[Download] Tải Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán – Tải về File Word, PDF

Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán
Nội dung Text: Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Download


Dưới ảnh hưởng của Cách mạng công nghệ 4.0 và nhu cầu mới từ các doanh nghiệp, lĩnh vực kế toán, kiểm toán đang dần chuyển đổi sang dựa trên sự ứng dụng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo. Điều đó làm thay đổi diện mạo, mô hình tổ chức doanh nghiệp và đặt ra những yêu cầu mới về kỹ năng đối với kế toán và kiểm toán viên. Trên cơ sở phân tích các xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của thế giới, bài viết này đưa ra một số nhận định về vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Bạn đang xem: [Download] Tải Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán File Word, PDF về máy

Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

 1. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  DỰ BÁO NHỮNG XU HƯỚNG THAY ĐỔI
  TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN
  ĐỖ TẤT CƯỜNG

  Dưới ảnh hưởng của Cách mạng công nghệ 4.0 và nhu cầu mới từ các doanh nghiệp, lĩnh vực kế
  toán, kiểm toán đang dần chuyển đổi sang dựa trên sự ứng dụng khoa học công nghệ mới và đổi
  mới sáng tạo. Điều đó làm thay đổi diện mạo, mô hình tổ chức doanh nghiệp và đặt ra những yêu
  cầu mới về kỹ năng đối với kế toán và kiểm toán viên. Trên cơ sở phân tích các xu hướng thay đổi
  trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của thế giới, bài viết này đưa ra một số nhận định về vấn đề đặt
  ra đối với Việt Nam.
  Từ khóa: Kế toán, kế toán viên, kiểm toán, Cách mạng công nghiệp 4.0

  CHANGING TRENDS IN ACCOUNTING, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn,
  AUDITING FIELD AND ISSUES POSED TO VIETNAM chuỗi khối và các công nghệ khác đang đặt ra những
  Do Tat Cuong thách thức và cơ hội mới cho nhiều lĩnh vực kinh tế
  khác, nhau trong đó có lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
  Under the influence of the 4.0 Technology
  Thứ nhất, xu hướng tự động hóa các quy trình kế
  Revolution and new demands from businesses,
  toán, kiểm toán.
  the field of accounting and auditing is gradually
  Quá trình tự động hóa các bước thực hiện các quy
  changing in the trend based on the application
  trình kế toán, kiểm toán ngày càng được phát triển,
  of new science and technology and innovation.
  đặc biệt dưới ảnh hưởng từ công nghệ mới của công
  That has altered the appearance, organizational
  nghệ 4.0. Tự động hóa giúp cho việc loại trừ sự nhầm
  model of the business and imposes new skills
  lẫn và tối thiểu hóa các lỗi kế toán, kiểm toán. Với lý
  requirements on accountants and auditors. Based
  do này, nhiều DN đang đầu tư mạnh hơn cho các giải
  on the analysis of the changing trends in the
  pháp tự động hóa. Tuy nhiên, việc ứng dụng tự động
  accounting and auditing world, this article gives
  hóa chủ yếu dựa vào hệ thống máy tính và đặt các DN
  some insights on the issues posed to Vietnam.
  trước những rủi ro trở thành các nạn nhân của sự gian
  Keywords: Accounting, auditing, business, auditors, lận và các vấn đề an ninh DN. Để phòng tránh các rủi
  accounting profession
  ro, DN sẽ phải phát triển hệ thống kiểm soát nội bộ
  để đảm bảo dữ liệu được nhập vào hệ thống máy tính
  là chính xác. Do đó, DN sẽ không loại bỏ hoàn toàn
  các hoạt động kế toán, kiểm toán. Nhiều tập đoàn
  Ngày nhận bài: 24/3/2020
  kiểm toán lớn trên thế giới đã chủ động thực hiện
  Ngày hoàn thiện biên tập: 8/4/2020
  Ngày duyệt đăng: 14/4/2020 nhiều giải pháp chuyển đổi khác nhau nhằm thích
  ứng công nghệ 4.0. Họ xây dựng nhiều nền tảng công
  nghệ nhằm hỗ trợ quá trình kế toán, kiểm toán và
  Xu hướng thay đổi trong lĩnh vực
  trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện các dịch
  kế toán, kiểm toán trên thế giới
  vụ kế toán, kiểm toán; các kỹ thuật phân tích để xác
  Nền kinh tế thế giới đang tiến vào kỷ nguyên Cách định vấn đề, các phương thức khác nhau để sử dụng
  mạng công nghiệp 4.0 với nhiều thành tựu khoa học dữ liệu lớn và hoạt động kiểm toán đã trở nên hiệu
  công nghệ mới đang làm thay đổi diện mạo các hoạt quả hơn và thậm chí có nhiều công cụ kiểm toán mới.
  động kinh tế, mô hình quản trị doanh nghiệp (DN) và Để hỗ trợ cho quá trình tự động hóa, các DN trong
  sự liên kết chặt chẽ giữa con người và máy móc (Kiều, lĩnh vực kế toán, kiểm toán đã sử dụng dữ liệu và
  Hoàn Quốc (2020). Các hình thức kinh doanh mới có các quy trình tối ưu thông qua việc sử dụng các phần

