[Download] Tải Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân) – Tải về File Word, PDF

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)
Nội dung Text: Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

Download


Tài liệu tham khảo Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân) File Word, PDF về máy

Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân)

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Ảnh 4 x 6 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (Chụp ——————
  chưa quá 3 ĐƠN XIN NHẬP QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  tháng) (Dùng cho cá nhân)

  Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Đồng kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố: ……

  Tôi là (Họ tên người làm đơn):….Giới tính:………………
  Ngày, tháng, năm sinh: …………………..
  Nơi sinh: ………………………………………
  Dân tộc: Quốc tịch hiện nay:……………
  Nghề nghiệp: ……………………………….
  Nơi làm việc: ………………………………….
  Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: …………
  Số: ……………
  Cấp tại:…., ngày……..tháng………năm…………
  Có giá trị đến ngày……..tháng………năm ………
  Nơi thường trú tại Việt nam: ………………………
  ……………………..

  Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, tôi tự nhận
  thấy có đủ điều kiện để được nhập quốc tịch Việt Nam và làm đơn này kính xin
  Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép tôi được nhập quốc
  tịch Việt Nam.
  Lý do xin nhập quốc tịch Việt Nam:……………….
  Tôi tự nhận thấy mình thuộc diện được miễn, giảm điều kiện nhập quốc tịch quốc
  tịch Việt Nam sau đây: ……………………..
  Tôi xin lấy tên gọi Việt Nam là: ……………………..

  Tôi cũng xin cho các con cháu chưa đến tuổi thành niên của tôi có tên dưới đây
  được thôi quốc tịch Việt Nam:

 2. STT Họ Giới Ngày, Nơi Nơi Ý kiến và
  và tính tháng, sinh thường chữ ký
  tên năm trú hiện của
  sinh nay con
  từ đủ 15
  tuổi đến
  chưa đủ
  18tuổi
  Con
  thứ
  nhất
  Con
  thứ hai
  Con
  thứ ba
  Ý kiến của chồng (hoặc vợ) về việc xin nhập quốc tịch Việt Nam
  của các con chưa đến tuổi thành niên:
  …………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………….

  Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách
  nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.
  Được nhập quốc tịch Việt Nam, tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hoà
  xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công
  dân Việt Nam theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

  Giấy tờ kèm theo: Ngày ……..tháng………năm……….
  – ………………………….. Người làm đơn
  – ………………………….. (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Đơn xin trở lại Quốc tịch Việt Nam (dùng cho cá nhân) File Word, PDF về máy