[Download] Tải Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam
Nội dung Text: Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Download


Mục tiêu của bài viết nhằm đánh giá an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2015-2019 qua các chỉ tiêu chính bao gồm an toàn vốn, an toàn tín dụng, an toàn thanh khoản, kết quả kinh doanh từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng cường an toàn tài chính cho hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy

Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

  GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN TÀI CHÍNH TRONG HỆ THỐNG
  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
  SOLUTIONS TO ENSURE FINANCIAL SAFETY OF COMMERCIAL BANKING SYSTEM
  IN VIETNAM
  Ngày nhận bài: 27/02/2020
  Ngày chấp nhận đăng: 30/03/2020

  Nguyễn Thị Minh Hương
  TÓM TẮT
  Đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) được hiểu là việc duy trì
  được sự ổn định và lành mạnh tài chính trong quá trình hoạt động của ngân hàng, trên cơ sở đó,
  giảm thiểu và hạn chế được rủi ro của hệ thống tài chính. Những năm gần đây, Việt Nam đã và
  đang từng bước hoàn thiện các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn trong hoạt động của các ngân hàng
  theo chuẩn mực quốc tế; các văn bản pháp lý từng bước được hoàn thành nhằm xây dựng hệ
  thống tài chính lành mạnh. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, hệ thống NHTM Việt Nam vẫn tiềm
  ẩn nhiều rủi ro, nợ xấu tăng nhanh… Mục tiêu của bài viết nhằm đánh giá an toàn tài chính trong
  hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019 qua các chỉ tiêu chính bao gồm an toàn vốn, an
  toàn tín dụng, an toàn thanh khoản, kết quả kinh doanh từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tăng
  cường an toàn tài chính cho hệ thống NHTM Việt Nam.
  Từ khóa: đảm bảo, an toàn tài chính, ngân hàng thương mại, Việt Nam.

  ABSTRACT
  Ensuring financial safety in the system of commercial banks is understood as maintaining financial
  stability and health during the operation of the bank, on that basis, minimizing and limiting the risk
  of the financial system. In recent years, Vietnam has gradually improved the standards to ensure
  safety in the operation of banks according to international standards; many legal instruments to
  build a stable financial system. However, in nearly time, commercial banking system in Viet Nam
  still has existed risk, increase of bad debt… The objective of the article is to assess financial safety
  in Vietnam’s commercial banking system in the period of 2015 – 2019 by financial indicators such
  as capital adequacy ratio, credit adequacy, liquidity adequacy, income statement, thereby offering
  some solutions to enhance financial safety for Vietnam’s commercial banking system.
  Keywords: ensure, financial security, commercial banks, Vietnam.
  1. Giới thiệu
  Đảm bảo an toàn tài chính đang ngày vực rất dễ bị tổn thương do sức mạnh và kinh
  càng trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi nghiệm không chỉ thiếu mà còn yếu hơn rất
  quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu nhiều so với các TCTD ở các nước phát triển.
  hóa và tự do hóa kinh tế – tài chính đang diễn Việt Nam đã ban hành và từng bước hoàn
  ra nhanh và mạnh như hiện nay. Đối với Việt thiện các văn bản pháp lý nhằm xây dựng
  Nam, an toàn tài chính đối với hoạt động của những nền tảng cần thiết đảm bảo an toàn
  các tổ chức tín dụng (TCTD) không phải là hoạt động ngân hàng, hướng đến một hệ
  một khái niệm hoàn toàn mới song chưa thống tài chính lành mạnh, ổn định. Mặc dù
  được nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn trong hoạt
  thống. Thêm vào đó, vấn đề an toàn tài chính động của các NHTM theo chuẩn mực quốc tế
  đối với hoạt động của các TCTD gắn bó chặt
  chẽ với những điều kiện đặc thù ở các nước
  Nguyễn Thị Minh Hương, Trường Đại học Tài
  đang phát triển, trong khi đây lại chính là khu
  chính – Kế toán
  35