  21

 2. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ TẦM NHÌN 2030

  mềm kế toán, kiểm toán tốt nhất trong cung cấp dịch BIỂU ĐỒ 1: TỶ LỆ DN SỬ DỤNG CÁC PHẦN MỀM KẾ TOÁN,
  KIỂM TOÁN TRÊN NỀN TẢNG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
  vụ cho DN ở các quy mô khác nhau. Theo nghiên cứu
  của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA),
  hơn 50% các lãnh đạo DN cao cấp cho rằng, lĩnh vực
  kế toán, kiểm toán đang ở ngưỡng cửa của sự phát
  triển hệ thống kế toán, kiểm toán tự động hóa. Nhiều
  DN kiểm toán đã ứng dụng công nghệ nhận diện hình
  ảnh thông qua sự kết nối giữa các camera gắn trên
  thiết bị không người lái với hệ thống máy tính để thực
  Doanh nghiệp nhỏ Doanh nghiệp vừa Doanh nghiệp lớn
  hiện các hoạt động kiểm toán số lượng hàng tồn kho.
  Thứ hai, sự gia tăng ngày càng nhanh của các giải
  Nguồn: Accounting Today (2018)
  pháp phần mềm kế toán, kiểm toán.
  Việc ứng dụng của các giải pháp công nghệ trong Sự hỗ trợ của công nghệ kế toán, kiểm toán viên có
  lĩnh vực kế toán, kiểm toán đang và sẽ làm thay đổi thể kiểm tra hệ thống chứng từ nhanh hơn nhiều. Các
  diện mạo của lĩnh vực này. Sự thay đổi đó xuất phát phần mềm kế toán, kiểm toán (trong đó đã bao hàm
  từ gia tăng nhu cầu phần mềm hóa các công việc liên cả công nghệ học máy) đã giúp cho kế toán, kiểm toán
  quan đến kế toán, kiểm toán của DN, nhiều DN phần viên kiểm tra toàn bộ dữ liệu thay vì một mẫu nhỏ.
  mềm trong lĩnh vực này đã đáp ứng nhu cầu đó của Ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực kế toán, kiểm
  DN với tốc độ chóng mặt. Các nền tảng công nghệ toán đã làm cho các công việc của kế toán, kiểm toán
  phần mềm sở hữu nhiều cấp độ khác nhau của các viên chuyển trọng tâm sang phân tích dữ liệu. Các kế
  chức năng và công việc mà các kế toán, kiểm toán toán, kiểm toán viên có vai trò mới là những nhà tư
  viên đánh giá cao nhất, ví dụ như quy trình tối ưu vấn có các kỹ năng độc đáo trong phân loại và xử lý
  hóa và giảm thiểu tối đa các công việc đơn giản. Theo dữ liệu phục vụ cho quá trình ra quyết định của lãnh
  một nghiên cứu của Fortune Business Insights, xét ở đạo DN. Xử lý và phân tích các con số tài chính của
  phạm vi toàn cầu, nhu cầu đối với các nền tảng công những kế toán, kiểm toán viên giúp cho lãnh đạo DN
  nghệ quản lý hệ thống sổ sách kế toán, bảng tính và hiểu sâu sắc hơn hoạt động của DN, điều mà giúp cho
