[Download] Tải Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
Nội dung Text: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Download


Bài viết đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất; Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh giá và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam File Word, PDF về máy

Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

 1. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO LÃI SUẤT TẠI
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  Hà Thị Thanh Nga1, Nguyễn Quế Anh2

  Tóm tắt
  Kết hợp mục tiêu nghiên cứu với việc vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu khoa học, bài viết
  đã giải quyết được một số nội dung quan trọng như: Hệ thống cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị
  rủi ro lãi suất; Làm rõ thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, từ đó có cơ sở đưa ra những đánh
  giá và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương
  mại cổ phần Công thương Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại
  ngân hàng còn một số tồn tại sau: Phương pháp đo lường rủi ro lãi suất còn đơn giản, chưa xác định
  được mức tổn thất cụ thể; Việc sử dụng các công cụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất và công tác
  dự báo lãi suất còn nhiều hạn chế.
  Từ khóa: Khe hở nhạy cảm lãi suất, quản trị rủi ro lãi suất, Vietinbank.
  SOLUTIONS TO IMPROVE INTEREST RATE RISK MANAGEMENT IN THE VIETNAM
  JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE.
  Abstract
  With proper application of science research methods to reach the research objectives, the paper has
  addressed some significant issues such as: systemize the basic theories about interest rate risk
  management, clarify the situation of interest rate risk management, evaluate and suggest some solutions
  to improve interest rate risk management in the Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and
  Trade. The results show that there are some problems in the interest rate risk management of the bank:
  measurements are so simple that it is impossible to determine the specific losses, using derivatives to
  prevent from interest rate risk and forcast the interest rate has some shortcomings.
  Key words: Sensitive interest rate gap, interest rate risk management, Vietinbank.
  JEL classification: G; G21; G24.
  1. Giới thiệu định, quản lý khe hở nhạy cảm lãi suất và quản
  1.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu lý khe hở kỳ hạn.
  Hoạt động quản trị rủi ro lãi suất của Ngân Joel Bessis (2012) đưa ra khái niệm về rủi
  hàng thương mại (NHTM) là nội dung đã được ro lãi suất là rủi ro thu nhập lãi thực sẽ giảm. Đối
  nhiều nhà khoa học trong nước và trên thế giới với các khoản đi vay và cho vay đều có thể đối
  nghiên cứu. mặt với rủi ro lãi suất khi lãi suất thay đổi.
  Timothy W.Koch (2003) nghiên cứu về Nhưng theo tác giả, những khoản vay có lãi suất
  quản trị ngân hàng đã đưa ra các phương pháp đo cố định cũng có rủi ro vì người cho vay với lãi
  lường rủi ro lãi suất thông qua khe hở lãi suất và suất cố định có thể cho vay với lãi suất cao hơn
  khe hở kỳ hạn. Tác giả cũng đưa ra các phương nếu lãi suất tăng và người đi vay sẽ trả lãi suất
  pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng các công cụ thấp hơn nếu lãi suất giảm.
  phái sinh như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng hoán Đỗ Thị Kim Hảo (2005) với đề tài “Giải pháp
  đổi, hợp đồng quyền chọn,… quản lý rủi ro lãi suất tại Agribank”. Tác giả đã
  Peter S.Rose (2004) cho rằng mục tiêu quan phân tích thực trạng rủi ro lãi suất và quản lý rủi ro
  trọng trong quản lý rủi ro lãi suất là hạn chế tới lãi suất tại Agribank giai đoạn từ năm 1999 đến
  mức thấp nhất mọi ảnh hưởng xấu của sự biến năm 2003, đánh giá thực trạng rủi ro lãi suất của
  động lãi suất đến thu nhập của ngân hàng. Ngân ngân hàng bằng việc sử dụng mô hình định giá lại
  hàng cần duy trì tỷ lệ thu nhập lãi cận biên cố để lượng hóa rủi ro. Tác giả cho rằng Agribank nên
  tập trung vào xây dựng chính sách, sử dụng và lựa

