Biểu Mẫu - Văn BảnTài Liệu

[Download] Tải Đơn xin miễn giảm học phí – Tải về File Word, PDF

Đơn xin miễn giảm học phí

Đơn xin miễn giảm học phí
Nội dung Text: Đơn xin miễn giảm học phí


Đơn xin miễn giảm học phí dành cho phụ huynh trẻ học mẫu giáo và học sinh phổ thông, mời bạn đọc cùng tham khảo để lập được mẫu đơn đúng tiêu chí và hợp pháp.

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin miễn giảm học phí – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin miễn giảm học phí File Word, PDF về máy

Nội dung

Đơn xin miễn giảm học phí

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin miễn giảm học phí

 1. Phụ lục I
  (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11
  năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
  (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông)

  Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY

  Họ và tên (1): ……………………………………………………………..
  Là Cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (2): ……………………………
  Hiện đang học tại lớp: ………….năm học 201… -201…

  Trường THPT Bắc Trà My
  Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch
  hướng dẫn Nghị định 49)………………………………………………………………….
  Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của
  Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được mi ễn, gi ảm h ọc phí
  theo quy định và chế độ hiện hành.

  Bắc Trà My , ngày tháng năm 20…
  Người làm đơn (3)
  (Ký tên và ghi rõ họ tên)
  Xác nhận của GVCN

  Căn cứ Nghị định 49/2010/NĐ-CP
  ngày 14 tháng 5 năm 2010 của chính phủ
  Trường THP Bắc Trà My xét……………
  Học phí cho em:………………………………..
  HIỆU TRƯỞNG

  Hồ sơ kèm theo:
  – Giấy chứng nhận hoặc
  giấy poto công chứng thuộc các
  đối tượng miễn giảm.

 2. Phụ lục IV
  (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11
  năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
  (Dùng cho cha mẹ trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông theo quy định tại
  điều 6 Nghị định số 49/2010/NĐ-CP)

  Kính gửi: Phòng lao động -thương binh và xã hội Huyện ……………………

  Họ và tên (1): …………………………………………………………………………………………..
  Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em
  (2): …………………………………………………
  Hiện đang học tại lớp: ………………………………………………………………………………..
  Trường:……………………………………………………………………………………… …………
  Thuộc đối tượng: ……………………………………………………………………………………….
  Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của
  Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp ti ền h ỗ trợ chi
  phí học tập theo quy định và chế độ hiện hành.

  ……….., ngày …. tháng …. năm 20…..
  Người làm đơn (3)
  (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  Xác nhận của cơ sở giáo dục
  Trường: THPT Bắc Trà My
  Xác nhận anh/chị: ………………………………………………………..
  Hiện là học sinh lớp ………….năm học 2012-2013
  Đề nghị phòng lao động – thương binh và xã hội xem xét gi ải quy ết ti ền h ỗ tr ợ
  chi phí học tập cho anh/chị …………………………. …………..theo quy định và ch ế
  độ hiện hành.
  Bắc Trà My ,ngày ….. tháng ….. năm 20….
  Thủ trưởng đơn vị
  Hồ sơ kèm theo: (Ký tên, đóng dấu)
  2

 3. – 2 Giấy chứng nhận hoặc
  2 giấy poto công chứng thuộc các
  đối tượng miễn giảm.

  Phụ lục II
  (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11
  năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ HỌC PHÍ
  (Dùng cho cha mẹ trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông ngoài công lập)

  Kính gửi: Phòng giáo dục và đào tạo/sở giáo dục và đào tạo (1)

  Họ và tên (2:
  Là cha/mẹ (hoặc người giám hộ) của em (3):
  Hiện đang học tại lớp:
  Là học sinh trường:
  Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng
  dẫn Nghị định 49)
  Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính
  phủ, em làm đơn này đề nghị được xem xét để được cấp bù học phí theo quy đ ịnh và
  chế độ hiện hành.

  ………., ngày tháng năm
  Người làm đơn (4)
  (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  Xác nhận của Cơ sở giáo dục ngoài công lập (4)

  Xác nhận em: ……………………………………………………………………………………..
  Hiện đang học tại lớp ……………. Học kỳ: ………………. Năm học: ………………

  …………,ngày …. tháng ….. năm ………..
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên, đóng dấu)

  (1) Trẻ em học mẫu giáo, học sinh trung học cơ sở gửi phòng GD và ĐT; học sinh
  học trung học phổ thông gửi sở GD và ĐT.

  3

 4. (2) Đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo ghi tên cha mẹ (hoặc người giám hộ), đối
  với học sinh phổ thông ghi tên của học sinh.
  (3) Nếu là học sinh phổ thông trực tiếp viết đơn thì không phải điền dòng này.
  (4) Cha mẹ (hoặc người giám hộ)/học sinh phổ thông.
  (4) Nhà trường xác nhận theo từng học kỳ.

  4

 5. Phụ lục III
  (Kèm theo Thông tư liên tịch số 29 /2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11
  năm 2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
  (Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và
  giáo dục đại học công lập)

  Kính gửi: Phòng lao động-thương binh và xã hội ……………………..

  Họ và tên:
  Ngày, tháng, năm sinh:
  Nơi sinh:
  Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:
  Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):
  Xã (Phường): ……………………. Huyện (Quận): …………………
  Tỉnh (Thành phố): ………………………………………………………….
  Ngành học: Mã số sinh viên:
  Thuộc đối tượng: (ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng
  dẫn Nghị định 49)
  Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính
  phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn,
  giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

  ………., ngày …. tháng …. năm …………
  Người làm đơn
  (Ký tên và ghi rõ họ tên)

  Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

  Trường: ……………………………………………………………………………………………
  Xác nhận anh/chị: ………………………………………….
  Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ ….. Học kỳ: …………..Năm học………… lớp ………….
  khoa ……… khóa học………. thời gian khóa học……….(năm) hệ đào tạo ……………… c ủa
  nhà trường.
  Kỷ luật: ……………………… (ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có).
  Số tiền học phí hàng tháng: ………………….. đồng.
  Đề nghị phòng lao động – thương binh và xã hội xem xét giải quy ết tiền h ỗ trợ mi ễn,
  giảm học phí cho anh/chị …………………………. theo quy định và chế độ hiện hành.

  ………,ngày ….. tháng ….. năm ………..
  Thủ trưởng đơn vị
  (Ký tên, đóng dấu)
  5

Download tài liệu Đơn xin miễn giảm học phí File Word, PDF về máy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button