[Download] Tải Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót – Tải về File Word, PDF

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót
Nội dung Text: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

Download


Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót, Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót File Word, PDF về máy

Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót

 1. Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS
  Phần ghi của cán bộ tiếp
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM nhận đơn
  Thời điểm nhận đơn__ giờ__phút,
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ngày __ _/_ _/ _ _ _ _
  ————————- Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _
  số thứ tự _ _ trang _ _
  ………., ngày ……… tháng ……. năm ………..
  Cán bộ
  (ký và ghi rõ họ tên)
  ∗)
  ĐƠN YÊU CẦU SỬA CHỮA SAI SÓT (

  Kính gửi: ……………………………………………………………..

  Phần kê khai của các bên
  (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa,
  sửa chữa những nội dung đã kê khai trên đơn)
  I. Người yêu cầu sửa chữa sai sót
    Bên thế chấp  Bên nhận thế chấp  Bên bảo lãnh
   Bên nhận bảo lãnh  Người được ủy quyền
  1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :………………………………………………………………
  1.2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

  II. Yêu cầu sửa chữa sai sót
   Nội dung yêu cầu sửa chữa sai sót:

   Tại đơn: …………………………………………………………………………………………………..

  Thời điểm nộp đơn:……….. giờ…….. phút, ngày ………. tháng …….. năm ………….
  Vào sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số: ………………….., số đăng ký: ……………………,
  số thứ tự ghi sổ: ………..
  III. Phương thức nhận kết quả đăng ký
   Nhận trực tiếp  Qua đường bưu điện tại địa chỉ sau: ……………..
  IV. Lời cam đoan
   Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực
  và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.

  (
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004
  của Ủy ban nhân dân thành phố.

 2. Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS

  Bên thế chấp/bảo lãnh (hoặc Bên nhận thế chấp/ nhận bảo
  gười được bên thế chấp/bảo lãnh (hoặc người được bên nhận
  lãnh ủy quyền) thế chấp/ nhận bảo lãnh ủy
  quyền)
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu
  có) có)

  Chứng nhận sửa chữa sai sót

  Sở Tài nguyên và Môi trường (hoặc ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn)
  …………………… Chứng nhận việc sửa chữa sai sót theo những nội dung kê
  khai tại đơn này.Thời điểm đăng ký : ……… giờ ……… phút, ngày ………
  tháng ……… năm …………..
  Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm: quyển số: ……..; số đăng ký ……..; số thứ
  tự ghi sổ; …………..
  ………………, ngày ……….. tháng ……. năm …….
  Thủ trưởng cơ quan đăng ký
  (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)

 3. Mẫu số: 22/ĐĐ-SCSS

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

  1. Phần “Kính gửi” : Ghi rõ tên Ủy ban nhân dân xã (phường, thị trấn),
  huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc
  Trung ương) hoặc tên Sở Tài nguyễn và Môi trường tỉnh (thành phố trực
  thuộc Trung ương) nơi đã thực hiện đăng ký thế chấp, bảo lãnh
  2. Mục I:
  a. Điểm  : Đánh dấu vào ô vuông tương ứng để xác định rõ người yêu
  cầu sửa chữa sai sót là bên thế chấp, bên bảo lãnh, bên nhận thế chấp,
  bên nhận bảo lãnh hay người được ủy quyền thực hiện việc sửa chữa
  sai sót.
  b. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ, phù hợp với yêu cầu đăng ký lần đầu hoặc
  giấy ủy quyền, nếu là người được ủy quyền.
  c. Điểm 1.2: Ghi rõ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia
  đình, cá nhân.
  3. Mục II:
  a. Điểm : Ghi nội dung sửa chữa sai sót. Mỗi nội dung sửa chữa kê
  khai cách nhau 01 dòng.
  b. Điểm : Ghi tên loại đơn có sai sót và thông tin về thời điểm nộp
  đơn, thông tin về việc vào sổ tiếp nhận hồ sơ theo đúng nội dung “Phiếu
  hẹn trả kết quả đăng ký” hoặc nội dung “ Phần ghi của cán bộ tiếp nhận
  đơn” tại đơn có sai sót.
  4. Mục III: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm 

Download tài liệu Đơn yêu cầu sửa chữa sai sót File Word, PDF về máy