 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  đang được từng bước hoàn thiện, hệ thống tình hình hoạt động và rủi ro của một ngân
  NHTM vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro. hàng, dựa trên 6 yếu tố cơ bản được sử dụng
  Khái niệm an toàn tài chính: để đánh giá hoạt động của một ngân hàng, đó
  là: (1) Mức độ an toàn vốn; (2) Chất lượng
  An toàn tài chính trong hệ thống NHTM
  tài sản Có; (3) Khả năng quản lý; (4) Lợi
  được hiểu là việc duy trì sự ổn định
  nhuận; (5) Rủi ro thanh khoản; (6) Mức độ
  (stability) và lành mạnh (soundness) tài chính
  nhạy cảm với rủi ro thị trường.
  trong hoạt động của ngân hàng, trên cơ sở đó,
  giảm thiểu và hạn chế được rủi ro hệ thống. – Bộ chỉ số FSIs được IFM xây dựng và
  phổ biến từ năm 1999 trong khuôn khổ của
  An toàn tài chính đối với hoạt động của
  Chương trình đánh giá tính ổn định (FSAP)
  các NHTM là việc đảm bảo sự an toàn nguồn
  của hệ thống tài chính tại các quốc gia thành
  vốn, an toàn hoạt động, trạng thái các tài sản
  viên. Bộ chỉ số này đo lường sự lành mạnh
  (tài sản nợ, tài sản có và tài sản ròng) của các tài chính của mỗi quốc gia, trong đó khu vực
  NHTM được thực hiện một cách ổn định, an NHTM được tập trung phân tích với 25 chỉ
  toàn, vững mạnh. Trong đó, an toàn hoạt động số, trong đó có 12 chỉ số cốt lõi và 13 chỉ số
  có thể xét trên khía cạnh an toàn thanh khoản khuyến khích.
  và kết quả hoạt động kinh doanh hiệu quả.
  Nghiên cứu của nhiều học giả trên thế
  Bảo đảm an toàn tài chính đối với hoạt giới đã vận dụng hệ thống CAMELS để đánh
  động của các NHTM nói chung và của một giá khu vực ngân hàng trên nhiều khía cạnh
  ngân hàng nói riêng là việc sử dụng các biện khác nhau như nghiên cứu của Morteza
  pháp giữ cho các tài sản của ngân hàng đó Soltani và cộng sự (2013), Kouser và Saba
  luôn luôn ổn định, an toàn, vững mạnh và (2012), Angelo King (2012)…
  không khủng hoảng. Trong phạm vi bài viết này, tác giả sử
  Chỉ tiêu đánh giá an toàn tài chính: dụng một số chỉ tiêu đánh giá chính bao gồm:
  Hiện nay, các nhà quản trị ngân hàng sử an toàn vốn, an toàn tín dụng/tài sản, an toàn
  dụng hệ thống CAMELS và bộ chỉ số lành thanh khoản/tiền gửi và kết quả kinh doanh.
  mạnh tài chính (Financial Soundness Phương pháp nghiên cứu:
  Indicators: FSIs) của IFM để đánh giá an Phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử
  toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng. Bộ dụng là phương pháp định tính, cụ thể gồm
  chỉ số CAMELS bao quát được hầu hết các các phương pháp sau:
  chỉ số trong 12 chỉ số cốt lõi của FSIs đánh – Phương pháp thống kê: Tác giả sử dụng
  giá về khu vực ngân hàng. Bộ chỉ số FSIs số liệu thống kê thích hợp để phục vụ cho
  được sử dụng chủ yếu để đánh giá tổng thể việc đánh giá an toàn tài chính của hệ thống
  hệ thống tài chính với phạm vi đánh giá rộng; NHTM Việt Nam.
  trong khi đó, hệ thống CAMELS dùng trong
  – Phương pháp phân tích tổng hợp: Trên
  phân tích an toàn tài chính của khu vực ngân
  cơ sở phân tích từng nội dung cụ thể, tác giả
  hàng sẽ giúp kết quả đánh giá khu vực ngân
  đưa ra những đánh giá chung về an toàn vốn,
  hàng được trọng tâm hơn. Nhìn chung, về tín dụng, thanh khoản, kết quả kinh doanh.
  bản chất, các chỉ số cơ bản đánh giá về khu
  – Phương pháp so sánh, đối chiếu: Đánh
  vực ngân hàng theo hai hệ thống đánh giá
  giá an toàn vốn, tín dụng, thanh khoản, kết
  này có phần tương đồng với nhau. Cụ thể:
  quả kinh doanh tại các NHTM Việt Nam trên
  – Hệ thống đánh giá CAMELS là một cơ sở có sự so sánh đối chiếu giữa năm này
  phương pháp hoặc công cụ dùng để phân tích so với năm trước.

  36

 3. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

  2. Đánh giá an toàn tài chính của hệ thống Nhìn chung, vốn điều lệ của các TCTD
  ngân hàng thương mại Việt Nam tăng dần qua các năm: Năm 2011 ở mức
  354,1 nghìn tỷ đồng; năm 2012 là 394 nghìn
  2.1. Đánh giá an toàn vốn
  tỷ đồng; năm 2013 là 421,8 nghìn tỷ đồng;
  Quy mô vốn tự có là một trong những tiêu
  năm 2014 là 435,6 nghìn tỷ đồng; năm 2015
  chí quan trọng nhất để đánh giá mức độ an là 460,3 nghìn tỷ đồng; năm 2016 là 488,4
  toàn trong hoạt động kinh doanh của ngân
  nghìn tỷ đồng; năm 2017 là 512,4 nghìn tỷ
  hàng theo thông lệ quốc tế. Tại Việt Nam, sự đồng; năm 2018 là 576,3 nghìn tỷ đồng; năm
  tăng trưởng vốn của ngân hàng luôn được sự 2019 đạt 612,288 nghìn tỷ đồng, tăng 6,2%.
  quan tâm đặc biệt của các nhà quản trị ngân
  Ngân hàng tăng vốn điều lệ nhiều nhất
  hàng trong các mục tiêu, chiến lược, kế hoạch
  trong năm 2019 là BIDV với hơn 6.000 tỷ
  thực hiện. Các tổ chức như Cơ quan thanh tra
  đồng, đưa vốn điều lệ của ngân hàng lên mức
  giám sát Ngân hàng, Ủy ban Giám sát tài
  cao nhất hệ thống, đạt hơn 40.200 tỷ đồng.
  chính quốc gia (UBGSTCQG) cũng như Bảo
  BIDV đã bán thành công 15% cổ phần cho
  hiểm tiền gửi Việt Nam luôn đưa ra nhiều cơ
  ngân hàng Hàn Quốc Keb Hana Bank. Ngân
  chế, chính sách đánh giá năng lực tài chính
  hàng tăng vốn nhiều thứ 2 là MBBank, vốn
  của ngân hàng, trong đó nhấn mạnh việc tăng
  điều lệ tăng từ 21.600 tỷ đồng lên 23.700 tỷ
  vốn tự có để đảm bảo an toàn hệ thống tài
  đồng, chủ yếu nhờ phát hành cố phiếu để
  chính. Để đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn
  chia cổ tức. Các ngân hàng như
  theo thông lệ quốc tế (Basel II), Ngân hàng
  Vietcombank, SeABank, LienVietPostBank,
  Nhà nước (NHNN) đã yêu cầu các NHTM
  BacABank, NCB cũng tăng vốn điều lệ thêm
  thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ lên 3.000
  được từ 1.000 tỷ đồng – 1.700 tỷ đồng.
  tỷ đồng theo Nghị định 86/2019/NĐ-CP về
  quy định mức vốn pháp định của TCTD, chi
  nhánh ngân hàng nước ngoài.