  58

 2. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  chọn mô hình lượng hóa, sử dụng các công cụ phái duy trì cơ cấu tài sản và nợ với những kỳ hạn
  sinh để phòng ngừa rủi ro lãi suất. không cân xứng với nhau thì phải chịu những rủi
  Nghiên cứu của Tạ Ngọc Sơn (2010) về ro về lãi trong việc tài trợ tài sản hoặc khi giá trị
  quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh tài sản thay đổi do lãi suất thị trường biến động.
  của NHTM Việt Nam, đây là công trình nghiên Theo Nguyễn Văn Tiến (2012), quản trị rủi
  cứu khá toàn diện về lý luận cơ bản rủi ro lãi suất ro lãi suất trong các NHTM là các biện pháp, các
  và công tác quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt hoạt động tác động tới rủi ro lãi suất, bao gồm
  động của NHTM. Tác giả đã giới thiệu những việc đo lường, xác định giám sát, kiểm soát các
  kinh nghiệm quản lý rủi ro lãi suất tại một số chi rủi ro lãi suất của các tổ chức ngân hàng nhằm
  nhánh nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. hạn chế đến mức tối đa ảnh hưởng xấu tác động
  Tác giả đề xuất giải pháp quản trị bằng phương đến thu nhập của ngân hàng khi lãi suất thay đổi.
  pháp giá trị có thể tồn tại-Value (VaR). Các Thực chất, hoạt động quản trị rủi ro lãi suất là
  NHTM có thể áp dụng phương pháp này trong việc dùng các công cụ tài chính để hạn chế hay
  tương lai và cần có những điều kiện cụ thể. giảm thiểu tổn thất tài chính do rủi ro lãi suất gây
  1.2.Sự cần thiết của vấn đề nghiên cứu ra. Theo quy trình quản trị thì nội dung quản trị
  Tại NHTM cổ phần Công thương Việt Nam rủi ro lãi suất bao gồm: Nhận biết rủi ro lãi suất,
  (Vietinbank), thu nhập ròng từ lãi chiếm tỷ trọng đo lường rủi ro lãi suất và kiểm soát rủi ro lãi suất.
  chủ yếu trong cơ cấu thu nhập của ngân hàng, 2.Phương pháp nghiên cứu
  khi lãi suất trên thị trường biến động sẽ làm ảnh 2.1.Phương pháp thu thập số liệu
  hưởng đến thu nhập từ lãi, giá trị tài sản ròng của Số liệu sử dụng trong bài viết được thu
  ngân hàng. Để phòng ngừa những tác động gây thập từ hai nguồn:
  bất lợi do sự biến động của lãi suất, nâng cao – Thu thập trực tiếp từ Vietinbank, tập trung
  hiệu quả điều hành hoạt động kinh doanh của vào các thông tin phản ánh thực trạng hoạt động
  ngân hàng nhằm hướng tới những thông lệ quốc quản trị rủi ro lãi suất tại Vietinbank thông qua
  tế, nghiên cứu về rủi ro lãi suất, cũng như việc sử các báo cáo thường niên, văn bản quy định và
  dụng các công cụ quản trị rủi ro lãi suất áp dụng kết quả thực hiện, các số liệu từ các phòng ban
  cho Vietinbank là một yêu cầu cần thiết. chức năng của ngân hàng.
  1.3. Cơ sở lý luận về rủi ro lãi suất và quản trị – Thu thập từ các tạp chí, bài báo, website của
  rủi ro lãi suất của NHTM Ngân hàng nhà nước, và các NHTM khác đã công
  Rủi ro lãi suất là một trong những loại rủi ro bố liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro lãi suất
  mang tính đặc trưng của NHTM. Khi lãi suất thị của ngân hàng.
  trường thay đổi thì thu nhập từ cho vay và đầu tư 2.2. Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin,
  cũng như chi phí của tiền gửi và các nguồn vốn dữ liệu
  huy động khác đều bị ảnh hưởng. Ngoài ra, lãi Từ những dữ liệu thứ cấp thu thập được,
  suất thay đổi còn ảnh hưởng đến giá trị thị tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu thống
  trường của tài sản có và tài sản nợ, giá trị vốn kê, tổng hợp, so sánh, phân tích, kết hợp với sử
  chủ sở hữu của ngân hàng. Do đó, khi lãi suất dụng biểu đồ, hình ảnh để phân tích thực trạng
  thay đổi sẽ tác động đến toàn bộ bảng cân đối, hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Vietinbank,
  báo cáo thu nhập của ngân hàng. trên cơ sở đó đánh giá, so sánh, tham chiếu
  Theo Casu và cộng sự (2015), rủi ro lãi suất nhằm đưa ra những kết luận về hoạt động quản
  là rủi ro xuất phát từ sự không phù hợp giữa kỳ trị rủi ro lãi suất tại Vietinbank.
  hạn và quy mô của các khoản mục tài sản có-tài 3. Kết quả nghiên cứu
  sản nợ của định chế tài chính, xảy ra trong quá 3.1.Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro lãi
  trình thực hiện chức năng chuyển hóa tài sản. suất tại NHTM cổ phần Công thương Việt Nam
  Rủi ro lãi suất trong kinh doanh ngân hàng 3.1.1.Biến động của lãi suất từ năm 2012 đến
  là những thiệt hại mà NHTM phải gánh chịu khi 2019
  có sự thay đổi lãi suất trên thị trường. Ngân hàng Thực tế hiện nay cho thấy Ngân hàng nhà

  59

 3. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  nước (NHNN) điều hành thị trường chủ yếu thông trong khoảng từ lãi suất tái chiết khấu đến lãi suất
  qua các lãi suất trong các giao dịch giữa NHNN tái cấp vốn và cũng là công cụ được NHNN ưu
  với các NHTM. Bao gồm: Lãi suất tái chiết khấu, tiên sử dụng nhiều nhất cùng với lãi suất tín phiếu
  lãi suất tái cấp vốn, lãi suất cho vay qua đêm trong để điều tiết lãi suất trên liên ngân hàng. Trong các
  thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù năm gần đây đã có sự thay đổi lớn về lãi suất và
  đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ, lãi suất chính sách của NHNN.
  mua kỳ hạn giấy tờ có giá (lãi suất OMO) và lãi
  suất tín phiếu. Lãi suất OMO thường dao động

