[Download] Tải Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất – Tải về File Word, PDF

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất
Nội dung Text: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất

Download


Tài liệu tham khảo Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất File Word, PDF về máy

Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất

 1. Phần ghi của cán bộ
  tiếp nhận đơn
  Thời điểm nhận đơn__
  giờ__phút,
  ngày __ _/_ _/ _ _ _ _
  Sổ tiếp nhận hồ sơ: quyển số_ _
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM số thứ tự _ _ trang _ _
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Cán bộ
  ————————- (ký và ghi rõ họ tên)
  ………., ngày …… tháng …… năm ……….

  ĐƠN YÊU CẦU CUNG CẤP THễNG TIN VỀ THẾ CHẤP,
  BẢO LÃNH BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT,

  TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ( )

  Kính gửi: ……………………………………………………………..

  Phần kê khai của người yêu cầu cung cấp thông tin
  (Đọc kỹ hướng dẫn tại phần cuối đơn này trước khi kê khai; không gạch, xóa, sửa chữa
  những nội dung đã kê khai trên đơn)
  I. Người yêu cầu cung cấp thông tin
   1.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :
  1.2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..
  1.3. Số điện thoại:……………………………………. Fax …………………………………………………..
  II.Yêu cầu cung cấp thông tin về việc thế chấp, bảo lãnh của tổ chức/hộ
  gia đình/cá nhân sau đây
   2.1. Tên đầy đủ: (viết chữ IN HOA) :
  2.2. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………..
  2.3. Giấy tờ liên quan: …………………………………………………số…………………………………….
  cơ quan cấp ……………………………………………………………………,ngày……tháng……năm……
   3.1.Loại tài sản:  Quyền sử dụng đất  Tài sản gắn liền với đất
   Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất
  3..1. Quyền sử dụng đất :
  3.1.1. Địa chỉ nơi có đất: …………………………………………………………………………………………….

  3.1..2.Thửa đất số : ……………………………………. Tờ bản đồ số : …………………………………..
  Loại đất : ………………………………
  3.1.3. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : số phát hành …………
  …………………………
  cơ quan cấp ……..…………………………………….. ngày …… tháng ……. năm……
  3.3. Tài sản gắn liền với đất:

  (1
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:58/2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004
  của Ủy ban nhân dân thành phố.

 2.  Nhà ở  Công trình xây dựng: …………………………………
   Vườn cây lâu năm, rừng cây  tài sản khác gắn liền với đất đai:…………………..
  Mô tả tài sản:
  -Địa chỉ nơi có tài sản:
  -Giấy chứng nhận quyền sở hữu.………………………………………số……..
  cơ quan cấp:…………………………………..ngày………tháng……..năm….
  III.Phương thức nhận kết quả cung cấp thông tin
  Nhận trực tiếp Qua đường bưu điện tại địa chỉ kê khai tại điểm 1.2

  Người yêu cầu cung cấp thông tin
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có)

  HƯỚNG DẪN KÊ KHAI

  1. Phần “Kính gửi”: Ghi rõ Ủy ban nhân dân xã (phường thị trấn), huyện
  (quận, thị xã, thành phố trự thuộc tỉnh), tỉnh (thành phố trực thuộc trung
  ương) nếu muốn tìm hiểu thông tin về tình trạng thế chấp, bảo lãnh bằng
  quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng, quyền
  sở hữu của hộ gia đình, cá nhân; ghi rõ họ Sở Tài nguyên và Môi trường
  tỉnh (thành phố trực thuộc trung ương) nơi có đất, tài sản gắn liền với đất
  nếu muốn tìm hiểu thông tin về tình trạng thế chấp, bảo lãnh bằng quyền
  sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu
  của tổ chức.
  2. Mục I:
  a. Điểm 1.1: Ghi tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân
  b. Điểm 1.2: Ghi rõ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân
  là người yêu cầu cung cấp thông tin.
  c. Điểm 1.3: Số điện thoại, số fax cần kê khai để thuận tiện cho việc liên
  hệ.
  3. Mục II:

 3. a. Điểm 2.1: Ghi tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân mà người yêu cầu muốn
  cung cấp thông tin phù hợp với giấy tờ tại điểm 2.3; trường hợp là hộ gia
  đình, thì ghi tên của chủ hộ và tên của vợ (hoặc chồng) của chủ hộ, nếu
  có.
  b. Điểm 2.2: Ghi rõ nơi có trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của hộ gia
  đình, cá nhân.
  c. Điểm 2.3: Kê khai giấy tờ liên quan điểmến tổ chức, hộ gia đình, cá
  nhân mà người yêu cầu muốn cung cấp thông tin:
   Chứng minh nhân dân điểm đối với người Việt Nam;
   Hộ chiếu đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước
  ngoài;
   Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư đối với
  tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;
  d. Trường hợp cần kê khai thêm người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản
  gắn liền với đất là vợ (hoặc chồng) của chủ hộ thì sử dụng Mẫu số 09
  đ. Điểm 3.1: Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản muốn tìm
  hiểu về tình trạng thế chấp, bảo lãnh.
  b. Điểm 3.2:
   3.2.1: Ghi địa chỉ nơi có đất theo đơn vị hành chính;
   3.2.2,3.23: Ghi các thông tin khác phù hợp với giấy chứng nhận quyền
  sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử
  dụng đất ở tại đô thị;
  c. Điểm 3.3: Đánh dấu vào ô vuông phù hợp với loại tài sản gắn liến với
  đất muốn tìm hiểu về tìnhtrạng thế chấp, bảo lãnh và ghi địa chỉ nơi có
  tài sản theo đơn vị hành chính; trường hợp tài sản có cùng địa chỉ với nơi
  có đất tại điểm 3.2.1, thì không phải ghi địa chỉ nơi có tài sản đó;
  d. Trường hợp muốn tìm hiểu về tình trạng thế chấp, bảo lãnh của quyền
  sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đó thì kê khai cả hai điềm 2.3 và
  3.3;
 4. đ. Trường họp muốn tìm hiểu về tình trạng thế chấp, bảo lãnh của quyền
  sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất ở hai địa chỉ khác nhau, thì kê khai
  đơn yêu cầu cung cấp thông tin khác.
  4. Mục III: Đánh dấu vào một trong hai ô vuông tại điểm.

Download tài liệu Đơn yêu cầu cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bàng quyền sử dụng đất, tài sản, gắn liền với đất File Word, PDF về máy