[Download] Tải Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài) – Tải về File Word, PDF

Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)

Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)
Nội dung Text: Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)

Download


Tài liệu tham khảo Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài) – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài) File Word, PDF về máy

Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài)

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  ————————————–

  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH

  (Dùng cho trường hợp có yếu tố nước ngoài)

  Tôi là (Họ và tên người làm đơn):…………………………………..

  Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..

  Nơi thường trú: ………………………………………………………….

  Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:……………………………………

  Số………., cấp tại:………….., ngày, tháng, năm cấp:…………….

  Quan hệ với người được khai sinh: …………………………………

  Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

  Họ và tên:…………………………………Giới tính:……………………

  Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………….

  Nơi sinh:……… Dân tộc:……………..Quốc tịch:……………….

  Con thứ mấy: …………..Số con trong một lần sinh: ………….

  Phần khai về CHA MẸ
  cha, mẹ

  Họ và tên

  Ngày, tháng,
  năm sinh

  Dân tộc

  Quốc tịch

  Quê quán

  Nơi thường trú
  tại Việt Nam
  hoặc ở nước
  ngoài

  Nơi tạm trú tại

 2. Việt Nam (nếu
  có0

  Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về
  lời khai của mình.

  Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

  ……., ngày………..tháng………năm ……….

  Người làm đơn

  (Ký và ghi rõ họ tên)

Download tài liệu Đơn xin đăng ký khai sinh (trường hợp có yếu tố Nước ngoài) File Word, PDF về máy