  3/2012 3/2013 3/2014 3/2015 3/2016 3/2017 3/2018 3/2019
  Biểu đồ 1: Diễn biến các mức lãi suất điều hành của SBV từ năm 2012 đến năm 2019.
  Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.
  Các mức lãi suất có sự biến động trong giai chế này giúp ngân hàng giám sát, vận hành quản
  đoạn từ năm 2012 đến năm 2019. Lãi suất này có trị rủi ro lãi suất được hiệu quả.
  ảnh hưởng đến lãi suất huy động và lãi suất cho Chính sách quản trị rủi ro lãi suất của
  vay của Vietinbank, do đó sẽ có tác động tới hoạt Vietinbank thể hiện các quy định về vốn chủ sở
  động kinh doanh của ngân hàng và toàn bộ nền hữu, tỷ lệ vốn chủ sở hữu/tổng tài sản theo Basel
  kinh tế. 2 để đảm bảo ngân hàng có đủ vốn trong trường
  3.1.2.Về quy chế, tổ chức quản trị rủi ro lãi suất hợp có tổn thất xảy ra.
  Vietinbank xây dựng chính sách quản trị rủi Công tác quản trị rủi ro lãi suất của ngân
  ro lãi suất với mục tiêu nhằm hạn chế các tổn thất hàng được thực hiện chuyên sâu, toàn diện, mang
  về thu nhập từ lãi cho ngân hàng, duy trì giá trị thị tính hệ thống và được phân chia trách nhiệm
  trường của vốn chủ sở hữu, tận dụng những biến kiểm soát theo 3 vòng.
  động của lãi suất trên thị trường để tối đa hóa lợi Kiểm soát vòng 1: Bộ phận quản lý cân đối
  nhuận trong hạn mức rủi ro được xác định. vốn trực thuộc phòng Quản lý cân đối vốn và Kế
  Ngân hàng có quy chế tổ chức hoạt động hoạch tài chính, chịu trách nhiệm đầu mối phối
  trong lĩnh vực quản trị rủi ro lãi suất, quy định hợp với phòng Đầu tư, các phòng Khách hàng tại
  chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong Trụ sở chính, phòng Kinh doanh ngoại tệ, phòng
  ngân hàng, từ Hội đồng quản trị đến các phòng Định chế tài chính, Sở giao dịch và các Chi nhánh
  ban chuyên môn. chịu trách nhiệm là vòng kiểm soát đầu tiên thực
  Từ năm 2013, Vietinbank đã áp dụng quy hiện quản trị rủi ro lãi suất hàng ngày, bao gồm
  chế quản trị rủi ro lãi suất tương ứng với quy mô các công việc như nhận diện, đánh giá, kiểm soát
  và hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Với cơ và giảm thiểu rủi ro lãi suất của Vietinbank.

  60

 4. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Hội đồng quản trị
  HỘI
  ĐỒNG Ban kiểm soát
  QUẢN
  TRỊ Ủy Ban QLRR

  Ủy Ban ALCO

  BAN
  Tổng giám đốc
  ĐIỀU
  HÀNH

  Phó TGĐ Giám đốc
  Khối rủi ro (CRO)

  Vòng kiểm soát thứ 1
  soát thứ 3 Vòng kiểm soát thứ 2 Vòng kiểm
  CÁC soát thứ 3
  PHÒNG
  Hoạt động kinh doanh vốn và thị trường
  soát thứ 3 Khối Quản lý rủi ro
  BAN Kiểm toán
  NGHIỆP
  Phòng Phòng Phòng Các Sở Giao Các Phòng Phòng Phòng nội bộ
  VỤ
  QL Kinh ĐCTC phòng dịch Chi QLRR QLRR QLRR
  CĐV và doanh khách nhánh TT TD HĐ
  KHTC vốn hàng