  các nền tảng đó còn giúp DN quản lý các khoản chi họ xác định được những khâu, lĩnh vực nào của DN
  liên quan đến thuế tốt hơn. sẽ phải cải thiện để gia tăng hiệu quả, giảm chi phí và
  Với hệ thống kế toán, kiểm toán trên nền tảng điện quản lý rủi ro tốt hơn.
  toán đám mây, lãnh đạo DN có thể truy cập vào hệ Thứ tư, việc ứng dụng công nghệ chuỗi khối đang
  thống và có được dữ liệu báo cáo về DN của mình bất làm thay đổi nhận thức và hoạt động của lĩnh vực kế
  cứ thời gian nào. Các dữ liệu đó bao gồm hàng tồn kho, toán, kiểm toán trên phạm vi toàn cầu.
  tổng doanh thu và tổng chi phí. Hơn nữa, hệ thống Công nghệ chuỗi khối đang làm thay đổi lĩnh vực
  này còn giúp cho DN tiết kiệm thời gian trong xây kế toán, kiểm toán bằng việc giảm chi phí trong đối
  dựng quy trình công việc. Với những lợi ích như vậy, chiếu và quản lý sổ sách kế toán. Công nghệ này cũng
  nhiều DN đã chuyển sang sử dụng hệ thống kế toán, yêu cầu sự chính xác đối với quyền sở hữu và lịch sử
  kiểm toán dựa trên nền tảng công nghệ điện toán đám của các tài sản. Với công nghệ này, kế toán và kiểm
  mây. Theo báo cáo của Công ty Phần mềm kế toán, toán viên có được cái nhìn toàn cảnh về trách nhiệm
  kiểm toán Xero, 53% khách hàng của Công ty này đã và các nguồn lực hiện có của DN.
  ứng dụng công nghệ trong quản lý dự án và trao đổi Bốn công ty kế toán, kiểm toán hàng đầu thế
  thông tin với khác hàng. Điều đó cho thấy, đây sẽ là giới (Deloitte, PwC, EY, KMPG) hiện đã hòa vào
  xu hướng lớn trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; thậm xu hướng ứng dụng công nghệ chuỗi khối thông
  chí là bước nhảy vọt đối với sự gia tăng hiệu quả trong qua việc cho phép nhân viên của họ làm việc dựa
  phân tích, báo cáo hoàn chỉnh tình trạng tài chính cho trên công nghệ này. Theo đó, những phòng kế toán,
  những người đứng đầu DN. kiểm toán truyền thống của các công ty này sẽ bị
  Thứ ba, kế toán và kiểm toán viên chuyển sang tập thu hẹp. Theo số liệu của trang Statista.com các dự
  trung vào phân tích dữ liệu phục vụ cho quá trình ra án sử dụng công nghệ chuỗi khối trong thời gian
  quyết định của DN thay vì tập trung vào đảm bảo gần đây đã cho thấy, sự tăng trưởng nhanh chóng
  tính xác thực và sự phù hợp với các chuẩn mực kế về số lượng người sử dụng, thu hút được khoảng 1
  toán của các giao dịch trong DN. tỷ USD đầu tư. Những thay đổi về cách thức người