  Hình 1. Vốn điều lệ của các ngân hàng đầu năm 2020
  Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
  37

 4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  Ngoài ra, hệ số an toàn vốn (CAR) là một hàng nước ngoài phải thường xuyên duy trì
  chỉ tiêu kinh tế phản ánh mối quan hệ giữa tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bao gồm tỷ lệ an
  vốn tự có với tài sản có điều chỉnh rủi ro của toàn vốn tối thiểu riêng lẻ và tỷ lệ an toàn
  NHTM. Hệ số CAR là thước đo quan trọng vốn tối thiểu hợp nhất ở mức 9%”.
  để đo mức độ an toàn hoạt động của ngân Trong thực tế, xét chung toàn hệ thống
  hàng, được các chuyên gia đầu ngành trong ngân hàng Việt Nam, các NHTM đều thực
  lĩnh vực ngân hàng thuộc Ủy ban Basel dày hiện đúng quy định đảm bảo an toàn vốn tối
  công xây dựng và phát triển. Đến nay, hệ số thiểu 9% theo thông tư 36. Cụ thể, hệ số an
  CAR đã được công nhận rộng rãi và có mặt toàn vốn của cả hệ thống ngân hàng năm
  trên 100 nước, trong đó có Việt Nam. 2015 là 13%; năm 2016 là 12,84%; năm
  Ðối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (mức 2017 là 12,66%. Theo báo cáo của
  đủ vốn tối thiểu), quy định cụ thể có liên UBGSTCQG, năm 2018, tổng tài sản của hệ
  quan đầu tiên là Quyết định 297/1999/QÐ- thống các TCTD tăng khoảng 11,5% so với
  NHNN5 quy định về các tỷ lệ đảm bảo an cuối năm 2017, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu
  toàn trong hoạt động của NHTM. Tại quy (CAR) bình quân của hệ thống đã được cải
  định này, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu được xác thiện. Cụ thể, CAR toàn hệ thống đạt 11,1%
  định là 8% nhưng phương pháp tính đơn giản do vốn tự có tăng 12,2% trong khi tổng tài
  và chưa phản ánh chính xác tinh thần Basel I. sản có rủi ro tăng thấp hơn (khoảng 10,8%).
  Ðến năm 2005, NHNN đã ban hành Quyết Tỷ lệ vốn cấp 1/ tổng tài sản có hệ số rủi ro là
  định 457/2005/QÐ-NHNN với tỷ lệ an toàn 8,8%; tăng so với mức 7,8% năm 2017. Hệ
  vốn tối thiểu vẫn là 8% nhưng phương pháp số an toàn vốn của cả hệ thống ngân hàng
  tính toán đã tiếp cận tương đối toàn diện năm 2019 là 12,02%. (Xem hình 2)
  Basel I.
  Theo Đề án 254, các NHTM Nhà nước
  cần tăng vốn để đảm bảo mức vốn tự có theo
  tiêu chuẩn an toàn vốn của Basel II. Theo đó,
  tỷ lệ vốn tự có/ tổng tài sản quy đổi theo tỷ lệ
  rủi ro tối thiểu phải là 8%. Tuy nhiên, trước
  khi có Đề án 254, NHNN đã ban hành Thông
  tư số 13/2010/TT-NHNN, theo đó quy định
  tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu CAR phải lớn hơn Hình 2. Hệ số CAR của hệ thống NHTM Việt
  hoặc bằng 9%. Tuy nhiên, các kết quả đạt Nam giai đoạn 2015 – 2019
  được hiện được tính theo quy định của Việt Nguồn: Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Giám sát
  Nam vẫn còn nới lỏng nhiều so với quy định Tài chính Quốc gia
  của Basel II về cả việc xác định vốn tự có và Nhìn chung, hệ số CAR của hệ thống
  cả tài sản có rủi ro. Danh mục tài sản lớn NHTM Việt Nam đạt mức cao chứng tỏ ngân
  nhất của các TCTD Việt Nam là khoản mục hàng có mức độ rủi ro thấp, sử dụng vốn an
  tín dụng cũng chưa được phân loại theo toàn. Tuy nhiên, mặc dù quy định Công thức
  Basel II để tính mức an toàn vốn tối thiểu. tính CAR theo Thông tư 36/2014/TT-NHNN
  Ngày 20/11/2014, NHNN đã ban hành thông cũng là CAR = Vốn tự có/ Tổng tài sản có rủi
  tư 36/2014/TT-NHNN quy định các giới hạn, ro nhưng vẫn chưa xem xét đến rủi ro hoạt
  tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của động và rủi ro thị trường khi tính Tổng tài
  TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sản có rủi ro như Basel II. Về việc tiếp cận
  cũng quy định rõ “TCTD, chi nhánh ngân rủi ro tín dụng, Thông tư 36/2014/TTNHNN
  38

