[Download] Tải Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn – Tải về File Word, PDF

Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn

Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn
Nội dung Text: Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn

Download


Tài liệu tham khảo Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn

Bạn đang xem: [Download] Tải Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn – Tải về File Word, PDF

*Ghi chú: Có 2 link để tải biểu mẫu, Nếu Link này không download được, các bạn kéo xuống dưới cùng, dùng link 2 để tải tài liệu về máy nhé!
Download tài liệu Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn File Word, PDF về máy

Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn

Mô tả tài liệu

Nội dung Text: Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn

 1. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————————–

  ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH QUÁ HẠN

  Kính gửi: Uỷ ban nhân dân ………………………………………………..

  Tôi là (Họ và tên người làm đơn):……………………………………………
  Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………….
  Nơi thường trú/Tạm trú: ……………………………………..
  Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế:………………………
  Số…………., cấp tại:…………….., ngày, tháng, năm cấp:…………..
  Quan hệ với người được khai sinh: ………………..

  Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

  Họ và tên:……………………………………………….Giới tính:……………………
  Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..
  Nơi sinh: …………..Dân tộc:…………………Quốc tịch:………………..
  Con thứ mấy: ………………Số con trong một lần
  sinh: …………………………

  Phần khai về cha,
  mẹ CHA MẸ

  Họ và tên

  Ngày, tháng, năm
  sinh

  Dân tộc

  Quốc tịch

  Quê quán (5)

  Nơi thường trú/tạm
  trú (1)

  Lý do không đăng ký đúng
  hạn: ……………………………………………………………………………….
  1

 2. …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………………………………….
  ……………………………………………………………………..

  Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu
  trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

  Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

  ……………………….., ngày………..tháng………..năm ……….
  Người làm đơn
  (Ký và ghi rõ họ tên)

  2

Download tài liệu Đơn xin đăng ký khai sinh quá hạn File Word, PDF về máy