  Hình 1: Mô hình quản trị rủi ro lãi suất của NHTM Cổ phần Công thương Việt Nam

  Kiểm soát vòng 2: Phòng Quản lý rủi ro thị Danh mục các khoản đầu tư, cho vay và các
  trường có trách nhiệm xây dựng hệ thống quy tài sản khác nhạy cảm lãi suất của ngân hàng được
  định, quy trình, hướng dẫn quản trị rủi ro lãi suất, cập nhật thường xuyên, liên tục và đánh giá rủi ro
  thiết lập và rà soát hạn mức, giám sát và kiểm lãi suất định kỳ hoặc khi phát sinh tùy theo biến
  soát việc thực hiện quản trị rủi ro lãi suất của các động của thị trường. Đảm bảo việc xác định, nhận
  đơn vị tại vòng 1, thực hiện báo cáo độc lập tình diện rủi ro được thực hiện đa cấp từ bộ phận kinh
  hình rủi ro lãi suất lên Ban lãnh đạo và đơn vị có doanh đến bộ phận chuyên trách về quản trị rủi ro
  liên quan. Phòng Quản lý rủi ro thị trường phối và bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Các biến
  hợp chặt chẽ với các đơn vị vòng 1 đảm bảo mọi động của lãi suất thị trường thường xuyên được
  rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng giám sát, cập nhật, phân tích và dự báo.
  ngày của các đơn vị vòng 1 được nhận diện, đo Những sản phẩm mới, hình thức đầu tư mới
  lường, quản lý chặt chẽ, được báo cáo kịp thời phải được đánh giá các yếu tố rủi ro lãi suất có
  đến các đơn vị có liên quan. thể xảy ra bởi bộ phận chuyên trách về quản trị
  Kiểm soát vòng 3: Bộ phận kiểm toán nội rủi ro lãi suất và bộ phận thực hiện nghiệp vụ.
  bộ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ theo Sau khi nhận diện các dấu hiệu rủi ro lãi
  quy định tại các đơn vị vòng 1, vòng 2 đảm bảo suất, ngân hàng phát hiện rủi ro sẽ tiến hành
  việc thực hiện quản trị rủi ro lãi suất được thực phân tích khả năng xảy ra rủi ro. Nếu rủi ro lãi
  hiện đầy đủ và có hiệu quả ở hai vòng trên. suất có khả năng xảy ra, thì ngân hàng tiếp tục
  3.1.3.Thực trạng nhận biết rủi ro lãi suất tại tiến hành đo lường rủi ro phát sinh.
  NHTM cổ phần Công thương Việt Nam 3.1.4.Thực trạng đo lường rủi ro lãi suất
  Rủi ro lãi suất của Vietinbank có thể xuất Khi đo lường rủi ro phát sinh, ngân hàng có
  phát từ hoạt động đầu tư, hoạt động huy động thể kết hợp các phương pháp đo lường định tính
  vốn và cho vay. và phương pháp đo lường định lượng. Kết quả
  của việc đo lường rủi ro phát sinh được ghi chép

  61

 5. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  đầy đủ, bao gồm các nội dung như: loại rủi ro, từ lãi, cho biết mức độ thay đổi thu nhập ròng từ
  giá trị tổn thất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng. lãi của ngân hàng trước các biến động lãi suất thị
  Căn cứ đo lường rủi ro lãi suất là: Cơ cấu tài trường, thông qua việc phân tích khe hở nhạy
  sản-nợ của ngân hàng, chênh lệch kỳ hạn, lãi suất cảm lãi suất.
  giữa nguồn vốn huy động, sản phẩm đầu tư và lãi Số liệu tại Bảng 1 mô tả cách đo lường rủi
  suất thị trường, cơ chế lãi suất của tài sản, của nợ ro lãi suất bằng mô hình định giá lại tại thời điểm
  (là lãi suất cố định hay lãi suất thả nổi), độ nhạy 31/12/2018 của Vietinbank. Giai đoạn năm
  cảm đối với biến động của lãi suất; Số liệu thống 2017-2018 là giai đoạn khó khăn đối với nền
  kê về mức lãi suất của các kỳ hạn, loại tiền; Chính kinh tế Việt Nam, do đó NHNN định hướng điều
  sách điều hành lãi suất hiện hành của NHNN hoặc hành giảm lãi suất. Đây là giải pháp phù hợp với
  trong khu vực có ảnh hưởng trực tiếp tới Việt diễn biến của nền kinh tế, góp phần tích cực hỗ
  Nam; Dự báo các chỉ số kinh tế vĩ mô. trợ tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp
  Về phương pháp đo lường rủi ro: Hiện nay, trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của ngân
  Vietinbank áp dụng mô hình định giá lại để đo hàng. Với định hướng đó, Vietinbank đã liên tục
  lường rủi ro lãi suất. Đối với phương pháp này, giảm lãi suất huy động và cho vay.
  ngân hàng phân tích mức thay đổi thu nhập ròng
  Bảng 1: Khe hở tài sản và nợ nhạy cảm lãi suất ngày 31/12/2018
  Đơn vị tính: Triệu đồng
  Không chịu
  Chỉ tiêu Quá hạn Đến 1 tháng Từ 1-3 tháng Từ 3-6 tháng Từ 6-12 tháng Từ 1-5 năm Trên 5 năm Tổng
  lãi
  Tài sản
  19.971.532 67.146.180 449.123.824 286.959.644 215.368.969 59.670.525 58.870.415 23.184.226 1.180.295.315
  có (ISA)
  Tỷ trọng
  1,69 5,69 38,05 24,31 18,25 5,06 4,99 1,96 100
  (%)
  Tài sản
  – 44.592.361 277.422.045 229.059.764 208.127.765 204.626.887 132.003.063 726.754 1.096.558.639
  nợ (ISL)
  Tỷ trọng
  – 4,07 25,30 20,89 18,98 18,66 12,04 0,07 100
  (%)
  ISGAP 19.971.532 22.553.819 171.701.779 57.899.880 7.241.204 (144.956.362) (73.132.648) 22.457.472 83.736.676
  ISGAP
  cộng – – 171.701.779 229.601.659 236.842.863 91.886.501 18.753.853 41.211.325
  dồn
  Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018 của Vietinbank.

