[Download] Tải Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) – Tải về File Word, PDF

Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)
Nội dung Text: Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

Download


Tài liệu tham khảo Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) File Word, PDF về máy

Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước)

 1. Tên tổ chức:…………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
  NAM
  Số:………../……………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ………,ngày…..tháng……năm ……..


  ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT 1
  (dành cho tổ chức trong nước)

  Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

  1. Tên tổ chức xin thuê đất:……………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………….
  2. Quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:. . .
  …………………………………………………………………………………………………….
  3. Địa chỉ trụ sở chính:…………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………….
  4. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………..
  ………………………………………………Điện thoại:……………………………………
  5. Địa điểm khu đất xin thuê:………………………………………………………….
  6. Diện tích (m2):…………………m2,(được xác định bởi bản đồ do đơn
  vị đo đạc có tên………………………………..lập
  ngày……tháng…….năm……hoặc trích lục bản đồ địa chính số:
  ……………………………………………
  ngày ….. tháng….năm……..của…………………………………………)
  7. Mục đích sử dụng :……………………………………………………………………
  8. Thời hạn thuê đất (năm)…………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………….
  9. Phương thức trả tiền………………………………………………………………….
  .
  Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số: 58 /2004/ QĐ-UB ngày 15/3/ 2004
  1

  của Ủy ban nhân dân thành phố.

 2. 10. Cam kết :
  – Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp
  luật đất đai;
  – Trả tiền thuê đất hoặc tiền sử dụng đất đầy đủ đúng hạn;
  – Cam kết khác (nếu có):………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………….

  Đại diện tổ chức xin thuê đất
  (ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

Download tài liệu Đơn xin thuê đất (dành cho tổ chức trong nước) File Word, PDF về máy