[Download] Tải Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương – Tải về File Word, PDF

Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
Nội dung Text: Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Download


Bài viết nghiên cứu thực trạng công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tìm ra những hạn chế trong công tác này. Từ đó, đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, giúp các nhà quản trị xác định một cách chính xác mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận, hướng đến thực hiện mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương File Word, PDF về máy

Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương

 1. NGÀNH KINH TẾ

  Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí
  sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp
  trên địa bàn tỉnh Hải Dương
  Solutions to complete of the estimation of production
  and business costs in enterprises
  Vũ Thị Lý
  Email: lyvu1985@gmail.com
  Trường Đại học Sao Đỏ
  Ngày nhận bài: 30/10/2018
  Ngày nhận bài sửa sau phản biện: 03/03/2019
  Ngày chấp nhận đăng: 29/3/2019

  Tóm tắt
  Trong các chức năng của các nhà quản trị, chức năng lập kế hoạch là chức năng đầu tiên, quan trọng
  nhằm định hướng cho doanh nghiệp phát triển trong ngắn hạn và dài hạn. Một công cụ giúp các nhà
  quản trị thực hiện được tốt chức năng của mình đó là dự toán chi phí sản xuất kinh doanh. Bài báo
  nghiên cứu thực trạng công tác lập dự toán sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tìm ra những
  hạn chế trong công tác này. Từ đó, đưa ra giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất
  kinh doanh, giúp các nhà quản trị xác định một cách chính xác mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể cho các bộ
  phận, hướng đến thực hiện mục tiêu chung của toàn doanh nghiệp.
  Từ khóa: Lập dự toán; chi phí sản xuất kinh doanh; dự toán chi phí.

  Abstract
  In the functions of administrators, planning function is the first and important function to orient businesses
  to develop in the short and long term. A tool to help executives well perform their functions is to estimate
  production and business costs. The paper examines the current status of the production and business
  estimation of enterprises, finding out the limitations in this work. Since then, offering solutions to improve
  the cost estimation of production and business costs, to help managers determine the exact objectives
  and specific tasks for the departments, aiming to achieve the goals general of the whole business.
  Keywords: Estimation; cost of production and business; cost estimates.

  1. TỔNG QUAN VỀ DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN Do vậy, dự toán là bức tranh tổng thể về hoạt động
  XUẤT KINH DOANH kinh tế, tài chính của doanh nghiệp, thông qua dự
  toán các nhà quản trị sẽ có trách nhiệm hơn trong
  Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh là sự ước tính
  về các chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản lý của mình. [2] của doanh nghiệp trong tương lai, chỉ rõ các khoản Hiện nay có nhiều phương pháp lập dự toán chi
  chi phí doanh nghiệp sẽ bỏ ra cho những công phí sản xuất kinh doanh như: phương pháp gia
  việc cần thực hiện, có tính đến sự tác động của tăng – lập dự toán trên cơ sở quá khứ; phương
  các nhân tố chủ quan và khách quan. pháp thời gian; phương pháp lập dự toán dựa trên
  Dự toán chi phí sản xuất kinh doanh cụ thể hóa cấp không;… Mỗi phương pháp đều có ưu điểm,
  hoạt động của doanh nghiệp thành hệ thống chi nhược điểm nên tùy thuộc vào quy mô, loại hình
  tiêu dưới dạng số lượng và giá trị. Từ đó, giúp các hoạt động mà mỗi doanh nghiệp lựa chọn phương
  nhà quản trị phát hiện những điểm mạnh điểm yếu pháp lập dự toán phù hợp.
  trong công tác quản lý để có những cơ sở phân
  Tại Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt
  tích, lường trước được những khó khăn trước khi
  là các doanh nghiệp vừa và nhỏ lựa chọn phương
  chúng xảy ra và có những biện pháp khắc phục
  pháp lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trên
  kịp thời. [1] cơ sở quá khứ vì phương pháp này đơn giản, dễ
  hiểu, thời gian lập ít, chi phí lập dự toán thấp, dễ
  Người phản biện: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Bất phân bổ cho các nhân viên cấp dưới hơn; đồng
  2. TS. Nguyễn Minh Tuấn thời ngăn chặn xung đột giữa các giám đốc bộ

  Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 63

 2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  phận vì phương pháp này được áp dụng nhất phí sản xuất chung như: chi phí khấu hao, sửa
  quán trong toàn đơn vị. Mặt khác, phương pháp chữa và bảo trì máy móc, thiết bị…
  này nhìn thấy một cách nhanh chóng tác động của – Chi phí ngoài sản xuất: chi phí bán hàng: chi
  sự thay đổi. phí vận chuyển, chi phí bao bì;… chi phí quản lý
  doanh nghiệp: chi phí văn phòng phẩm, chi phí
  2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN CHI mua ngoài… dùng cho quản lý. [3] PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH
  – Về công tác lập dự toán chi phí sản xuất
  NGHIỆP
  kinh doanh:
  Hiện nay, công tác kế toán quản trị chi phí nói + Quy trình lập dự toán chi phí sản xuất kinh
  chung và công tác lập dự toán chi phí sản xuất
  doanh tại các doanh nghiệp thường được áp dụng
  kinh doanh của doanh nghiệp được xem xét trên
  theo mô hình kết hợp. Dự toán chi phí sản xuất
  các khía cạnh sau:
  kinh doanh tại các doanh nghiệp thường được lập
  – Về tổ chức bộ máy kế toán: Tại các doanh nghiệp
  với sự phối hợp của các phòng kế toán, phòng
  hiện nay thường tổ chức bộ phận làm công tác kế
  kế hoạch – sản xuất, phòng tổ chức cán bộ thanh
  toán ban đầu ở các phân xưởng và các đội sản
  xuất. Cuối tháng dữ liệu được tập trung về phòng tra và phòng kinh doanh. Trong đó, phòng kế toán
  kế toán công ty để xử lý. Hình thức kế toán áp sẽ cung cấp thông tin về tình hình thực hiện dự
  dụng tại các công ty chủ yếu là hình thức nhật toán của năm trước kết hợp với các định mức
  ký chung hoặc chứng từ ghi sổ. Phòng kế toán tiêu chuẩn như định mức tiêu hao nguyên vật liệu,
  tại các công ty hầu hết chỉ tổ chức bộ phận kế định mức tiền lương… lấy từ phòng kế hoạch –
  toán tài chính, không có bộ phận chuyên trách sản xuất và phòng tổ chức cán bộ thanh tra cùng
  làm công tác kế toán quản trị, nhưng công tác kế với các thông tin về mối quan hệ cung – cầu, tình
  toán quản trị vẫn được phần nào thực hiện bởi hình tăng trưởng, nhu cầu của ngành cà phê trên
  kế toán trưởng. thị trường có được từ phòng kinh doanh. Căn cứ
  – Về đặc điểm chi phí sản xuất tại các doanh vào các dữ liệu trên cùng với kế hoạch kinh doanh
  nghiệp: Chi phí thường được chia thành: của công ty, kế toán trưởng lập bảng dự toán chi
  + Chi phí sản xuất gồm: chi phí nguyên vật liệu phí sản xuất. [4] trực tiếp như: chi phí vải, cúc, chỉ, chi phí phân Qua quá trình khảo sát tại một số các doanh
  bón, thuốc trừ sâu…; chi phí nhân công trực tiếp nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong tháng 12
  như: tiền lương, các khoản trích theo lương…; chi năm 2017, thu được số liệu như bảng 1.
  Bảng 1. Bảng tổng hợp kết quả khảo sát tình hình lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh tại một số
  doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương tháng 12 năm 2017

  Thực hiện dự toán Lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

  Các loại dự toán Tỷ trọng/tổng Doanh Doanh
  TT Doanh Lĩnh
  sản xuất kinh doanh Số số doanh nghiệp nghiệp nghiệp
  nghiệp vực
  lượng được khảo sát thương mại, xây
  sản xuất khác
  (%) dịch vụ dựng

  Dự toán chi phí nguyên vật liệu
  1 102 85 58 31 11 2
  trực tiếp
  Dự toán chi phí nhân công trực
  2 102 85 58 31 11 2
  tiếp
  3 Dự toán chi phí sản xuất chung 102 85 58 31 11 2
  4 Dự toán hàng tồn kho 76 63,3 54 22 0 0
  5 Dự toán tiêu thụ 88 73,3 56 30 0 2
  6 Dự toán giá vốn hàng bán 102 85 58 31 11 2
  Dự toán bán hàng và quản lý
  7 69 57,5 49 20 0 0
  doanh nghiệp
  8 Dự toán tiền 37 30,8 20 8 9 0
  9 Dự toán bảng cân đối kế toán 76 63,3 51 19 6 0
  Dự toán báo cáo kết quả hoạt
  10 76 63,3 51 19 6 0
  động kinh doanh