  Đơn vị tính: triệu đồng
  500,000,000

  400,000,000

  300,000,000
  Tài sản có nhạy cảm lãi suất
  (ISA)
  200,000,000
  Tài sản nợ nhạy cảm lãi suất
  (ISL)
  100,000,000
  ISGAP

  Đến 1 Từ 1-3 Từ 3-6 Từ 6- Từ 1-5 Trên 5
  (100,000,000) tháng tháng tháng 12 năm năm
  tháng
  (200,000,000)

  Biểu đồ 2: Trạng thái tài sản và nợ nhạy cảm với lãi suất, khe hở nhạy cảm lãi suất
  (31/12/2018)
  Nguồn: Báo cáo thường niên năm 2018 của Vietinbank

  62

 6. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Qua biểu đồ 2, ta thấy về tổng thể Đối với Vietinbank, năm 2018 lợi nhuận sau
  Vietinbank có khe hở nhạy cảm lãi suất tuyệt đối thuế chỉ đạt 5.416.429 trđ, giảm 2.042.473 trđ so
  dương, do đó ngân hàng sẽ chịu rủi ro lãi suất khi với năm 2017. Một trong những nguyên nhân
  lãi suất thị trường giảm và sẽ gia tăng lợi nhuận làm giảm lợi nhuận là do chênh lệch lãi suất
  ròng nếu lãi suất thị trường tăng. Khe hở nhạy không đạt như kỳ vọng. Năm 2018, Vietinbank
  cảm lãi suất tập trung nhiều nhất tại kỳ hạn 1 thực hiện chủ trương của NHNN là điều chỉnh
  tháng đạt 171.701.779 trđ. Kỳ hạn đến 1 tháng giảm lãi suất cho vay khiến cho chênh lệch lãi
  tiếp tục là kỳ nhạy cảm lãi suất sẽ có biến động suất bình quân đầu vào – đầu ra của ngân hàng bị
  mạnh nhất, ảnh hưởng lớn nhất đến lợi nhuận thu hẹp mặc dù huy động vốn và dư nợ cho vay
  ròng của ngân hàng trong trường hợp lãi suất có đều tăng so với năm 2017 nhưng thu nhập thuần
  các diễn biến bất lợi (mức tăng/giảm lợi nhuận từ lãi giảm so với năm 2017.
  ròng là +/- 1.717.017 trđ nếu biến động lãi suất 3.1.5.Thực trạng kiểm soát rủi ro lãi suất
  +/-1%). Tại các kỳ hạn nhạy cảm đến 1 tháng, 1- Tại Vietinbank, hoạt động kiểm soát rủi ro
  3 tháng, 3-6 tháng và trên 5 năm, khe hở nhạy lãi suất được thực hiện thường xuyên và đồng
  cảm lãi suất dương, do đó ngân hàng gặp bất lợi bộ, có sự phối hợp với các bộ phận quản trị rủi ro
  nếu lãi suất thị trường giảm, có lợi nếu lãi suất lãi suất chuyên trách, bộ phận kinh doanh và các
  thị trường tăng; Tại các kỳ hạn nhạy cảm 6-12 bộ phận khác có liên quan. Hoạt động này được
  tháng, 1-5 năm, khe hở nhạy cảm lãi suất âm, do tiến hành trong quá trình xây dựng sản phẩm mới
  đó ngân hàng gặp bất lợi nếu lãi suất thị trường hoặc thực hiện các hình thức đầu tư mới, các bộ
  tăng, có lợi nếu lãi suất thị trường giảm. phận thực hiện nghiệp vụ, bộ phận chuyên trách
  Với cơ cấu phân bổ tài sản có nhạy cảm lãi về quản trị rủi ro lãi suất phương án, quy trình
  suất và tài sản nợ nhạy cảm lãi suất hiện tại, để kiểm soát rủi ro.
  phòng ngừa rủi ro cho ngân hàng, khuyến nghị * Kiểm soát chấp hành các hạn mức
  tại một số kỳ hạn có khe hở nhạy cảm lãi suất lớn – Kiểm soát NIM, duy trì tỷ lệ thu nhập lãi
  như sau: (i) Tại kỳ hạn có khe hở nhạy cảm lãi cận biên
  suất đến 1 tháng, từ 1-3 tháng, trên 5 năm có Mục tiêu của quản trị rủi ro lãi suất là đảm
  chênh lệch nhạy cảm lãi suất tại các kỳ hạn là bảo thu nhập dự kiến ở mức tương đối ổn định
  lớn, với xu hướng lãi suất được dự đoán sẽ giảm với bất kỳ sự thay đổi của lãi suất. Đối với
  trong giai đoạn tới, để giảm thiểu rủi ro lãi suất Vietinbank mục tiêu là duy trì tỷ lệ thu nhập lãi
  tiềm ẩn đối với ngân hàng, khuyến nghị xem xét cận biên (NIM) ở mức ổn định.
  giảm chênh lệch tại kỳ hạn này bằng cách giảm NIM = [(Thu nhập từ lãi-Chi phí từ
  ISA (giá trị tài sản nhạy cảm lãi suất), tăng ISL lãi)/Tổng tài sản Có sinh lời]*100
  (giá trị nợ nhạy cảm lãi suất) tại các kỳ hạn này. Khi chi phí huy động vốn tăng nhanh hơn
  (ii) Tại kỳ hạn nhạy cảm lãi suất 6-12 tháng, 1-5 lãi thu từ hoạt động cho vay và đầu tư hoặc lãi
  năm chênh lệch nhạy cảm lãi suất tại kỳ hạn này thu từ hoạt động cho vay và đầu tư giảm nhanh
  là khá lớn, khuyến nghị giảm chênh lệch tại khe hơn chi phí huy động vốn thì NIM sẽ bị thu hẹp
  hở nhạy cảm lãi suất để giảm thiểu rủi ro lãi suất lại, rủi ro lãi suất xảy ra.
  tiềm ẩn đối với ngân hàng.

