[Download] Tải Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai – Tải về File Word, PDF

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai
Nội dung Text: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Download


Bài viết tiến hành phân tích, đánh giá tình hình công tác huy động vốn tại Agribank – chi nhánh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu cho thấy giai đoạn 2017- 2019 Agribank – chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo, linh hoạt, đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, tạo ra nhiều sản phẩm tiền gửi phù hợp với mong muốn của khách hàng và nguồn vốn huy động trong giai đoạn này tăng nhanh theo nhiều hình huy động đa dạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

Bạn đang xem: [Download] Tải Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai File Word, PDF về máy

Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai

 1. Kinh tế & Chính sách

  GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN TẠI
  NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM
  CHI NHÁNH TỈNH ĐỒNG NAI
  Trần Văn Hùng
  Trường Đại học Lâm nghiệp – Phân hiệu Đồng Nai

  TÓM TẮT
  Trên cơ sở sử dụng nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng nông
  nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) – chi nhánh Đồng Nai. Bài viết tiến hành phân tích, đánh giá tình
  hình công tác huy động vốn tại Agribank – chi nhánh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu cho thấy giai đoạn 2017-
  2019 Agribank – chi nhánh Đồng Nai đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, sáng tạo, linh hoạt, đa dạng hoá
  các hình thức huy động vốn, tạo ra nhiều sản phẩm tiền gửi phù hợp với mong muốn của khách hàng và nguồn
  vốn huy động trong giai đoạn này tăng nhanh theo nhiều hình huy động đa dạng. Bên cạnh những thành tựu đạt
  được thì hoạt động huy động vốn vẫn gặp những khó khăn thách thức như cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM;
  thị phần huy động vốn còn quá nhỏ so với các NHTM khác trên địa bàn; nguồn vốn huy động có tốc độ tăng
  trưởng nhanh nhưng thấp hơn tốc độ tăng trưởng bình quân của toàn ngành ngân hàng; sản phẩm và dịch vụ
  huy động vốn còn chưa đa dạng phong phú; chế độ chính sách huy động và tính linh hoạt trong giải quyết công
  việc chưa cao… Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả công
  tác huy động huy động vốn tại Agribank – chi nhánh Đồng Nai.
  Từ khóa: giải pháp, huy động vốn, ngân hàng, tăng cường.

  1. ĐẶT VẤN ĐỀ động vốn nhằm đáp ứng cho nhu cầu kinh
  Ngân hàng thương mại (NHTM) với chức doanh của NHTM. Bên cạnh đó, nguồn vốn
  năng tập trung và phân phối nguồn vốn cho huy động của ngân hàng quyết định đến khả
  các nhu cầu của nền kinh tế, vốn là cơ sở để năng cạnh tranh. Nếu nguồn vốn huy động lớn
  NHTM tổ chức mọi hoạt động kinh doanh: Bất sẽ chứng minh rằng qui mô, trình độ nghiệp
  kỳ loại hình doanh nghiệp nào muốn tiến hành vụ, phương tiện kĩ thuật của ngân hàng hiện
  sản xuất kinh doanh phải có vốn, bởi vốn phản đại. Với những vai trò quan trọng đó, các ngân
  ánh năng lực chủ yếu để quyết định khả năng hàng luôn tìm cách đưa ra những chính sách
  của doanh nghiệp. Riêng đối với ngân hàng quản lý hiệu quả từ khâu huy động vốn đến
  thương mại, do tính chất đặc thù kinh doanh khâu sử dụng nguồn vốn.
  tiền tệ, vốn là cơ sở để NHTM tổ chức mọi Agribank là ngân hàng sở hữu 100% vốn
  hoạt động kinh doanh. Nói cách khác ngân chủ sở hữu Nhà nước, hoạt động của Agribank
  hàng không có vốn thì không thể thực hiện các luôn gắn với vai trò đầu tàu thực thi chính sách
  nghiệp vụ kinh doanh, bởi đặc trưng của ngân tiền tệ, tín dụng của Nhà nước, ngân hàng Nhà
  hàng vốn không chỉ là phương tiện kinh doanh nước, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong lĩnh
  mà còn là đối tượng kinh doanh chủ yếu. vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây
  Chính vì vậy, có thể nói vốn là điểm đầu trong dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững,
  kinh doanh của ngân hàng. Ngân hàng muốn đồng thời thực hiện trách nhiệm an sinh xã
  mở rộng kinh doanh, thu được lợi nhuận, hội, đóng góp cho sự phát triển và gia tăng các
  muốn tăng uy tín thì ngoài vốn ban đầu cần giá trị sống tích cực cho cộng đồng, trở thành
  thiết, tức là đủ vốn điều lệ theo luật định thì một trong những tổ chức cung cấp dịch vụ tài
  ngân hàng phải thường xuyên quan tâm tới chính vi mô lớn nhất tại Việt Nam.
  việc tăng trưởng vốn trong suốt quá trình hoạt Là một Chi nhánh NHTM hoạt động trên
  động của ngân hàng thông qua hình thức huy địa bàn tỉnh Đồng Nai, với nhiệm vụ chính là