  64 Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019

 3. NGÀNH KINH TẾ

  Qua quá trình khảo sát, có một vài nhận xét sau: doanh nghiệp thực hiện lập tất cả các loại dự toán.
  Đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh
  – Các doanh nghiệp áp dụng việc lập dự toán vào
  vực sản xuất và thương mại dịch vụ. Các doanh
  quá trình sản xuất – kinh doanh chiếm một tỷ trọng
  nghiệp xây dựng thì chủ yếu lập dự toán theo
  lớn trong tổng thể các doanh nghiệp. Cụ thể thông
  từng công trình: trong đó dự toán chi tiết chủ yếu
  qua việc khảo sát 120 doanh nghiệp trên địa bàn
  tập trung vào chi phí xây dựng, giá vốn của mỗi
  tỉnh Hải Dương tại tháng 12 năm 2017, về cơ bản công trình. Trên cơ sở đó báo giá, dự toán doanh
  có 102 doanh nghiệp đang thực hiện việc lập dự thu công trình xây dựng. Các doanh nghiệp hoạt
  toán chiếm tới 85%, còn lại 18 doanh nghiệp không động ở các lĩnh vực khác như nông, lâm nghiệp,
  thực hiện việc lập bất kỳ loại dự toán nào, chiếm tỷ chăn nuôi, thủ công truyền thống… thì hầu như
  trọng 15% trên tổng số doanh nghiệp được khảo không thực hiện công tác dự toán chi phí sản xuất
  sát. Điều này cho thấy, việc áp dụng lập dự toán kinh doanh.
  trong các doanh nghiệp là rất phổ biến trong quá
  trình hội nhập hiện nay của Việt Nam. Tuy nhiên Điển hình cho loại hình công ty sản xuất: Tại Công
  vẫn có một số ít các doanh nghiệp không quan ty TNHH MAYTBT – một công ty chuyên sản xuất
  tâm đến công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh hàng may mặc xuất khẩu phục vụ mọi nhu cầu thị
  doanh hoặc có quan tâm cũng chỉ ở mức độ sơ trường. Chi phí sản xuất đặc biệt quan trọng đối
  sài, không có hệ thống, thiếu đồng bộ. với doanh nghiệp vì hoạt động sản xuất là hoạt
  động tạo nên lợi nhuận chủ yếu cho công ty. Công
  – Việc lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh ty TNHH MAYTBT lập dự toán tương đối chi tiết
  nói chung chủ yếu phục vụ cho công tác quản trị và đầy đủ các khoản mục về chi phí nguyên vật
  doanh nghiệp. Một số loại dự toán liên quan đến liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản
  báo cáo tài chính, doanh nghiệp lập phục vụ cho xuất chung. Tất cả các công đoạn trong công tác
  cả công tác kế toán tài chính và quản trị doanh lập dự toán đều được liên kết với nhau hết sức
  nghiệp như: dự toán bảng cân đối kế toán, dự chặt chẽ.
  toán báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh…
  Công tác lập dự toán chi phí sản xuất cho năm
  – Trong số các doanh nghiệp có thực hiện việc lập 2018 tại Công ty TNHH MAYTBT được thực hiện
  dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, phần lớn các tại thời điểm tháng 12 năm 2017 như bảng 2.

  Bảng 2. Bảng dự toán nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty TNHH MAYTBT năm 2018 (ĐVT: 1.000 đồng)

  Quý
  Chỉ tiêu Cả năm
  1 2 3 4
  1. Khối lượng sản xuất dự kiến (sản phẩm) 20.262 20.333,5 16.302 15.922,5 72.820
  2. Định mức NVL của 1 chiếc áo
  a. Định mức vải (m) 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
  b. Định mức cúc (chiếc) 5 5 5 5 5
  c. Định mức chỉ (g) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
  3. Khối lượng NL trực tiếp cần cho SX
  a. Vải (m) (3a = 1 × 2a) 24.314,4 24.400,2 19.562,4 19.107 87.384
  b. Cúc (chiếc) (3b = 1 × 2b) 101.310 101.667,5 81.510 79.612,5 364.100
  c. Chỉ (g) (3c = 1 × 2c) 2.026,2 2.033,35 1.630,2 1.592,25 7.282
  4. Nguyên liệu tồn kho cuối kỳ
  a. Vải (m) 1.220,01 978,12 955,35 1.215,72 1.215,72
  b. Cúc (chiếc) 5.083,38 4.075,5 3.980,62 5.065,5 5.065,5
  c. Chỉ (g) 101,67 81,51 79,61 101,31 101,31
  5. Tổng cộng nhu cầu
  a. Vải (m) (5a = 3a + 4a) 25.534,41 25.378,32 20.710,8 19.423,8 88.599,72
  b. Cúc (chiếc) (5b = 3b + 4b) 106.393,38 105.743 86.295 80.932,5 369.165,5
  c. Chỉ (g) (5c = 3c + 4c) 2.127,87 2.114,86 1.709,81 1.693,56 7.383,31

  Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 65

 4. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  Quý
  Chỉ tiêu Cả năm
  1 2 3 4
  6. Trừ: nguyên liệu tồn kho đầu kỳ
  a. Vải (m) 1.215,72 1.220,01 978,12 955,35 1.215,72
  b. Cúc (chiếc) 5.065,5 5.083,38 4.075,5 3.980,62 5.065,5
  c. Chỉ (g) 101,31 101,67 81,51 79,61 101,31
  7. Nguyên liệu mua vào
  a. Vải (m) (7a = 5a-6a) 24.318,69 24.158,31 19.732,68 18.468,45 87.384
  b. Cúc (chiếc) (7b = 5b-6b) 101.327,88 100.659,62 82.219,5 76.951,88 364.100
  c. Chỉ (g) (7c = 5c-6c) 2.026,56 2.013,19 1.628,3 1.613.95 7.282
  8. Định mức giá
  a.Vải (1.000đ) 41.25 41.25 41.25 41.25 41.25
  b. Cúc (1.000đ) 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44
  c. Chỉ (1.000đ) 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2

  9. Tổng chi phí mua NLTT
  1.052.188,66 1.045.249,54 853.731,89 799.233,08 3.780.814,4
  (9 = (7a × 8a) + (7b × 8b) + (7c × 8c))
  (Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật [5])

  Như vậy, công ty đã thực hiện khá tốt công tác dự vật liệu mua vào trong kỳ và giá trị nguyên vật liệu
  toán khối lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất mua vào trong kỳ. Đồng thời cũng tính được tổng
  sản phẩm trong kỳ kế hoạch, khối lượng nguyên chi phí mua nguyên vật liệu trực tiếp.
  Bảng 3. Bảng dự toán chi phí nhân công trực tiếp tại Công ty TNHH MAYTBT năm 2018 (ĐVT: 1.000 đồng)
  Quý
  Chỉ tiêu Cả năm
  1 2 3 4
  1. Nhu cầu sản xuất 20.262 20.333,5 16.302 15.922,5 72.820
  2. Định mức thời gian sx 1 chiếc áo 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
  3. Tổng nhu cầu LĐTT (3 = 1×2) 24.314,4 24.400,2 19.562,4 19.107 87.384
  4. Định mức giá (15.350đ/giờ) 15.35 15.35 15.35 15.35 15.35
  5. Tổng chi phí nhân công trực tiếp (5 = 3×4) 373.226,04 374.543,07 300.282,8 293.292,5 1.341.344,4
  (Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật [5])

  Dự toán chi phí nhân công: lập dựa vào số lượng kỳ kế hoạch và tổng chi phí nhân công trực tiếp.
  nhân công, quỹ lương, cách phân phối lương. Dự toán này cung cấp thông tin quan trọng về lực
  Qua bảng trên ta thấy, công ty đã dự toán được lượng lao động cần thiết cho từng quý và cả kỳ
  tổng số giờ công trực tiếp cần để sản xuất trong sản xuất.

  Bảng 4. Bảng dự toán chi phí sản xuất chung tại Công ty TNHH MAYTBT năm 2018 (ĐVT: 1.000 đồng)
  Quý
  Chỉ tiêu Cả năm
  1 2 3 4
  1. Tổng nhu cầu LĐTT 24.314,4 24.400,2 19.562,4 19.107 87.384
  2. Đơn giá biến phí SXC 3 3 3 3 3
  3. Tổng biến phí sản xuất chung phân bổ
  72.943,2 73.200,6 58.687,2 57.321 262.152
  (3 = 1 × 2)
  4. Định phí sản xuất chung phân bổ (*) 240.306 240.306 240.306 240.306 961.224
  5. Tổng cộng chi phí SXC phân bổ
  313.249,2 313.506,6 298.993,2 297.627 1.223.376
  (5 = 3 + 4)
  6. Chi phí khấu hao 102.500 102.500 102.500 102.500 410.000
  7. Chi phí sản xuất chung (7 = 5 – 6) 415.749,2 416.006,6 401.493,2 400.127 1.633.376

  (Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật [5])

  66 Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019

 5. NGÀNH KINH TẾ

  Dự toán chi phí sản xuất chung: đầu được thực hiện từ cuối năm 2016, dự toán cho
  kỳ kinh doanh năm 2017. Sau đây là biểu đồ so
  Căn cứ vào tình hình thực hiện của năm trước làm
  sánh kết quả kinh doanh năm 2017 so với năm 2016
  căn cứ lập dự toán chi phí của năm sau. Dự toán
  (trước và sau khi lập dự toán tại Công ty TNHH
  chi phí sản xuất chung được xây dựng chủ yếu từ
  MAYTBT). Có thể thấy sau khi lập dự toán chi phí
  thống kê và ước tính.
  sản xuất kinh doanh, chi phí sử dụng tiết kiệm và có
  Công tác dự toán tại Công ty TNHH MAYTBT bắt hiệu quả hơn; doanh thu, lợi nhuận được cải thiện.

