc độ máu lắng VSS bằng máy tự động: 30.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm HBsAg: 60.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm Glucose máu: 12.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm Ure máu: 12.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm Creatinin máu: 12.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm Cholesteron: 15.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm A.uric máu: 12.000đồng/1người.

 4. – X ét nghiệm SGOT: 15.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm SGPT: 15.000đồng/1người.
  – X ét nghiệm nước tiểu (thực hiện trên máy 11 thông số): 35.000đồng/1người.
  (được bổ sung theo quy định tại phần C: “ Khung giá các dịch vụ kỹ thuật và xét
  nghiệm”, ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-
  BLĐTBXH ngày 26/01/2006 giữa Bộ Y tế – Bộ tài chính- Bộ Lao động Thương
  b inh và Xã hội bổ sung Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ
  Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban V ật giá Chính phủ
  hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí).
  9 . K ết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản giám định khả
  năng lao động (sử dụng theo mẫu quy định hiện hành).
  10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: K hông
  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  – Luật của Quốc hội số 21-LCT/HĐNN8 ngày 30/06/1989 về bảo vệ sức khoẻ
  nhân dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 11/7/1989;
  – Luật bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH 11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước
  cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007;
  – N ghị định số 152/2006/NĐ -CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một
  số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực thi
  hành từ ngày 15/01/2007;
  – Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn việc
  giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo
  hiểm xã hội bắt buộc, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/05/2010;
  – Thông tư liên Bộ Y tế – Lao động – Thương binh và Xã hội số 12/TTLB ngày
  26/07/1995, có hiệu lực thi hành từ ngày 26/07/1995;
  – Thông tư liên bộ số 14/1995/TTLB-BYT-BTC-BLĐTBXH -BVGCP ngày
  30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động Thương Binh và Xã hội – Ban
  V ật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí, có hiệu lực
  thi hành từ ngày 30/9/1995;
  – Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/01/2006
  giữa Bộ Y tế – Bộ tài chính- Bộ Lao động Thương binh và X ã hội bổ sung Thông
  tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động
  Thương Binh và Xã hội – Ban V ật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện việc thu
 5. m ột phần viện phí, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2006.

  CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI H ÀNH C HÍNH: Có

  MẪU KẾT QUẢ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Có

 6. Phụ lục số 1
  GIẤY GIỚI THIỆU
  của Người sử dụng lao động hoặc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của
  Bộ Y tế)
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ———- —————————
  Số: ………/GGT ……………, ngày……tháng…… năm ……
  GIẤY GIỚI THIỆU

  Kính gửi: Hội đồng Giám định Y khoa ……………………………………………………………
  Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động ………………………………………………….
  Trân trọng giới thiệu: Ông/ Bà: ………………………………………. giới tính: □ nam □ nữ
  Sinh ngày …………. tháng ………….. năm ……………… Số Sổ BHXH: ………………..
  Số CMND …………………………….cấp ngày ……… tháng ……… năm ………
  tại…………………………………………………………………………………….
  Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………………
  Nghề nghiệp: ………………………………………………………………. Chức vụ: ………………..
  Là cán bộ/ nhân viên/ thân nhân của ………………………………………………………………..
  Được cử đến Hội đồng Giám định Y khoa ………………………………………………………..
  để giám định mức suy giảm khả năng lao động :
  Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp □ khiếu nại
  Loại hình giám định:
  1. Giám định do tai nạn lao động/ bệnh nghề nghiệp □
  2. Giám định thực hiện chế độ hưu trí/ mất sức lao động □
  3. Giám định để hưởng chế độ tử tuất hàng tháng □
  Trân trọng cảm ơn!

  Các giấy tờ kèm theo, gồm có LÃNH ĐẠO CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
  □ Đơn đ ề nghị khám giám định khả năng lao động (Ký tên, đóng dấu)
  □ Đơn khiếu nại
  □ Biên b ản điều tra tai nạn lao động
  □ Giấy chứng nhận thương tích
  □ Giấy ra viện
  □ Hồ sơ người bị bệnh nghề nghiệp
  □ Tóm tắt hồ sơ của người lao động
  □ Quyết định hưởng trợ cấp tai nạn lao động
  □ Biên b ản GĐYK các lần khám trước

  Ghi chú: Giấy giới thiệu có giá trị trong vòng hai tháng kể từ ngày ký giới thiệu

