[Download] Tải Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – Tải về File Word, PDF

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Nội dung Text: Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Download


Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất File Word, PDF về máy

Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 1. Phần ghi của cán bộ
  tiếp nhận đơn
  Thời điểm nhận đơn_ _ giờ_
  _phút,
  ngày __ _/_ _/ _ _ _ _
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_
  _ số thứ tự _ _ trang _ _
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ——————————– Cán bộ
  (ký và ghi rõ họ tên)
  ……………., ngày ……… tháng ……… năm ………..

  ĐƠN YÊU CẦU ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH

  QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( )

  Kính gửi: ……………………………………………………………..

  (
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/QĐ-UB ngày 15/3/2004
  của Ủy ban nhân dân thành phố

 2. Bên bảo lãnh
  Phần kê khai của các bên Bên nhận bảo lãnh
  (Đọc kỹngười đượtc bênầbảoốI đơnủy trước ặc người được bên nhậnsbảo lãnh
  (hoặc hướng dẫn ại ph n cu lãnh này (ho khi kê khai; không gạch, xóa, ửa chữa
  những nội dung đã kêền) trên đơn)
  quy khai ủy quyền)
  (Ký, ghi rõ tham gia hợp đồngu, ảo lãnh (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)
  I. Các bên họ tên và đóng dấ b nếu có)
   Bên bảo lãnh
  1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :………………
  1.2. Địa chỉ: …………………..
  1.3. Giấy tờ liên quan: …………….. số ………… cơ quan cấp….. ngày …. tháng …. năm ….
  1.4. Số điện thoại: ………….Fax …………….
   Bên nhận bảo lãnh
  2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :……………………………………………………………………………….
  2.2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………..
  2.3. Giấy tờ liên quan:………… số ……. cơ quan cấp ……. ngày ……. tháng ……. năm ….
  2.4. Số điện thoại: ………………………………Fax …………………………………………………………………..
  II. Tài sản Bảo lãnh
    Quyền sử dụng đất  Tài sản gắn liền với đất
   Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
   Mô tả tài sản bảo lãnh
  4.1. Quyền sử dụng đất :
  4.1.1. Địa chỉ nơi có đất: …………………………………………………………………………………………………
  4.1.2. Diện tích đất bảo lãnh: m2 ( bằng chữ: ………………………………………………………. m2)
  4.1.3. Thửa đất số :…………. Tờ bản đồ số : ……………………. Loại đất : …………..
  ……………….
  4.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : số phát hành ………… cơ quan cấp …………….
  ngày …… tháng ……. năm …….
  4.2. Tài sản gắn liền với đất
  4.2.1. Loại tài sản:  Nhà ở  Công trình xây dựng: ………………………………………
   Vườn cây lâu năm, rừng cây  Tài sản khác gắn liền với đất đai: ……………………..
  4.2.2. Mô tả tài sản:
  – Địa chỉ nơi có tài sản
  – Diện tích
  – Giấy chứng nhận quyền sở hữu ……….. số ………cơ quan cấp ………… …………………….
  ngày ……. tháng ……. năm ….
  III. Nghĩa vụ được bảo đảm
   Quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất kê khai tại mục II để bảo đảm thực hiện
  nghĩa vụ theo hợp đồng………………………. số ……… ký ngày……….. tháng ……..
  năm ……………………
  IV. Phương thức nhận kết quả đăng ký
    Nhận trực tiếp  Qua đường bưu điện tại địa chỉ
  sau: ………………………………………..
  V. Lời cam đoan
   Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn yêu cầu đăng ký này là trung
  thực, đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận của các bên tại hợp đồng bảo lãnh
  số ……………………………, ngày ……. tháng ……… năm …………. và hoàn toàn chịu trách nhiệm
  trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.
 3. PHẦN CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BẢO LÃNH

  Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn) …….
  ………
  Chứng nhận việc bảo lãnh ……………………….đã được đăng ký theo những nội
  dung kê khai tại đơn này.
  Thời điểm đăng ký: ……… giờ …… phút, ngày ……… tháng ……… năm …………………….
  Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm quyển số: ……..; số đăng ký ……..; số thứ tự ghi
  sổ; …………..
  ……………………………., ngày ……….. tháng ……. năm …….

  THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
  (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
  1. Phần “Kính gửi” : Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn) nơi có đất,
  tài sản gắn liền với đất, huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố
  trực thuộc trung ương), nếu bên bảo lãnh là hộ gia đình, cá nhân; ghi rõ tên Sở Tài
  nguyên và Môi trường tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất, tài sản
  gắn liền với đất, nếu bên bảo lãnh là tổ chức.
  2. Mục I:
  a. Điểm 1.1, 2.1 : Ghi tên đầy đủ, phù hợp với giấy tờ tại điểm 1.3, 2.3. Trong
  trường hợp bên tham gia hợp đồng bảo lãnh là hộ gia đình, thì ghi tên của chủ hộ
  và tên của vợ (hoặc chồng) của chủ hộ, nếu có.
  b. Điểm 1.2, 2.2 : Ghi rõ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia đình,
  cá nhân.
  c. Điểm 1.3, 2.3 : Kê khai giấy tờ liên quan của các bên tham gia bảo lãnh bao gồm:
  • Chứng minh nhân dân đối với người Việt Nam;
  • Hộ chiếu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức kinh tế trong nước;
  • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư đối với tổ chức
  kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

 4. d. Điểm 2.4, 3.4: Ghi số điện thoại, số fax của các bên tham gia hợp đồng bảo
  lãnh, nếu có.
  đ. Trường hợp cần kê khai thêm về các bên tham gia hợp đồng bảo lãnh thì sử
  dụng mẫu số 09.
  3. Mục II:
  a. Điểm : Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản bảo lãnh;
  b. Điểm :
  • 4.1.1: Ghi địa chỉ nơi có đất theo đơn vị hành chính;
  • 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4: Ghi các thông tin khác phù hợp với giấy chứng nhận quyền
  sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất ở
  tại đô thị;
  • 4.2.1: Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản gắn liền với đất được
  dùng để bảo lãnh;
  • 4.2.2: Ghi diện tích, địa chỉ nơi có tài sản bảo lãnh, giấy chứng nhận quyền sở
  hữu loại tài sản bảo lãnh đó (nhà ở, công trình, vườn cây,…);
  + Nhà ở, nhà xưởng, nhà kho,… ghi diện tích sử dụng; công trình xây dựng, kết
  cấu hạ tầng khác: ghi diện tích mặt bằng đất; vườn cây lâu năm, rừng cây: ghi
  diện tích đất trồng cây;
  + Trường hợp tài sản bảo lãnh có cùng địa chỉ với nơi có đất tại điểm 4.1, thì
  không phải ghi địa chỉ nơi có tài sản đó;
  c. Trường hợp tài sản bảo lãnh là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì
  kê khai cả hai điểm 4.1 và 4.2;
  d. Trường hợp cần kê khai tiếp về tài sản bảo lãnh, thì sử dụng mẫu số 10.
  4. Mục III: Kê khai về hợp đồng là căn cứ pháp lý xác lập nghĩa vụ được bảo đảm
  (nghĩa vụ trả nợ, nghĩa vụ thanh toán, v.v…) ví dụ: hợp đồng vay, hợp đồng mua
  bán, thuê tài sản, dịch vụ.
  5. Mục IV: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm .

Download tài liệu Đơn yêu cầu xóa đăng ký bảo lãnh quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất File Word, PDF về máy