[Download] Tải Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) – Tải về File Word, PDF

Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)
Nội dung Text: Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Download


Tài tiệu tham khảo Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) File Word, PDF về máy

Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình)

 1. ảnh 4 x 6 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Của chồng
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  (Chụp chưa quá
  .
  3 tháng)
  ĐƠN XIN THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
  ảnh 4×6 của vợ
  (Dùng cho gia đình)
  (chụp chưa quá 3
  tháng)

  Kính gửi: Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
  Đồng kính gửi: Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam
  tại……………………………………………………………………………………..

  Chúng tôi là:
  Họ và tên chồng : Họ và tên vợ:
  Ngày, tháng, năm sinh: Ngày, tháng, năm sinh:
  Nơi sinh: Nơi sinh:
  Quê quán : Quê quán:
  Dân tộc: Quốc tịch:…………..
  Nghề nghiệp: Dân tộc: Quốc tịch:…………..
  Nơi làm việc: Nghề nghiệp:
  Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: Nơi làm việc:
  Số: Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay
  Cấp tại: thế:
  Ngày:……tháng……………năm………….. Số:
  … Cấp tại:
  Có giá trị đến ngày Ngày
  …………………tháng…………năm……….. …….tháng……………năm……………..
  Nơi thường trú/ Tạm trú hiện nay: Có giá trị đến ngày
  Nơi thường trú tại Việt Nam trước ……………tháng…………năm………..
  khi xuất cảnh (nếu có) :……………….. Nơi thường trú/ Tạm trú hiện
  nay:
  Nơi thường trú tại Việt Nam
  trước khi xuất cảnh (nếu có):…..

  Sau khi tìm hiểu các quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch, chúng tôi làm đơn
  này kính xin Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho phép chúng tôi
  được thôi quốc tịch Việt Nam
  Lý do xin thôi quốc tịch Việt Nam:

  Tôi cũng xin cho các con chưa đến tuổi thành niên của chúng tôi có tên dưới đây được nhập
  quốc tịch Việt Nam:

  1

 2. Nơi ý kiến và
  STT Họ và tên Giới Ngày, Nơi sinh thường chữ ký của
  tính tháng, năm trú hiện con từ đủ 15
  sinh nay tuổi đến
  chưa đủ 18
  tuổi
  Con thứ nhất
  Con thứ hai
  Con thứ ba

  Chúng tôi xin cam đơn những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm
  trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.
  Được nhập quốc tịch Việt Nam, chúng tôi xin thề trung thành với Nhà nước Cộng hoà
  xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của công dân Việt Nam
  theo quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam.

  Giấy tờ kèm theo: …………….,ngày…….tháng………năm……..
  – ……………………………. Người khai
  – …………………………… (Ký và ghi rõ họ tên)
  Chồng Vợ
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

  2

Download tài liệu Đơn xin thôi Quốc tịch Việt Nam (dùng cho gia đình) File Word, PDF về máy