 7. Phụ lục số 2
  GIẤY ĐỀ NGHỊ GIÁM ĐỊNH
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế)
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————————
  GIẤY ĐỀ NGHỊ
  GIÁM Đ ỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG
  K ính gửi: ………………………………………………………………………………………………….
  Tên tôi là …………………………………………………………….giới tính: □ nam □ nữ
  Sinh ngày …….tháng …..năm ………..Số Sổ BHXH: ………………………………………..
  Số CMND …………………cấp ngày ……….tháng ……năm …….. tại ……………………
  Địa chỉ hiện tại: …………………………………………………………………………………………….
  Nghề nghiệp: ………………………………………………………Chức vụ: …………………………
  Là cán bộ/nhân viên của ……………………………………………………………………………….
  Tình trạng bệnh tật, thương tật: ………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………….
  Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:
  Giám định : □ lần đầu □ tái phát □ tổng hợp
  Loại hình giám định:
  1. Giám định do tai nạn lao động □
  2. Giám định do bệnh nghề nghiệp □
  3. Giám định thực hiện chế độ hưu trí □
  4. Giám định để hưởng chế độ tuất hàng tháng □
  Mục đích giám định: làm cơ sở để hưởng chế độ BHXH theo qui định hiện hành.

  Người sử dụng lao động Người viết giấy đề nghị
  hoặc UBND phường, xã, thị trấn (Ký, ghi rõ họ tên)
  (Ký tên, đóng d ấu)
  Ghi chú:
  – Người sử dụng lao động xác nhận đối với Người lao động đang công tác tại cơ quan, xí
  nghiệp,…
  – Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xác nhận đối với các trường hợp không công tác tại cơ
  quan, xí nghiệp,… hoặc khám để thực hiện chế độ tử tuất.

 8. Phụ lục số 3
  TÓM TẮT HỒ SƠ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ Y tế)
  CƠ QUAN CHỦ QUẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————- —————————
  Số: ………/GGT ……………, ngày…….tháng……. năm ……

  TÓM TẮT HỒ SƠ
  của ng ười lao động

  I. THÔNG TIN CHUNG
  Họ và tên: ………………………………………………………..Giới tính: □ nam □ nữ
  Năm sinh: ngày ……..tháng ………năm ……….Số Sổ BHXH: ……………………………….
  Số CMND ……………………………….,cấp ngày …….tháng ……năm …… tại ……………….
  Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………………………………………………
  Nghề nghiệp: ………………………………………………….Chức vụ: ………………………………
  Bậc nghề: …………………………………………………….Mức lương: …………………………….
  Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………
  Thời gian tham gia BHXH: số năm …………..số tháng ……………………………………
  II. TÌNH TRẠNG BỆNH TẬT (nêu những bệnh tật chính ảnh hưởng đến sức
  kho ẻ, lao động trong 5 năm trở lại đây)
  N ăm Tên bệnh, tật Đ ã được điều trị tại Thời gian điều
  trị

  III. Ý KIẾN NHẬN XÉT VÀ Đ Ề NGHỊ CỦA ĐƠN V Ị

  ĐẠI DIỆN CÔNG ĐOÀN ĐẠI DIỆN Y TẾ THỦ TRƯ ỞNG ĐƠN
  (nếu có) (nếu có) VỊ QUẢN LÝ NGƯỜI LAO
  ĐỘNG
  ( Ký tên, đóng d ấu) ( Ký, ghi rõ chức danh) ( Ký tên, đóng dấu)

 9. UBND TỈNH THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  H ỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA
  Số: …………/GĐYK-SK

  B IÊN BẢN GIÁM ĐỊNH KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG

  H ỘI ĐỒNG GIÁM ĐỊNH Y KHOA TỈNH THANH HÓA

  Họp ngày…….tháng…….năm 20……để giám định khả năng lao động cho:
  Ông (Bà): …………………………………………….. Sinh năm 19…………
  Nguyên quán: …………………………………………………………………..
  Địa chỉ hiện nay: ……………………………………………………………….
  Nghề nghiệp, bậc nghề ………………………………Chức vụ………………….
  Theo đề nghị tại công văn, giấy giới thiệu số:………Ngày……/…..năm 20…
  Của: ………………………………………………….CMND số…………….
  Căn cứ tình trạng bệnh tật tại bảng tóm tắt hồ sơ của người lao động (phụ lục số 3)
  số: …………..Ngày…………tháng………năm 20…………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………….
  KẾT QUẢ KHÁM HIỆN TẠI
  ……………………………………………………………………………….………
  ………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………
  QUY ẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG
  Tỷ lệ mất sức của Ông (Bà): …………………………………………………………………
  Là: ………% (……………….phần trăm) theo BẢN QUY ĐỊNH VỀ TIÊU
  CHUẨN MẤT SỨC LAO ĐỘNG DO BỆNH TẬT ban hành kèm theo Thông tư
  Liên Bộ số 12/TT-LB ngày 26/7/1995.
  Đề nghị: …………………………………………………………………………
  Thanh Hóa, ngày….tháng….năm 20…
  ỦY VIÊN ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC KT/ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
  P.Chủ Tịch Thường Trực

Download tài liệu Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định (được thay thế so với lần công bố trước theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Thông tư số 07/2010/TT-BYT ngày 05/4/2010 của Bộ Y tế) File Word, PDF về máy