  22

 3. TÀI CHÍNH – Tháng 4/2020

  tiêu dùng và DN giao dịch với nhau sẽ đặt ra yêu xác thực, mức độ phù hợp của các giao dịch với chuẩn
  cầu thay đổi cách thức mà lĩnh vực kế toán, kiểm mực kế toán, kiểm toán và chuẩn bị các báo cáo tài chính
  toán đang vận hành. sang cung cấp thêm nhiều thông tin sâu hơn cho quá
  Thứ năm, xu hướng hài hòa chuẩn mực kế toán, trình ra quyết định của DN.
  kiểm toán quốc gia và thế giới. Hơn nữa, dưới sự tác động của Cách mạng công
  Trong một thế giới toàn cầu hóa, các nền kinh tế nghiệp 4.0, các dữ liệu về hồ sơ, giấy tờ kế toán sẽ
  hầu hết đã mở cửa để giao thương với nhau. Trong dần được chuyển sang dạng số hóa, điều này làm cho
  đó, sự tương thích các hệ thống chuẩn mực kế toán, các kế toán, kiểm toán viên với những kỹ năng thông
  kiểm toán giữa các quốc gia có trao đổi quan hệ thường khó có thể nắm bắt được sự đa dạng về loại
  thương mại là điều không thể tránh khỏi. Hiện nay, hình và hình thức giao dịch số. Các DN sẽ dần dần
  đang tồn tại 2 hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm được vận hành trên nền tảng số cũng sẽ đặt ra yêu cầu
  toán là ở cấp quốc gia và thế giới. Mặc dù, mỗi quốc số hóa lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Tuy nhiên, hiện
  gia có thể lựa chọn và thiết lập cho mình một hệ nay, việc số hóa lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt
  thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán riêng, nhưng Nam chưa theo kịp được với xu hướng mới, cần có
  điều đó không có nghĩa là hệ thống đó không tương những biện pháp quyết liệt để thực hiện.
  thích với hệ thống chuẩn mực của thế giới. Một hệ
  thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán khép kín sẽ
  Số lượng các giao dịch kinh tế của doanh
  gây ra những khó khăn cho DN trong việc gia nhập nghiệp sẽ tăng trưởng nhanh chóng, cũng như
  sân chơi khu vực và toàn cầu. các loại hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng
  Dưới tác động của các hiệp định thương mại tự do số sẽ đặt ra nhiều áp lực cho lĩnh vực kế toán,
  song phương và đa phương, hệ thống kế toán, kiểm kiểm toán, đó là phải thay đổi trọng tâm từ việc
  toán của các quốc gia thành viên sẽ phải có những kiểm tra tính xác thực, mức độ phù hợp của các
  giao dịch với chuẩn mực kế toán, kiểm toán và
  thay đổi, cải cách căn bản để có thể tiếp cận và hòa
  chuẩn bị các báo cáo tài chính sang cung cấp
  nhập có chọn lọc các nguyên tắc thông lệ phổ biến thêm nhiều thông tin sâu hơn cho quá trình ra
  của lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Sẽ luôn tồn tại những quyết định của doanh nghiệp.
  khoảng cách nhất định giữa hệ thống chuẩn mực kế
  toán, kiểm quốc gia và thế giới. Tuy nhiên, xu thế hòa
  nhập giữa 2 hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán Thứ hai, ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực kế
  sẽ trở thành chủ đạo trong thời gian tới thông qua quá toán, kiểm toán của Việt Nam sẽ bị giới hạn bởi hệ
  trình hội nhập sâu và rộng khắp của các quốc gia vào thống kết cấu hạ tầng số của nền kinh tế.
  nền kinh tế thế giới. Ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực kế toán,
  Những vấn đề mới đặt ra kiểm toán cần có một hệ thống kết cấu hạ tầng hiện
  đối với lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt Nam đại, tương thích với các công nghệ mới này. Mặc dù,
  nước ta đã gia nhập câu lạc bộ của các quốc gia có
  Việt Nam hiện nay đã ký kết hiệp định tự do mức thu nhập trung bình, nhưng hệ thống kết cấu
  thương mại song phương và đa phương và đang từng hạ tầng của chúng ta vẫn chưa đáp ứng được nhu
  bước đi vào kỷ nguyên Cách mạng công nghệ 4.0 với cầu ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực này. Ví dụ,
  quyết tâm của cả hệ thống chính trị thể hiện ở nhiều tốc độ băng thông của hệ thống internet Việt Nam
  chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. năm 2019 đã tụt 4 bậc so với năm 2018 theo kết quả
  Quá trình đó cũng đặt ra những vấn đề mới đối với thống kê của SpeedTest. Như vậy, nếu các DN trong
  lĩnh vực kế toán, kiểm toán, cụ thể: lĩnh vực kế toán, kiểm toán và các DN khác trong nền
  Thứ nhất, số hóa lĩnh vực kế toán, kiểm toán của kinh tế đều ứng dụng công nghệ 4.0 trong công việc
  Việt Nam. của mình, thì với khối lượng giao dịch lớn của hàng
  Quá trình số hóa lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt trăm ngàn DN hệ thống mạng internet sẽ bị quá tải.
  Nam là điều không thể tránh khỏi, bởi vì các hoạt động Sự phát triển của hệ thống kết cấu hạ tầng internet sẽ
  kinh tế ngày càng đa dạng và phong phú. Số lượng các đặt ra những giới hạn cho việc ứng dụng công nghệ
  giao dịch kinh tế của DN sẽ tăng trưởng nhanh chóng, 4.0 vào trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Đây là bài
  cũng như các loại hình kinh doanh mới dựa trên nền toán nan giải của lĩnh vực kế toán, kiểm toán do việc
  tảng số sẽ đặt ra nhiều áp lực cho lĩnh vực kế toán, kiểm đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng số không
  toán, đó là phải thay đổi trọng tâm từ việc kiểm tra tính phải là việc có thể tiến hành nhanh, trong khi việc ứng

