[Download] Tải Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) – Tải về File Word, PDF

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)
Nội dung Text: Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Download


Tài liệu tham khảo ?đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) File Word, PDF về máy

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ảnh 4 x 6 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ảnh 4 x 6
  Của chồng  . Của vợ
  (Chụp chưa (Chụp chưa
  quá 3 tháng) quá 3 tháng)
  ĐƠN XIN TRỞ LẠI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  (Dùng cho gia đình)
  Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Đồng kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố (1):…………………………………
  ……………………………………………………………………………………….
  Chúng tôi là:
  Họ và tên chồng (2):………………………………………… Họ và tên vợ (2):………………………………………….
  ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..
  Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………… Ngày, tháng, năm sinh:………………………………….
  Nơi sinh:…………………………………………………………. Nơi sinh:……………………………………………………..
  Quê quán :……………………………………………………….. Quê quán :……………………………………………………
  Dân tộc…………………………………………………………… Dân tộc……………………………………………………….
  ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..
  Quốc tịch Hiện nay:…………………………………………. Quốc tịch hiện nay:………………………………………
  Nghề nghiệp:………………………………………………….. Nghề nghiệp:………………………………………………
  Nơi làm việc:………………………………………………….. Nơi làm việc:……………………………………………….
  Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế(3):………………. Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):………….
  ………………………………………………………………………. …………………………………………………………………..
  Số:……………………………………………………………… Số:…………………………………………………………..
  Cấp tại:………………………………………………………. Cấp tại:……………………………………………………
  Ngày…………………tháng……………năm…………….. Ngày……………..tháng……………năm……………..
  Có giá trị đến ngày…….tháng…………năm……….. Có giá trị đến ngày….tháng…………năm………..
  Nơi thường trú/ Tạm trú hiện nay:……………………. Nơi thường trú/ Tạm trú hiện nay:…………………….
  ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….
  Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh Nơi thường trú tại Việt Nam trước khi xuất cảnh
  (nếu có) (4):……………………………………………………. (nếu có) (4):…………………………………………………….
  ………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….
  Trước đây chúng tôi đã có quốc tịch Việt Nam, nhưng đã mất quốc tịch Việt
  Nam, cụ thể:
  Chồng Vợ
  Từ tháng…………………………………..năm…………….. Từ tháng……………………………….năm……………..
  Lý do mất quốc tịch Việt Nam (5):…………………. Lý do mất quốc tịch Việt Nam (5):……………….
  ……….. ………………………………………………………….. ……….. ……………………………………………………….
  …………………………………………………………………….. ………………………………………………………………….
  …Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, chúng
  tôi làm đơn này kính xin Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho
  phép chúng tôi được trở lại quốc tịch Việt Nam

  1

 2. Lý do xin trở lại quốc tịch Việt Nam:……………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Trước đây chúng tôi có tên gọi Việt Nam là:
  Chồng: ………………………………………………….. Vợ…………………………………………………………….
  ……… ………………………………………………………………….
  ………….
  Nay chúng tôi xin lấy lại/thay đổi tên gọi Việt Nam trước đây là:
  Chồng: Vợ…………………………………………………………….
  …………. ………………………………………………………………….
  Lý do thay đổi tên gọi (nếu cần thiết):……………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  Chúng tôi cũng xin cho các con chưa đến tuổi thành niên của chúng tôi có tên
  dưới đây được trở lại/nhập quốc tịch Việt Nam:
  Nơi thường ý kiến và chữ ký của
  STT Họ và tên (6) Giới Ngày, tháng, Nơi sinh trú hiện nay con từ đủ 15 tuổi
  tính năm sinh đến chưa đủ 18tuổi
  Con
  thứ
  nhất
  Con
  thứ hai
  Con
  thứ ba
  Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu
  trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.
  Được nhập quốc tịch Việt Nam, chúng tôi xin thề trung thành với Nhà nước
  Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ
  của công dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

  Giấy tờ kèm theo: …………….,ngày…….tháng………năm……..
  – ………………………………………….. Người khai
  – ………………………………………….. (Ký và ghi rõ họ tên)
  – ………………………………………….. Chồng Vợ
  – ………………………………………….. (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  – …………………………………………..

  2

Download tài liệu Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) File Word, PDF về máy