  63

 7. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Đơn vị tính: %
  NIM
  004

  003 003
  003 002 003
  003
  002
  002

  002 NIM

  001

  001


  Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018
  Biểu đồ 3: Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên của Vietinbank
  Nguồn: Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2016, 2017,2018 của Vietinbank
  Qua biểu đồ 3, cho thấy tỷ lệ thu nhập lãi hành lang pháp lý giúp cho hoạt động quản trị rủi
  cận biên (NIM) trong giai đoạn từ năm 2014 đến ro lãi suất của toàn ngân hàng đạt hiệu quả.
  năm 2018 có nhiều sự thay đổi, cao nhất là năm Thứ hai, mô hình tổ chức quản trị rủi ro lãi
  2014 đạt 2,87% và thấp nhất là năm 2018 là suất tại Vietinbank ngày càng được hoàn thiện.
  2,02%. Thu nhập thuần từ lãi chiếm tỷ trọng lớn Từ năm 2013, ngân hàng đã có nhiều thay đổi
  trong cơ cấu lợi nhuận của Vietinbank. Khi tốc trong mô hình quản trị rủi ro tuân theo thông lệ
  độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng cao cộng quốc tế về quản trị rủi ro hiện đại, ngân hàng
  với tỷ lệ thu nhập lãi cận biên cao sẽ góp phần thực hiện mô hình 3 vòng kiểm soát. Vietinbank
  tăng thêm hiệu quả hoạt động của Vietinbank đã thành lập Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban
  trong giai đoạn 2014-2018. ALCO, khối quản trị rủi ro để giám sát và quản
  – Kiểm soát khe hở nhạy cảm lãi suất trị các loại rủi ro trong kinh doanh. Bộ phận
  Để hạn chế tổn thất về giá trị của tài sản có và nghiên cứu thị trường và dự đoán về lãi suất đã
  tài sản nợ của ngân hàng khi lãi suất thị trường có phát huy tác dụng và có đóng góp vào hoạt động
  biến động. Vietinbank đã xây dựng và kiểm soát quản trị rủi ro lãi suất. Do vậy, khi lãi suất thị
  thực hiện hạn mức khe hở tài sản và nợ nhạy cảm trường thay đổi đột biến thì Vietinbank đã chủ
  lãi suất với các kỳ hạn như: Dưới 1 tháng, từ 1-3 động thay đổi lãi suất phù hợp với tình hình thị
  tháng, từ 3-6 tháng, từ 6-12 tháng, từ 1-5 năm và trường, tạo điều kiện cho ngân hàng thu hút được
  trên 5 năm. Trên cơ sở những tính toán khe hở khách hàng cũng như cạnh tranh trên thị trường.
  nhạy cảm lãi suất, ngân hàng điều chỉnh khe hở Thứ ba, ngân hàng chú trọng đến đo lường rủi ro
  nhạy cảm lãi suất căn cứ vào những dự đoán về lãi suất bằng việc áp dụng mô hình định giá lại,
  biến động của lãi suất thị trường. có hướng dẫn cụ thể từng bước thực hiện. Thứ
  *Sử dụng các công cụ phái sinh tư, Vietinbank đã xây dựng hệ thống thông tin,
  Hiện nay, NHNN đã chính thức cung cấp báo cáo về hoạt động quản trị rủi ro lãi suất, giúp
  rộng rãi các công cụ phái sinh phòng ngừa rủi ro ngân hàng có cơ sở dữ liệu đầy đủ phục vụ yêu
  lãi suất. Tuy nhiên, việc áp dụng các công cụ này cầu quản lý toàn diện, hiệu quả trong quản trị nội
  vẫn chưa được Vietinbank triển khai mạnh mẽ nên bộ ngân hàng.
  việc sử dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro lãi suất 3.2.2. Những tồn tại trong hoạt động quản trị rủi
  bằng các công cụ phái sinh còn rất khiêm tốn. ro lãi suất
  3.2. Đánh giá về hoạt động quản trị rủi ro lãi Thứ nhất, phương pháp đo lường rủi ro lãi
  suất tại NHTM cổ phần Công thương Việt Nam suất còn đơn giản, chưa xác định cụ thể được
  3.2.1.Những kết quả đạt được mức tổn thất. Hiện nay, Vietinbank sử dụng
  Thứ nhất, ngân hàng đã ban hành được phương pháp định giá lại để đo lường rủi ro lãi
  chính sách quản trị rủi ro lãi suất, đây là cơ sở suất, đây là phương pháp có nhiều nhược điểm.
  Phương pháp này mới chỉ biết được giá trị thu