  Biểu đồ 1. Biểu đồ so sánh kết quả kinh doanh trước và sau khi lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh
  tại Công ty TNHH MAYTBT

  Công tác lập dự toán chi phí sản xuất tại Công còn bỏ qua nhiều chi phí như: phí về tem, nhãn
  ty TNHH MAYTBT nói riêng và các doanh nghiệp mác sản phẩm, chi phí vận chuyển đối với nguyên
  hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và vật liệu mua vào…. Đặc biệt, đối với các chi phí
  dịch vụ nói chung cho thấy: Công tác lập dự toán gián tiếp, trong dự toán chưa thể hiện rõ kế hoạch
  được thực hiện tương đối chi tiết và đầy đủ các để phân bổ cho từng đơn hàng dẫn đến khó khăn
  khoản mục về chi phí sản xuất như chi phí nguyên trong công tác quản lý khi có sự thay đổi về các
  vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí nguồn lực và môi trường.
  sản xuất chung. Tuy nhiên, việc lập một số dự toán
  Việc lập dự toán chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu
  về chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,
  các đơn hàng khiến các nhà quản trị khó trong
  tiền,… chưa được quan tâm thỏa đáng khiến cho
  việc đưa ra các kế hoạch để ứng phó và các mẫu
  thông tin cung cấp cho nhà quản lý để phục vụ cho
  biểu sử dụng trong báo cáo chưa khoa học, khó
  việc ra quyết định chưa được toàn diện và chính
  theo dõi.
  xác. Mặt khác, doanh nghiệp chưa thực hiện việc
  đánh giá, xác định nguyên nhân và các nhân tố có Đối với công ty xây dựng, công tác lập dự toán
  thể ảnh hưởng đến tình hình thực hiện dự toán chi chủ yếu được áp dụng đối với từng công trình
  phí để dự phòng biện pháp điều chỉnh dự toán. xây dựng. Điển hình như tại Công ty cổ phần Xây
  Ngoài ra, trong quá trình lập dự toán doanh nghiệp dựng và Thương mại NTA.
  Bảng 5. Bảng dự toán chi phí sản xuất tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại NTA năm 2018
  (ĐVT: đồng)
  THÀNH PHẦN HAO PHÍ ĐƠN VỊ ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  Sản xuất cột bằng thép hình tấn
  Vật liệu VL 15.517.378
  – Đất đèn kg 6,50 17.500 113.750
  – Ôxy chai 1,59 75.000 119.250
  – Que hàn kg 6,50 24.000 156.000
  – Thép hình kg 1.005,00 14.091 14.161.455

  Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 67

 6. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  THÀNH PHẦN HAO PHÍ ĐƠN VỊ ĐỊNH MỨC ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
  – Thép tấm kg 16,00 14.250 228.000
  – Vật liệu khác % 5,00 738.923
  Máy thi công M 1.873.565
  – Cần trục bánh xích 16T ca 0,32 2.581.828 826.185
  – Máy cắt thép 1,7KW ca 0,50 244.007 122.004
  – Máy hàn điện 23kW ca 1,20 339.156 406.987
  – Máy khoan đứng 4,5Kw ca 1,50 286.114 429.172
  – Máy khác % 5,00 89.217
  (Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật [6])

  Bảng 6. Bảng dự toán doanh thu tại Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại NTA năm 2018 (ĐVT: đồng)

  TT Nội dung công việc Đơn vị Khối lượng Đơn giá Thành tiền

  Cung cấp, lắp đặt ống khói, ống từ quạt vào
  1 kg 120.000.00 35,653 4.278.360.000
  ống khói, ống từ lọc bụi vào quạt

  2 Cung cấp, lắp đặt cột đỡ đường ống kg 52.000.00 25,276 1.314.352.000
  3 Cung cấp, lắp đặt giá đỡ đường ống kg 6.000.00 33,880 203.280.000
  Cung cấp, lắp đặt đường ống từ lọc bụi đến
  4 kg 260.000.00 35,653 9.269.780.000
  chụp hút

  5 Cung cấp, lắp đặt chụp hút kg 34.000.00 32,346 1.099.764.000
  6 Lắp đặt van bướm D2200 cái 3.00 1,581,803 4.745.409
  7 Cung cấp, lắp đặt bu lông ống khói M36 × 1500 bộ 40.00 691,811 27.672.440
  8 Cung cấp, lắp đặt bu lông chân cột M36 × 1000 bộ 64.00 461,207 29.517.248
  Cộng: 16.227.471.097
  Thuế: 1.622.747.110
  Tổng cộng (làm tròn) 17.850.218.000