  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021 149

 2. Kinh tế & Chính sách
  kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ nhằm tăng cường công tác huy động vốn, nâng
  Ngân hàng; thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cao hiệu quả hoạt động huy động vốn, tăng
  địa phương để góp phần cùng Đảng, chính trưởng nguồn vốn ổn định, an toàn, hiệu quả
  quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện trong giai đoạn hiện nay là nhiệm vụ hàng đầu
  thắng lợi công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại cấp thiết của Agrbank chi nhánh Đồng Nai.
  hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn. 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  Trách nhiệm của ngành Ngân hàng tỉnh Đồng 2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Nai nói chung và của Agribank chi nhánh tỉnh Đối tượng nghiên cứu là công tác huy động
  Đồng Nai nói riêng là phải tìm kiếm được các vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển
  nguồn vốn với lãi suất rẻ nhất để đầu tư cho nông thôn Việt Nam – chi nhánh Đồng Nai
  các thành phân kinh tế với lãi suất hợp lý nhất Phạm vi nghiên cứu: Bài viết nghiên cứu về
  nhằm phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Trong thực trạng về hiệu quả hoạt động huy động vốn
  những năm vừa qua, Agribank chi nhánh Đồng tại Agribank chi nhánh tỉnh Đồng Nai thông
  Nai đã gặt hái được nhiều thành tựu như thực qua bộ chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động
  hiện thành công nhiệm vụ chính trị mà Đảng, huy động vốn giai đoạn 2017-2019 thông qua
  Nhà nước và Ngân hàng Nhà nước giao, mạng hệ thống chỉ tiêu như qui mô vốn huy động,
  lưới giao dịch rộng khắp, các dịch vụ ngân tốc độ tăng trưởng vốn huy động, chi phí huy
  hàng ngày càng được cải tiến, thị phần ngày động…
  được mở rộng, uy thế của ngân hàng ngày 2.2. Dữ liệu nghiên cứu
  được khẳng định đối với khách hàng… Tuy Dữ liệu thứ cấp được thu thập qua các bảng
  nhiên bên cạnh những thành tựu đạt được thì số liệu thống kê của tỉnh Đồng Nai, báo cáo
  ngân hàng vẫn còn những hạn chế như chính thường niên của Ngân hàng Nhà nước, báo cáo
  sách về lãi suất huy động vẫn chưa linh hoạt; thường niên của NHTM trên địa bàn tỉnh
  thị phần huy động vốn còn chiếm tỷ trọng nhỏ; Đồng Nai, báo cáo tổng kết của Agribank
  tính cạnh tranh so với các ngân hàng thương Đồng Nai trong giai đoạn 2017 – 2019. Trên
  mại trên địa bàn chưa cao; sự hồi phục của thị cơ sở dữ liệu thứ cấp thu thập được, thông qua
  trường bất động sản, đặc biệt trên địa bàn tỉnh bộ chỉ tiêu nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động
  Đồng Nai có dự án Cảng hàng không quốc tế công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh
  Long Thành và nhiều dự án giao thông liên kết Đồng Nai trong thời gian qua.
  vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ đã làm 2.3. Phương pháp nghiên cứu
  cho giá bất động sản tăng cao, dẫn đến nhiều Bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô
  khách hàng chuyển sang kênh đầu tư bất động tả, đánh giá, phân tích nhằm phân tích đánh
  sản; nhiều thông tin bất lợi lan truyền trên giá hiệu quả công tác huy động vốn tại
  mạng xã hội làm cho công tác huy động vốn Agribank chi nhánh Đồng Nai. Phương pháp
  của Agribank Đồng Nai gặp không ít khó so sánh được sử dụng để so sánh doanh số huy
  khăn; tiền gửi dân cư chiếm tỷ trọng lớn trong động, chi phí huy động, tỷ lệ thu hồi nợ, chất
  cơ cấu huy động vốn làm cho chi phí đầu vào lượng huy động vốn… theo thời gian nhằm
  tăng cao… Do đó, việc nghiên cứu thực trạng đánh giá thực trạng, phân tích các nhân tố ảnh
  hoạt động huy động vốn tại Agribank chi hưởng, những thành tựu, hạn chế và nguyên
  nhánh Đồng Nai nhằm xác định vị thế, thị nhân tồn tại hạn chế, đề xuất các giải pháp
  phần, các chính sách huy động vốn, xác định nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động huy động
  các yếu tố tác động đến hiệu quả của công tác vốn trên địa bàn nghiên cứu.
  huy động vốn nhằm đề xuất các giải pháp 2.4. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng

  150 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021

 3. Kinh tế & Chính sách
  Theo nghiên cứu của các tác giả Nguyễn địa bàn. Mặc dù gặp những khó khăn trước tình
  Minh Kiều (2007), Lê Thị Tuyết Hoa – hình kinh tế thế giới, trong nước cũng như tỉnh
  Nguyễn Thị Nhung (2011) thì các chỉ tiêu Đồng Nai, Agribank chi nhánh Đồng Nai đã có
  được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động những chính sách huy động vốn với lãi suất huy
  huy động vốn của ngân hàng thương mại bao động linh hoạt; kịp thời điều chỉnh lãi suất theo
  gồm: thị trường, tăng tính chủ động cho các chi
  Quy mô tốc độ tăng trưởng của các nguồn nhánh – phòng giao dịch, các chính sách huy
  vốn huy động; động trúng thưởng bằng tiền mặt hay hiện vật,
  Cơ cấu nguồn vốn huy động; với các hình thức huy động vốn đa dạng…
  Chi phí huy động vốn trên tổng chi phí; chuyển thái độ phục vụ khách hàng từ thụ động
  Chi phí trả lãi bình quân đối với nguồn vốn ngồi chờ khách hàng sang chủ động tìm kiếm,
  huy động; tiếp cận khách hàng nhằm phục vụ tốt hơn.
  Các chỉ tiêu về khả năng cân đối vốn huy động; Nhằm đánh giá thực trang hiệu quả hoạt
  Thị phần nguồn vốn huy động; động huy động vốn tại Agribank chi nhánh
  Tỷ suất sinh lời của đồng vốn huy động. Đồng Nai giai đoạn 2017-2019 thông qua một
  Trên cơ sở đó, bài viết dựa vào các chỉ tiêu số chỉ tiêu như sau:
  nêu trên để đánh giá hiệu quả hoạt động huy động 3.1. Quy mô tốc độ tăng trưởng của các
  vốn tại NHNN&PTNT chi nhánh Đồng Nai. nguồn vốn huy động
  3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Giai đoạn 2017-2019, Agribank chi nhánh
  Giai đoạn 2017-2019, trên thế giới tình hình Đồng đã thực hiện nhiều biện pháp tích cực, sáng
  kinh tế khó khăn do dịch bệnh và đặc biệt là tạo, linh hoạt như: đa dạng hoá các hình thức huy
  ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc chiến động vốn, tạo ra nhiều sản phẩm tiền gửi phù hợp
  thương mại Mỹ – Trung, tăng trưởng kinh tế với mong muốn của khách hàng; tăng cường
  toàn cầu có xu hướng tăng trưởng chậm lại, công tác thông tin, quảng cáo để nâng cao uy tín
  căng thẳng thương mại giữa các nước lớn cùng của ngân hàng và quảng cáo các sản phẩm dịch
  với xu hướng gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu vụ mới; cải tiến các thủ tục giao dịch theo hướng
  dịch có tác động đến sản xuất, xuất khẩu của nhanh chóng, thuận lợi cho người gửi tiền; đưa ra
  Việt Nam và các nước trong khu vực… Tình các chính sách về lãi suất huy động hợp lý, phù
  hình trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng hợp với từng thời gian và từng giai đoạn, đảm bảo
  cũng phải đối mặt không ít khó khăn, thách cạnh tranh và lợi ích kinh doanh, lợi ích cho
  thức do dịch bệnh với thời tiết diễn biến phức người gửi tiền; tiếp tục giao khoán chỉ tiêu huy
  tạp ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây động vốn cho từng cán bộ công nhân viên người
  trồng; ngành chăn nuôi gặp khó khăn với dịch lao động tại chi nhánh gắn với bình xét lương
  tả lợn châu Phi; tăng trưởng chậm lại của một kinh doanh và thi đua của đơn vị… Nên nguồn
  số mặt hàng xuất khẩu chủ lực; giải ngân vốn vốn ngày càng tăng và kết quả được thể hiện qua
  đầu tư công không đạt kế hoạch; ảnh hưởng bảng sau:
  dịch bệnh gây khó khăn cho đầu tư, sản xuất, Tổng vốn huy động năm 2017 đạt 12.434 tỷ
  kinh doanh xuất khẩu các mặt hàng nông sản. đồng, tăng 6,2% so với năm 2016. Năm 2018
  Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, mặc dù gặp không tổng nguồn vốn huy động là 13.088 tỷ đồng với
  ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trên tốc độ tăng 5,26% so với năm 2017 giảm 0,93%.
  đàn gia súc gây thiệt hại cho sản xuất nông Năm 2018 là 14.645 tỷ đồng với tốc độ tăng
  nghiệp, sự tăng trưởng nóng của thị trường trưởng 11,9%.
  BĐS, cạnh tranh gay gắt giữa các NHTM trên