  64

 8. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  nhập ròng sẽ thay đổi như thế nào khi lãi suất Phương pháp phương sai, hiệp phương sai;
  thay đổi, nhưng chưa chỉ ra tổn thất là bao nhiêu, Phương pháp phân tích quá khứ; Phương pháp
  do đó hiệu quả quản trị rủi ro lãi suất sẽ không ma trận rủi ro; Phương pháp mô phỏng.
  cao. Ngân hàng mới chỉ dừng lại ở việc thay đổi Vietinbank nên có kế hoạch triển khai ứng
  hay tái cấu trúc cơ cấu tài sản và nợ hay xác định dụng các mô hình quản lý tiên tiến đối với các
  khuynh hướng rủi ro chứ chưa lượng hóa rủi ro hoạt động kinh doanh của ngân hàng, trong đó có
  như thế nào để tìm cách điều tiết thích hợp. mô hình tính VaR đối với quản trị rủi ro lãi suất.
  Thứ hai, việc sử dụng các công cụ và biện Ban đầu, ngân hàng nên áp dụng phương pháp
  pháp quản trị còn hạn chế trong phòng ngừa rủi ro tính VaR cơ bản là phương pháp phân tích quá
  lãi suất. Ngân hàng chưa thực hiện toàn diện những khứ. Nếu vận dụng phương pháp tính VaR này,
  biện pháp cần thiết để phòng ngừa rủi ro lãi suất. ngân hàng nên đưa vào vòng kiểm soát thứ 2
  Cụ thể, Vietinbank chủ yếu áp dụng chính sách lãi trong Hình 1: Mô hình quản trị rủi ro lãi suất của
  suất thả nổi đối với cho vay trung và dài hạn, chưa Vietinbank.
  sử dụng biện pháp tích cực để duy trì cân xứng về 3.3.2. Tăng cường sử dụng công cụ phái sinh vào
  kỳ hạn giữa tài sản có và tài sản nợ. Ngoài ra, ngân phòng ngừa rủi ro lãi suất
  hàng rất hạn chế sử dụng các công cụ phái sinh trên Vietinbank đã đưa ra hướng dẫn sử dụng
  thị trường để phòng ngừa rủi ro lãi suất, vì do các các nghiệp vụ phái sinh để phòng ngừa rủi ro lãi
  NHTM cũng như thị trường tài chính ở Việt Nam suất, nhưng việc áp dụng trong công tác phòng
  chưa phát triển. ngừa rủi ro lãi suất của ngân hàng còn rất hạn
  Thứ ba, công tác dự báo lãi suất còn nhiều chế. Đây là giải pháp mà ngân hàng cần hoàn
  hạn chế. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tồn tại này thiện trong hoạt động quản trị và phòng ngừa rủi
  là do phương pháp và công tác dự báo lạc hậu, hệ ro lãi suất hiện nay.
  thống dữ liệu thông tin phục vụ công tác dự báo Các sản phẩm phái sinh muốn được giao
  không đầy đủ và đồng bộ. Vietinbank dự báo lãi dịch trên thị trường cần được khách hàng nhận
  suất chủ yếu dựa vào các dữ liệu lịch sử, thông thức được tính hữu dụng và giá trị sử dụng của
  tin về cung cầu vốn trên thị trường, phân tích nó. Sản phẩm phái sinh chỉ có thể được sử dụng
  đường cong lãi suất và nguồn phân tích từ các tổ khi cả ba đối tượng khách hàng, nhà phát hành
  chức chuyên nghiệp. Đối với những phương và nhà hoạch định chính sách nhận thức được
  pháp dự báo dựa vào các mô hình đã được kiểm tầm quan trọng của sản phẩm đó. Xây dựng nhận
  định bằng kỹ thuật thống kê kinh tế lượng để thức là một quá trình dài, cần phối hợp tuyên
  lượng hóa các quan hệ mang tính chất thống kê, truyền, hội thảo, giáo dục-đào tạo cho đến tiếp
  toán học thì ngân hàng chưa sử dụng. thị, quảng bá về sản phẩm.
  3.3. Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị 3.3.3.Nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất
  rủi ro lãi suất tại NHTM cổ phần Công thương `Việc nghiên cứu, dự báo biến động lãi suất
  Việt Nam chưa được quan tâm đúng mức, chủ yếu nghiên
  3.3.1. Áp dụng mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR) cứu đánh giá số liệu quá khứ để đo lường những
  nhằm lượng hóa rủi ro lãi suất thiệt hại mà ngân hàng gặp phải. Khi lãi suất có
  Mô hình giá trị chịu rủi ro (VaR) được sử nhiều biến động, ngân hàng cần tính được mức
  dụng như là một công cụ đo lường định lượng độ biến động của lãi suất và thiệt hại mà ngân
  hữu hiệu nhất hiện nay. Phần lớn các NHTM trên hàng sẽ phải gánh chịu từ việc thay đổi lãi suất,
  thế giới đều đang sử dụng mô hình VaR để xác từ đó giúp cho ngân hàng lựa chọn được biện
  định mức độ chịu rủi ro tối đa đối với hoạt động pháp để phòng ngừa rủi ro lãi suất hiệu quả.
  kinh doanh của ngân hàng, từ đó các ngân hàng Ngân hàng nên xây dựng dự báo ngắn hạn,
  có thể đưa ra các yêu cầu tối thiểu liên quan đến trung hạn và dài hạn biến động lãi suất bằng các
  rủi ro lãi suất. phương pháp (phương pháp chuyên gia, phương
  Mô hình VaR được xây dựng trên cơ sở lý pháp hồi quy và dựa vào dãy số thời gian) để kịp
  thuyết xác suất, thống kê và được phát triển bởi thời điều chỉnh và phòng ngừa rủi ro lãi suất. Sau
  các nhà khoa học và toán học tài chính. VaR khi dự báo biến động lãi suất, ngân hàng nên lập
  được hiểu là số tiền tổn thất lớn nhất cho một quỹ dự phòng rủi ro lãi suất. Hàng quý, ngân
  danh mục đầu tư có thể bị thua lỗ với một mức hàng nên có kế hoạch trích lập dự phòng rủi ro
  độ tin cậy xác định thường là 95% hoặc 99%. theo quy định của NHNN để xử lý kịp thời khi
  VaR được chuẩn hóa quốc tế trong tiêu chuẩn rủi ro lãi suất xảy ra, đảm bảo cho quá trình hoạt
  Basel II cho các ngân hàng. động kinh doanh của ngân hàng được diễn ra
  VaR có 4 phương pháp xác định, bao gồm: bình thường và liên tục.