 5. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

  cũng chỉ quy định Tổng tài sản có rủi ro được dụng để đánh giá an toàn tín dụng của các
  tính theo hệ số rủi ro dựa trên đối tượng NHTM là chỉ tiêu nợ xấu trên tổng dư nợ.
  khách hàng, thời gian và hoạt động cụ thể. Trong thời gian qua NHNN đã ban hành
  Trong khi đó, Basel II quy định cụ thể việc nhiều văn bản điều chỉnh công tác xử lý nợ
  tính toán rủi ro tín dụng dựa trên cách tiếp xấu và các văn bản định hướng hoạt động các
  cận chuẩn hóa, tiếp cận dựa vào xếp hạng nội TCTD có liên quan tới công tác xử lý nợ xấu,
  bộ và cơ chế chứng khoán hóa. Chính vì vậy, tạo môi trường thuận lợi cho xử lý và hạn chế
  con số CAR công bố đến thời điểm hiện tại nợ xấu phát sinh.
  của các NHTM vẫn đảm bảo nhưng các nhà Đối với công tác xử lý nợ xấu, tính đến
  quản trị ngân hàng cũng cần hết sức lưu ý khi cuối tháng 12/2018, toàn hệ thống các TCTD
  con số này vẫn không phải ở mức cao nếu đã xử lý được 149,22 nghìn tỷ đồng nợ xấu;
  được tính lại chặt chẽ theo Basel II. Chính vì tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống TCTD là
  vậy, NHNN đã ra thông tư 41/2016/TT- 1,89%; giảm so với mức 2,46% cuối năm
  NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với 2016 và mức 1,99% cuối năm 2017. Tính từ
  NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài năm 2012 đến cuối năm 2019, toàn hệ thống
  theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II sẽ đã xử lý được 1.064 triệu tỷ đồng nợ xấu.
  chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày
  Trong công tác tái cơ cấu hệ thống các
  1/1/2020 nhằm hạn chế các nhược điểm
  TCTD gắn với xử lý nợ xấu, NHNN tiếp tục
  trong cách tính CAR từ năm 2019 trở về
  triển khai và giám sát chặt chẽ việc thực hiện
  trước. Theo đó, quy định tất cả ngân hàng
  cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.
  phải có tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) ở
  Đồng thời, kiểm soát và nâng cao chất lượng
  mức 8%. Hiện tại, trong hệ thống có 18/34
  tín dụng gắn với tăng cường xử lý nợ xấu
  ngân hàng đã đáp ứng tiêu chuẩn thông tư
  theo nguyên tắc thị trường; hoàn thiện hành
  này gồm Vietcombank, VIB, OCB, ACB,
  lang pháp lý hỗ trợ xử lý nợ xấu và cơ cấu lại
  TPBank, MBBank, VPBank, Techcombank,
  các TCTD. Việc xử lý nợ xấu gắn với việc
  MSB, HDBank, Shinhan bank, Vietcapital
  triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế
  bank, SeABank, Standard Chartered Việt
  tối đa nợ xấu mới phát sinh và nâng cao chất
  Nam, VietBank, Lienvietpostbank,
  lượng tín dụng của các TCTD Việt Nam
  NamABank, BIDV.
  trong việc xử lý nợ xấu để đảm bảo duy trì tỷ
  2.2. Đánh giá an toàn tín dụng lệ nợ xấu ở mức an toàn, bền vững.
  Tín dụng là hoạt động cơ bản của ngân
  hàng, đem lại nguồn thu chủ yếu cho ngân
  hàng hiện nay. Tuy nhiên, rủi ro tín dụng khi
  không được kiểm soát tốt, dễ gây tổn thất về
  tài chính, giảm giá trị thị trường về vốn,
  nghiêm trọng hơn có thể làm hoạt động kinh
  doanh của ngân hàng bị thua lỗ, thậm chí là
  phá sản ngân hàng. Do đó, để giảm thiểu
  những rủi ro trên, việc tiếp cận các chuẩn
  mực quản trị rủi ro và đánh giá tín dụng theo
  Hiệp ước Basel II là xu hướng của các ngân Hình 3. Tỷ lệ nợ xấu hệ thống ngân hàng Việt
  hàng Việt Nam đang hướng tới hiện nay. Một Nam giai đoạn 2011 – 2019
  trong những tiêu chí quan trọng được sử Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

  39

 6. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  Mặc dù tỷ lệ nợ xấu có giảm trong những cụ thể về tỷ lệ LDR. Theo quy định của
  năm gần đây, tuy nhiên, nợ xấu gia tăng thông tư 36/2014/TT-NHNN và Thông tư số
  nhanh trong giai đoạn 2011 – 2012. Năm 06/2016/TT-NHNN ngày 27/5/2016 thì giới
  2011, nợ xấu gia tăng giá trị lên đến hạn tỷ lệ cấp tín dụng/ nguồn vốn huy động
  85.000 tỷ đồng, chiếm 3,3% tổng dư nợ và được NHNN cho phép đối với các NHTM
  tiếp tục tăng lên 4,12% tổng dư nợ vào cuối cổ phần là 80% và đối với các NHTM Nhà
  năm 2012, trước khi giảm về mức 3,61% nước là 90%. Nếu tỷ lệ này quá cao cho
  vào năm 2013. Những năm sau đó, tỷ lệ nợ thấy nguy cơ rủi ro thanh khoản của ngân
  xấu liên tục giảm; năm 2014 là 3,25%; năm hàng càng lớn.
  2015 là 2,55%; năm 2016 là 2,46%; năm Theo số liệu mới nhất từ NHNN, tính đến
  2017 là 1,99%; năm 2018 là 1,89% và năm hết tháng 12/2019, tỷ lệ LDR ở nhóm NHTM
  2019 là 1,72%. Nhà nước đạt 91,89% (giảm 1,39% so với
  Như vậy, diễn biến nợ xấu của các năm 2018), LDR ở nhóm NHTM cổ phần là
  NHTM trong giai đoạn 2011 – 2019 rất phức 84,33% (giảm 0,32% so với năm 2018).
  tạp, tỷ lệ nợ xấu liên tục biến động. Do đó, Trong khi LDR ở nhóm NHTM Nhà nước đã
  các NHTM cần đánh giá chính xác thực trạng vượt 90% từ lâu thì ở nhóm NHTM cổ phần,
  nợ xấu, chủ động xử lý nợ xấu, đồng thời hạn việc vượt mức 80% mới chỉ diễn ra 3 năm
  chế nợ xấu phát sinh trong tương lai. trước (từ tháng 12/2016). Tỷ lệ LDR của các
  NHTM cao thì khả năng sinh lời của ngân
  2.3. Đánh giá an toàn thanh khoản
  hàng càng lớn, nhưng đánh đổi lại rủi ro
  Chỉ số đánh giá an toàn thanh khoản được
  thanh khoản cũng cao hơn.
  xác định bằng cách lấy tổng các khoản cho
  Bảng 1.
  vay trên tổng tiền gửi tại các TCTD (LDR).
  Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động (%)
  Chỉ số này dùng để đánh giá các NHTM đã tháng 12/2018 và tháng 12/2019 của các TCTD
  sử dụng tiền gửi khách hàng để cung ứng tín
  STT Loại TCTD Tháng Tháng
  dụng với tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Thông 12/2018 12/2019
  thường, LDR càng cao thì khả năng sinh lời 1 NHTM Nhà 93,28 91,89
  của ngân hàng càng lớn, nhưng đánh đổi là nước
  rủi ro thanh khoản cũng cao hơn, bởi tín 2 NHTM cổ phần 84,65 84,33
  dụng được coi là tài sản kém linh hoạt nhất 3 Ngân hàng liên 61,98 58,05
  doanh, nước
  trong số các tài sản sinh lời của ngân hàng
  ngoài
  nhưng lại là tài sản sinh lời chính. Vì thế, khi 4 Công ty tài 286,16 283,70
  tỉ lệ LDR tăng thì tính thanh khoản của ngân chính, cho thuê
  hàng giảm đi một cách tương ứng. Trong số tài chính
  nhiều chỉ tiêu an toàn trong ngành ngân hàng 5 TCTD hợp tác 108,69 105,62
  thì tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy 6 Toàn hệ thống 88,73 87,41
  động (LDR) là một trong những chỉ tiêu quan Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
  trọng nhất. Trong nhóm NHTM Nhà nước (Agribank,
  Nhằm đảm bảo các NHTM không sử BIDV, Vietinbank, Vietcombank, ngân hàng
  dụng quá mức nguồn vốn huy động để cấp Chính sách xã hội, ngân hàng Xây dựng Việt
  tín dụng, đảm bảo yêu cầu trước và sau khi Nam, ngân hàng Dầu Khí Toàn Cầu,
  cấp tín dụng đều đảm bảo tỷ lệ về khả năng Oceanbank), VietinBank là ngân hàng có
  chi trả và các tỷ lệ đảm bảo an toàn khác, LDR cao nhất, tiếp nối là BIDV, Agribank.
  NHNN luôn đưa ra các quy định hướng dẫn Riêng Vietcombank, LDR của ngân hàng này