  (Nguồn: Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật [6])

  Công tác lập dự toán đối với Công ty cổ phần Xây thực hiện theo quy định đối với từng công việc cụ
  dựng và Thương mại NTA nói riêng và các công ty thể dẫn tới việc xác định định mức nhân công,
  hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nói chung được bảng giá nhân công không phù hợp làm cho giá trị
  thực hiện chủ yếu theo từng công trình xây dựng. dự toán sai lệch; đối với chi phí máy thi công, việc
  Các chi phí dự toán thường bao gồm chi phí về xác định nguyên giá và giá trị còn lại đối với một số
  vật liệu, nhân công, máy thi công, chi phí chung. máy thi công không phù hợp với điều kiện thực tế,
  Trong dự toán công trình, chi phí vật liệu thường dẫn tới khi xác định chi phí khấu hao trong bảng
  chiếm tỷ trọng khá lớn: từ 60÷70%, bên cạnh đó giá ca máy không chính xác và ảnh hưởng đến chi
  chi phí vận chuyển vật liệu cũng chiếm khoảng phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng
  10÷15% giá trị dự toán chi phí xây dựng. Do đó, và dự toán công trình xây dựng. Mặt khác, quá
  quá trình xác định giá vật liệu trong đó có chi phí trình lập dự toán việc xác định giá nguyên, nhiên,
  vận chuyển ảnh hưởng rất lớn đến giá trị dự toán vật liệu, doanh nghiệp thường dựa vào thông báo
  xây dựng. Tuy nhiên, công tác xác định bảng giá giá của các cơ quan nhà nước (thông báo này chỉ
  vật liệu chưa tốt, chi phí vận chuyển không được có tính chất tham khảo, không bắt buộc áp dụng),
  cập nhật kịp thời, cự ly vận chuyển vật liệu xác mà không dựa vào giá nguyên, nhiên, vật liệu thực
  định chưa đúng dẫn tới dự toán chi phí xây dựng tế trên thị trường nên thường áp dụng đơn giá
  công trình thiếu chính xác. Ngoài ra, đối với chi nguyên, nhiên, vật liệu không chính xác dẫn đến
  phí nhân công khi lập dự toán, các doanh nghiệp khi thanh quyết toán các hóa đơn đầu vào, đơn giá
  thường không xác định chính xác nhóm công nhân quá cao so với dự toán ban đầu.