  65

 9. Chuyên mục: Tài chính – Ngân hàng – TẠP CHÍ KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH SỐ 12 (2020)

  Ngân hàng phải nâng cao chất lượng các giả đã tập trung nghiên cứu và thực hiện được
  công cụ đo lường rủi ro và tiếp tục áp dụng các các mục tiêu như: Làm rõ luận cứ khoa học về
  công cụ đo lường rủi ro mới hiện đại. Nâng cao rủi ro lãi suất và quản trị rủi ro lãi suất của
  khả năng dự báo và thực hiện tốt vai trò tư vấn NHTM; Phân tích thực trạng quản trị rủi ro lãi
  về lãi suất cho vay đối với khách hàng để giúp suất theo quy trình tại Vietinbank giai đoạn
  phòng ngừa và hạn chế rủi ro cho khách hàng và 2014-2018, từ đó đưa ra đánh giá thực trạng quản
  cho cả ngân hàng. trị rủi ro lãi suất của Vietinbank, chỉ ra những kết
  4. Kết luận quả đạt được, những hạn chế trong quản trị rủi ro
  Với những cải cách về tổ chức, quản lý, lãi suất; Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng
  công nghệ, Vietinbank đã đạt được nhiều thành quản trị rủi ro lãi suất của ngân hàng, bài viết
  tựu vượt bậc trong hoạt động kinh doanh. Tuy đưa ra những giải pháp hoàn thiện hoạt động
  nhiên, với những bất lợi về tình hình kinh tế vĩ quản trị rủi ro lãi suất của Vietinbank trong thời
  mô và sự ra đời của nhiều sản phẩm mới gần đây, gian tới.
  ngân hàng đã phải đối mặt và chịu không ít tổn Đây là sản phẩm khoa học của đề tài NCKH
  thất do rủi ro lãi suất gây nên. Trên cơ sở vận sinh viên mã số SV2019-BA-06
  dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, tác
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  [1]. Basel Committee on Banking Supervision. (2001). Principles for the Management and Supervision
  of Interest Rate Risk. Bank for International Settlements.
  [2]. Joel Bessis. (2012). Quản trị rủi ro trong ngân hàng. Hồ Chí Minh: Nhà xuất bản Lao động Xã hội.
  [3]. Đỗ Thị Kim Hảo. (2005). Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển
  nông thôn Việt Nam. Luận án, Kinh tế. Học viện Ngân hàng, Hà Nội.
  [4]. Peter S. Rose. (2004). Quản trị ngân hàng thương mại. Hà Nội: Nhà xuất bản Tài chính, Trường Đại
  học Kinh tế Quốc dân.
  [5]. Tạ Ngọc Sơn. (2010). Quản lý rủi ro lãi suất trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại
  Việt Nam. Luận án, Kinh tế. Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.
  [6]. Nguyễn Văn Tiến. (2012). Quản trị rủi ro trong kinh doanh ngân hàng. Hà Nội, Nhà xuất bản
  Thống kê.
  [7]. Timothy W.Koch. (2003). Bank management. Cincinnati, Ohio:South-Western.
  [8].Vietinbank. Báo cáo thường niên các năm 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

  Thông tin tác giả:
  1. Hà Thị Thanh Nga Ngày nhận bài: 03/03/2020
  – Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế & QTKD Ngày nhận bản sửa: 10/3/2020
  – Địa chỉ email: hathithanhnga@tueba.edu.vn Ngày duyệt đăng: 29/3/2020
  2. Nguyễn Quế Anh
  – Đơn vị công tác: Lớp K13 – TCDN -Trường ĐH Kinh tế & QTKD

  66

Download tài liệu Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam File Word, PDF về máy