  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021 151

 4. Kinh tế & Chính sách
  Bảng 1. Kết quả hoạt động huy động vốn của Agribank Đồng Nai giai đoạn 2017-2019
  (ĐVT: tỷ VNĐ)
  2018/2017 2019/2018 TĐPT
  TT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 BQ
  ± % ± % (%)
  1 Theo đối tượng KH 12.434 13.088 14.645 654,00 105,26 1.557,00 111,90 108,53
  a Huy động từ dân cư 11.034 11.153 12.478 119,00 101,08 1.325,00 111,88 106,34
  b Huy động từ TCKT 1.400 1.935 2.167 535,00 138,21 232,00 111,99 124,41
  2 Theo loại tiền tệ 12.434 13.088 14.645 654,00 105,26 1.557,00 111,90 108,53
  a Nguồn vốn VND 12.156 12.897 14.243 741,00 106,10 1.346,00 110,44 108,24
  b Nguồn vốn USD 278 191 402 -87,00 68,71 211,00 210,47 120,25
  3 Theo kỳ hạn 12.434 13.088 14.645 654,00 105,26 1.557,00 111,90 108,53
  a Không kỳ hạn 1.771 2.010 2.278 239,00 113,50 268,00 113,33 113,41
  b CKH dưới 12 tháng 6.265 6.224 7.057 -41,00 99,35 833,00 113,38 106,13
  CKH từ 12 – dưới 24
  c 4.335 4.823 5.291 488,00 111,26 468,00 109,70 110,48
  tháng
  d CKH từ 24 tháng trở lên 63 31 19 -32,00 49,21 -12,00 61,29 54,92
  4 Theo nguồn huy động 12.434 13.088 14.645 654 105,26 1.557 111,90 108,53
  a Trong đó, Trái phiếu 100 34 96 -66 34,36 62 280,62 98,19
  Nguồn vốn huy động
  b 12.334 13.054 14.549 720 105,83 1.495 111,45 108,61
  TT1
  5 Tổng vốn huy động 12.434 13.088 14.645 654,00 105,26 1.557,00 111,90 108,53
  (Nguồn: Báo cáo KQKD – Agribank Đồng Nai, 2017-2019)
  * Phân theo đối tượng khách hàng: Tổng vốn được 12.897 tỷ đồng, tăng 741 tỷ đồng so với
  huy động được phân thành Huy động từ dân cư năm 2017 với tốc độ tăng 6,1%. Năm 2019 là
  và Huy động từ tổ chức kinh tế (TCKT). 14.243 tỷ đồng, tăng 1.346 tỷ đồng tương đương
  Năm 2018, tổng vốn huy động từ dân cư là với tỷ lệ tăng 10,44% so với năm. Bình quân giai
  11.153 tỷ đồng, tăng 119 tỷ đồng so với năm đoạn 2017-2019, loại vốn này có tốc độ tăng
  2017 tương ứng với tốc độ tăng là 1,08%. Năm trưởng là 8,24%/năm. Vốn huy động bằng ngoại
  2019, huy động được 12.478 tỷ đồng, tăng 1.325 tệ chiếm gần 3% trong tổng số vốn huy động
  tỷ đồng so với năm 2018 tương đương với tốc độ được giai đoạn 2017-2019 với tốc độ tăng trưởng
  tăng là 11,88%. Giai đoạn 2017-2019 tốc độ tăng bình quân năm là 20,3%/năm.
  bình quân huy động vốn là 8,53%. Đây là nguồn * Phân theo kỳ hạn gồm Không kỳ hạn, Có kỳ
  huy động chủ yếu và chiếm tỷ trọng trên 85% hạn (CKH) dưới 12 tháng, CKH từ 12 đến dưới
  trong tổng nguồn vốn huy động được của Chi 24 tháng, CKH từ 24 tháng trở lên:
  nhánh.Vốn huy động từ TCKT năm 2018 là Vốn huy động Không kỳ hạn năm 2018 là
  1.935 tỷ đồng, tăng 535 tỷ tương ứng với tốc độ 2.010 tỷ đồng tăng, 239 tỷ đồng so với năm 2017
  tăng 38,21% so với năm 2017. Năm 2019 là tương ứng với tốc độ tăng là 13,5%. Năm 2019 là
  2.167 tỷ đồng, tăng 232 tỷ so với năm 2018 tương 2.278 tỷ đồng tăng 268 tỷ đồng với tốc độ tăng
  ứng với tốc độ tăng là 12%. Bình quân giai đoạn 13,33% so với năm 2018. Bình quân giai đoạn
  2017-2019 vốn huy động từ TCKT tăng với tốc 2017-2019 tốc độ tăng trưởng là 13,41%/năm.
  độ tăng là 24,41%/năm. Vốn huy động CKH dưới 12 tháng năm 2018
  * Phân theo loại tiền tệ: là 6.224 tỷ đồng, giảm 41 tỷ đồng so với năm
  Vốn huy động bằng VND năm 2018 huy động 2017. Năm 2019, vốn huy động CKH dưới 12

