[Download] Tải Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân) – Tải về File Word, PDF

Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)
Nội dung Text: Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Download


Tài liệu tham khảo Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân) File Word, PDF về máy

Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ….ngày…tháng….năm…

  ĐƠN XIN GIAO ĐẤT ĐỂ LÀM NHÀ Ở
  (dùng cho hộ gia đình, cá nhân)

  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị
  trấn………………………………
  Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  …………………………………………………………………………………………
  (*)…………………………………………………………………………………….
  1. Người xin giao đất (đối với hộ gia đình thì ghi tên chủ hộ):…………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  2. Số chứng minh nhân dân:………………………………………………………………………………
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  3. Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………….
  4. Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………Điện thoại:…………………………………………….
  5. Địa điểm khu đất xin giao:……………………………………………………………………………
  6. Diện tích (m2):……………………………………………………………………………………………..
  7. Mục đích sử dụng:……………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………………………
  8. Phương thức trả tiền sử dụng:………………………………………………………………………
  9. Cam kết:
  – Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;
  – Trả tiền sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn;
  – Các cam kết khác (nếu có):…………………………………………………………………………..
  …………………………………………………………………………………………………………………………

  Người xin giao đất
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  * Trong trường hợp thuộc nội thành, nội thị xã, thì ghi tên UBND tỉnh, thành phố trực
  thuộc Trung ương nơi có đất.

Download tài liệu Đơn xin giao đất để làm nhà ở(dùng cho hộ gia đình, cá nhân) File Word, PDF về máy