  23

 4. TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY VÀ TẦM NHÌN 2030

  dụng công nghệ 4.0 trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán mục đầu tư cho công nghệ của mình để có thể tiết
  có thể sẽ diễn ra rất nhanh chóng. kiệm các chi phí phát sinh. Khả năng thu hồi vốn đầu
  Thứ ba, lộ trình hài hòa chuẩn mực kế toán, kiểm tư từ những khoản đầu tư phát sinh từ quá trình thay
  toán quốc gia với thế giới. đổi mô hình tổ chức, ứng dụng công nghệ 4.0 cũng là
  Từ năm 2016 đến nay, Bộ Tài chính đã phối hợp một vấn đề các DN kế toán, kiểm toán cần cân nhắc
  với nhiều đơn vị liên quan để tổ chức các hội thảo, thận trọng.
  thực hiện khảo sát nhu cầu áp dụng các chuẩn mực kế Theo đó, những xu hướng sau sẽ ảnh hưởng mạnh
  toán quốc tế (IFRS) của DN tại Việt Nam. Thông qua đến mô hình tổ chức của DN kế toán, kiểm toán: (i)
  đó, Bộ Tài chính đã thu thập được nhiều thông tin về Sự phát triển của hệ thống kế toán, kiểm toán tự động
  nhu cầu của DN và đang tiến hành các công việc cần hóa; (ii) Sự gia tăng các mô hình kinh doanh mới, nhu
  thiết để có thể triển khai việc hài hòa hóa IFRS trong cầu và dịch vụ mới; (iii) Sự ứng dụng của điện toán
  hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam. đám mây; (iv) Các phương thức kêu gọi vốn đầu tư
  Tuy nhiên, nhiều DN của Việt Nam chưa tìm hiểu và mới; (v) Sự̉ dụng công nghệ để tăng chất lượng của
  chưa được đào tạo về hệ thống chuẩn mực kế toán, báo cáo tài chính và các loại báo cáo khác.
  kiểm toán mới này sẽ tạo ra những xáo trộn trong Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực
  hoạt động của DN. Hơn nữa, việc thay đổi chuẩn mực kế toán, kiểm toán của Việt Nam.
  kế toán, kiểm toán cũng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt Các xu hướng mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm
  động của DN thuộc lĩnh vực này trong chuyển đổi toán cũng đặt ra yêu cầu phát triển mới các nhóm kỹ
  mô hình hoạt động và các quy trình thực hiện. Việc năng cần thiết cho các kế toán và kiểm toán viên. Bên
  thay đổi này cũng làm cho các DN phải gia tăng chi cạnh những kiến thức chuyên môn sâu của các nghiệp
  phí ban đầu để chuyển đổi hệ thống và chi phí đào tạo vụ kế toán, kiểm toán, các kế toán, kiểm toán viên
  nhân viên hiện tại. trong tương lai cũng cần các kỹ năng và kiến thức về
  Theo đó, các DN kế toán, kiểm toán Việt Nam cần luật pháp, công nghệ thông tin, truyền thông và quản
  chú ý những điểm sau: (i) Sự thay đổi của hạ tầng kinh lý. Điều đó đặt ra yêu cầu cho các cơ sở đào tạo và
  tế và pháp lý toàn cầu; (ii) Gia tăng sự phức hợp của bản thân DN thay đổi các chương trình đào tạo và nhu
  luật và quản trị DN; (ii) Sự hài hòa sâu sắc hơn giữa cầu đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực kế toán, kiểm