  152 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021

 5. Kinh tế & Chính sách
  tháng là 7.057 tỷ đồng, tăng 833 tỷ đồng so với phát hành trái phiếu và nguồn vốn huy động TT1.
  năm 2018 với tốc độ tăng là 13,38%. Tốc độ tăng Trong đó, nguồn vốn huy động TT1 (bao gồm
  bình quân giai đoạn 2017-2019 là 6,13%/năm. huy động từ dân cư, các tổ chức kinh tế, thị
  Vốn huy động CKH từ 12 – dưới 24 tháng trường tài chính…) năm 2017 đạt 12.334 tỷ VNĐ
  năm 2018 là 4.823 tỷ đồng, tăng 488 tỷ đồng so thì đến năm 2019 là 14.549 tỷ VNĐ tăng 2.215 tỷ
  với năm 2017 tương ứng với tốc độ tăng là VNĐ tương ứng với tăng 17,96% so với năm
  11,26%. Năm 2019 huy động vốn là 5.291 tỷ 2017, với tốc độ tăng bình quân qua ba năm
  đồng, tăng 468 tỷ so với năm 2018 với tốc độ nguồn vốn huy động TT1 là 8,61%/năm. Nguồn
  tăng là 9,7%. Tốc độ tăng bình quân giai đoạn vốn huy động từ trái phiếu lại có xu hướng giảm.
  2017-2019 là 10,48%/năm. 3.2. Cơ cấu nguồn vốn huy động
  Vốn huy động CKH từ 24 tháng trở lên năm Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động
  2018 là 31 tỷ đồng, giảm 32 tỷ đồng so với năm (gồm cả tiền gửi KBNN) của Agribank Đồng Nai
  2017. Năm 2019 vốn huy động kỳ hạn từ 24 đạt 14.645 tỷ đồng, tăng 1.557 tỷ đồng (+11,9%)
  tháng trở lên là 19 tỷ đồng, giảm 12 tỷ đồng so so đầu năm, chiếm 7,5% thị phần huy động vốn
  với năm 2018. Qua 3 năm con số này giảm 2/3, trên địa bàn tỉnh (cuối 2018 chiếm 7,3% thị
  điều này cho thấy khách hàng ít gửi tiền có kỳ phần), trong đó, nguồn vốn huy động từ cá nhân
  hạn dài, khó khăn trong công tác huy động vốn và tổ chức (gồm cả trái phiếu huy động hộ TSC)
  dài hạn. đạt 14.645 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch năm
  * Phân theo nguồn vốn huy động: 2019; nguồn vốn huy động bình quân năm 2019
  Nguồn huy động vốn của Agribank Đồng Nai đạt 13.647 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch.
  bao gồm hai nguồn chính là nguồn huy động từ
  Bảng 2. Cơ cấu vốn huy động của Agribank Đồng Nai giai đoạn 2017-2019 (ĐVT: %)
  2018/2017 2019/2018 TĐPT
  TT Chỉ tiêu 2017 2018 2019 BQ
  ± % ± % (%)
  1 Theo đối tượng KH 100 100 100
  a Huy động từ dân cư 88,65 85,06 85,11 -3,6 95,9 0,06 100,1 98,0
  b Huy động từ TCKT 11,35 14,94 14,89 3,6 131,6 -0,06 99,6 114,5
  2 Theo loại tiền tệ 100 100 100
  a Nguồn vốn VND 97,75 98,53 97,24 0,8 100,8 -1,29 98,7 99,7
  b Nguồn vốn USD 2,25 1,47 2,76 -0,8 65,4 1,29 187,2 110,7
  3 Theo kỳ hạn 100 100 100
  a Không kỳ hạn 14,36 15,52 15,65 1,2 108,1 0,13 100,8 104,4
  b CKH dưới 12 tháng 49,98 47,00 47,88 -3,0 94,0 0,88 101,9 97,9
  c CKH từ 12 – dưới 24 tháng 35,15 37,24 36,34 2,1 106,0 -0,90 97,6 101,7
  d CKH từ 24 tháng trở lên 0,51 0,24 0,13 -0,3 46,9 -0,11 54,5 50,5
  4 Theo nguồn huy động 100 100 100
  a – Trong đó, Trái phiếu 0,80 0,26 0,66 -0,5 32,6 0,40 250,8 90,5
  b Nguồn vốn huy động TT1 99,20 99,74 99,34 0,5 100,5 -0,40 99,6 100,1
  (Nguồn: Tính toán của tác giả từ Báo cáo KQKD – Agribank Đồng Nai, 2017-2019)
  * Cơ cấu vốn huy động theo đối tượng vốn huy động từ dân cư đạt 11.034 tỷ đồng, tăng
  khách hàng: +6,6% so đầu năm, đạt 99% kế hoạch năm, chiếm
  Năm 2017, trong cơ cấu vốn huy động, nguồn tỷ trọng 88,65% tổng nguồn vốn huy động.
  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021 153
 6. Kinh tế & Chính sách
  Nguồn vốn huy động từ TCKT đạt 1.400 tỷ đồng, Trong cơ cấu vốn huy động, nguồn vốn huy động
  tăng +3,8% so đầu năm chiếm 11,35% trong tổng từ dân cư đạt 11.010 tỷ đồng, tăng 78 tỷ đồng
  vốn huy động. Đến 31/12/2018, tổng nguồn vốn (+0,7%) so đầu năm, đạt 95% kế hoạch năm,
  huy động của Agribank Đồng Nai đạt 13.088 tỷ chiếm tỷ trọng 85,06% tổng nguồn vốn huy động.
  đồng, tăng 654 tỷ đồng (+5,3%) so đầu năm, Nguồn vốn huy động từ TCKT đạt 2.078 tỷ đồng,
  chiếm 7,3% thị phần huy động vốn của hệ thống tăng 677 tỷ đồng (+48%) so đầu năm, chiếm tỷ
  NHTM trên địa bàn tỉnh, đạt 100,3% kế hoạch trọng 14,94% tổng nguồn vốn huy động.
  năm 2018 đề ra và 101% kế hoạch được giao.

  (Nguồn: Tổng hợp và tính toán của Tác giả, 2020)
  Hình 1. Cơ cấu vốn huy động của Agribank Đồng Nai theo đối tượng khách hàng giai đoạn 2017-2019
  Đến 31/12/2019, tổng nguồn vốn huy động VND đạt 12.897 tỷ đồng, tăng 741 tỷ đồng
  (gồm cả tiền gửi KBNN) của Agribank Đồng Nai (+6,1%) so đầu năm, đạt 99,96% kế hoạch năm,
  đạt 14.645 tỷ đồng, tăng 1.557 tỷ đồng (+11,9%) chiếm tỷ trọng 98,53% tổng nguồn vốn huy động,
  so đầu năm, chiếm 7,5% thị phần huy động vốn nguồn vốn huy động bằng VND bình quân đạt
  trên địa bàn tỉnh (cuối 2018 chiếm 7,3% thị 98% kế hoạch; Nguồn vốn huy động bằng USD
  phần), trong đó, nguồn vốn huy động từ cá nhân đạt 14.312 triệu USD, tăng 1,88 triệu USD
  và tổ chức (gồm cả trái phiếu huy động hộ TSC) (+15%) so đầu năm, đạt 220% kế hoạch năm,
  đạt 14.654 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch năm chiếm 1% tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn
  2019; nguồn vốn huy động bình quân năm 2019 huy động bằng USD bình quân đạt 12,98 triệu
  đạt 13.647 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch. Trong cơ USD đạt 147% kế hoạch. Đến năm 2019, nguồn
  cấu vốn huy động, nguồn vốn huy động từ dân cư vốn huy động VND đạt 14.243 tỷ đồng (chiếm
  đạt 12.478 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 85,2% nguồn 97,24% nguồn vốn huy động), tăng 1.346 tỷ đồng
  vốn huy động), tăng 1.325 tỷ đồng (+11,9%) so (+10,44%) so đầu năm, đạt 126% kế hoạch năm
  đầu năm; Nguồn vốn huy động từ TCKT đạt 2019; nguồn vốn huy động bằng VND bình quân
  2.167 tỷ đồng (chiếm 14,8% nguồn vốn huy đạt 13.376 tỷ đồng; Nguồn vốn huy động bằng
  động), tăng 232 tỷ đồng (+12%) so đầu năm. USD đạt 17 triệu USD (chiếm gần 3% nguồn vốn
  * Theo cơ cấu loại tiền huy động: huy động), tăng 3 triệu USD (+21%) so đầu năm,
  Năm 2017, nguồn vốn huy động bằng VND đạt 339% kế hoạch năm; nguồn vốn huy động
  12.156 tỷ đồng đạt 94% kế hoạch đề ra và 98% bằng USD bình quân đạt 12 triệu USD.
  kế hoạch được giao, chiếm tỷ trọng 97,75% tổng * Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn tiền gửi:
  nguồn vốn huy động. Nguồn vốn huy động bằng Năm 2017, Vốn huy động không kỳ hạn đạt
  USD đạt 121% kế hoạch được giao và 113% kế 1.771 tỷ đồng, chiếm 14,36% trong tổng nguồn
  hoạch đề ra, chiếm tỷ trọng 2,25% tổng nguồn vốn huy động; vốn huy động CKH dưới 12 tháng
  vốn huy động. Năm 2018, nguồn vốn huy động đạt 6.164 tỷ đồng chiếm 49,98%; vốn huy động
  154 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021