  40

 7. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

  thấp hơn hẳn. Dù vậy, Vietcombank lại là ròng (ROA) và khả năng sinh lời trên vốn
  ngân hàng đang có tỷ suất sinh lời cao vượt chủ sở hữu (ROE) để đánh giá khả năng sinh
  trội so với các ngân hàng còn lại. Nguyên lời của các NHTM sẽ giúp nhà quản lý nắm
  nhân là bởi LDR dù quan trọng nhưng cũng được thực trạng hiệu quả tài chính cũng như
  chỉ là một trong nhiều chỉ tiêu phản ánh sức năng lực tài chính, từ đó, thực hiện cơ cấu lại
  sinh lời và mức độ an toàn. Nếu chất lượng hệ thống ngân hàng một cách khoa học, tiến
  tín dụng tốt, thu nhập ngoài lãi nhiều, biên đến phát triển bền vững và duy trì khả năng
  lợi nhuận mảng tín dụng cao thì dù LDR cạnh tranh với các tổ chức tài chính quốc tế
  thấp, tỷ suất sinh lời vẫn cao; và ngược lại. trong tương lai.
  Xét trong nhóm NHTM cổ phần, dẫn đầu Các chỉ tiêu ROA, ROE thường được các
  về tỷ lệ LDR là các ngân hàng cỡ vừa và nhỏ, nhà quản trị, các nhà đầu tư sử dụng khi đánh
  cao nhất là VIB, Kienlongbank, kế đến là giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân
  TPBank, PGBank. LDR ở các NHTM cổ hàng, chúng thể hiện khả năng, thời hạn thu
  phần lớn ở mức trung bình, chẳng hạn như hồi vốn đầu tư của chủ sở hữu. Hiệu quả sử
  LDR của MB, VPBank tương đương với dụng vốn và tài sản của ngân hàng càng cao
  LienVietPostBank, VietABank, Eximbank, là cơ sở để ngân hàng tăng quy mô vốn cũng
  SHB, BacABank, VietCapital Bank. LDR như năng lực tài chính của mình.
  thấp hơn ở các NHTM cổ phần như ACB, Theo chuẩn mực đánh giá năng lực tài
  HDBank, ABBank, Techcombank hay thấp chính của Moody’s thì các chỉ tiêu khả năng
  hơn nữa như SCB, Sacombank, MSB, NCB. sinh lời được đánh giá tốt trong khung:
  Thông thường, LDR càng cao thì rủi ro ROA≥1%; ROE ≥12-15%.
  thanh khoản cũng cao hơn. Tuy vậy, cần lưu Nhìn chung, so với chuẩn mực đánh giá
  ý rằng LDR thấp không có nghĩa là ngân năng lực tài chính của Moody’s thì ROA và
  hàng an toàn, bởi tính an toàn không chỉ thể ROE tại Việt nam vẫn chưa đạt chuẩn. Trong
  hiện ở rủi ro thanh khoản mà còn các loại giai đoạn 2015 -2019 có thể thấy chỉ tiêu
  rủi ro khác như chất lượng tín dụng, rủi ro ROA của hệ thống NHTM Việt Nam có
  kỳ hạn… Chẳng hạn như trường hợp của chiều hướng tăng. Cụ thể hệ số ROA của cả
  SCB, ngân hàng này có nợ xấu thực tế (bao hệ thống đã tăng từ mức 0,46% năm 2015 lên
  gồm cả nợ xấu nội bảng, nợ xấu ngoại bảng, 0,56 % năm 2016; 0,67% vào năm 2017; tiếp
  nợ tiềm ẩn thành nợ xấu) thuộc hàng lớn tục tăng lên 0,7% vào năm 2018 và 0,82%
  nhất hệ thống ngân hàng xét về cả số tuyệt vào năm 2019.
  đối lẫn số tương đối. LDR của ngân hàng
  ROE của hệ thống NHTM năm 2016 đạt
  này thấp phần nào thể hiện khả năng sinh lời
  8,05%; năm 2017 giảm xuống 7,64% (giảm
  của ngân hàng này kém do không tối ưu
  0,41% so với năm 2016). Sang năm 2018,
  được huy động – cho vay. Trường hợp của
  chỉ số ROE tăng lên mức 9,06% và năm
  Sacombank và NCB cũng tương tự, dù tình
  2019 là 10,37%. Trong đó, năm 2018, ROE
  hình là tốt hơn SCB.
  của nhóm NHTM Nhà nước đạt 10,21%;
  2.4. Đánh giá kết quả kinh doanh NHTM cổ phần đạt 9,88%; còn nhóm ngân
  Hai chỉ số được lựa chọn để đánh giá kết hàng liên doanh nước ngoài chỉ đạt 5,7%.
  quả kinh doanh của NHTM là tỷ suất lợi Năm 2019, ROE của nhóm NHTM Nhà
  nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) và tỷ suất nước đạt 13,46%; NHTM cổ phần đạt
  lợi nhận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE). 10,29%; còn nhóm ngân hàng liên doanh
  Việc phân tích tỷ suất lợi nhuận trên tài sản nước ngoài chỉ đạt 6,51%;

