[Download] Tải Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh) – Tải về File Word, PDF

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)
Nội dung Text: Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

Download


Tài liệu tham khảo Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh) File Word, PDF về máy

Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh)

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————————–

  Ảnh 4 x 6 ĐƠN XIN NHẬN TRẺ EM VIỆT Ảnh 4 x 6
  cm cm
  (Chụp chưa
  NAM (Chụp chưa
  quá 6 tháng) LÀM CON NUÔI quá 6 tháng)
  (Dùng cho trường hợp xin không đích danh)

  Kính gửi: Bộ Tư pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
  Nam
  Ủy ban nhân dân tỉnh/thành
  phố: ……………………………………..

  Chúng tôi/tôi là:

  ÔNG BÀ
  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm sinh

  Nơi sinh

  Quốc tịch

  Nghề nghiệp

  Nơi thường trú

  Hộ chiếu/Giấy tờ
  hợp lệ thay thế

  Số

  Nơi cấp

  Ngày, tháng, năm cấp

  Địa chỉ liên hệ

  Có nguyện vọng được nhận trẻ em có đặc điểm dưới đây làm
  con nuôi:

  Độ tuổi:……………………………………………… Giới
  tính:…………………………………………………..

  1

 2. Tình trạng sức
  khoẻ: …………………………………………………………………………………………..
  …..
  ……………………………………………………………………………………………………
  ………………………..
  Những đặc điểm khác (nếu
  có) …………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……

  Lý do xin nhận con
  nuôi: ………………………………………………………………………………………. ….
  ……………………………………………………………………………………………………
  …………………….
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ……………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………

  Nếu được nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi, chúng tôi/tôi cam kết
  sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu như con đẻ của mình và
  thực hiện mọi nghĩa vụ của cha mẹ đối với con theo quy định của
  pháp luật.

  Đề nghị Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố…….
  …………………………………………………. xem xét, giải quyết.

  Làm tại……………., ngày……tháng…..năm…..
  ÔNG BÀ
  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi
  rõ họ tên)

  Giấy tờ kèm theo:
  ……………………………………….
  ……………………………………….
  ………………………………………..
  ………………………………………..
  ………………………………………..
  ………………………………………..

  2

 3. 3

Download tài liệu Đơn xin nhận Trẻ em Việt Nam làm con nuôi (trường hợp không đích danh) File Word, PDF về máy