 7. Kinh tế & Chính sách
  CKH từ 12 – dưới 24 tháng đạt 4.335 tỷ đồng trở lên đạt 63 tỷ đồng chiếm 0,51%.
  chiếm 35,15%; vốn huy động CKH từ 24 tháng

  (Nguồn: Tổng hợp và tính toán của Tác giả, 2020)
  Hình 2. Cơ cấu vốn huy động của Agribank Đồng Nai theo kỳ hạn tiền gửi giai đoạn 2017-2019
  Năm 2018, nguồn vốn huy động chia theo kỳ (+10%) so đầu năm; nguồn vốn huy động có kỳ
  hạn, nguồn vốn không kỳ hạn đạt 2.148 tỷ đồng, hạn từ 24 tháng trở lên đạt 19 tỷ đồng, giảm 12 tỷ
  tăng 378 tỷ đồng (+21%) so đầu năm, chiếm tỷ đồng (-38%) so đầu năm.
  trọng 15,52% tổng nguồn vốn; nguồn vốn có kỳ Qua việc phân tích cơ cấu nguồn vốn huy
  hạn dưới 12 tháng đạt 6.086 tỷ đồng, giảm 78 tỷ động theo kỳ hạn huy động có thể thấy nguồn vốn
  đồng (-1,3%) so đầu năm, chiếm tỷ trọng 47% huy động ngắn hạn từ 24 tháng trở xuống chiếm
  tổng nguồn vốn; nguồn vốn có kỳ hạn từ 12 tháng trên 85% qua giai đoạn 2017-2019, đây là điều
  trở lên đạt 4.854 tỷ đồng, tăng 456 tỷ đồng bất lợi cho Agribank chi nhánh Đồng Nai về rủi
  (+11%) so đầu năm và chiếm tỷ trọng 37,24% ro trả nợ, chi phí huy động cao, dễ gặp rủi ro khi
  tổng nguồn vốn. Năm 2019, nguồn vốn huy động thị trường biến động…
  theo kỳ hạn, nguồn vốn không kỳ hạn đạt 2.278 * Cơ cấu vốn huy động theo nguồn huy động:
  tỷ đồng (chiếm 15,65% nguồn vốn huy động), Nguồn huy động vốn của Agribank Đồng Nai
  tăng 268 tỷ đồng (+13%) so đầu năm; nguồn vốn bao gồm hai nguồn chính là nguồn huy động từ
  có kỳ hạn dưới 12 tháng đạt 6.970 tỷ đồng (chiếm phát hành trái phiếu và Nguồn vốn huy động
  47,88% nguồn vốn huy động), tăng 884 tỷ đồng TT1. Trong đó thì Nguồn vốn huy động TT1 qua
  (+15%) so đầu năm; nguồn vốn CKH từ 12 tháng ba năm 2017-2019 đều có cấu từ 99,2% đến
  đến dưới 24 tháng đạt 5.291 tỷ đồng (chiếm 99,74% trong tổng nguồn vốn huy động.
  36,34% nguồn vốn huy động), tăng 467 tỷ đồng

  Hình 3. Cơ cấu vốn huy động của Agribank Đồng Nai theo nguồn huy động giai đoạn 2017-2019
  (Nguồn: Tổng hợp và tính toán của Tác giả, 2020)

  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021 155

 8. Kinh tế & Chính sách
  3.3. Hiệu quả hoạt động huy động vốn đảm không. Phần lớn vốn huy động của Agribank
  Hiệu quả của hoạt động huy động vốn thể hiện Đồng Nai được dùng để đầu tư cho tín dụng trong
  ở việc huy động vốn có đáp ứng kịp thời với quá ngắn hạn dẫn đến rủi ro rất lớn cho hoạt động của
  trình sử dụng vốn hay không và tính cân đối giữa chi nhánh.
  các kỳ hạn huy động vốn và sử dụng vốn có bảo
  Bảng 3. Dư nợ trên vốn huy động (ĐVT: tỷ VNĐ)
  2018/2017 2019/2018 TĐPT
  Chỉ tiêu 2017 2018 2019 BQ (%)
  ± % ± %
  1. Vốn huy động 12.434 13.088 14.645 654 105,3 1.557 111,9 108,5
  2. Dư Nợ 8.244 9.980 11.448 1.736 121,1 1.468 114,7 117,8
  3. Dư Nợ/Vốn huy động 66,3 76,3 78,2 10,0 115,0 1,9 102,5 108,6
  (Nguồn: Agribank – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai, 2017-2019)
  Số liệu bảng trên cho thấy Agribank Đồng tương đối an toàn phản ánh việc sử dụng cân
  Nai đã sử dụng 66,3% – 78,2% dư nợ/vốn huy đối nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh.
  động trong ba năm 2017-2019, đây là một tỷ lệ
  Bảng 4. Chi phí lãi vay trên vốn huy động (ĐVT: tỷ VNĐ)
  2018/2017 2019/2018 TĐPT
  Chỉ tiêu 2017 2018 2019 BQ
  TT ± % ± %
  (%)