  41

 8. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  Hình 4. Tỷ lệ ROA và ROE của hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2015 – 2019
  Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
  Hạn chế cần khắc phục trong việc đảm Thứ năm, kết quả hoạt động kinh doanh
  bảo an toàn tài chính của hệ thống NHTM: của hệ thống và các nhóm NHTM Việt Nam
  Nhìn chung, qua việc đánh giá an toàn tài đã suy giảm xuống dưới ngưỡng an toàn theo
  chính của hệ thống NHTM trên các khía chuẩn mực đánh giá năng lực tài chính của
  cạnh: an toàn vốn, an toàn tín dụng, an toàn Moody’s.
  thanh khoản và an toàn kết quả kinh doanh; 3. Một vài khuyến nghị
  có thể thấy, bên cạnh những kết quả đạt
  được, hệ thống NHTM Việt Nam còn phải 3.1. Nâng cao năng lực giám sát và thực thi
  đối mặt với nhiều rủi ro, hạn chế trong việc các quy định về phân loại nợ, đảm bảo an
  đảm bảo an toàn tài chính của hệ thống như: toàn hoạt động cho toàn bộ hệ thống ngân
  hàng.
  Thứ nhất, quy mô vốn tự có thấp, năng
  Mặc dù, NHNN cũng như hệ thống
  lực chống đỡ các cú sốc tài chính từ trong và
  ngoài nước của các NHTM Việt Nam bị hạn NHTM đã có những nỗ lực, quyết tâm trong
  chế, làm tăng rủi ro hệ thống. thực hiện theo đề án “xử lý nợ xấu của hệ
  thống các TCTD” tuy nhiên quá trình thực
  Thứ hai, rủi ro nợ xấu (đặc biệt trong lĩnh
  hiện còn có nhiều khó khăn do những bất cập
  vực bất động sản và đầu tư chứng khoán)
  sau:
  tăng cao trong khi năng lực quản lý rủi ro của
  các ngân hàng còn hạn chế. Theo quyết định 780/2012/QĐ – NHNN,
  đối với các doanh nghiệp có triển vọng phục
  Thứ ba, rủi ro tiềm ẩn do sự thiếu chính
  hồi sản xuất nhưng đang gặp khó khăn về tài
  xác trong tính toán các chỉ tiêu an toàn tài
  chính, khi tiến hành gia hạn nợ, các TCTD
  chính cũng như sự chênh lệch giữa số liệu
  được phép giữ nguyên nhóm nợ của doanh
  báo cáo từ các NHTM với số liệu thực tế
  nghiệp này như đã được phân loại theo quy
  giám sát của NHNN.
  định trước khi điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia
  Thứ tư, chênh lệch về kỳ hạn giữa nguồn hạn nợ. Với quy định này một số khoản nợ
  vốn và sử dụng vốn khiến an toàn thanh đáng lẽ xếp hạng vào nợ xấu theo chuẩn mực
  khoản của các NHTM chưa được đảm bảo. phân loại nợ, thì vẫn ở nhóm nợ bình thường,
  42