  chuẩn mực kế toán, kiểm toán và nguyên tắc kinh toán. Tóm lại, xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế
  doanh; (iii) Mở rộng phạm vi, khối lượng và mức độ toán, kiểm toán trên phạm vi khu vực và thế giới trong
  phức tạp của các báo cáo tài chính và phi tài chính; (iv) bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0 là xu hướng tất
  Quản trị và viễn cảnh của việc thuê ngoài thực hiện các yếu. Điều đó đặt ra nhiều vấn đề đối với sự phát triển
  dịch vụ công; (v) Mở rộng hoạt động thu thuế. lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Việt Nam.
  Thứ tư, thay đổi mô hình tổ chức các DN kế toán,
  Tài liệu tham khảo:
  kiểm toán của Việt Nam.
  Dưới ảnh hưởng từ các xu hướng phát triển của 1. Kiều, Hoàn Quốc (2020), “Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến
  các DN kế toán, kiểm toán của khu vực và thế giới, mô hình phân phối của các DN Việt Nam”, Khoa học thương mại. 140(12-21);
  đáp ứng những nhu cầu mới của DN trong các ngành 2. Nguyễn, Thắng (2019), “Tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0 đến một
  công nghiệp khi ứng dụng công nghệ 4.0, mô hình tổ số ngành công nghiệp của Việt Nam”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt
  chức các DN kế toán, kiểm toán của Việt Nam cũng Nam(12), tr. 14-16;
  cần phải được thay đổi. Nhiều DN ở Việt Nam đã 3. ACCA (2016), Professional Accountants—The Future: Drivers of Change and
  bắt đầu thay đổi mô hình tổ chức để ứng dụng các Future Skills, ACCA London, UK, London, UK;
  công nghệ chuỗi khối, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo 4. PwC (2018), Financial Statement Audit: Tech-Enabling the Audit for Enhanced
  nhằm làm giảm chi phí và sử dụng hiệu quả tối đa Quality and Greater Insights, Pricewaterhouse and Coopers;
  các nguồn lực là một thực tế mà các DN kế toán, kiểm 5. Harris, SB (2017), “Technology and the Audit of Today and Tomorrow”, Hentet.
  toán phải cân nhắc và thay đổi mô hình tổ chức của 5, tr. 2018;
  mình. Tuy nhiên, sự thay đổi mô hình tổ chức như 6. Hay, David (2019), The Future of Auditing, Routledge;
  vậy chưa có tiền lệ và các DN kế toán, kiểm toán cũng 7. Hoffman, Charles (2019), Accounting and Auditing in the Digital Age.
  cần phải học tập, thu thập tri thức mới về các mô hình
  Thông tin tác giả:
  tổ chức DN trong lĩnh vực của mình có ứng dụng các
  TS. Đỗ Tất Cường, Viện Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
  công nghệ mới này. Quá trình đó đòi hỏi DN không
  Email: cuongdt@hcma.vn
  ngừng tiếp thu tri thức mới và tính toán các khoản

  24

Download tài liệu Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán File Word, PDF về máy