  1 Tổng vốn huy động 12.333 13.088 14.558 755,0 106,1 1.470,0 111,2 108,6

  Chi phí lãi huy động
  2 656,12 676,65 807,97 20,5 103,1 131,3 119,4 111,0
  vốn
  Chi phí lãi vay /Tổng
  3 5,32 5,17 5,55 -0,15 97,2 0,38 107,4 102,1
  vốn huy động (%)
  (Nguồn: Báo cáo KQKD – Agribank Đồng Nai, 2017-2019)
  Hiệu quả hoạt động huy động vốn thể hiện NHTM trong giai đoạn hiện nay.
  ở việc huy động đủ vốn, đáp ứng đủ nhu cầu 3.4. Thị phần nguồn vốn huy động
  hoạt động của ngân hàng, thể hiện ở chi phí Một tiêu chí đánh giá tầm ảnh hưởng của ngân
  huy động vốn thấp và sử dụng vốn huy động hàng so với toàn ngành là dựa vào thị phần huy
  có hiệu quả. Qua bảng 4 thì chi phí lãi vay của động, thị phần huy động tại Agribank Đồng Nai
  Agribank Đồng Nai từ 5.5% – 5,6%, đây là tỷ chiếm 6,8% năm 2017 và tăng lên 7,6% vào năm
  lệ chi phí tương đối thấp so với hệ thống 2019.
  Bảng 5. Thị phần huy động vốn của Agribank và hệ thống các NHTM tại tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2017-2019
  2017 2018 2019
  Thị Giá trị Thị Giá trị Thị TĐ PT
  Năm Giá trị
  phần (tỷ phần (tỷ phần BQ (%)
  (tỷ VNĐ)
  (%) VNĐ) (%) VNĐ) (%)
  Agribank 12.434 6,8 13.088 7,3 14.645 7,6 108,5
  VietinBank 20.950 11,5 20.800 11,5 23.714 12,2 106,4
  VietComBank 24.576 13,5 28.132 15,6 33.014 17,0 115,9
  BIDV 17.360 9,5 17.005 9,4 16.727 8,6 98,2
  NHTM khác 106.722 58,6 101.289 56,2 105.763 54,6 99,5
  Tổng 182.042 100 180.314 100 193.863 100 103,2
  (Nguồn: Nguồn: Agribank Đồng Nai, 2017-2019)

  156 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021

 9. Kinh tế & Chính sách
  Qua bảng 5 cho thấy thị phần của Agribank Tổng dư nợ của Agribank Đồng Nai qua 3
  Đồng Nai có xu hướng tăng lên qua giai đoạn năm 2017-2019 với tốc độ tăng trưởng bình quân
  2017-2019 với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt là 8,65%/năm, lợi nhuận hoạt động huy động vốn
  8,5%/năm và bình quân toàn ngành trong hệ của chi nhánh đạt 14,16%/năm, tỷ suất sinh lời
  thống ở Đồng Nai là 3,2%/năm, điều này cho của đồng vốn huy động của chi nhánh là
  thấy chi nhánh đã có những chính sách linh động, 5,07%/năm, có thể thấy hiệu quả đồng vốn huy
  các phương pháp huy động ngày càng đa dạng, động của chi nhánh tăng trưởng đều và có xu
  hiệu quả hoạt động huy động có xu hướng tăng. hướng bền vững.
  4.5. Tỷ suất sinh lời của đồng vốn huy động

  Bảng 6. Tỷ suất sinh lời của đồng vốn huy động
  TĐPT
  Chỉ tiêu 2017 2018 2019 2018/2017 2019/2018
  BQ (%)

  1. Dư Nợ huy động 12.333 12.950 14.558 617 105,00 1.608 112,42 108,65
  2. LN của hoạt động huy
  371,93 433,25 484,68 61,32 116,49 51,43 111,87 114,16
  động vốn
  3. Tỷ suất sinh lời của
  3,02 3,35 3,33 0,33 110,94 -0,02 99,51 105,07
  đồng vốn huy động (%)
  (Nguồn: Nguồn: BCTC – Agribank Đồng Nai, 2017-2019)
  Qua phân tích thực trạng về hiệu quả hoạt quốc tế Long Thành và nhiều dự án giao thông
  động huy động vốn tại Agribank chi nhánh Đồng liên kết vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ –
  Nai giai đoạn 2017-2019 mặc dù tình hình kinh tế TPHCM đã làm cho giá bất động sản tăng cao,
  trên thế giới, Việt Nam và tỉnh Đồng Nai có nhiều khách hàng rút tiền gửi ngân hàng để đầu tư
  những diễn biến phức tạp khó khăn do dịch bệnh, sang kênh bất động sản; cạnh tranh trên thị trường
  thiên tai, chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch giữa các huy động vốn vẫn diễn ra rất gay gắt, mặc dù
  quốc gia, xuất khẩu nông sản gặp khó khăn… Agribank đã áp dụng lãi suất huy động cạnh tranh
  Tuy nhiên, Agribank chi nhánh Đồng Nai đã nỗ nhưng mặt bằng chung vẫn còn thấp và cạnh
  lực không ngừng và đạt được nhiều thành tựu về tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại
  hoạt động huy động vốn như qui mô tăng trưởng trong cùng hệ thống thì Agribank vẫn bị đánh giá
  vốn huy động tăng 8,53%/năm; chi phí huy động thấp so với một số NHTM khác; thị phần huy
  trên tổng dư nợ tăng bình quân 2,1%/năm; cơ cấu động vốn tăng qua các năm nhưng vẫn còn quá
  nguồn vốn huy động ngày càng đa dạng; thị phần nhỏ so với các NHTM khác trên địa bàn; nguồn
  nguồn vốn huy động từ 6,8% năm 2017 lên 7,6% vốn huy động của Agribank Đồng Nai có tốc độ
  vào năm 2019; lợi nhuận từ hoạt động huy động tăng trưởng nhanh 8,6% nhưng thấp hơn tốc độ
  và tỷ suất sinh lời của đồng vốn huy động của chi tăng trưởng bình quân của toàn ngành ngân hàng
  nhánh trưởng đều và có xu hướng tăng trưởng tại Đồng Nai (toàn ngành tăng 9,01%); tính đa
  bền vững; đời sống thu nhập của cán bộ công dạng về sản phẩm và dịch vụ của chi nhánh còn
  nhân viên của chi nhánh ngày càng được cải chưa đa dạng phong phú, tính linh hoạt trong giải
  thiện; các khoản đóng góp theo nghĩa vụ nhà quyết công việc chưa cao. Kể từ ngày 15/4/2019,
  nước của chi nhánh và đóng góp vào tăng trưởng Agribank Việt Nam dừng triển khai sản phẩm tiết
  kinh tế địa phương và ngành ngày một tăng… kiệm linh hoạt, mặc dù thường xuyên tư vấn, tiếp
  Bên cạnh những kết quả đạt được, trong thị khách hàng nhưng chính sách chăm sóc khách
  những năm qua địa bàn tỉnh Đồng Nai có nhiều hàng tiền gửi của Agribank có phần bị ảnh
  diễn biến bất lợi cho hoạt động huy động vốn, sự hưởng; đối với tiền gửi bằng ngoại tệ, NHNN tiếp
  hồi phục của thị trường bất động sản, đặc biệt trên tục duy trì mức lãi suất huy động USD là 0%,
  địa bàn tỉnh Đồng Nai có dự án Cảng hàng không cùng với việc các tổ chức chuyển tiền quốc tế như