 9. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

  khiến cho một số khoản nợ xấu được che để hình thành một mô hình tổ chức của hệ
  giấu một cách hợp lý. thống kiểm soát, kiểm toán nội bộ theo thông
  Tuy nhiên, với thông tư 02/2013/TT – lệ tốt nhất đó là: không còn bộ phận kiểm tra,
  NHNN thì ưu đãi trong xếp hạn nợ đối với kiểm soát chuyên trách mà tập trung sức
  nhóm doanh nghiệp gặp khó khăn tạm thời mạnh cho hệ thống kiểm toán nội bộ cũng
  theo quyết định 780 sẽ không còn. Nợ của như thiết lập được hệ thống kiểm soát nội bộ
  các nhóm doanh nghiệp này sẽ được chuyển hoàn thiện.
  nhóm như các tiêu chí phân loại nợ thông – VAMC cần tiếp tục kiện toàn tổ chức,
  thường. Điều này khiến cho số nợ có thể bị hoàn thiện bộ máy và các thủ tục, chính sách,
  chuyển thành nợ xấu tăng lên (do phần lớn quy định nội bộ về các hoạt động nghiệp vụ
  doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn về sản và quản trị, điều hành; nâng cao năng lực tài
  xuất kinh doanh, chưa trả được nợ). Đây sẽ là chính và tăng vốn điều lệ, tăng cường năng
  vấn đề thách thức lớn đối với NHNN trong lực định giá, đánh giá tài sản, tổ chức bán
  quá trình xử lý nợ xấu với mục tiêu đưa tỷ lệ đấu giá nợ, tài sản đảm bảo của khoản nợ đã
  nợ xấu xuống dưới 3%. mua. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với
  Ngoài ra, việc hoàn thiện cơ sở pháp lý TCTD trong việc thu hồi nợ, cơ cấu lại nợ,
  cho xử lý nợ xấu của VAMC và nâng cao bán và xử lý nợ, tài sản bảo đảm đối với các
  năng lực giám sát, thực thi các quy định về khoản nợ xấu đã mua; hỗ trợ tài chính cho
  phân loại nợ vẫn còn là vấn đề cần quan tâm. khách hàng vay phục hồi sản xuất kinh
  Những hỗ trợ của VAMC trong xử lý nợ xấu doanh, hoàn thiện các dự án dở dang; tiếp
  vẫn chưa được như mong muốn do còn một xúc, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu
  số bất cập. tư trong nước và nước ngoài tham gia mua,
  xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm.
  Do đó, để thực hiện được mục tiêu đã đề
  ra, một số giải pháp cần thực hiện trong giai 3.2. Hoàn thiện mô hình thanh tra, giám sát
  đoạn tới là: ngân hàng.
  – Các NHTM tiếp tục thực hiện lộ trình Công tác thanh tra, giám sát ngân hàng
  tăng vốn điều lệ đặt dưới sự kiểm soát của hiện nay được thực hiện theo hướng: Cơ
  NHNN. Đồng thời, các NHTM cần nghiêm quan thanh tra, giám sát NHNN thực hiện
  chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật thanh tra, giám sát đối với hội sở chính, sở
  về an toàn hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại giao dịch của các TCTD; chi nhánh NHNN
  nợ, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra các chi
  triển khai các biện pháp kiểm soát nợ xấu nhánh của TCTD trên địa bàn. Mô hình này
  phát sinh mới và nâng cao chất lượng tín tạo điều kiện giám sát toàn diện cả chi nhánh
  dụng; xây dựng kế hoạch xử lý nợ xấu trong và hội sở chính của các TCTD. Tuy nhiên,
  đó có các giải pháp về sử dụng dự phòng rủi thách thức đặt ra là việc phân cấp, ủy quyền
  ro, bán nợ xấu cho VAMC. Rà soát, tiết giảm cho các NHNN chi nhánh thực hiện thanh
  các chi phí hoạt động và tập trung mọi nguồn tra, giám sát các TCTD trên địa bàn quản lý
  lực cho việc xử lý nợ xấu; kịp thời báo cáo có thể dẫn đến những khó khăn trong thanh
  NHNN tình hình, kết quả phân loại nợ, trích tra toàn diện hệ thống NHTM. Thanh tra
  lập dự phòng và xử lý nợ xấu. ngân hàng được giao thực hiện đồng thời cả
  – Đối với mỗi ngân hàng cần tăng cường hoạt động giám sát an toàn hệ thống ngân
  công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ hàng cũng như thanh tra chuyên ngành, điều
  NHTM. Xây dựng lộ trình càng sớm càng tốt này dẫn đến hạn chế trong việc thực thi có

  43

 10. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

  hiệu quả chính sách giám sát ngân hàng. Nên tra lồng ghép với các khóa đào tạo kỹ năng
  không phát hiện kịp thời các sai phạm dẫn mềm về giao tiếp, ứng xử là rất cần thiết.
  đến các vụ vi phạm nghiêm trọng gây thất – Không ngừng học hỏi kinh nghiệm
  thoát tài sản, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt thanh tra của các nước trên thế giới để áp
  động của ngành. dụng trong công tác thanh tra tại Việt
  Bên cạnh đó, việc thanh tra định kỳ các Nam. Thanh tra đối với hoạt động của các
  chi nhánh của TCTD mặc dù đã phần nào có NHTM cần tăng cường hợp tác quốc tế, tham
  hiệu quả nhưng còn chưa cao và chưa đảm gia các hiệp ước, thỏa thuận quốc tế về giám
  bảo được sự phù hợp với yêu cầu thanh tra, sát ngân hàng và an toàn tài chính, cụ thể:
  giám sát dựa trên cơ sở rủi ro. Do đó, vấn đề tăng cường mối quan hệ để trao đổi thông tin
  đặt ra là cơ quan thanh tra, giám sát ngân với cơ quan giám sát ngân hàng của các nước
  hàng cần khắc phục được những khó khăn có chi nhánh ngân hàng tại Việt Nam cũng
  trong việc tổ chức, chỉ đạo, điều phối hoạt như Hội sở chính của các ngân hàng mẹ;
  động thanh tra, giám sát của thanh tra chi đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức
  nhánh. Một số vấn đề trọng tâm cần thực quốc tế trong việc trao đổi thông tin, tiếp thu
  hiện như: tư vấn về công tác thanh tra, công nghệ, đào
  – Tiếp tục hoàn thiện thể chế cho hoạt tạo nâng cao năng lực của thanh tra viên
  động thanh tra, giám sát ngân hàng. Xây trong và ngoài nước.
  dựng các mô hình phân tích định lượng, hoàn – Hiện đại hóa hệ thống thông tin thanh
  thiện hệ thống các tiêu chí đánh giá, xây tra giám sát ngân hàng, hỗ trợ tích cực cho
  dựng hệ thống thang điểm để thực hiện báo giám sát vi mô, vĩ mô, cảnh báo sớm, xếp
  cáo, xếp loại, đánh giá và kiểm soát hoạt hạng TCTD và giám sát hoạt động theo các
  động của NHTM nhằm nhận diện, cảnh báo chỉ tiêu Basel II của hệ thống TCTD. Tăng
  sớm các rủi ro có thể xảy ra. cường đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ
  – Tăng cường nguồn nhân lực và nâng cao phục vụ cho công tác thu thập dữ liệu, xử lý
  trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ thông tin thích nghi với công nghệ mới trong
  làm công tác thanh tra, đào tạo kỹ năng phân hoạt động kinh doanh ngân hàng hiện nay.
  tích, nhận định, xử lý tốt tình huống trong – Tăng cường phối hợp giữa Cơ quan
  quá trình thanh tra. Để có thể tiến hành thanh thanh tra giám sát ngân hàng và Thanh tra,
  tra cần có một đội ngũ cán bộ chất lượng am giám sát NHNN chi nhánh tỉnh, thành
  hiểu và đáp ứng các chuẩn mực trong nước phố. Việc phối hợp giữa Cơ quan Thanh tra
  và quốc tế, mỗi thành viên vừa phải có kiến giám sát ngân hàng và Thanh tra, giám sát
  thức sâu rộng trong lĩnh vực tiền tệ, tài chính, NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố là một
  ngân hàng, vừa có chuyên môn sâu trong một trong những cách thức quan trọng, hỗ trợ cho
  lĩnh vực cụ thể được phân công, có khả năng công tác thanh tra các hoạt động của NHTM.
  phân tích tình huống để có cách tiếp cận phù Nguồn thông tin từ Thanh tra, giám sát
  hợp, tìm ra nguồn gốc của vấn đề, đồng thời NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ là cơ sở
  phải có kỹ năng giao tiếp, ứng xử với đối giúp cho Cơ quan Thanh tra giám sát ngân
  tượng thanh tra. Việc tăng cường công tác hàng xây dựng được kế hoạch thanh tra hàng
  đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ thanh năm bám sát yêu cầu, mục đích quản lý;
  tra, kiểm tra nâng cao năng lực và kỹ năng đồng thời lựa chọn đối tượng thanh tra, nội
  cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm dung thanh tra được chính xác, góp phần