  68 Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019

 7. NGÀNH KINH TẾ

  3. CÁC HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN TRONG Thứ tư: Việc tổ chức phân quyền trách nhiệm cho
  CÔNG TÁC LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT các bộ phận chưa rõ ràng và đầy đủ chức năng
  KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP thu thập thông tin. Trình độ của nhân viên thuộc
  3.1. Hạn chế bộ phận phụ trách về thu nhận thông tin trong các
  doanh nghiệp còn hạn chế.
  – Một số doanh nghiệp hầu hết chưa thực hiện lập
  dự toán chi phí sản xuất kinh doanh, nếu có thì các 4. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP
  bản dự toán chưa được lập một cách hệ thống, DỰ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH
  số liệu mang tính chất chắp vá, chủ yếu dựa vào TRONG CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
  kinh nghiệm và không có nhiều ý nghĩa cho việc TỈNH HẢI DƯƠNG
  ra quyết định. 4.1. Đối với doanh nghiệp
  – Việc phân loại chi phí phục vụ cho công tác kế Phân loại chi phí sản xuất để phục vụ cho kế toán
  toán quản trị chi phí không rõ ràng đặc biệt là quản trị
  doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ.
  Phân loại chi phí sản xuất để phục vụ cho kế toán
  – Việc vận dụng và ghi chép các bản dự toán nói quản trị
  riêng và các báo cáo quản trị chi phí nói chung ở
  hầu hết các doanh nghiệp chưa đầy đủ, các mẫu Doanh nghiệp nên phân loại chi phí để có được
  biểu sử dụng còn chưa có hệ thống, đôi khi khó những thông tin về chi phí cố định, chi phí biến đổi,
  theo dõi và chưa đáp ứng được yêu cầu quản trị. chi phí chìm, chi phí cơ hội, chi phí kiểm soát được
  và chi phí không kiểm soát được,… nhằm giúp cho
  – Các doanh nghiệp không chú trọng đến công tác việc lập dự toán, lập báo cáo, lập kế hoạch để đánh
  phân tích giữa thực tế thực hiện so với dự toán để giá việc thực hiện trách nhiệm của từng bộ phận
  tìm phương án điều chỉnh thích hợp. Việc lập các quản trị. Chính vì vậy, các quyết định của doanh
  báo cáo dự toán chỉ nhằm mục đích lập kế hoạch nghiệp như lựa chọn phương án sản xuất kinh
  đơn thuần, không phản ánh tính linh hoạt trong doanh có hiệu quả, lựa chọn đơn đặt hàng có lợi,
  thông tin kế toán quản trị, giảm khả năng phục vụ định giá bán sản phẩm phù hợp,… có căn cứ khoa
  cho những quyết định mang tính chất tức thời của học hơn.
  nhà quản trị.
  Xây dựng hệ thống sổ kế toán để thu thập thông
  – Doanh nghiệp còn bỏ qua một số chi phí, chưa tin về chi phí phục vụ yêu cầu quản trị
  cập nhật giá thị trường của chi phí dẫn tới việc lập
  dự toán của một số doanh nghiệp chưa thực sự Xây dựng hệ thống sổ kế toán chi tiết chi phí trong
  chính xác. doanh nghiệp nhằm đảm bảo mối liên hệ giữa
  ghi sổ theo thứ tự thời gian với ghi sổ theo hệ
  3.2. Nguyên nhân thống các nghiệp vụ về chi phí phát sinh ở doanh
  nghiệp, theo dõi chi tiết từng khoản mục chi phí.
  Thứ nhất: Các chi phí sản xuất kinh doanh của
  Từ đó đáp ứng được nhu cầu theo dõi từ chi tiết
  doanh nghiệp, đặc biệt là nguyên liệu đầu vào
  đến tổng hợp đối với từng khoản mục chi phí, đảm
  thường bị thay đổi do không có nguồn cung ổn
  bảo cung cấp đầy đủ các thông tin chi phí cho nhà
  định, giá cả thị trường thay đổi theo từng thời
  quản trị, giúp cho việc quản lý và kiểm soát chi phí
  điểm dẫn đến khó khăn trong việc xây dựng định
  được tốt hơn.
  mức sản phẩm. Đây cũng là nguyên nhân doanh
  nghiệp bị hạn chế trong việc lập dự toán chi phí Hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí
  sản xuất trong doanh nghiệp.
  Công tác lập dự toán cần hoàn thiện về quy trình,
  Thứ hai: Một số doanh nghiệp chưa quan tâm nội dung đảm bảo tính thống nhất trong dự toán
  đến công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh tổng thể của toàn doanh nghiệp. Cần thiết phải lập
  doanh trong việc kiểm soát chi phí, hạ giá thành dự toán một cách có hệ thống. Thông tin dự toán
  sản phẩm và đưa ra quyết định kịp thời trong sản cung cấp cần đồng bộ và toàn diện, bao quát các
  xuất kinh doanh. mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh. Quy trình
  thực hiện dự toán tổng thể có thể được thực hiện
  Thứ ba: Đội ngũ nhân viên làm công tác lập dự
  theo sơ đồ sau:
  toán, lập kế hoạch trong các doanh nghiệp chưa
  đáp ứng được trình độ chuyên môn về lĩnh vực Lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh bắt đầu
  kế toán quản trị, phân tích tài chính và tư vấn cho từ việc tổng hợp thông tin thực hiện như tình hình
  nhà quản trị. thực hiện dự toán năm trước, các định mức tiêu

  Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 69

 8. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

  chuẩn,… kết hợp với các thông tin hiện hành như và nhân tố ảnh hưởng và thực hiện điều chỉnh cho
  kế hoạch kinh doanh của công ty, sự biến động phù hợp. Để quá trình lập dự toán đảm bảo hiệu
  cung – cầu trên thị trường,… trên cơ sở đó sẽ lập quả, doanh nghiệp cần:
  nên một bản dự toán sản xuất kinh doanh hoàn – Tạo điều kiện cho bộ phận lập dự toán có thể
  chỉnh. Khi các hoạt động được tiến hành, số liệu hoàn thành công việc của mình với hiệu quả cao:
  thực tế sẽ được ghi nhận và so sánh với số liệu cung cấp thông tin, cơ sở vật chất kỹ thuật, chế độ
  dự toán. Các chênh lệch sẽ được tính toán, phân đãi ngộ cần thiết.
  tích, ghi nhận. Từ đó xác định được nguyên nhân

  Số liệu
  thông tin Phân tích
  thực hiện biến động
  chi phí
  Dự toán
  Chi phí thực tế so Phương
  chi phí
  thực tế với dự toán án điều
  (Dự báo,
  phát sinh và xác định chỉnh
  ước tính)
  nguyên
  Thông tin nhân
  hiện hành chênh lệch