  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021 157

 10. Kinh tế & Chính sách
  Western Union, MoneyGram mở rộng đối tượng phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ
  đại lý, phục vụ khách hàng 24/24 càng gây khó chức xã hội thành lập các tổ tiết kiệm vay vốn,
  khăn cho công tác huy động vốn ngoại tệ của vừa hỗ trợ hoạt động tín dụng, vừa tham gia
  ngân hàng… huy động vốn. Nghiên cứu tâm lý, nhu cầu, tập
  Trên cơ sở phân tích hiệu quả hoạt động quán sinh hoạt của nông dân, tính mùa vụ
  huy động vốn nêu trên cho thấy hoạt động huy trong nông nghiệp để đưa ra các sản phẩm huy
  động vốn tại chi nhánh vẫn còn gặp những khó động vốn đặc trưng cho nông nghiệp, nông
  khăn nhất định như đã phân tích nêu trên. Trên thôn, nông dân. Thực hiện lồng ghép việc
  cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp kiến tuyên truyền, quảng bá các đợt huy động vốn
  nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động dự thưởng, mức lãi suất huy động đến khách
  huy động vốn tại chi nhánh Agribank Đồng hàng trong các đợt họp dân tại các Chi nhánh
  Nai như sau: thuộc địa bàn nông thôn.
  Thứ nhất, Phát triển nguồn vốn huy động Đối với nguồn vốn khu vực đô thị, các vùng
  có quy mô và cơ cấu hợp lý: cạnh tranh cao: Cần nghiên cứu để đưa ra
  Huy động vốn luôn phải gắn liền với hoạt chính sách huy động vốn phù hợp. Phấn đấu
  động sử dụng vốn có hiệu quả, chính vì vậy có nâng dần tỷ trọng nguồn vốn huy động ở khu
  được một quy mô và cấu trúc nguồn vốn tối ưu là vực đô thị trên tổng nguồn vốn huy động.
  một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Thực hiện huy động vốn ở đô thị để cho vay
  ngân hàng, quy mô vốn và cấu trúc nguồn vốn nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức nghiên cứu
  phải được thay đổi theo từng giai đoạn phát triển về chi phí nguồn vốn huy động, đưa ra sản
  của ngân hàng. Để đảm bảo thực hiện được mục phẩm và chính sách huy động vốn hấp dẫn,
  tiêu này, nhất thiết Agribank Đồng Nai cần phải cạnh tranh với các NHTM khác và phù hợp thị
  có bộ phận chuyên trách về phân tích nguồn vốn, hiếu của dân cư thành thị, có tiền nhàn rỗi lớn.
  có khả năng dự báo về sự biến động cả quy mô và Thứ ba, huy động nguồn vốn theo đối tượng:
  cấu trúc của nguồn vốn. Các định hướng, kế Khai thác tối đa nguồn vốn rẻ, thời gian sử
  hoạch về công tác huy động vốn của chi nhánh dụng lâu dài từ các định chế tài chính, tổ chức
  phải được đảm bảo các yêu cầu: quốc tế, tạo mối quan hệ tốt với các cơ quan
  Phát triển nguồn vốn hoạt động của ngân hàng liên quan trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác
  trên cơ sở quán triệt quan điểm phát huy nội lực nguồn vốn vãng lai thanh toán có chi phí huy
  và cạnh tranh lành mạnh. Không sử dụng các biện động vốn thấp. Song song đó, kiên trì hoạt
  pháp không lành mạnh để cạnh tranh huy động động huy động tiền gừi đối với khách hàng
  vốn. dân cư để tạo nên một nguồn vốn có quy mô
  Khai thác triệt để các nguồn vốn dưới mọi và vững chắc. Phát huy thế mạnh riêng của
  hình thức, theo nhiều kênh khác nhau. Đây vừa là Agribank về hệ thống phân phối và khả năng
  nhiệm vụ lâu dài, vừa là yêu cầu mang tính giải thanh toán nhanh trên cơ sở ứng dụng công
  pháp tình thế hiện nay. nghệ ngân hàng hiện đại để phát triển các sản
  Gắn chiến lược huy động vốn với chiến lược phẩm tiện ích cho các doanh nghiệp và tổ
  sử dụng nguồn vốn thành một thể thống nhất, chức. Chủ động tiếp thị, hợp tác kết nối thanh
  đồng bộ. toán với các tổ chức, doanh nghiệp lớn để thu
  Thứ hai, huy động nguồn vốn theo cơ cấu để thu hút các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi.
  địa bàn: Thứ tư, huy động nguồn vốn theo kỳ hạn:
  Đối với nguồn vốn khu vực nông nghiệp, nông Giải pháp sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay
  thôn: Để giảm bớt chi phí và tạo tính chủ động trung dài hạn như hiện nay của Agribank Đồng
  trong hoạt động kinh doanh, Agribank Đồng Nai cũng chỉ là tạm thời, về lâu dài cũng phải tìm
  Nai cần tăng cường huy động vốn tại chỗ để mọi biện pháp để mở rộng vốn trung và dài hạn
  cho vay nông nghiệp, nông thôn. Chủ động nhằm chủ động nguồn vốn đầu tư. Để có được cơ

