[Download] Tải Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – Tải về File Word, PDF

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Nội dung Text: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Download


Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất File Word, PDF về máy

Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 1. Phần ghi của cán bộ
  tiếp nhận đơn
  Thời điểm nhận đơn__
  giờ__phút,
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ngày __ _/_ _/ _ _ _ _
  Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _
  ————————- số thứ tự _ _ trang _ _

  ……….., ngày …….. tháng …… năm ……….. Cán bộ
  (ký và ghi rõ họ tên)

  ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH

  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 1( )

  Kính gửi: ……………………………………………………………..
  Phần kê khai của các bên
  (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa
  những nội dung đã kê khai trên đơn)
  I. Người yêu cầu xoá đăng ký
    Bên bảo lãnh  Bên nhận bảo lãnh  Người được ủy quyền
  1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :…………………………………………………………………………..
  1.2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………
  II. Hợp đồng bảo lãnh đã đăng ký
   Thời điểm đăng ký:……… giờ…… phút, ngày……. tháng……năm ……………
  Vào sổ đăng ký giao dịch bảo đảm: quyển số: ………………….., số đăng ký: ……………………,
  số thứ tự ghi sổ: ………..
  III. Lý do xoá đăng ký và thời điểm việc bảo lãnh hết hiệu lực
   Lý do xoá đăng ký:

   Thời điểm việc bảo lãnh hết hiệu lực: ngày ……… tháng ………. năm …………….
  IV. Phương thức nhận kết quả đăng ký
   Nhận trực tiếp  Qua đường bưu điện tại địa chỉ
  sau: ………………………………………..

  V. Lời cam đoan
   Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy
  đủ, phù hợp với thỏa thuận số ……………………………, ngày ……. tháng ……… năm ………..
  …… ( nếu có) và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê
  khai.

  (1
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/ 2004
  của Ủy ban nhân dân thành phố.

 2. Mẫu số: 19/ĐĐ-XĐKBL

  Bên bảo lãnh Bên nhận bảo lãnh
  (hoặc người được bên bảo lãnh (hoặc người được bên nhận bảo
  ủy quyền) lãnh ủy quyền)
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)
  nếu có)

  Phần chứng nhận xóa đăng ký bảo lãnh

  Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị
  trấn) ……………………Chứng nhận đã xóa đăng ký bảo lãnh …………………………
  theo những nội dung kê khai tại đơn này. Thời điểm đăng ký hết hiệu
  lực : ……… giờ ……… phút, ngày ……… tháng ……… năm …………..
  Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm quyển số: ……..; số đăng ký ……..; số thứ tự
  ghi sổ; …………..
  ……………………….., ngày ……….. tháng ……. năm …….
  Thủ trưởng cơ quan đăng ký
  (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 3. Mẫu số: 19/ĐĐ-XĐKBL

  Hướng dẫn kê khai

  1. Phần “Kính gửi” : Ghi rõ tên ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn),
  huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung
  ương) hoặc tên Sở Tài nguyễn và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc
  trung ương) nơi đã thực hiện đăng ký bảo lãnh.
  2. Mục I:
  a. Điểm  : Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để xác định rõ người yêu cầu
  đăng ký thay đổi là bên bảo lãnh, bên nhận bảo lãnh hay người được ủy
  quyền thực hiện việc xóa bảo lãnh.
  b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng ký lần đầu hoặc giấy
  ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.
  c. Điểm 1.2: Ghi rõ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia
  đình, cá nhân.
  3. Mục II: Các thông tin về thời điểm đăng ký và việc vào sổ đăng ký giao
  dịch bảo đảm được kê khai theo đúng nội dung chứng nhận đăng ký bảo lãnh
  của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại đơn yêu cầu đăng ký bảo lãnh
  quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
  4. Mục III:
  a. Điểm : Ghi cụ thể lý do và căn cứ để yêu cầu xóa đăng ký, ví dụ: do
  nghĩa vụ được bảo lãnh thực hiện bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền
  với đất đã chấm dứt, bên có nghĩa vụ đã hoàn thành nghĩa vụ; hoặc do tài sản
  bảo lãnh đã được xử lý …..
  b. Điểm : Ghi ngày, tháng, năm việc bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản
  gắn liền với đất hết hiệu lực bởi lý do ghi tại điểm .
  5. Mục IV: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm .

Download tài liệu Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất File Word, PDF về máy