  Sơ đồ 1. Quy trình thực hiện dự toán tổng thể trong doanh nghiệp
  – Có biện pháp đôn đốc, kiểm tra thường xuyên và quy định hướng dẫn về yếu tố trượt giá khi có sự
  hiệu quả để phát hiện kịp thời những sai sót trong thay đổi đột biến về giá nguyên, nhiên, vật liệu trên
  công tác lập dự toán và quá trình thực hiện theo thị trường.
  đúng kế hoạch đã đặt ra. – Ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn điều
  Các doanh nghiệp chưa lập dự toán sản xuất kinh chỉnh dự toán khi có thay đổi chính sách (tiền
  doanh cần thực hiện công tác này vì đây là khởi lương, thuế,…).
  đầu, là kế hoạch, là định hướng cho mọi hoạt động
  trong doanh nghiệp. Thực hiện tốt điều này sẽ góp 6. KẾT LUẬN
  phần tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả Công tác lập dự toán trong doanh nghiệp đặc
  sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. biệt quan trọng nhằm giúp doanh nghiệp đưa ra
  4.2. Đối với người lập dự toán các quyết định kinh doanh kịp thời đảm bảo yêu
  cầu đã đặt ra. Vì vậy, việc lập dự toán cần được
  – Phải luôn tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm
  hoàn thiện về quy trình, nội dung đảm bảo tính
  và kiến thức về lập dự toán, cầu tiến trong công
  thống nhất trong dự toán tổng thể của toàn doanh
  việc; biết khai thác lợi ích từ các tài liệu nước
  nghiệp, từ đó giúp các nhà quản trị doanh nghiệp
  ngoài phục vụ dự toán.
  có căn cứ để đưa ra các quyết định chính xác, kịp
  – Doanh nghiệp cần có chính sách đào tạo, đào thời tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh
  tạo lại một cách khoa học và hợp lý để nhân sự của doanh nghiệp.
  tham gia lập dự toán tiếp thu những kiến thức cơ
  Bài báo đánh giá thực trạng công tác lập dự toán
  bản cần thiết và nâng cao kỹ năng công tác, đặc
  sản xuất kinh doanh hiện nay ở một số doanh
  biệt là trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật công
  nghiệp, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm
  nghệ tiên tiến phục vụ cho công việc.
  nâng cao hiểu quả công tác lập dự toán sản xuất
  5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC kinh doanh trong doanh nghiệp như Nhà nước có
  chính sách cụ thể trong tạo bình ổn giá, hướng
  – Quản lý thống nhất các phương pháp lập đơn giá
  dẫn về yếu tố trượt giá, đơn giá tiền lương với
  và định mức dự toán. Xây dựng hệ thống thông
  từng loại lao động trong từng ngành nghề; đối với
  tin qua lại liên tục, nhanh nhạy để xây dựng các
  doanh nghiệp cần tăng cường công tác kiểm tra
  bộ định mức và đơn giá hiệu quả, chính xác, phù
  hợp với tình hình thực tế và dự kiến được những giám sát, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ
  biến động lớn có thể xảy ra. Sớm ban hành các của người tham gia lập dự toán,…

  70 Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019

 9. NGÀNH KINH TẾ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO [3]. Phan Thị Bảo Giang, Dự toán chi phí sản xuất kinh
  doanh tại Công ty cà phê IASAO.
  [1]. Kế toán quản trị, Trường Đại học Sao Đỏ.
  [4]. http://data4u.vn/tin-tuc
  [2]. PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang (2014), Giáo trình Kế
  toán quản trị, NXB Đại học Kinh tế quốc dân. [5]. Tài liệu, sổ sách của Công ty TNHH MAYTBT.
  [6]. Tài liệu, sổ sách của Công ty cổ phần xây dựng và
  Thương mại NTA.

  THÔNG TIN VỀ TÁC GIẢ

  Vũ Thị Lý
  – Tóm tắt quá trình đào tạo, nghiên cứu (thời điểm tốt nghiệp và chương trình đào tạo,
  nghiên cứu);
  + Năm 2007: Tốt nghiệp Cử nhân Kế toán – Trường Đại học Thương mại
  + Năm 2010: Tốt nghiệp thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh – Trường Đại học Bách khoa
  Hà Nội
  – Tóm tắt công việc hiện tại: Giảng viên bộ môn Tài chính – Kế toán, khoa Kinh tế, Trường
  Đại học Sao Đỏ
  – Lĩnh vực quan tâm: Kế toán, Tài chính, Thuế
  – Email: lyvu1985@gmail.com
  – Điện thoại: 0976365265

  Tạp chí Nghiên cứu khoa học – Đại học Sao Đỏ, ISSN 1859-4190 Số 1(64).2019 71

Download tài liệu Giải pháp hoàn thiện công tác lập dự toán chi phí sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương File Word, PDF về máy