  158 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021

 11. Kinh tế & Chính sách
  cấu nguồn vốn và dư nợ theo kỳ hạn hợp lý, dựng chính sách ưu đãi về lãi suất, khuyến mãi
  Agribank – Chi nhánh tỉnh Đồng Nai cần phải phù hợp với từng phân đoạn thị trường, đa
  thực hiện một số biện pháp sau: dạng hóa và hoàn thiện hệ thống danh mục sản
  Cần tạo sự an tâm đối với người gửi tiền. phẩm huy động vốn, gia tăng tiện ích cho sản
  Khi người dân gửi tiền vào ngân hàng với thời phẩm, bán chéo sản phẩm.
  gian dài, họ thường xuyên lo lắng trước sự Thiết kế các gói sản phẩm dịch vụ kết hợp chặt
  biến động thường xuyên của nền kinh tế hoặc chẽ giữa cho vay, thanh toán, huy động vốn và
  của chính ngân hàng. Vì vậy, muốn khách các dịch vụ tiện ích khác như mobile banking,
  hàng an tâm gửi tiền kỳ hạn dài thì Agribank internet banking… Các gói sản phẩm dịch vụ phù
  Đồng Nai cần đảm bảo cho khách hàng thấy sự hợp theo nhóm khách hàng cá nhân (cán bộ viên
  an toàn khi gửi tiền vào Agribank thông qua chức, hưu trí, nông dân, tiểu thương…), nhóm
  uy tín và thương hiệu đã được khẳng định khách hàng tổ chức (tổng công ty, tập đoàn,
  trong thời gian dài hoạt động. doanh nghiệp vừa và nhỏ…).
  Agribank Đồng Nai nên có chủ trương huy Đẩy mạnh phát triển và đổi mới sản phẩm
  động vốn trung dài hạn thường xuyên, liên tục thấu chi qua thẻ: để sản phẩm thấu chi qua tài
  hơn thông qua các sản phẩm tiết kiệm và các khoản được thu hút hơn, Agribank Đồng Nai
  loại giấy tờ có giá trung dài hạn. Việc huy cần đề xuất với Agribank xem xét, đổi mới
  động vốn dài hạn tốt nhất nên áp dụng lãi suất một số yếu tố về tính tiện ích như: thời hạn
  thả nỗi theo thị trường để đảm bảo không rủi thấu chi tối đa, số tiền được thấu chi tối đa…
  ro về lãi suất. Trong phân quyền của mình, Agribank Đồng
  Thứ năm, xây dựng chiến lược huy động Nai cũng nên xem xét, áp dụng lãi suất thấu
  vốn phù hợp đảm bảo khả năng cạnh tranh: chi thấp hơn so với lãi suất cho vay tiêu dùng
  Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn, thông thường để khuyến khích khách hàng,
  cung cấp thêm cho khách hàng ngày càng nhất là cán bộ viên chức sử dụng sản phẩm
  nhiều sản phẩm để tăng thêm sự lựa chọn cho Áp dụng thường xuyên các sản phẩm huy
  khách hàng. Đa dạng hoá sẽ giúp ngân hàng động vốn phù hợp với thị hiếu, tập quán của
  thu hút tối đa nguồn vốn từ mọi đối tượng khách hàng tại địa phương.
  khách hàng mà không cần tăng nhiều chi phí, 4. KẾT LUẬN
  đồng thời sẽ giúp ngân hàng giảm áp lực Giai đoạn 2017-2019 ngân hàng Agribank-
  trong việc thanh toán khi nguồn tiền lớn nào chi nhánh Đồng Nai đã đạt được kết quả đáng
  đó rút ra. ghi nhận đối với hoạt động huy động vốn, cụ
  Đánh giá, phân loại các sản phẩm huy động thể tốc độ tăng trưởng vốn huy động tăng từ
  vốn hiện có của Agribank trên thị trường (số 4,64% năm 2017 lên 11,9% năm 2019, số vốn
  lượng, hiệu quả, vướng mắc trong quá trình huy động được qua các kênh tăng theo đối
  triển khai sử dụng); những sản phẩm còn thiếu, tượng khách hàng huy động, theo loại tiền huy
  tổ chức thực hiện điều tra ý kiến khách hàng, động và theo kỳ hạn huy động và cơ cấu huy
  phân tích khả năng sinh lời của sản phẩm (xác động cũng đa dạng theo loại hình tiền tệ, theo
  định doanh thu, hiệu quả, vòng đời sản phẩm); kì hạn và theo nguồn huy động. Tỷ lệ dư nợ
  trên cơ sở đó đề xuất với Agribank hạn chế trên vốn huy động của chi nhánh cũng tăng từ
  hoặc loại bỏ những sản phẩm không hiệu quả, 63,3% năm 2017 lên 78,2% năm 2019 và tỷ
  phát triển các sản phẩm có khả năng sinh lời suất sinh lời của đồng vốn huy động tăng từ
  cao, chất lượng, có tính thương hiệu. 3,02% năm 2017 lên 3,33% năm 2019. Bên
  Thực hiện nghiên cứu thị trường, phân đoạn cạnh những kết quả đã được thì hoạt động huy
  thị trường để đưa ra các sản phẩm huy động động vốn của Agribank Đồng Nai vẫn còn gặp
  vốn phù hợp với các đối tượng khách hàng gửi những khó khăn nhất định, tỷ lệ vốn huy động
  tiền, đặc điểm các địa bàn huy động vốn; xây dùng để đầu tư cho tín dụng trong ngắn hạn

  TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021 159

 12. Kinh tế & Chính sách
  còn chiếm tỷ lệ lớn nên dễ dẫn đến rủi ro cho nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
  hoạt động của chi nhánh. Việt Nam”.
  4. Báo cáo thường niên Ngân hàng Nhà nước 2017-
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 2019.
  1. Agribank Đồng Nai, Báo cáo tổng kết hoạt động
  5. Chính phủ, Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày
  Agribank chi nhánh Đồng Nai các năm 2017 – 2019.
  28/6/2013 về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành
  2. Agribank chi nhánh Đồng Nai, Báo cáo Phân
  Luật bảo hiểm tiền gửi”
  tích tài chính của Agribank Đồng Nai các năm 2017-
  6. Lê Thị Tuyết Hoa – Nguyễn Thị Nhung (2011),
  2019.
  Tiền tệ Ngân hàng, NXB Phương Đông.
  3. Agribank, Quyết định số 600/QĐ/HĐQT ngày
  7. Nguyễn Minh Kiều (2007), Nghiệp vụ ngân hàng
  23 tháng 4 năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị
  hiện đại, NXB Thống Kê Hà Nội.
  Agribank về “Quy chế tổ chức và hoạt động của chi

  SOLUTIONS TO PROMOTE CAPITAL MOBILIZATION AT VIETNAM
  BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT – DONG NAI
  PROVINCE’S BRANCHES
  Tran Van Hung
  Vietnam National University of Forestry – Dong Nai campus

  SUMMARY
  On the basis of using secondary data collected from the business results report of the Bank for Agriculture and
  Rural Development (Agribank) – Dong Nai branch. The article analyzes and evaluates the situation of capital
  mobilization at Agribank – Dong Nai branch. The research results show that in the period 2017-2019,
  Agribank- Dong Nai branch has taken many positive measures, creative, flexible, diversified forms of capital
  mobilization, creating many deposit products suitable to customers’ wishes and mobilized capital in this period
  increased rapidly in various forms of mobilization. Besides the achievements, the capital mobilization activities
  still face many challenges such as fierce competition among commercial banks; the market share is too small
  compared to other commercial banks in the same area; mobilized capital has a fast growth rate but is lower than
  the average growth rate of the other banks; products and services are not yet diversified; mobilization policy
  regime and flexibility in handling work is not high… On that basis, the article proposes a number of
  recommended solutions to improve the efficiency of capital mobilization at Agribank – Dong Nai branch.
  Keywords: banking, capital mobilization, solutions, strengthening.

  Ngày nhận bài : 02/1/2021
  Ngày phản biện : 16/3/2021
  Ngày quyết định đăng : 23/3/2021

  160 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP SỐ 2 – 2021

Download tài liệu Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai File Word, PDF về máy