  44

 11. TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ – SỐ 8(01) – 2020

  tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác thiện, tăng trưởng tín dụng cho dù có được
  chỉ đạo thanh tra toàn hệ thống ngân hàng. cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, nợ xấu vẫn
  còn cao. Do đó, triển vọng ngành ngân hàng
  3.3. Đảm bảo an ninh tài chính trong hệ
  Việt Nam vẫn chưa thể khả quan nếu vấn đề
  thống NHTM Việt Nam trong bối cảnh tự
  nợ xấu và các ngân hàng yếu kém không
  do hóa tài chính
  được giải quyết triệt để, đe dọa nghiêm trọng
  Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc tự do
  đến an ninh tài chính trong hệ thống NHTM
  hóa và cải cách hệ thống tài chính góp phần Việt Nam.
  làm nổi rõ những điểm yếu của hệ thống tài
  Do đó, NHNN cần tăng cường xây dựng
  chính nội địa trước những điều kiện của hệ
  văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao hiệu
  thống tài chính quốc tế. Hệ thống ngân hàng
  quả, hiệu lực quản lý nhà nước của NHNN
  có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro hơn trong
  trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; góp phần
  bối cảnh tự do hóa tài chính trước những yếu
  ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ
  kém về mặt thể chế và năng lực của hệ thống
  thống và nâng cao chất lượng hoạt động,
  NHTM. Những yếu kém tiềm ẩn này là
  quản trị điều hành của các NHTM, tiếp tục
  nguyên nhân chính của các cuộc khủng
  đẩy mạnh triển khai quyết liệt công tác cơ
  hoảng tài chính, bên cạnh các nguyên nhân
  cấu lại các TCTD đảm bảo đạt được mục
  khác như sự thiếu lành mạnh của hệ thống
  tiêu, lộ trình đặt ra tại Đề án “Cơ cấu lại hệ
  chính sách quản lý vĩ mô, thiếu một hệ thống
  thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai
  giám sát hiệu quả và sự không tuân thủ tính
  đoạn 2016- 2020” của Thủ tướng Chính
  logic và trình tự của những cải cách tài chính.
  phủ. Đồng thời, cơ quan thanh tra giám sát
  Hệ thống NHTM Việt Nam, cùng với quá
  ngân hàng tham mưu, giúp Thống đốc
  trình hội nhập và tự do hóa, những rủi ro và
  NHNN trong việc xây dựng, ban hành theo
  thách thức đặt ra đối với an ninh hệ thống
  thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật
  NHTM ngày càng lớn. Với thực trạng hiện về tổ chức, hoạt động, an toàn hoạt động
  nay, nếu nhu cầu vốn vay vẫn chưa được cải ngân hàng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  Ngân hàng nhà nước (2013), thông tư số 02/2013/TT – NHNN.
  Ngân hàng nhà nước (2014), thông tư số 36/2014/TT-NHNN.
  Ngân hàng Nhà nước (2016), thông tư số 06/2016/TT-NHNN
  Ngân hàng Nhà nước (2016), thông tư số 41/2016/TT-NHNN
  Ngân hàng nhà nước (2019), thông tư số 22/2019/TT-NHNN
  Chính phủ (2019), Nghị định 86/2019/NĐ-CP
  Nguyễn Thị Hoài Lê (2014), Phát triển mạng an toàn tài chính quốc gia ở Việt Nam, Tạp chí
  khoa học xã hội Việt Nam số 6(79)
  Tô Ngọc Hưng (2011), Hệ thống giám sát tài chính Việt Nam, NXB Tài chính, Hà Nội, 2011.
  Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia (2017), Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các
  NHTM Việt Nam: cơ hội – thách thức và lộ trình thực hiện, Nhà xuất bản Đại học
  Kinh tế Quốc dân Hà Nội
  Website: www.sbv.gov.vn

  45

Download tài liệu Giải pháp đảm bảo an toàn tài chính trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam File Word, PDF về máy